2
เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ปุ เปอะ เซ ไมจ เปอะ อัฮ อัมมี* ละ. รนัน เปอะ เซ ไมจ เปอะ อัฮ รุฮะมา* ละ.
พะจาว ฮรัก ปุย เตือง โอ ปุย เนอึม รพาวม ละ อื
พะจาว อัฮ เฮี, “กวน, ไมจ เปอะ ซตอก มะ แตะ, ปัง โอ มะ เปอะ เญาะ มัฮ ปรโปวน เญือะ อาึ ญุ่ก, อาึ ปุ โรฮ เญาะ มัฮ ปรเมะ เญือะ อื. ไมจ เปอะ เกือฮ เคราะ แปฮ เลน แตะ จุ ไม่ โอ อื เญาะ ไมจ แปน ปรโปวน มอง โชะ ติ แตะ ตอก เซ. ดัฮ โอ แนฮ เคราะ ยุฮ แตะ กัน ตอก เซ โฮ, อาึ ซ ปอยจ เครอึง เซอึก อื, เกือฮ เอิน โฮว ฆาวง ตอก เญือม เกิต โรง อื โฮ. ซ เกือฮ เอิน ตอก ปลัฮเตะ ซออฮ ซอวยญ โอ เกียฮ กวยฮ โอเอีฮ นึง โฮ, ซ ยุม เอิน โกวต ไปลญ แตะ รอาวม ฆาื อื. อาึ ซ เลียก พาวม โตว นึง โม กวน อื, นึง มัฮ โม กวน อื เซ ป เกิต เน่อึม นึง กัน เลน จุ. มัฮ ฆาื มัฮ มะ อื ปุย เลน จุ. มะ อื ป เกือฮ กวนดุ เกิต นึง แตะ เซ มัฮ เนอึม ป ยุฮ ควน โซะกิจ ปุย นึง. ปรโปวน เซ เอีจ อัฮ ไอฮ อื ตอก เฮี, ‘อาึ ซ โฮว ฟวต โม ปรเมะ ฮรัก แตะ เซ, นึง มัฮ อื ป เกือฮ อาวป ละ โซม เมอะ, ไม่ เกือฮ อื รอาวม ละ ญุ อุ. เอีจ เกือฮ ฮาึก แกะ, ไม่ เกือฮ อื พา แนน ไมจ เนิ. เอีจ เกือฮ โรฮ ลออยฮ กาวก ไม่ รอาวม อะงุน เนิ,’ อัฮ เซ.
“เคียง มัฮ อื ตอก เซ, อาึ ซ เกือฮ โคะ กัต ไก รวิต อื ปอ โอ อื เญาะ ไก คระ เกียