15
Iesu mete Pilato
(Mt 27:1-2,11-14; Lk 23:1-5; Io 18:28-38)
Si tenei vauk lik keve ainoinoai si ri katakai i sula na ri vap lava na ri vap malangas ani saupai na aongos nei kuvkuvulan ang kila lomlomonai kuvul, na kila got a Iesu na kila takai ania asi an alis suai ania e kungana i Pilato. Na Pilato kanla sui ia ta, “Au, numai a tulava si ri Iudaia?” Na kala polpol ia ta, “Numai kupo kin ia.” Na keve ainoinoai si ri katakai i sula kila porot akit ia ta keve bil miang. Na Pilato kala anguan sui an ania ta, “Au sa, parik kupa buk polpol? Arai, kipo tupang ua ta keve bil miang.” Sikei Iesu kapo tav posong ta ring vuk mengen lik, na Pilato kalapo sugul ia.
Asok si vil punuk ani Iesu
(Mt 27:15-26; Lk 23:13-25; Io 18:39–19:16)
Si taun i matan angan i Liuluai katapo uli akala suai ani saka igenen an ri vap kipo posong ia. Na nei liuan i vap ang kipo ago nei akangbat, using kitapo daung nei visvis misagai, katapo atogon a igenen, kana asan ta Barabas. Na ri vap kimela serei na kilapo sokotuk a Pilato ta ka abis aniria val kana lau. Na kala sui iria ta, “Au, mipo buk iau asi kag akala dong animi ta tulava ke si ri Iudaia?” 10 Using katapo malangas ta keve ainoinoai si ri katakai i sula kita alis suai ania using kitapo vinga rikek. 11 Sikei keve ainoinoai si ri katakai i sula kila asum a petau ang asi kari posong ta Barabas ka kala. 12 Na Pilato kala anguan sui an aniria ta, “Au, saka nem an mipo buk iau asi kag vil ania si igenen ke mipo posong ia ta tulava si ri Iudaia?” 13 Na kila songosongo alava pok ta, “Atakuk ia kuli ngakputuk!” 14 Na Pilato kala antok iria ta, “Marai sa? Saka rikek an akorong kata abis ia?” Na kila songosongo alava luai ta, “Atakuk ia kuli ngakputuk!” 15 Na Pilato, using katapo buk auruk ani petau ang, kala akala na Barabas dong iria. Na kala asok si sasaup ani Iesu, na kala alis suai ania asi kari an atakuk ania kuli ngakputuk.
Ri katakai i visvis kita kurek a Iesu
(Mt 27:7-31; Io 19:2-3)
16 Au na ri katakai i visvis kila tak alak ia ane nei lu si tulava, nang a nan komo lava, le na kila songo akuvul alak aongos a petau lava iria. 17 Na ki luk a vakup miminaungan na ki alak ia tatana, na kila abis a kuku ta angus sisilo na kila agon ia e patuna. 18 Le na kipo atung alakat kunga ania. Na kipo kurek ia asukang ke ta, “Pua kala ro luai, tulava si ri Iudaia!” 19 Na ki ngamis ia e patuna ta ue, kipo kanus ia, na kipo sovusulai singina. 20 Si taun kila kamus ta kurek ania kila luang suai pok ani vakup miminaungan ang na kila alak akorong pok ia ta kana maus. Au na kila tak ia si kari an atakuk ania kuli ngakputuk.
