27
Inyeycha si Jesus isnan Sakhang Pilato
(Marcos 15:1; Lucas 23:1-2; Juan 18:28-32)
Issan kawiitana, naamong ay natotya nan am-in ay ap-apon si papachi ya nan amam-a, ta tolakhencha mo ngag nan angnencha ay mangipapatey ken Jesus. Tinakedcha siya sa cha't inkaan ay nangiyey ken Pilato ay khofernachor si iRoma.
Nan Nateyan Judas
(Apostoles 1:18-19)
Issan nangil-an Judas ay nangitiktik ken siya, ay nakedchengan et ay matey si Jesus, nenfafawi. Sa na't nen-isobli nan tolon poo ay silver ay pilak isnan aap-apon si papachi ya nan amam-a, ay nangwanin, “Nenfasol ak tay intiktikko nan takho ay maid paat fasolna.”*
Sa cha't kanan, “Ngag nan fiyangmi issa? Kikhad ka achi is angnem.”
Nen-ibkas et Judas is kaTimplo san chey ay siping, sa na't ala ya kaan ay en nensilo.
Inomong nan aap-apon si papachi san chey ay siping sa cha't kanan, “Lawa na's ichad-om is kamangipaypay-an si siping isnan Timplo, tay fayad si fiyag na.” Sa cha't natotya ay en ilako nan chey ay siping isnan lotan si enkhag-aeb si fanga, ta siya's kaikak-aofan nan matey ay mangili. Tay fayad si fiyag nan nailako isnan chey ay lota, nay et Lotan si Chala nan kanancha ischi engkhana idwani.
Siya et na nan tinmet-ewaan san kinwanin nan mamadto ay si Jeremias en, “Inalacha nan tolon poo ay silver ay pilak, ay nammalor nan tap-in nan Israelitas isnan fiyagna. 10 Et inlakocha na isnan lotan si enkhag-aeb si fanga, ay kag nan infilin nan Apo ken sak-en.”
Nensas-alodsod si Khofernachor Pilato ken Jesus
(Marcos 15:2-5; Lucas 23:3-5; Juan 18:33-38)
11 Idwani, wad-ay si Jesus ay nentatakcheg isnan sakhang nan khofernachor. “Ay sik-a pet tet-ewa nan Alin si Judio?” kinwanin nan khofernachor.
“Osto nan kinwanim,” inisfat Jesus.
12 Issan magtek cha mangichaloman nan aap-apon si papachi ya nan amam-a ken siya, aped khinmigkhinek. 13 Tay siya chi, kinwanin et Pilato ken siya, “Ay kem ad-i chengngen nan angsan ay chalomcha ken sik-a?”
14 Ngem maid paat insongfatna is olay esang ay kali isnan chalomcha ken siya, et chachama ay nataa nan khofernachor.
Nakedchengan nan Mateyan Jesus
(Marcos 15:6-15; Lucas 23:13-25; Juan 18:39–19:16)
15 Idwani, nan ekhad nan khofernachor isnan piyastan si Paskua, et ipalofosna nan esa'y falod ay kedchawen nan cheycha'y takho ken siya. 16 Et issan chey ay timpo, wad-ay nan esa'y nadngenadnge ay falod ay nenngachan si Barrabas§. 17 Adi kad isnan naamongan et nan katakhotakho, pinoot Pilato ay nangwanin, “Sino nan laychenyo ay palofosek? Si Barrabas ngen, paymo si Jesus ay makwanin Cristo?” 18 Tay ammon Pilato ay inchowacha si Jesus ken siya midkakay yangkhay isnan apalcha.
19 Issan sisya'y tinmotokchowan Pilato isnan kaen-ok-okomana, ket ay naanali nan finaan asawana ay en mangifaag isnan kag tona: “Ngag ngotom isnan sana'y nalenteg ay takho, tay chadlos ak nalikhatan maipoon ken siya isnan it-itawko id kofab.”
20 Osto'y siya chi, nan aap-apon si papachi ya nan amam-a et sinogsokhancha nan cheycha'y takho ta en cha kedchawen ken Pilato ta ipalofosna si Barrabas, ya ta ipapateyna si Jesus. 21 Sa et kinwanin kasin nan khofernachor ken chaicha, “Sino isnan chwa nan laychenyo ay palofosek?”
