6
Keve vulit kuli buk
Na nalapo tere ta nat i sipsip ang, ta kalapo tak suai ani ainoai i limalengua na vulit ang. Na nala longong a kalingana i mangsikei i puat a asisinong atogon to ang, kala songo si kalinga lava val angang, “Me la arai!” Na nala arai ane no na sikei a os posok kapo tung. Vo po kokos kuluna kapo teng a vatilau, na kitala akuku ia ta kuku i tulava. Na kala sang val katakai i visvis madot asi an dual suai ani mamaiten.
Au na vapongua i vulit, kalapo tak suai ania na nala longong a lapongua i puat a asisinong atogon to ang kala atai, “Me la arai!” Au na mang os kala kun serei, kapo melek luai na kita alis a vo po kokos ang kuluna ta kitmat ani ka luk suai ani marip kuli rina, ani ri vap ki raung angpokpokai pok aniria. Na kila alis ia ta samele tavirimok lava i visvis.
Au, vapotol i vulit kala tak suai ania na nala longong a vapotol i asisinong atogon to ang kala atai, “Me la arai!” Nala arai ane no na os miting, na vo po kokos ang kuluna kapo teng a bil e kungana asi an kinkintong. Le iang kapa, nala longong val kalinga kapo tangis le nei liuan i puat a asisinong atogon to ang kapo antok ta, “Samui i sikei palau a kinkintong i palaua ka tung alakat si seupok i sikei a taun, na samui i potol a kinkintong i kon kapa, ka kun tung alakat si seupok i sikei a taun. Sikei ago ta vil arikek an ani rul i elaio ve vaen!”
Au, vapuat i vulit, kala tak suai ania na nala longong a kalingana i vapuat i keve asisinong atogon to ang, “Me la arai!” Nala arai, na e iang mang os na kapo ararai kaup. Vo po kokos ang kuluna kana asan ta mat, kilongpo angusing palau ve rina si ri vap mat. Kitmat kita alis irilong tatana ani kilong saupai ani sikei i puat a palpal i kuli rina ke, asi nga rongok ta samele i visvis, na asereiai ani kalag, vilvil akui, na keve kei kalat rikek kime daung kuli rina.
Au, vapalpalima i vulit, kala tak suai ania na neite pata ipo sula nala arai ani mamain ta malanganto i petau ang kita raung aino iria, marai kari lomlomon ta mengen si God na kita akuskus atutuman tatana. 10 Kipo songosongo alava luai ta, “Volava kitmat luai, kupo tutuman na kupo gogoai kapa, angisan vang kana ku saupai vo ngenget a vap ang kuli rina kita raung imem?” 11 Na kila lis iria siksikei ta kari keve maus posok, na kila atai iria si ausai ani vuk taun kudik lik palau, tung si tataot punuk i vap ang kipo kun keve asosokai val ria na keve tasiria, ki raung lak iria val kitala kun raung aino aniria.
12 Au, valimalesikei i vulit, kala tak suai ania na nala arai ane no na mimo lava, na mete makarap kala vongvongan val vakup miting luai, na mete ulen kala melek aongos val rangai, 13 na ri kalto metekuku kila uak asiang ane kuli vunep val uai kavang i iei kalapo tamul pelek ia, using a malu madot kapo aruk ia. 14 Na metekuku kala kun pasal suai val kita lulun a buk, na ri mulang na ri kulenusa aongos kila aingingik pelek kari keve tutungan. 15 Na ri tulava i kuli rina na keve posongan, na keve ainoinoai si ri petau i visvis, ri tauia, ri vap gailan, ri asosokai e kevkev luai, na vap po kalakala ang, ria aongos luai kipo mun nei keve vakil vo nei liuan i keve iat lava kuli keve mulang. 16 Na kipo asok ri mulang ve ri iat lava ta, “Mi tabak taunai animem. Mila apung imem ani namem mun suai ani matana i vo po sinong kuli sinsinongan ang, na pelek kapa kana marala manas a nat i sipsip. 17 Using karilong taun lava na marala manas kalapo serei. Si kapo dual angkoai si duai ania?”