นังซื รโปะ ปาวโล ละ คริตซจัก เมือง เทซะโลนิกา (ปัป ลอา)
พะทัม ลอา เทซะโลนิกา มัฮ ป ไซฮ ปาวโล เญือม อาวต ลั่ง อื นึง เวียง โคริน, เมาะ ด่าว แลฮ เคิ ฟวยจ ไซฮ อื นังซื ติ เทซะโลนิกา. เญือม ฮมอง ปาวโล ตอก ซุกซัก รพาวม โม ป เจือ นึง เมือง เทซะโลนิกา, นึง ไลลวง ซ ฮอยจ แม พะเยซู จาว เซ, ไซฮ นังซื เฮี ฆาื อื. เอีจ ไก ปุย ง่อน ป เพอึก ป โอ เนอึม ละ ปุย, อัฮ ซเงะ ยุฮ พะเยซู เอีจ ฮอยจ เตือง โอ ปุย ยุง ฮอยจ อื. ปาวโล รโฮงะ ป เนอึม ละ ปุย ฆาื อื. เกือฮ ปุย ยุง จัมเปน ไก กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ พะจาว กา ซ ฮอยจ เนอึม พะเยซู เซ. จัมเปน โรฮ ปุย ฆอก ไล เปลีฮ ติ แตะ ติ ปุย, ป อัฮ ปุย “ปุย โฮฮ โกตไม” ไม่ เซ, เดอึม พะเยซู ซ ฮอยจ แม. “ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ แปน ฮัวนา ป ฆอก ป เบร โครยญ เจือ,” อัฮ เซ. ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะเยซู. พะเยซู ปังเมอ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต เญือม ฮอยจ แตะ.
ปาวโล ซตอก โรฮ โม ป เจือ เกือฮ อื ตอน นึง รพาวม เจือ แตะ. ปัง เกิต เม่ะมั่ก ละ โฮวน เจือ ตอก เซ, ไมจ แนฮ อื อาวต ตอน ฮมัน, ไม่ ยุฮ อื กัน นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ, ตอก ยุฮ ปาวโล อื เญือม อาวต อื ไม่ อื. ไมจ โตว อื เตือ รพาวม นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ, อัฮ โรฮ เซ.
1
อาึ มัฮ ปาวโล. อาวต ดิ ไม่ ซีลา ไม่ ทิโมที. เอะ รโปะ นังซื ละ คริตซจัก เมือง เทซะโลนิกา. โม เปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ ไน พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต โรฮ. ปัว กุนมุ่น ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่อึม นึง พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ ไม่ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ.
พะเยซู ซ รเตีฮ ปุย เญือม ฮอยจ อื
เอียกปุ, ไมจ เอะ ญันดี่ ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ. เอีจ มัฮ ป โซมกวน ตอก เซ นึง ระ รพาวม เจือ เปอะ ปุๆ ไม่ ระ รพาวม ฮรัก เปอะ ปุ แตะ ปุๆ โครยญ โฆะ เปอะ. มัฮ เซ ป อวต ลื เอะ เปอะ ฆาื อื ละ โม คริตซจัก โครยญ ย่วง. เอะ ลื โรฮ โม เปะ นึง อาวต แนฮ ลั่ง เปอะ ไม่ รพาวม เจือ แตะ, ไม่ ปุน โอต เปอะ คัม ตุง ปุย แตะ เตือง ไก เม่ะมั่ก เปอะ โฮวน เจือ.
เอีจ ที นึง เซ มัฮ ไล รเตีฮ พะจาว โอเอีฮ ป ซื ป ไซ ฆาื อื. โม เปะ ซ แปน เปอะ ปุย โปง ไม่ เลียก แตะ นึง บั่นเมือง ยุฮ อื เบือ โอต เปอะ เม่ะมั่ก แตะ ตอก เซ. พะจาว ซ ยุฮ อื ตัม ซื ตัม ไซ อื. ซ เกือฮ โม ป คัม ตุง โม เปะ เซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื. ซ เกือฮ โม เปะ โปน ดิ ฮา ป คัม ป ตุง แตะ ไม่ เอะ โรฮ. ซ ยุฮ อื ตอก เซ เญือม เปลีฮ พะเยซู ติ แตะ เน่อึม เมือง มะลอง ไม่ โม เตปด่า ระ อัมนัต ยุฮ แตะ. ซ ฮอยจ ไม่ งอ ระ รเออึป ละ ซ เกือฮ อื โม ป โอ ดิ ยุง ป มัฮ พะจาว, ไม่ โม ป โอ ญอม เจือ ไลลวง พะโองจาว ยุฮ เอะ ป มัฮ พะเยซู เซ ลอก ตุต แตะ. ปุย โม เซ ซ ลอก เนอึม ตุต แตะ โอ เญือะ ไก ลอยจ. ซ โฮลฮ ยุม ลอป. ซ โฮลฮ รกัฮ ลอป ฮา พะโองจาว ไม่ รัง ซเปีย ไม่ อัมนัต ยุฮ อื. 10 ซเงะ ฮอยจ อื เซ พะเยซู ซ โฮลฮ รัป โญตซัก แตะ เน่อึม นึง ปุย ไน แตะ เตือง โอยจ อื. โม ป เจือ เยอ ซ นัปทื เนอึม อื โครยญ โฆะ แตะ. โม เปะ ซ อาวต โรฮ เปอะ ไม่ โม เซ นึง เอีจ เจือ เนอึม เปอะ ลปุง รโฮงะ เอะ ละ แตะ. 11 มัฮ เซ ป ไววอน ลอป เอะ ฆาื อื เพือ โม เปะ เอ. เอะ ปัว พะจาว ยุฮ เอะ เกือฮ โม เปะ โปง ไม่ แปน แตะ ปุย เอีจ กอก พะจาว เอีญ เคะ แตะ. เอะ ปัว พะจาว เกือฮ โม เปะ โฮลฮ ป ไมจ ป ญุ่ก ตัม ป ฆวต ไอฮ เปอะ โครยญ เจือ, ไม่ เกือฮ กัน ยุฮ เปอะ เบือ รพาวม เจือ เปอะ เซ กุมปอ เบือ อัมนัต ยุฮ อื. 12 มัฮ ตอก เซ ตอก ซ โฮลฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต โญตซัก แตะ เน่อึม นึง โม เปะ เอ. โม เปะ ซ โฮลฮ โรฮ เปอะ โญตซัก แตะ เน่อึม นึง พะจาว. มัฮ ซ โฮลฮ เปอะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ พะจาว ไม่ เบือ พะเยซูคริต จาว ทื เอะ.