Sa cha't kanan, “Si Barrabas!”
22 “Ngag kay et mampay nan angnek ken Jesus ay makwanin Cristo?” kinwanin Pilato.
“Ipalansam is kakolos,” kinwanicha am-in.
23 Sa na't kanan, “Ngag man nan finmasolana?”
Nay met achi onanig cha infokhaw ay mangwanin, “Ipalansam is kakolos!”
24 Issan nangil-an Pilato ay maid maangnena ya madlawna ay enkholo cha et, inmala is chanom sa et nenfolo isnan sakhang nan katakhotakho ay mangwanin, “Faken ko fiyang nan mapateyan tona ay takho.* Chakayo nan kikhad sisa.”
25 “Ngag ngotom ta chakami ya nan an-akmi nan kikhad isnan mapateyana,” inisfat am-in nan cheycha'y takho. 26 Winayaan et Pilato si Barrabas ya inpasaplitna si Jesus, sa na't inchowa ta en mailansa is kakolos.
Inam-amsiw nan Cheycha'y Sorchacho si Jesus
(Marcos 15:16-20; Juan 19:2-3)
27 Iniskhep et nan cheycha'y sorchachon Pilato si Jesus is kaafong nan khofernachor, sa cha't inayakhan am-in nan ib-acha'y kasorchasorchacho. 28 Linafosancha si Jesus sa cha't fachowan isnan an-ancho ay enkilat. 29 Et inmapid cha si sibsifit ay inpeycha isnan olona. Sa cha't inpaegnan nan lolo is kakannawan ay limana, ya kabfalibfalintomeng cha is kasakhangna ay nangang-ango ay mangmangwanin, “Apo ay alin si Judio, matakhotakho ka!” 30 Tinobfatobfaancha, sa cha't inala nan lolo ken siya ya nen-ifaigcha is kaolona. 31 Osto ay inangoangocha, kinaancha't nan inpafachocha ken siya, sa cha't inpafacho chadlo san fachona, ya inkaancha ay en nangilansa is kakolos.
Nailansa si Jesus is Kakolos
(Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)
32 Issan cha cha fomal-an is kaili, sinab-atcha nan lalaki ay iCirene ay nenngachan si Simon. Sa cha't pinilit ay nangipasakfat isnan kolos ay sasakfaten Jesus. 33 Isnan inomchanancha isnan kawad nan makwanin Golgota (ay nan laychena ay kanan et ingit si olo), 34 inchowacha ischi ken Jesus nan fayas ay nalaokan si akkho ta ipainomcha, ngem issan nenlamanana, inad-ina.
35 Kakwasan nan nangilansaancha ken siya is kakolos, nenfonot cha ay manatag isnan fachona. 36 Sa cha't tinmokcho ischi ay nanokkhong ken siya. 37 Isnan katongchon nan olona, inpeycha nan naisolat ay chalomcha ken siya. Kananan,
“Si ton-a si Jesus ay Alin si Judio.”
38 Wad-ay akhes nan naigkhisan ay naikolos ken siya ay chwa'y kakaegyat ay mangaakew, nan esang is kakannawana ya nan esang is kakannikhidna. 39 Nan cheycha'y linmal-aos ischi, chinopchopischa siya ya cha cha nenwegwegweg 40 ay mangwanin, “Sik-a ay nangwanin etfem nan Timplo sam et kasin toochen isnan las-od nan tolo'y akhew, isalakam achi nan awakmo! Khomwab ka is kakolos, mo sik-a nan Anak Apo Dios.”
41 Siya akhes nan inangnen nan aap-apon si papachi, nan mimistolon si lenteg ya nan amam-a ay nangang-ango ken siya ay mangwanin, 42 “Insalakana nan tapina, ngem nan awakna ya ad-i pet makaisalak! Ya ngag man mo Alin si Israel sa! Ayed mo khomwab idwani is kakolos ta sa tako't patiyen! 43 Kanana pay en talkena si Apo Dios, ya kananan Anak Apo Dios siya. Ayed ay ta ilaen tako mo laychen Apo Dios ay mangisalak ken siya!”
