2
ปุย โฮฮ โกตไม
เอียกปุ, ไลลวง ซ ฮอยจ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต ทื เอะ เซ, ไม่ ไลลวง ซ โฮลฮ เอะ รโจะ ดิ ไม่ อื เซ, เอะ ปัว โม เปะ โอ กลาึง รพาวม นึง, ไม่ โอ เปอะ เดื่อต เนือะ ฮอน ไจ นึง, ฆาื อัฮ ปุย ซเงะ ยุฮ พะโองจาว เซ เอีจ ฮอยจ. ปัง มัฮ ไลลวง โคะ ปุย ลปุ พะจาว อัฮ ละ แตะ ญุ่ก, นึง ไลลวง ลปุง รโฮงะ ปุย ญุ่ก, นึง ไลลวง นังซื โคะ ปุย เอะ รโปะ ญุ่ก, ปุ เกือฮ ปุย ปุน จุ เปอะ นึง ไลลวง โอเอีฮ ไล เซ ติ เจือ เนอึม. ซเงะ เซ เกียฮ ฮอยจ โตว กา ซ ไก กัน ตอซู ปุย ปุ แตะ ไม่ พะจาว ลั่ก ก ลอยจ อื. กา ซ เปลีฮ ปุย โฮฮ โกตไม ติ แตะ ละ ปุย ปุ โรฮ เกียฮ ฮอยจ. ปุย เซ มัฮ ปุย นัม ไลจ นึง มอ นโฮก. ปุย เซ ซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ พะจาว, ตอซู โรฮ ไม่ โอเอีฮ ไฮญ เมาะ ป ทื ปุย โครยญ เจือ. ซ อวต ติ แตะ ระ ฮา โอเอีฮ โม เซ เตือง โอยจ อื, ซ เลียก งาวม เอิน โตะ วิฮัน ยุฮ พะจาว ไม่ ซ อัฮ เอิน อื ติ แตะ มัฮ พะจาว.
เญือม อาวต ลั่ง อาึ ไม่ โม เปะ เอ อาึ เอีจ รโฮงะ โอเอีฮ ไล เซ ละ เปอะ. อัม มัฮ โอ เปอะ เญาะ ไตม? ปเลี่ย เฮี ปุย เซ ไก ลั่ง ป คัตคัง. ดิ เกือฮ โตว อื เปลีฮ ติ แตะ. โม เปะ เอีจ ยุง เปอะ ไอฮ ป มัฮ ป คัตคัง อื เซ. เญือม เอีจ เติง เวลา ยุฮ อื ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ. ปเลี่ย เฮี อัมนัต โฮฮ โกตไม ยุฮ อื เซ กัมลัง ยุฮ ลั่ง กัน ก ไฆลป อื. ป คัตคัง อื เซ ปังเมอ ซ คัตคัง ลั่ง อื ฮอยจ ละ ซ ตุย พะจาว แตะ. เญือม เซ ปุย โฮฮ โกตไม เซ ซ เปลีฮ ไอฮ ติ แตะ. พะเยซู จาว ปังเมอ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง รพาวม โอก ฮา มวยญ แตะ. ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อื เญือม ฮอยจ เปลีฮ อื ติ แตะ นึง รัง ซเปีย ยุฮ แตะ. ปุย โฮฮ โกตไม เซ มัฮ ซาตัน ป เกือฮ อื ฮอยจ เจอ. ซ ฮอยจ ไม่ อัมนัต ซัมคัน ยุฮ อื โครยญ เจือ ปอ เงอึต ปุย นึง ละ ซ จุ แตะ ปุย. 10 ปุย เซ ซ ปุน จุ โม ป มัฮ ปุย นัม ดุฮ มอ นโฮก นึง กัน ฆอก ยุฮ แตะ โครยญ เจือ. โม เซ ซ ไลจ นึง โอ แตะ รัปคัม ไม่ โอ แตะ ฮรัก ลปุง เนอึม. มัฮ เซ ป โอ อื เกียฮ โปน มั่ป ฆาื อื. 11 เญือม มัฮ อื ตอก เซ พะจาว ซ เกือฮ โอเอีฮ ปุน จุ อื ฆาื อื, เกือฮ อื เจือ ป โอ เนอึม. 12 กังเคะ เอ โม เซ ซ ลอก กัน รเตีฮ ฆาื โอ แตะ เจือ ลปุง เนอึม เซ. มัฮ ฆาื เกือฮ อื ติ แตะ มวน รพาวม นึง มั่ป ยุฮ แตะ.
พะจาว เลือก ปุย เกือฮ โปน มั่ป
13 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู, พะโองจาว เอีจ ฮรัก เนอึม โม เปะ. ไมจ เนอึม เอะ ญันดี่ ลอป ไม่ พะจาว เบือ โม เปะ, นึง เลือก พะจาว โม เปะ เน่อึม เมือ โรง อื ละ ซ เกือฮ อื โม เปะ โปน มั่ป ยุฮ เปอะ. มัฮ เกือฮ อื โม เปะ แปน ปุย ซง่ะ ซงอม ยุฮ แตะ เบือ ลปุ แตะ. มัฮ โรฮ เบือ เจือ เปอะ ลปุง เนอึม. 14 พะจาว เอีจ กอก โม เปะ ฮอยจ นึง รัง ซเปีย ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต ทื เอะ เซ, เบือ ไลลวง กัน ระ ไล ยุฮ พะจาว ป เอีจ ครอฮ เอะ ละ เปอะ. 15 เอียกปุ, มัฮ เซ ป ไมจ โม เปะ อาวต ตอน อาวต ฮมัน ฆาื อื. ไมจ เปอะ อาวต นัม ป เพอึก ป ตอม เอะ ละ เปอะ, นึง ลปุง เงอะ ญุ่ก, นึง นังซื ไซฮ แฮะ ญุ่ก.
16-17 ปเลี่ย เฮี ปัว พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต ทื เอะ เซ, ไม่ พะจาว ป มัฮ เปือะ เอะ, เกือฮ โม เปะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ. ไม่ เกือฮ รพาวม โม เปะ ตอน, ไม่ เกือฮ เปอะ ปุน ยุฮ กัน ไมจ, ไม่ เกียฮ อัฮ เปอะ ลปุง ไมจ มวน โครยญ เจือ. เอีจ มัฮ ป ฮรัก เวือง เอะ. มัฮ โรฮ ป เกือฮ เอะ ไมจ มวน ลอป รพาวม เบือ กุนมุ่น ยุฮ แตะ, ไม่ เกือฮ อื เอะ ซโอว เนอึม รพาวม ไม่ ป ซันญา แตะ อาึง.