14
Lilimukai si vil punuk ani Iesu
(Mt 26:1-5; Lk 22:1-2; Io 11:45-53)
Au, kalapo pongua na taun lak e no ani Liuluai, nang a matan angan i saui i tav tol. Na keve ainoinoai si ri katakai i sula ve ri vap malangas ani saupai kime lapo gule selen asi kong mumun ania na ki vil punuk ia. Using kitapo antok ta si taun i matan angan ka ago vei nganing ri vap ki visvis.
Aina kata amaus a pukun i Iesu
(Mt 26:6-13; Io 12:1-8)
Si taun ang kalapo ago e Betania nei lu si Simon vo tapak ke, na katapo angan, na mangsikei a aina kamela serei, na katapo teng a ese laman sain roron luai na kapo samui lava luai kapa. Na kala putuk a ese ang na kala tiuai ani rul sain ro ang e patuna. Na mang matan vap e iang kilapo songag na kipo angsusuiai asukang ke ta, “Sa tukulai ina na kipo amun palau a rul sain roron ke? Using man kita atos tatana, oro kila luk a 300 na kang alak na ki alis ri vap logo tatana.” Na kila ki ia. Sikei Iesu kala antok iria ta, “Atalipai ania! Marai sa mipo mengen arikek ania? Kana kapo abis a mangsikei a bil roron luai anig. Arai, mi uli ago lak ve ri vap logo, na mipo uli atogon taun asi pakangai aniria. Sikei nau parik napa uli ago ve nami. Katala abis a sa kapo angkoai singina. Katala tiu a pukun ig ta rul sain ro usausa iau ani mo. Napo antok atutuman imi ta si saka ring an kuli rina ki akuskus ta akus ro, akuskus kapa i sa na aina ke kata abis ia ki kun akuskus kapa tatana asi rungrungai ania.”
Iudas kata ainak ani ka alis suai ani Iesu
(Mt 26:14-16; Lk 22:3-6)
10 Na si taun ang Iudas Iskariot, sikei iria i 12 na nat i akalit, kanla serei si keve ainoinoai si ri katakai i sula, using kapo buk alis suai ania e kungaria. 11 Na vap la uruk si po longong ani mengen ang, na kila palapalatung ve nia ta ki samui ia. Na kalapo gusgus ta saka pangau an kapo kalakala si alis suai ania e kungaria.
Angan i Liuluai ve kana keve nat i akalit
(Mt 26:17-25; Lk 22:7-14,21-23; Io 13:21-30)
12 Si ainoai i taun i saui i tav tol, taun ang kipo raung a natnat i sipsip singina, kana keve nat i akalit kila sui ia ta, “Nei a ring ang kupo buk ani namem an itoiton anim singina si angan ani Liuluai?” 13 Na kala asok a pongua i kana keve nat i akalit na kala atatai irilong ta, “Milong pasal ane nei rina na e iang mang igenen kapo sunguk kana ese laman ka duai imilong. Milong using ia 14 taun a lu ang kan palak singina na milong mengen a vo tauk i lu ang ta, ‘Katakai i akalit kapo sui ta nei kag palpal i lu ani ri sokoung, ani namem ve kag keve nat i akalit namem me angan a Liuluai singina?’ 15 Ka akalit imilong ta palpal lava e pangkul kitala itoiton ia na kalapo usausa asi ago. Na e iang milongla usausa anira singina.” 16 Na ngono nat ang kilongla pasal ane nei rina na kilonganla sabonai ani keve nem ang val kata mengen irilong tatana. Na kilonganla itoiton a Liuluai. 17 Na si tenei ngelik i taun ang kamela serei kuvul ve 12 na nat i akalit. 18 Si pangau ang kipo sinong angan singina, Iesu kala antok iria ta, “Napo mengen atutuman imi ta sikei imi ka alis suai anig. Mangsikei imi mipo angan ve nau.” 19 Na kilapo makus na siksikei iria kalapo sui ia ta, “Vei nau nganing?” 20 Na kala antok iria ta, “Kapo mangsikei i 12 na nat, voiang namemlongpo abui saui kuvul nei gapai ke. 21 Using a igenen i pukun ka mat val kitala salik aino tatana, sikei ka rikek luai ani vo alis suai ang ani igenen i pukun. Pat ka ro ania man parik kitapa ingus ia!”