44 Olay nan cheycha'y mangaakew ay ib-an Jesus ay naikolos, et siya akhes sa nan inang-angnencha'y nanopchopis ken siya.
Nan Nateyan Jesus
(Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)
45 Osto pay ay alas chosi, ya ket ay finmollinget nan am-in ay ili ischi, engkhana'y alas tris isnan misoyaw.§ 46 Isnan away nget alas tris, ya ket nenngao si Jesus ay nangwanin, “Eli, Eli, lama sabachthani?” Laychena ay kanan, “Diosko, Diosko, en ka man omog-okhay ay?”
47 Chinngen nan cheycha'y tapin nan nentaktakcheg ischi ay enfob-oya ya kinwanicha, “Ay-ayakhan ton-a si Elias.”* 48 Natanagtag et nan esang ken chaicha, ay inmey inmala is osalencha ay manosop isnan sinmoka ay fayas, sa na't inpey isnan lolo ta ipasosopna ken Jesus.
49 Ngem nan tapina kinwanicha, “Ngag ngotoyo, ta ilaen tako mo omali si Elias ay mangisalak ken siya!”
50 Inpapangekhen Jesus ay nenngao kasin, sa na't inyoya nan leng-agna ken Apo Dios.
51 Sa et nenkapepeskhat nan kortinan nan Timplo ya nakhedwa, mailapo is tongchona engkhana is khwabna. Nenyekha et napet-ang nan fato. 52 Natekwafan akhes nan pantiyong ya naipatakho nan angsan ay nenkatey ay takhon Apo Dios.§ 53 Finmala cha is kapantiyong, ya kakwasan nan natakhowan Jesus sinomkhep cha id Jerusalem,* ya nenpaila cha isnan angsan ay takho.
54 Inmegyaegyat et nan kapitan ya nan cheycha'y sorchachona ay manotokkhong ken Jesus, issan nenliknaancha isnan yekha, ya nangil-ancha isnan naangnen. Sa cha't kinwanin, “Tet-ewa pet ay Anak nan Dios na!”
55 Wad-ay akhes isnan adchawi is akit nan angsan ay fabfafai, ay mangiila isnan cha omat. Chaicha san inmon-onod ken Jesus ay nalpo id Galilea ay nensilsilfi ken siya. 56 Wad-ay ken chaicha cha Maria Magdalena, ya si Maria ay inan Santiago ya si Jose, sa et nan inan nan an-ak san si Zebedeo.
Nan Naikaofan Jesus
(Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)
57 Issan sedsechemna, inmali nan esa'y kachangyan ay iyArimatea, ay enngachan si Jose. Esang akhes siya ay disipolos Jesus. 58 Inmey ken Pilato ay nangchaw isnan awak Jesus. Et infilin Pilato ay maichowa chi ken siya. 59 Inalan et Jose nan awak Jesus, sa na't innewesan isnan egay kaos-osal ay lopot. 60 Sa na't inpey isnan kakhag-aeb ay liyang ay inpakaongna is kacheppas ay ento mo pantiyongna. Sa na't inol-olin nan chakchakowag ay fato ay inyenebna ischi, sa et kinmaan. 61 Wad-ay ischi san si Maria Magdalena ya nan ib-ana ay enngachan akhes si Maria, ay tomotokcho is kasakhang nan pantiyong.
Nan Inmat isnan Khwarchiya is Kapantiyong
62 Issan kawaksana ay Sabfacho, naamong nan aap-apon si papachi ya nan Fafariseo is kasakhang Pilato. 63 Sa cha't kinwanin, “Apo, sesemkenmi tew-a nan kinwanin san chey kakas-okas-on issan matatakhowana ay nangwanin, ‘Kakwasan nan tolo'y akhew, at kasi ak fomangon.’ 64 Tay siya chi, filinem ed nan en manokkhong isnan pantiyong engkhana isnan mikatlo ay akhew, ta ket lang omey nan cheycha'y disipolosna ya akewencha nan awakna, sa cha't omey ifaag isnan katakhotakho ay finmangon siya isnan etey. Et am-am-amed nan nay omochi ay pangsas-ailocha mo nan inmona.”