Atakuk ani Iesu kuli ngakputuk
(Mt 27:32-44; Lk 23:26-43; Io 19:17-27)
21 Na kila aisul pulit a mang igenen e selen Simon le Kurene, katapo palak taun a rina lava, na kapo tamarilong i ri Aleksandero ve Rupo, asi asalak ani kana ngakputuk. 22 Na kila tak ia ane si mangsikei a vuk oring kipo kin ia ta Golgota, supsupai ina ta vangang kumut. 23 Na kila alis ia ta laman i vaen mimirikukan, sikei kala misag ani inum ania. 24 Na kila atakuk ia kuli ngakputuk na kila gulang angkasai asi arai ta ki saka pagal an ani kana maus aniria. 25 Kata lapo tenei vauk na kila atakuk ia kuli ngakputuk. 26 Na kita salik a nem ang kitapo tupang ia singina asukang ke ta, “Tulava si ri Iudaia.” 27-28 Na ngerena kita atakuk a mang ngono katakai i tainau, sikei e palso na mang anu e palkais ina. 29 Na vap po pasal angpok ang e iang kipo mengen i asosol ania na kipo valai ani paturia na kipo antok, “Numai vo antok ke ta ku galang na rina i atailai na ku atung pok ia si potol a taun, 30 ku asapang pok ua. Pasiang suai ani ngakputuk ang!” 31 Na asukang kapa keve ainoinoai si ri katakai i sula ve vap malangas ani saupai kipo kurek angpok tatana asukang ke ta, “Katala asapang a mang vap, sikei parik kapa angkoai si asapang pok ania. 32 Igenen i akanangai ke, nia na tulava si ri Israel, ka kiksiang pelek a ngakputuk ang asi kara arai na tara lomlomon tatana!” Na ngono igenen ang kita atakuk kuvul irilong ve nia kilongpo kun mengen arikek ania.
Iesu kala mat
(Mt 27:45-56; Lk 23:44-49; Io 19:28-30)
33 Vuk taun ke katapo mang ias lava, sikei vong kala pakut a kuli rina aongos tung si kalapo ngelik aliu. 34 Na si kalapo ngelik, Iesu kala songosongo alava ta, “Eloi, Eloi, lama sabakatani?” Supsupai ina ta “Kag God,
kag God, sa tukulai ina kulapo papelek iau?” 35 Na mang matan vap po angtung ang e iang kila longong ia na kilapo antok ta, “Arai, kapo songo nang a Elias!” 36 Na mang sikei a igenen kala sang na kanla luk a rudum katapo duk ta vaen namin mal singina, na kala atung ia e nono i vuk iei na ka lis ia asi kana inum, velai ani mengen asukang ke ta, “Kokoai, tara arai kotok ta Elias kame asapang ia.” 37 Na Iesu kala songosongo alava luai na kala kamus ta aus. 38 Na vakup ang nei lu i atailai kala tading angtaliungai le pangkul tung e kevkev. 39 Na mang ainoinoai si ri katakai i visvis katapo tung talang ia kuli ngakputuk, kata longong ia si akamusai i aus, kala mengen asukang ke, “Tutuman luai, igenen ke kapo nat i God.” 40 Na e iang kapa, mang matan aina kitapo tere le ring vunga. Nei liuan iria ri Maria Magdalene ve mang Maria rinarilong i Iakovo lik ve Ioseto, na Salome, 41 kitapo uli auai ve nia aino e Galilaia na kitapo papakangai ania, au na mang keve aina miang kapa, riria kita auai alak kuvul ane Ierusalem ve nia.
Mo ani Iesu
(Mt 27:57-61; Lk 23:50-56; Io 19:38-42)
42 Na si kalapo ngelik luai, using a taun ke kapo taun i usausa ani taun i atailai ilesvauk, 43 na Iosep le Arimataia, mangsikei a posongan i nei kuvkuvulan lava, na katapo atu mata ta
kana vainagoan a God, kamela serei si Pilato, using kapo tav lolokovo e matana, na kala aikut ia ta pukun ina i Iesu. 44 Au, taun ang a Pilato kala longong ta katala mat lenginang, kalapo taping na kala songo na ainoinoai si ri katakai i visvis asi kana me luk malangas aro. 45 E mung i kana la longong tapai le si nguruna i ainoinoai ang ta katala mat, kala alis a pukun si Iosep. 46 Na kanla samui le na vuk vakup roron luai na kamela kopos asiang ia na ka pakut ia ta vakup ang. Au na kanla amatung ia nei mangsikei a mata kita se ia nei bang. Na kala ul bat a mata ang ta iat lava. 47 Maria Magdalene na Maria rinana i Ioseto kilongta arai ani ring ang kata amatung a matmat singina.