Matan angan si Volava
(Mt 26:26-30; Lk 22:15-20; 1 Ko 11:23-25)
22 Si pangau ang kipo angan lak singina, na kala luk a saui, na kala posong ro singina, na kala tevek ia na kala lilis aliu iria na kala antok ta, “Mi luk ia. Kana na pukun ig.” 23 Na kala luk a kavi, kala posong aro, na kala alis iria, na riria aongos kila inum angsialai singina. 24 Na kala antok iria ta, “Kana na rangaig ani angainakai, na ka saling ani vap miang.” 25 Napo antok atutuman imi ta parik napa anguan inum an si laman i vaen tung si nakan inum ia si selen tanginang si kana vainagoan a God. 26 Au na kila tangam kari sikei a tangam na kila soung taun a mulang ang Elaio.
Petero ka agel suai ani Iesu
(Mt 26:31-35; Lk 22:31-34; Io 13:36-38)
27 Na Iesu kala antok iria ta, “Nami aongos lak mi savang, using kitala salik ia ta, Na nga punuk na katakai i aiveven sipsip na keve sipsip ki tamale angtaliungai. 28 Sikei, e mung i kag la tadut pok le, naka aino imi ane Galilaia.” 29 Na Petero kala antok ia ta, “Man riria aongos kila savang, nau parik.” 30 Na Iesu kala antok ia ta, “Napo mengen atutuman ua ta aino le ani pura ka apongua i tirtiriku nganlak, kula amatan potol a agel suai anig.” 31 Na kala mengen akitmat luai ta, “Kantanem si man nakan mat ve numai, sikei parik luai napa angkoai si agel suai anim.” Na ria aongos kila kun antok asukang.
Sokotuk e Getsemani
(Mt 26:36-46; Lk 22:39-46)
32 Na kianla serei si ring ang kipo kin ia ta Getsemani na kala antok kana keve nat i akalit ta, “Mi ago e ke, na nau nakan sokotuk.” 33 Na kala songo na Petero na Iakovo na Ioanes asi auai ve nia. Na si taun ang kala pat ia na mamaiten lava. 34 Na kala antok iritol ta, “Makus lava ke kalapo rongos iau angasungai ani naka mat. Mitol ago e ke na mitol para.” 35 Au, kala pasal avunga lik na kanla suai ania e vunep na kala sokotuk ta man kapo angkoai, kui rikek luai ke ka liu luai ania. 36 Na kala antok, “Aba, mamai, keve nem aongos kapo angkokoai singim. Ku luk suai ani kavi ke pelek iau. Lak, vubuk ke singig ka ago, sikei ku using kam vubuk.” 37 Na kanla serei pok singiritol, na kitolapo rot. Na kala antok a Petero ta, “Simon, kulapo rot? Sa, parik kupa angkoai si aiveven ani vuk taun kudik lik? 38 Mitol aiveven na sokotuk, vei atoktokngai ka luk imitol. Malanganto kapo naung, sikei pukun kapo ngau.” 39 Na kala anguan pasal asi kana an sokotuk na kanla kin pok a mengen ang kata kin aino ia. 40 Taun kamela serei pok kamela arai ta kitolapo rot punuk, using a mataritol katapo maiten luai. Na parik kitolpa anguan malangas an ta kitol antok ia ta sa. 41 Na kamela vapotol i serei pok na kala antok iritol, “Au sa, mipo rot lak, na mipo ausai lak? Kala angkoai. Taun kana kala serei ani ki alis suai ani igenen i pukun e kungaria i ri vap bil arikek. 42 Mitol tadut na tara pasal. Arai ani iuang kana kalapo serei asi kana me alis suai anig.”
Alis suai na teng akit ani Iesu
(Mt 26:47-56; Lk 22:47-53; Io 18:3-12)
43 Na akorong palau, si taun ang kapo mengen lak, Iudas kala serei, mangsikei i 12 na nat ang, na petau lava kipo aimung ina na kipo teng ri samele na ri avam, i la asok tapai ta keve ainoinoai si ri katakai i sula ve ri vap malangas ani saupai na ri vap lava i rina. 44 Vo alis suai ania katala antok amalangas lenginang iria ta mang akanangai asukang ke, “Si man na lulus a si, ninia palau a igenen ang, mi teng akit ia, na mi tak akipai ania na kan ago si aiveven kitmat.” 45 Au, kala serei na kala paliu akorong taun ia na kanla antok, “Rabi!” velai ani kala lulus ia. 46 Na kila teng akit ia. 47 Na mangsikei katapo tung asung e iang kala dal kana samele na kala tanga suai luai ani talingana i asosokai si ainoai i katakai i sula. 48 Na Iesu kala antok iria ta, “Au si napo katakai i tainau na mipo ruduai iau ta samele na avam? 49 Keve taun natapo vil akalit e matami nei rina i atailai na parik mitapa teng akit iau. Sikei, kapo serei asi atutuman ani mengen i nei salsalik.” 50 Na riria aongos kila papelek ia na kila sip suai.
