โฮเชยา
โฮเชยา มัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว ติ ปุย ป ครอฮ ลปุง พะจาว ละ โม อิซราเอน ป อาวต ลวง ลั่กล่าวง นึง อื, เอีจ มัฮ ป อัฮ ปุย เมือง อิซราเอน ไม่. โฮเชยา ยุฮ กัน ฟวยจ เจน อาโมต ป ซึป โรฮ ลปุง พะจาว. มัฮ เจน กา ไลจ โลม เวียง ซามาเรีย. (กา ค.ศ. 721 เนอึม.) โฮเชยา ตุก ลัมเลือ รพาวม นึง กัน ทื ปุย ฮุป โอเอีฮ ไม่ ตอก โอ อื เนอึม รพาวม ละ พะจาว ทื แตะ. ปรโปวน เญือะ โฮเชยา มัฮ ปุย โอ เนอึม รพาวม ละ ปรเมะ เญือะ แตะ. โฮเชยา โกว ไลลวง ป โซะ ป เกิต นึง ครอปครัว โกะ แตะ เซ แปน ป แพป แตะ ไม่ โม อิซราเอน ป โอ เนอึม รพาวม ละ พะจาว เซ. โกเมอ ป มัฮ ปรโปวน เญือะ โฮเชยา เซ แปน ปุย ฆอก ไล ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก ออฮ, ปุย ไน พะจาว เอีจ แปน โรฮ ปุย ฆอก ไล ละ พะจาว ตอก เซ. เคียง เซ จัมเปน กัน รเตีฮ เกิต ละ โม อิซราเอน ละ ซ โฮลฮ อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อื.
ปัง มัฮ ตอก เซ, ลั่ก ก ลอยจ อื พะจาว ซ เปลีฮ แม รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ ปุย ไน แตะ. ซ เกือฮ แม ปุย ไน บั่นเมือง ยุฮ แตะ ลเตือฮ แม เอีญ เคะ แตะ ละ ซ ปุก แม อื ปุ แตะ ติ โฮน แม. รพาวม ฮรัก เซ เอีจ ที นึง ป อัฮ อื นึง โบ่ต 11 คอ 8 ตอก เฮี, “รพาวม อาึ อื โตก แนฮ ละ เปอะ, โตะ กไน รพาวม โด่ะ อาึ เซ, อาวม แนฮ โรฮ ไก รพาวม เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ โรฮ,” อัฮ เซ.
1
เฮี มัฮ ลปุง พะจาว ป ฮอยจ ละ โฮเชยา กวน เบ่เออรี. เจน เซ ป แปน กซัต นึง เมือง ยูด่า เยอ มัฮ อุตซียา, โยทัม, อาฮัต, ไม่ เฮเซคียา. เญือม เซ เยโรโบ่อัม กวน เยโฮอัต ปุก โรฮ เญือม แปน อื กซัต นึง เมือง อิซราเอน.
ปรโปวน เญือะ โฮเชยา ไม่ กวน อื
เญือม ดวน โรง พะจาว โฮเชยา ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ ละ โม อิซราเอน เซ, พะจาว อัฮ เฮี ละ โฮเชยา เซ, “ไมจ เปอะ โฮว ตุย ปรโปวน ฆอก ไล เซ ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ เปอะ. ตุย โรฮ โรวก ไม่ กวน อื ป เกิต ฆาื ไล ฆอก ยุฮ อื เซ โรฮ. โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ อื มัฮ โรฮ ปุย ฆอก ไล ตอก เซ, นึง เอีจ ละ โปวฮ อื อาึ ป มัฮ พะจาว,” อัฮ เซ พะจาว. เญือม เซ โฮเชยา โฮว ตุย เนอึม โกเมอ กวน รโปวน ดิ่ปลาอิม ละ ซ เกือฮ อื แปน ปุย เญือะ แตะ. ฟวยจ เซ ปรโปวน เญือะ อื เซ โรวก, เญือม เอีจ เกิต กวน อื เซ, รเมะ.
