Nan Solat Pablo ken Tito
Nan Makwani Maipoon isnan Solat Pablo ken Tito
Si Tito et faken Judio, ngem siya nan esa'y mamati ken Jesu Cristo. Sa et nenfalin siya ay ib-an Pablo ay mamadfachang ken siya isnan chonona ay en-isos-olo isnan kalin Apo Dios. Nensolat si Pablo ay mangisolo isnan mamati id Creta ay en-isos-olowan Tito. Wad-ay nan tolo ay napateg ay infakhana isnan solatna. Nan inmona ay infakhana ken Tito et nan masapol ay en-okhalin nan mapili ay mangichad-alan isnan maam-among ay mamati. Siya mo siya chi tay angsaangsan nan ngaag ay okhalin nan iCreta. Nan misned et infaagna nan ikkan Tito ay mangisolo isnan amam-a ya inan-a ya nan tapina kayet. Isnan omochi et infaagna ken Tito nan osto ay ikkan nan cheycha'y mamati tatno naornos nan semek ya fiyagcha.
1
Sak-en si Pablo ay faan Apo Dios ya apostol Jesu Cristo.
Pinilin Apo Dios sak-en ay en mangipafikas isnan pammatin nan cheycha'y pinilin Apo Dios ay entakhona, ya ta fachangak chaicha ta ammowencha nan kinatet-ewa ay mangischo isnan okhali ay maiyafoloy isnan okhalin Apo Dios. Ya ta namnamaencha nan fiyag ay maid pengpengna ay inkalin Apo Dios isnan takhona issan sisya'y egay nakhab-an nan lofong, ya ad-i en-engag si Apo Dios. Adi kad isnan osto ay timpona, inpaammona nan nemnemna isnan kalina ay intalekna ken sak-en ta ipalawagko. Siya chi nan angnek khapo isnan filin Apo Dios ay omisas-alak ken chatako.
Isolatko na ken sik-a Tito, ay alig tet-ewa ay anakko ay is-isok isnan pammati.
Asop ya wad-ay ken sik-a nan fachang ya talna ay malpo ken Dios Ama ya si Cristo Jesus ay omisas-alak ken chatako.
Nan Chonon Tito id Creta
Siya na nan pangkhepko ay nanaynan ken sik-a id Creta, ta nongnongem nan sisya'y egay kanongnong, ya ta chomotok ka is amam-a ay mangichad-alan isnan mamati isnan waschin esa'y ili, kag isnan infilinko ay angnem. Nan amam-a ay chotokam et masapol ay maid makmakwaniyancha, ya eessangencha nan asaswacha. Nan an-akcha, et masapol ay mamati cha ya maid kakwaniyancha isnan finofoslon ay fiyag paymo isnan kinawewecha. Siya chi tay masapol ay maid makmakwaniyan nan ama ay mangil-ila isnan mamati, tay siya nan mangitakcheg isnan chonon Apo Dios. Masapol ay ad-i nachayew, ad-i as-assonget, ad-i amfotngan, ad-i naoyong, ya faken siping yangkhay nan sesemkena, mod-i ket siya chana nan okhalina: Al-allayad ay menmangili, ya nan khawis yangkhay nan laylaychena. Osto nan semekna, nalenteg, nakapet ken Apo Dios ya makaikatpe. Masapol ay nakapet isnan kaaafolot ay kalin Apo Dios ay cha naisos-olo, ta wad-ay kafaelana ay mangipafikas isnan semek nan ib-ana isnan tet-ewa ay sos-olo, ya ta mabfalin ay ilatakna nan kinomsawan nan cheycha'y manopla isnan sos-olo.
Nan Tokhon Maipoon isnan Mistolo ay Teken nan Isos-olocha
10 Kanak chi tay angsan cha nan nawewe ay takho ay aped yangkhay ensaisailo, am-amed isnan tapina ay mamati ay mangipapilit isnan pammatin si Judio.* Maid poseg nan ap-appatencha. 11 Masapol ay maipagkhinek chasa ay takho, tay isolocha nan ad-i na lebfeng ay maisolo, et nay allilawencha nan tapina ay sinpapangafong. Kafabfain nan ik-ikkancha tay nan yangkhay enkhag-alansiyaancha nan khakhalacha ay en-isolo. 12 Esang kannay isnan kailiyancha ay mamadtocha nan nangwanin, “Nan iCreta et sikhod chadlo ay nalalangkowag cha. Naoyong cha. Sangaan cha. Oklongan cha.” 13 Tet-ewa nan nakwani maipoon ken chaicha. Et tay mampay siya chi, tokhonem ay osto nan cheycha'y mamati ta fomifikas nan pammaticha, 14 ta ogkhayencha nan sinasangad-om ay aped nakhag-aeb ay og-okhod si Judio ya nan filin si takho ay mangad-i isnan kinatet-ewa. 15 Nan takho ay nadchalos nan semekna, maid law-ena is makakan. Ngem nan takho ay nafang-es nan semekna ya maid pammatina, maid kanana en nadchalos tay olay nan semekna et nalokhit, ya ad-ina paat figfikhen nan osto. 16 Kananchan ammocha si Apo Dios, ngem mamaila isnan okhalicha ay ad-iyencha siya. Kakaisew cha ya nawewe cha ay takho, ay ad-i makaikkan isnan olay ngag sisa'y khawis.
* 1:10 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “am-amed isnan nasegyatan.” 1:12 Nan osto ay naisolat isnan Griego isna et, “Ngaag cha ay enkik-iwi.” 1:15 Nan teken ay kaifalikkasan nan nay et, “Isnan takho ay nadchalos nan semekna, nadchalos nan am-in.”