Igenen tanginang kata sip
51 Mang sikei a igenen tanginang kata using ia, kapo kavat palau ta sikei a vuk vakup, na kila kun teng akit ania. 52 Sikei kala sip taliung kana vakup ta pukun varas palau.
Iesu mete saupai
(Mt 26:57-68; Lk 22:54-55,63-71; Io 18:13-14,19-24)
53 Na kila tak a Iesu ane si ainoai i katakai i sula. Keve ainoinoai si ri katakai i sula kuvul ve ri vap lava na keve vap malangas ani saupai kitapo ago kuvul e iang. 54 Na Petero katapo using avunga na kala palak nei omo i lu si ainoai i katakai i sula. Na kanlapo sinong maringin mete kut kuvul ve vap po ararai bat ang. 55 Au, keve ainoinoai si ri katakai i sula ve kuvkuvulan lava i po vil saupai kitapo gule vap asi mengen angkoai asi kari saupai ani Iesu singina using kitapo buk raung ania. Sikei parik kipa sabonai ta akuskus tutuman. 56 Using vap miang kitapo kapau na kari keve akuskus parik katapa angkuvulai. 57 Na mang matan vap kila tadut na kila poso mengen kapau ania asukang ke, 58 “Namemta longong ia, katapo mengen asukang ke ta, ‘Naka goeng na rina i atailai ke ri vap kita atung ia, na e mung i potol a taun, naka atung pok a mang sikei nang parik kipa abis ia ta kunga.’ ” 59 Na vap ke kapa, si kari keve akuskus, kapo tav angkuvulai. 60 Au, ainoai i katakai i sula kala tapasuk e mataria aongos na kala sui a Iesu ta, “Au sa parik kupa ngenget a mengen suke? Au sa sukana si atugtugi suke kipo mengen anim tatana?” 61 Sikei kapo tung musik palau, parik kapa posong ta vuk mengen. Na ainoai i katakai i sula kala anguan sui an ania ta, “Numai a igenen i akanangai, nat i vopo ro luai ang?” 62 Na Iesu kala antok ta, “Io, nau palau. Na mi arai lak ani igenen i pukun kan sinong e palso i vo kitmat na ka pasiang kuli kuku le pangkul.” 63 Na ainoai i katakai i sula kala ding pok kana maus na kala antok ta, “Kalapo kovek i mang mengen tarapo inongos taun ia. 64 Mitala longong kana mengen i nau varas. Nei kami lomlomonai?” Na ria aongos kila saupai ainak ta kalapo ago asi vil punuk ania. 65 Na mang matan iria kipo kanus ia. Ki volo bat a matana na kipo nak ia na kipo asok ia ta, “Ku kin vang.” Na ri vap po ararai bat ang kila tak le ia na kianla bis ia.
Petero kata agel suai ani Iesu
(Mt 26:69-75; Lk 22:56-62; Io 18:15-18,25-27)
66 Petero katapo ago lak e kevkev i nei omo ang, na sikei i keve kavulik asosokai si ainoai i katakai i sula kamela pasal asung. 67 Taun ang kala arai ani Petero si po maringin na kala pal akit ia, na kala antok, “Numai kapa nang, kutapo auai ve Iesu le Nasaret.” 68 Sikei kala gel suai ania ta, “Parik napa nas, na parik napa malangas a sa kupo mengen tatana.” Na kala soung suai ane komo. Na si taun ang akorong pura kala tirtiriku. 69 Na kavulik ang kala arai ania e iang na kala anguan atatai pok an ani vap po tung angasungai ang ta, “Igenen ke kapo mang sikei iria!” 70 Sikei kala anguan gel pok an. Na e mung lik palau vap po tung angasungai ang kila antok a Petero ta, “Tutuman luai, kupo mangsikei iria, using kupo igenen i Galilaia.” 71 Na kalapo mengen amadot ta man kapo kapau, kapo ro ka mat na kala atuvala ta, “Parik napa nas a igenen ke mipo mengen tatana.” 72 Akorong palau na pura kala apongua i tirtiriku, na Petero kala lomlomonai pok ani mengen ang Iesu kata antok ia tatana ta, “Aino le ani pura ka apongua i tirtiriku, kula amatan potol a agel suai anig.” Na kala tameng a vingana na kala tangis alava.