7
Kitala akanangai ani 144,000 a vap le si keve patvap i Israel
Au na nala arai ani puat a angelo kipo tung si puat a nona i kuli rina ke, na kipo teng bat a puat a mete malu ani ka ago ta malu an ani kuli rina ke, ane nei laman, na kuli ri iei aongos kapa. Na nala arai ani mang angelo si kapo serei le mete sinlak i makarap, na kapo teng a bil ipo akanangai si God vopo to ke. Na kala songosongo alava taun a puat a angelo ang kitala lis iria ta kitmat asi vil arikek ani nei roe ve nei laman. “Mi ago ta vil arikek an ani nei roe, nei laman na ri iei, tung si taun ang tarala amatung tapai ani akanangai e noria i kana keve asosokai kara God.” Na nala longong a tataot iria kitala akanangai aniria, kipo 144,000 na vap le si keve patvap aongos i Israel. Le si patvap si Iudas kipo 12,000 ila akanangai,
le si patvap si Ruben kipo 12,000, le si patvap si Gat kipo 12,000,
le si patvap si Aser kipo 12,000,
le si patvap si Neptalim kipo 12,000, le si patvap si Manases kipo 12,000, le si patvap si Simeon kipo 12,000, le si patvap si Levi kipo 12,000, le si patvap si Isakar kipo 12,000,
le si patvap si Sabulon kipo 12,000, le si patvap si Iosep kipo 12,000, au na le si patvap si Beniamin kipo 12,000 aongos.
Petau lava i mamain ta patvap aongos
Au, e mung i keve bil ke nala arai, na sulrina lava kipo tung. Petau ang kapo tav angkoai si mang sikei ka tataot korong iria, le si keve angtama, keve rina, keve patvap, na keve mengen angpetpetekai. Na kipo tung e nona i sinsinongan i tulava, e matana i nat i sipsip. Kipo maus ta maus posok aongos, na keve pan i otongo kipo teng ia e kungaria. 10 Na kipo songosongo alava asukang ke, “Alatun ane si kamem God vopo sinong kuli sinsinongan i tulava, nia na tukul bung i vilvil ato ke, na ane si nat i sipsip.” 11 Ri angelo aongos kipo tung aulitai ani sinsinongan ang na aulitai ani keve igenen lava na puat a asisinong atogon to ang. Na kila oro turung e vunep e mete sinsinongan ang na kila mamaila serei si God, 12 “Tutuman luai! Alatun na urmaus, masam na posong ro, asan lava, madot na dual, ane si kara God, kana na asikei. Tutuman luai!”
13 Na sikei iria keve igenen lava ang kala sui iau, “Petau po alak ani maus posok suke, ri si nang, na kita pasal le voi?” 14 Na nala ngenget ia, “Kag volava, kupo nas.” Na kala atai iau, “Petau ke ria vap lapo soung suai ani keve bil lava i vilvil akui ang, na kitala galui adaus kari maus, using kita vil adaus aro ia ta rangai i nat i sipsip. 15 Nambang asukang, na kipo tung e mete sinsinongan ang si God. Kipo abis papakangai ania nei kana lu i atailai, tenei ias na tenei vong kapa. Na vopo sinong kuli sinsinongan ang ka amarmarip iria. 16 Parik luai kipa anguan buk angan an, parik kipa anguan mingom an. Na makarap parik kapa anguan ngan an aniria, ka kovek luai kapa ta ring malu manas kame luk iria. 17 Using a nat i sipsip vopo tung nei liuan i sinsinongan, ang ninia kalapo kakaria ta katakai i aiveven sipsip, na ka ausingai aniria taun a mete uv i laman i to. Na God lak ka song suai aongos ani lumata i mataria.”