4
Tap-in nan Filin Pablo ken Timoteo
Idwani, wad-ay nan chadlos ko ifilin ken sik-a isnan sakhang Apo Dios ya si Cristo Jesus, ay at mangokom isnan am-in ay takho, nan matatakho ya nan natey. Khapo isnan omaliyana ay en-apo, filinek sik-a ta kad-in ensasakhana ya nakakhet ka ay mangipalawag isnan kalin Apo Dios isnan olay ngag ay timpo, omno paymo ad-i. Awisem, tokhonem, ya pabfikasem chaicha, ya isnan mamangsetam ay en-isos-olo, anosam nan olay ngag sisa. Tay awni't omchan nan timpo ay at ad-i makaokmon nan takho isnan tet-ewa ay sos-olo. Kecheng nan laychencha ay chengchengngen is kang-epancha, et nay omey cha komorchag is mangisolo ken chaicha isnan laylaychencha. At tot-owengencha ay mannge isnan kinatet-ewa ya sangsangngawencha't yangkhay nan timpocha isnan sinasangad-om ay og-okhod. Sik-a, Timoteo, masapol ay ammom ay mangikatpe isnan olay ngag sisa. Anosam nan likhat, itot-oloymo ay mangipalawag isnan Khawis ay Chamag, ya estem ay mangangnen isnan am-in ay naipadno ken sik-a.
Sak-en, nganngani ak ay maichaton ya maisiyan isnan lofong. Maiyalig ak isnan fayas ay maikoyag ay maitapi isnan maichaton ken Apo Dios.* Inpeyko nan kafaelak isnan khawis ay angnen, ay mangofat isnan ngaag. Ya inpeyko am-in nan fikasko ay makilomfa et nay kinwasko nan tagtakhek. Ya iinsetko nan pammati tako. Tay siya chi wad-ay nan fongaek ay koronan si kinalenteg ay iniigton Apo Jesus ay nalenteg ay en-okom, et siya nan at ilayadna ken sak-en khapo isnan nalenteg ay inang-angnek isnan akhew ay en-okomana. Ya faken sak-en yangkhay nan agtana mod-i ket am-in ay chadlos manman-ed isnan enpail-ana.
Nan Laychen Pablo ay Angnen Timoteo
Ikalikhatam ay omali kannay isna. 10 Inwayang Demas sak-en tay nan nakhanas ay fiyag isnan lofong nan laylaychena ya chey inmey id Tesalonica. Mo maipoon ken Cresente inmey id Galacia, ya si Tito inmey id Dalmacia. 11 Kecheng yangkhay si Lucas nan nataynan ken sak-en. Mo omali ka, itakinmo si Marcos isna, tay khawis nan fachangna isnan chonok. 12 Infaak si Tikico id Efeso. 13 Chag-osem akhes nan kifaongko ay khinayadko ken Carpo id Troas, ya nan cheycha'y liblo, am-amed nan tapina ay papilisko.
14-15 Ilaem ay khawis si Alejandro ay enpanpanchay, tay angsan nan inang-angnena ay nangapos ken sak-en. At ipad-an Apo Dios ken siya nan osto'y maiyafoloy isnan inang-angnena. Sipsipotam siya, tay chadlos na kakhola nan isos-olo tako.
16 Issan lapona ay nanomaryaancha ken sak-en, maid paat inmitakcheg. Inwayang am-in nan kakadwak sak-en. Asop ya ad-i isingil Apo Dios chi ken chaicha. 17 Ngem eg-ay inmog-okhay si Apo Jesus, mod-i ket tinmatakcho ya inmipafikas ta ibfakhak am-in nan maipoon ken siya, ya chengngen nan am-in ay Gentil. Adi kad insalakana sak-en isnan kakaegyat ay kag topek si layon.
18 Idwani, ammok ay isalakan Apo Jesus sak-en isnan am-in ay ngaag ya siya chi nan angnena engkhana ay iyeyna sak-en id chaya ay en-ap-apowana. Asop ya matangtangad siya is engkhana ay maid pengpengna. Amen.
Nan Omochi isnan Insolat Pablo
19 Idwani, pakomostaem cha Priscila ken Akila ay sin-asawa, ya siya akhes isnan pangafong Onesiforo. 20 Nakhayad si Erasto id Corinto, sak et khinayad si Trofimo id Mileto tay ensaksakit. 21 Ikalikhatam ay omali isnan sisya'y ad-i timpon si lateng. Pakomkomostaan cha Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, ya am-in nan tapina ay iib-a ay mamati sik-a.
22 Asop ya wawawawad-ay si Apo Jesus ken sik-a ya fadfachangana chakayo.
* 4:6 Ilaenyo akhes nan Filipos 2:17.