28
Nan Kasin Natakhowan Jesus
(Marcos 16:1-10; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Nakwas nan Sabfacho ay tengawcha, et osto'y nawiiwiit inmey cha Maria Magdalena ya nan teken ay Maria, ay en nangila isnan naikaofan Jesus. Faagna ya ket nenyekha is chad-ama, tay ya ket pinmanad nan esa'y anghel nan Apo ay nalpo id chaya ay en nang-alin isnan chey fato ay naitangeb isnan naikaofana sa na't tinokchowan. Kag koryapyap ay somili nan ilana, ya enpokakaaw nan fachona.* Nan cheycha'y khwarchiya, et nentayenten cha isnan egyatcha issan nangil-ancha ken siya, ya ket kag natey nan ilacha.
Sa et nenkali san anghel issan cheycha'y fabfafai, “Ad-i kayo omegyat. Ammok ay an-anapenyo si Jesus ay naikolos,” kinwanina. “Ngem maid met isna, tay finmangon kasin ay kag met laeng issan kinwanina. Ali kayo ta ilaenyo nan naisaachana. Sa yo't kamowen ay en mangipaammo isnan cheycha'y disipolosna, ay kasin finmangon siya isnan etey, ya at mang-ona mo chakayo ay omey id Galilea. Et ilaenyo siya ischi. Chey, infaagko et chana ken chakayo.”
Kinamo cha ay kinmaan, et olay mo naegyatan cha, khechangna ay nenlal-ayad cha. Sa cha't nentatagtag ay en nangipaammo isnan disipolosna.
Faagna ya ket wad-ay si Jesus ay nanab-at ya nenkali ken chaicha ay nangwanin, “Oompa kayo.” Ala cha't ya payaket isnan sikina ay nanad-ayaw ken siya. 10 Kinwanin et Jesus ken chaicha, “Ad-i kayo omegyat. Engkayo et magtek ifaag isnan iib-ak ta omey cha id Galilea, ay at omil-ancha.”
Nan Infaag nan Nanokkhong isnan Pantiyong Jesus
11 Issan cha komaanan nan fabfafai, tinmoli is kaili nan tapin nan cheycha'y khwarchiya, ya en cha infaag isnan aap-apon si papachi nan am-in ay inmat. 12 Naamong et nan aap-apon si papachi ya nan amam-a, sa cha't matotya mo ngag nan angnencha. Sa cha't inigwa nan chakchake ay siping isnan cheycha'y khwarchiya, 13 ay nangwanin, “Ifaagyo isnan takho ay inmey nan disipolosna isnan lafi, ay en nangakew isnan awakna issan mamaseypanyo. 14 Et mo omchan na isnan khofernachor, at chakami nan kikhad ay mangal-alok ken siya, ta maid khotok si madchanakhanyo.”
15 Inalan et nan khwarchiya nan siping ya inangnencha nan naifaag ay angnencha. Et engkhana idwani ay akhew, siya na nan maog-okhod ay maiwalwalas isnan Judio.
Nan Nenpail-an Jesus isnan Cheycha'y Disipolosna
(Marcos 16:14-18; Lucas 24:36-49; Juan 20:19-23; Apostoles 1:6-8)
16 Inmey nan cheycha'y sinpoo ya esang ay disipolos Jesus id Galilea isnan filig ay inischona ay omayancha. 17 Et issan nangil-ancha ken siya, chinad-ayawcha, olay mo nenchwadchwa nan tapina ken chaicha.
18 Sinmag-en si Jesus ya kinwanina, “Naichowa ken sak-en nan am-in ay kamabfalin id chaya ya isna is kalota. 19 Engkayo et mampay isnan katakhotakho isnan am-in ay ili isnan lofong, ta enfalinenyo chaicha ay disipolosko. Fonyakhanyo chaicha isnan ngachan Dios Ama, Dios Anak ya nan Ispirito Santo. 20 Ya isoloyo chaicha ay mangangnen isnan am-in ay infilinko ken chakayo. Ya sesemkenyo ay kad-ikad-in ay wad-ay ak ken chakayo engkhana is kifos nan lofong.”
* 28:3 Nan osto ay naisolat et, “ya kag nan kapokaw nan andap nan fachona.” Nan andap, siya nan kag cholalo. 28:14 Issan timpon Jesus, mo wad-ay khwarchiyan si iRoma ay mangipalayaw isnan falod, machosa siya ay kag sinan chosan nan falod ay inpalayawna, olay mo etey nan chosana. Ilaenyo isnan Inik-ikkan nan Apostoles 12:19.8