16
Iesu kala tadut pok
(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Io 20:1-10)
Taun i atailai kala kamus na ri Maria Magdalene ve Maria rinana i Iakovo, na Salome kila samui bil sain ro le asi kari amoi ania. Si tenei vauk lik i taun tanginang e mung i taun i atailai, si makarap kalapo sanglak, kila pasal taun a mata ang. Na kipo angsusuiai angpokpokai aliu aniria ta, “Si kana kan ul suai ani iat mete mata ang?” Au, kila takngo na kila arai ta lenginang kitala ul suai ani iat ang, using katapo iat lava luai. Au, kianla riuk lak nei mata ang na kila arai ani mang igenen tanginang katapo sinong e palso, katapo alak kana vakup posok, na kilapo sugul taping. Na kala antok iria ta, “Mi ago ta taping an. Mipo gule na Iesu le Nasaret nang kita atakuk ia kuli ngakputuk. Katala tadut pok. Kapo kovek e ke. Arai kana na oring i amatung ania. Sikei, mi pasal na mianla mengen kana keve nat i akalit kuvul ve Petero kapa, ta ka pasal aino imi ane Galilaia, na mian arai ania e iang, asukang palau val katala antok imi tatana.” Na kila soung suai na kila sip velai ani tetek na taping. Kitapo tav mengen ani mangsikei using kita lapo leng.
Vuk palpal ke (16:9-20) katapo tav ago le si ainoai i salsalik. Vei kitala alakai ania e mung.
Tu aserei si Maria Magdalene
(Mt 28:9-10; Io 20:11-18)
[ Na taun kala tadut pok tenei vauk lik i taun tanginang e mung i taun i atailai, kala tung aserei aino si Maria Magdalene, nang kata lu suai ani limalengua na ingua ang pelek ia. 10 Na kala pasal na kanla antok a keve tungana si kitapo makus na kipo tangis. 11 Taun ang kila longong ta katala to pok, na katanla arai ania, parik kipa lomlomon tatana.
Tu aserei si ngono nat i akalit
(Lk 24:13-35)
12 E mung ina kala tung aserei ta mang pukun si pongua na nat i akalit si kilongpo pasal pok ane rina. 13 Au, kilongla tapasuk pok na kilongmela mengen a mang matan ang, sikei parik kipa lomlomon tatana.
Iesu kata asok kana keve nat i akalit
(Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Io 20:19-23; Ap 1:6-8)
14 Na e mung kamela tung aserei si 11 a nat i akalit akorong si kipo angan. Kala tatapokai aniria using parik kipa lomlomon na kapo kitmat kapa na vingaria, using parik kitapa lomlomon ta mengen si vap ang kitala arai ania e mung i kala tadut pok. 15 Na kala antok iria ta, “Mi pasal na mian akuskus a ri vap aongos kuli rina ta akus ro. 16 Na man a si ka lomlomon na mi asing tauia ia, ka to, sikei man a si kapo tav lomlomon, ka sunguk a mamaiten i kana rikek. 17 Keve akanangai ke, ri vap lomlomon ki asereiai ania. Si asan ig ki kirikai ani ri ingua, ki mengen ta mengen i keve rina angpetpetekai. 18 Ki teng alakat ri kene, na man ki inum a saka maras an, parik kipa rikek tatana, na ki amatung kunga lakat kuluria kipo malepen, na kila ro pok.”
Iesu kala palak ane pangkul
(Lk 24:50-53; Ap 1:9-11)
19 Asukang a Volava Iesu, e mung i kana la mengen asip aniria, kala palak ane pangkul, na kanla sinong e palso ina i God. 20 Na kila pasal na kianla akuskus nei keve rina aongos. Na e iang Volava kata atutuman kari mengen si keve akanangai ang kitapo vil ia e mataria i ri vap.]
Vuk palpal ke katapo tav ago le si ainoai i salsalik. Vei kitala alakai ania e mung
[Au na keve bil aongos ang kitala longong ia, kianla mengen amalangas akudik ri Petero ve vap po auai ang ve nia. Na e mung ina, Iesu nia akorong kala asok iria ane si keve palpal aongos i kuli rina, ani kian akuskus amalangas ta akus daus na tokos i vilvil ato ane si to asikei.]