พะจาว อัฮ อื ละ โฮเชยา เซ ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ อื, อัฮ ยิซราเอน ละ. เญือะ เลี่ญ โตว ซ เกือฮ อาึ จัตเจือ เญือะ เยฮู ลอก ตุต แตะ ฆาื ยุฮ อื ยุม ไม่ ปุย นึง นาตี ยิซเรเอน เซ. อาึ ซ เกือฮ โรฮ ปะเทต อิซราเอน ลอยจ เยือ เอิน. ซเงะ เซ เยอ อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ อัมนัต ตฮัน ยุฮ โม อิซราเอน เซ นึง โตะ โลก ยิซราเอน,” อัฮ เซ พะจาว.
ฟวยจ เซ โกเมอ เซ ไก แม กวน ติ, รโปวน. พะจาว อัฮ อื ละ โฮเชยา ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ กวน รโปวน แตะ เซ อัฮ โลรุฮะมา* ละ, นึง โอ อาึ เญาะ เลียก พาวม นึง จัตเจือ โม อิซราเอน, อาึ เญาะ ซ ยวก โตว มั่ป ยุฮ อื. โม ป มัฮ จัตเจือ ยูด่า นึง อื เซ, อาึ ปังเมอ ซ เลียก พาวม นึง, อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ อื ซ เรอึม เมอะ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ. อาึ ปังเมอ โอ มัฮ เรอึม เมอะ นึง โกว เยอะ กัน รุป เซิก, นึง โกว เยอะ วิจ ไม่ ทนู ไม่ บรอง ไม่ โม ตฮัน บุก บรอง ติ เจือ เนอึม,” อัฮ เซ.
เญือม เอีจ ฟวยจ เกือฮ โกเมอ กวน แตะ เซ ละ ตาึฮ ฮื, โรวก แม กวน แตะ. เญือม เอีจ เกิต แม กวน อื เซ รเมะ. พะจาว อัฮ อื ละ โฮเชยา ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ กวน แตะ เซ อัฮ โลอัมมี* ละ. มัฮ ฆาื โอ โม เปะ โม อิซราเอน เญาะ มัฮ ปุย ไน อาึ. อาึ ปุ โรฮ เญาะ ซ มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื พะจาว.
เมือง อิซราเอน ซ ไมจ แม ติ โฮน
10 ปัง มัฮ ตอก เซ, โม อิซราเอน เซ ซ โฮวน เอิน ตอก ไฮมจ นึง เกาะ โฮ, ซ โฮวน ลัมเลือ เอิน ปอ โอ ปุย เญาะ โอยจ เมีญ, ไม่ โอ ปุย เญาะ เกียฮ กะ เมาะ ไก อื. ปเลี่ย ปัง โฮลฮ พะจาว อัฮ ละ อื ตอก เฮี, “โม เปะ มัฮ เปอะ โตว ปุย ไน อาึ,” ปัง อัฮ เซ ละ อื, ปังเมอ ซ ไก ติ ซเงะ เญือม ซ โฮลฮ พะจาว อัฮ ละ อื ตอก เฮี, “โม เปะ มัฮ เปอะ กวน พะจาว ป ไอม ลอป,” ซ อัฮ เซ ละ อื. 11 โม จัตเจือ ยูด่า ไม่ จัตเจือ โม อิซราเอน ซ เอีญ รโจะ แม อาวต ติ โดฮ. ปุย โม เซ ซ เลือก ปุย ติ เกือฮ อื แปน ฮัวนา ยุฮ แตะ. ฟวยจ เซ ปุย โม เซ ซ จเลิน แม ยุฮ แตะ นึง เมือง อาวต แตะ ติ โฮน แม. ซเงะ อัฮ ปุย ยิซราเอน* ไม่ เซ ซ มัฮ เนอึม ซเงะ ซัมคัน.
* 1:6 1:6 โลรุฮะมา เซ มัฮ อัฮ อื โอ เลียก พาวม นึง ไม่ อื. * 1:9 1:9 โลอัมมี เซ มัฮ อัฮ อื มัฮ โตว ปุย ไน อาึ ไม่. * 1:11 1:11 ยิซราเอน เซ ตัม พาซา ฮีบรู มัฮ อัฮ อื “พะจาว ซมา” ไม่ อื.