65 Kinwanin et Pilato ken chaicha, “Mabfalin. Omifoweg kayo is khwarchiya ay omey mangset ay manokkhong isnan naikaofana!”
66 Siya chi sa cha't inmey ya inseinsetcha'y minatonan nan fato ay naiyeneb, sa cha't inpatokkhong isnan cheycha'y khwarchiya.
* 27:4 Nan osto'y naisolat et, “tay intiktikko nan chala ay maid fasolna.” 27:6 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “Siya na nan siping si chala.” 27:9 Si Jeremias nan esang ay mamadton Apo Dios ay natatakho is away kaat ay tawen isnan enem khasot ay tawen esa pay inmali si Jesus. Inpadton Jeremias nan napakawasan nan Jerusalem khapo isnan fasol nan Judio. § 27:16 Isnan tapina ay naisolat ay kalin Apo Dios, nan osto ay ngachan Barrabas et Jesus Barrabas. * 27:24 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “Maid fasolko isnan chalan tona ay takho.” 27:32 Cirene nan ngachan nan esa'y ili id Libya ay sakop nan Africa. 27:34 Isnan ekhad si iRoma, mo wad-ay ikoloscha ay takho, painomencha chaicha is fayas ay nalaokan si akkho ta masangaw nan sakit nan mailansaancha is kakolos. § 27:45 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Idwani, mailapo isnan ikan-em ay olas, wad-ay nan follinget isnan am-in ay ili engkhana isnan ikasiyam ay olas.” Nan angnen nan Judio ay mamilang isnan olas, et ilapocha isnan fomal-an si akhew. * 27:47 Si Elias nan esang ay mamadton Apo Dios id sangad-om. Nan kanan nan tapina ay Judio et, si Elias nan mangisalak isnan nalenteg ay takho isnan enliglikhatana. 27:48 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “inmala is espongha ay mensosop isnan sinmoka ay fayas” Nan espongha, et siya nan enyam-es ay mola ay nalpo is kafayfay, ay makasosop is chanom. 27:51 Nan nay ay kortina, et siya nan mamanken isnan Nasantowan ay Kwarto is kaTimplo ya nan Kasasantowan ay Kwarto (Ilaenyo isnan Hebreo 9:1-5). Nan ekhad nan Judio ay enchayaw ken Apo Dios, et enlowalo cha is kadchelan nan Nasantowan ay Kwarto. Nan yangkhay papachi nan makaskhep isnan Nasantowan ay Kwarto. Ischi nan mamoowancha isnan insinso isnan kawakawakas (Ilaenyo is kaLucas 1:8-10). Maid makaskaskhep isnan Kasasantowan ay Kwarto mod-i yangkhay nan entongcho ay pachi (Ilaenyo is kaHebreo 9:6-8). Mamingsan yangkhay isnan makatawen nan mabfalin ay somkhepana. Et mo somkhep ischi, labsana nan kortina ay omey isnan kawad Apo Dios. Ya itattakina nan chalan si enkik-iwiyen ay maichaton ken Apo Dios (Ilaenyo isnan Hebreo 9:7-8, 12-14). § 27:52 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “ya nan awak nan angsan ay santo ay nannaek et naipafangon.” * 27:53 Nan osto'y naisolat isnan Griego isna et, “sinomkhep cha isnan nasantowan ay ili.” Nan kanan nan Judio isnan Jerusalem et nasantowan ay ili tay ischi nan kawad nan Timplocha ay manad-ayawancha ken Apo Dios. 27:59 Nan nay ay lopot et nakhaeb isnan makwani en linen ay naala isnan mola ay kag ilan si pakhey. 27:62 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “akhew ay kawaksan nan akhew ay sasagkhanaan,” et siya nan Sabfacho ay tengawcha. Isnan ekhad nan Judio masapol ay isakhanacha isnan kalmana nan kasapolancha, tay isnan Sabfacho et entengaw cha, ya ad-icha enchono tay ngilincha.