3
ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ
เอียกปุ, ลั่ก ก ลอยจ ลปุง เงอะ เฮี, ไมจ เปอะ ไววอน เพือ เอะ ละ ซ เกือฮ แตะ ลปุง พะโองจาว พรุฮแพร, ไม่ ไก โญต ไก ซัก อื ตอก ไก อื ลลาึง โม เปะ โรฮ. ไมจ โรฮ เปอะ ไววอน ปัว พะจาว เกือฮ เอะ โปน ฮา ปุย ปาโล ไม่ ปุย ฆอก ปุย เบร, นึง โอ ปุย เจือ ลปุง พะจาว โครยญ โฆะ แตะ. พะโองจาว มัฮ ป เนอึม รพาวม. ซ เกือฮ โม เปะ ไก เรียง แด่น. ซ เฆีญ โม เปะ ฮา พี ฆอก พี เบร เซ. เอะ ไซญ รพาวม นึง โม เปะ เบือ พะโองจาว. ซโอว รพาวม นึง เอีจ ยุฮ โม เปะ อื ตอก ดวน เอะ เปอะ ยุฮ, ไม่ ซ ยุฮ ลั่ง เปอะ โฮวน ปุๆ ปัว พะโองจาว นัม รพาวม โม เปะ เกือฮ อาวต ไม่ รพาวม ฮรัก ยุฮ พะจาว ไม่ รพาวม ลั่ง ยุฮ พะคริต.
ปุย ไมจ อื ยุฮ กัน
เอียกปุ, เอะ ปัว ดวน โม เปะ เบือ อัมนัต พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต, ปัว โม เปะ วุต ติ แตะ ฮา เอียกปุ แตะ ป โอ ฆวต ยุฮ กัน, ไม่ โอ อื ญอม ยุฮ ตัม ป เพอึก ป ตอม เอะ ละ แตะ. โม เปะ เอีจ ยุง เปอะ ไอฮ ไมจ แตะ ยุฮ ตอก ยุฮ เอะ อื. เญือม อาวต ลั่ง เอะ ไม่ เปอะ โฮ, เอะ เกือฮ โตว ติ แตะ เกละ. เอะ โซม เยือ โตว ป โซม ป ปอน ยุฮ ปุย ติ ชวง. เอะ เอีจ ยุฮ กัน ปอ แตก ลโอฮ โฆลฮ ลฮาึง แตะ เตือง ซเง่ะ รซาวม อื, นึง โอ ซ เกือฮ ติ แตะ แปน ป ญัก ละ โม เปะ ติ ตื เนอึม. มัฮ โตว โอ อื ลัง ละ เอะ ละ ซ โฮลฮ โฮะ ป โซม ป ไอฮ แตะ เน่อึม นึง ปุย. มัฮ ฆวต เกือฮ ติ แตะ แปน ปิม แตะ ละ โม เปะ ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ยุฮ โรฮ ตอก เอะ. 10 เญือม อาวต ลั่ง เอะ ไม่ เปอะ โฮ, เอะ เอีจ อัฮ อาึง ละ เปอะ ตอก เฮี, “เมาะ ป โอ ญอม ยุฮ กัน ปุ เกือฮ โซม,” อัฮ เซ ละ เปอะ.
11 เอะ มัฮ อัฮ เซ ฆาื เอีจ ฮมอง แตะ ไก ป เกละ ลลาึง โม เปะ ง่อน. มัฮ ป โฮว ซาวป ซุกซัก ลุงลัง กัน ยุฮ ปุย ไม่ โอ อื ยุฮ กัน เฟือฮ. 12 เอะ ปัว ดวน ไม่ ซตอก แตะ ปุย ตอก เซ เบือ มอยฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต เซ ตอก เฮี. ไมจ อื ยุฮ กัน ไม่ อาวต อื ตัม ปุก อื ไล แตะ ไม่ โซม อื อาวป ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ, อัฮ เซ. 13 โม เปะ ป มัฮ เอียกปุ อู, ปุ เกือฮ ติ เปอะ เตือ รพาวม นึง ยุฮ แตะ กัน ไมจ.
14 ดัฮ ไก ป โอ เนอึง ป อัฮ เอะ นึง นังซื เฮี เยอ, ป ออฮ ป เอีฮ ญุ่ก, ไมจ เปอะ ไตม อาึง ปุย เซ, ไมจ เปอะ โตว โฮมว ดิ ไม่, เดอึม ซ โซะ กิจ ฆาื อื. 15 ปุ เมีญ มัฮ ป ตอซู ไม่ เปอะ. ไมจ เปอะ ซตอก รเง่อึม ตอก ยุฮ เปอะ ละ เอียกปุ แตะ โรฮ.
ลปุง นัปทื
16 มัฮ พะโองจาว ป เกือฮ เอะ อาวต ไม่ ไมจ เปละ ลโลวง พาวม แตะ. ปัว ไมจ เปละ ลโลวง พาวม เน่อึม นึง พะโองจาว เซ เกือฮ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ เจือ. ปัว โรฮ พะโองจาว อาวต ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ.
17 คิต เฮี อื มัฮ รซอม นัปทื ยุฮ อาึ ป มัฮ ปาวโล, ป ไซฮ เยอะ นึง เตะ โกะ แตะ ไอฮ. เอีจ มัฮ เฮี ตอก ไม เยอะ นังซื นึง อื โครยญ ปัป เปอ. อาึ ไซฮ ตอก เฮี.
18 ปัว กุนมุ่น ยุฮ พะโองจาว ป มัฮ พะเยซูคริต ทื เอะ เซ อาวต ลอป ไม่ โม เปะ โครยญ โฆะ เปอะ.