13
Rina i atailai kime galang ia
(Mt 24:1-2; Lk 21:5-6)
Na si taun kalapo soung pelek a nei rina i atailai mang sikei i kana keve nat i akalit kala antok ia ta, “Katakai i akalit, ku arai ani keve at lava si keve lu roron suke.” Na Iesu kala antok ia ta, “Kupo arai ani keve lu lava ke? Ka serei lak a taun na ka kovek luai i ngoto roron. Kime galang aongos ia.”
Tutapongai i mamaiten
(Mt 24:3-14; Lk 21:7-19)
Na kanlapo ago kuli mulang ang Elaio, ararai aputuk taun ani rina i atailai. Na Petero, Iakovo, Ioanes na Andereas, ria papalik ve nia, na kila sokotuk ia ta, “Ku antok imem, angisan a keve bil ke ki serei? Na saka akanangai an i taun i kari serei atutuman?” Na Iesu kalapo atatai iria asukang ke, “Mi aiveven, vei mangsikei nganing ka kapau imi. Vap miang ki serei na ki posong pok iria ta asan ig na ki antok ta ‘Nau kana ninia,’ na ki kapau a vap duk. Na man mi longong ta kalapo atogon visvis vo kalapo angasungai a visvis, mi ago ta leng an using a keve bil ke ki serei, sikei akamusai ina lak, parik. Using mang palpal vap ka tapasuk na ka angvis ve mang palpal vap, na mang vainagoan ka angvis ve mang vainagoan. Na mimo ka serei si mang keve rina, na ka atogon a keve buk angan lava. Keve nem ke kapo tutapongai palau i kui. Mi aiveven aro imi, using ki teng akit imi lak taun a saupai. Ki ngamis imi e nei keve lu i kivung. Mian tung mete ri ainoinoai na ri tulava marai ig, asi kami akuskus atutuman e mataria. 10 Na akus ro, mamain ta patvap aongos ki luk aino ia. 11 Man ki teng akit imi, na ki alis suai animi taun a saupai, mi ago ta urui an ta mi an saka mengen an, sikei mian mengen ta mengen ang mi luk ia si vuk taun ang. Using parik ta nami mianpa mengen, Malanganto Gogoai ka mengen. 12 Igenen ka alis suai ani tasina asi an raung ania. Inatus kapa ki puka si tamaria si lau ke. Na ri tamaria ve rinaria kapa, ki kun mat si kari inatus. 13 Na ri vap aongos ki mirik animi marai asan ig, sikei man a si ka tung akit tung si akamusai ina, ka sapang.
Taun rikek luai
(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)
14 Taun mi arai ani bil vopo nau varas ani God na kapo goeng rina, ki atung ia si ring ang kapo atogon tubat singina, vopo taot a mengen ke, ka lomlomonai aro ania, si taun ang ria kipo ago e Iudaia kapo ro ki sip taun a keve mulang. 15 Ninia kapo ago e komo i lu, ka ago ta riuk lak pok an taun ani kana togtogon. 16 Na ninia kapo ago e matang kapo ro ka ago ta papok an ane rina si an luk ani kana vakup. 17 Pua ta ri aina vinga na riria kipo atutus popo si taun ang! 18 Mi sokotuk ani nem rikek ang ka ago ta serei an si taun livus. 19 Using si taun ang ka atogon a mamaiten tavirimok, na kapo laba ani keve mamaiten le si tutapong i kuli rina ke God kata asinong ia, tung si taun ke na aimung kapa. 20 Na man a Volava parik kapa vil akudik a taun ang, ka kovek luai ta sikei e kuli rina ka sapang. Sikei using kana vap i la songo, asukang a ka vil akudik ia. 21 Si taun ang man a mangsikei ka antok imi ta, ‘Mi arai, igenen i akanangai kana!’ vo ‘Nia sukana ia!’ mi ago ta lomlomon an tatana, 22 using a mang matan igenen i akanangai na katakai i kus amalangas kapau ki me serei. Ki me serei na ki vil a keve akanangai na keve bil i vilvil ataping asi kari me atokngai asi ausingai alok ani kana vap i songo na God. 23 Mi aiveven! Natala atai usausa imi aino ta saka keve bil an ki serei lak.
Serei pok si igenen i pukun
(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)
24 Sikei si taun ang, e mung i mamaiten lava ang, makarap ka vong gup, na ulen parik kapa anguan mang an, 25 na ri kalto ki uak asiang le metekuku, na keve kitmat e metekuku ki mimo. 26 Na si taun ang ki arai ani igenen i pukun ka serei kuli kuku ta kitmat lava na miminaungan. 27 Na ka asok kana mamain ta angelo ani kian songo akuvul aongos kana vap i la songo, riria kipo ago si keve palpal aongos i kuli rina na metekuku.
Luk malangas le si iei
(Mt 24:32-35; Lk 21:29-33)
28 Mi luk malangas si laulauan i ri suke. Man kala urung atanginang, mila kinle ta taun sinang roron kalapo angasungai. 29 Na asukang kapa, man mila arai ani keve nem ke kala serei, mila malangas ta kalapo angasungai luai e mete takaman palau ani ka serei. 30 Napo antok atutuman imi, kana na matan polpolokan i taun ke parik kipa mat suai aino ani keve bil ke kila serei. 31 Metekuku na kuli rina ka tamus suai, sikei kag mengen parik kapa angkoai luai si tamus.
Kapo kovek i si kapo nas a taun
(Mt 24:36-44)
32 Pangau i taun vo vuk taun ina, kapo kovek i mangsikei kapo nas ia. Ri angelo i metekuku na kana nat parik kipa nas, sikei tamana papalik kapo nas. 33 Mi aiveven na mi usausa, using parik mipa malangas ta angisan na taun ang ka serei. 34 Kapo asukang val igenen kata usausa asi kana pasal ane ring vunga. Taun ang kalapo buk pasal pelek ani kana rina, kala asok kana keve asosokai ani ki aiveven kana keve bil na kala lis iria siksikei ta kana keve abis, na kala asok a katakai i aiveven takaman asi kana ararai bat. 35 Asukang a mi aiveven, using parik mipa nas ta saka taun an na vo tauk i lu kame serei pok singina, si ngelik sagup, vo si liuan i vong, vo si no i tangat lik, vo si makarap kalapo sanglak. 36 Vei nganing kame serei ataping na kala arai ta mipo rodot. 37 Sa kana napo mengen imi tatana, animi aongos ta mi aiveven!”