9
Na vapalpalima i angelo kala kui kana taungai, na nala arai ani sikei a kalto, kata uak le metekuku ane kuli vunep. Kita lis ia ta ki asi tavas ani mata lulungai asiang. Na kala tavas ia na bung kala tuv alak le neina, asukang val bung i imun marmaralan lava. Na makarap ve metekuku kala vong ta bung i nei mata ang. Na le si bung ang ri bivo kila serei si kari me ago kuli vunep, na kitala lis madot aniria val ri pangup i kuli vunep kipo atogon ia. Kita antok iria ani ki ago ta vil arikek an ani uriuri i kuli vunep, vo ani sa kapo papanan aro, na iei kapa. Sikei ki vil arikek papa na vap ang kipo kovek i akanangai i God e noria. Parik kitapa li madot aniria asi kari vil punuk luai ani ri vap, sikei ki vil akui palau iria si palpalima na ulen aongos. Kui ang ki kui tatana, ka bil val kui i pangup, man ka suk a igenen. Na nei liuan i keve taun ang ri vap ki gulegule ring asi kari mat, sikei ki tav sabonai ania. Ki vubuk alava ani ki mat sumasuma, sikei mat ka amaka aro iria.
Ri bivo, kankanuai iria katapo bil val ri os kitala usausa lenginang iria ani visvis. Na kita akuku iria ta bil val kuku i gol, na ane noria kipo naunau val ri vap. Na ung i paturia kapo bil val ung i paturia i ri aina, keve ngisaria kapo bil val ngisana i laion. Na kipo atogon keve lilit e kangiria, kapo bil val keve lilit i aen, na tangis i vangaria kapo sokelengai val tangis i tagtagai os miang kipo sang tatana taun a visvis. 10 Kipo atogon vikvik na kipo suk val ri pangup si vikvik iria kapo atogon rangum matansilup, au na kipo atogon a madot e vikvik iria asi vil arikek ani ri vap si palpalima na ulen aongos. 11 Na kipo atogon kari tulava, kapo paturia aongos, angelo i nei mata lulungai asiang ang, kana asan si mengen si ri Eberaio ta Abadon na si ri Elas ta Apoluon.
12 Sukana vang a ainoai i vilvil akui rikek kala kamus. Arai, pongua lak nang kilongpo tungai asi serei.
13 Na valimalesikei i angelo kala kui kana taungai, na nala longong a kalingana i mang sikei neina i puat a kom ang si pata i gol, kapo tung e malangas i matana i God. 14 Na kalinga ang kala antok a valimalesikei i angelo vopo teng ani taungai ang ta, “Ku akala na puat a angelo ang kita teng akit iria ngere laman lava ang e Euparates.” 15 Na le iang kila akala na puat a angelo ang, kita lapo usausa si vuk taun ang, akorong si taun ang, singina si ulen ang na matas ang kapa, asi kari an raung amat ani vapotol i palpal i ri vap aongos. 16 Na tataot lakat i petau kipo kokos kuli os asi an visvis, kapo 200,000,000. Nata longong a tataot ang asukang. 17 Si kag ararai katapo ararai asukang ke. Keve os kuvul ve vap ang kipo kokos kuluria, kari keve lilit e kangiria katapo mang val ureurek mang mata makanga, na kapo dinangan val iat karkarian. Na paturia i keve os ang kapo asukang val paturia i ri laion. Na ureurek, bung na iat karkarian kapo soung e ngururia. 18 Vapotol i palpal i ri vap e kuli rina kitala mat aongos marai potol a bil i vilvil akui ke, kut, bung na iat karkarian ang vopo soung ke e ngururia. 19 Using kari madot ri os kapo sinong e ngururia na vikvik iria, using a vikvik iria kapo asukang val ri kene, kipo atogon vangang, nambang kipo so tatana.
20 Petau lava lak nang parik kitapa mat si keve vilvil akui ke, parik lak kipa lomon pokai pelek kari keve avibisan, na kipo uli soturungai lak taun kari keve ingua, keve tangatangai ang kita abis palau ia ta gol, silva, aen, iat, na ri iei, keve bil po mataba, na kipo talingabot, kipo tung mat palau. 21 Parik kipa lomon pokai pelek a lau i daung, teng maras, panik na tainau kapa.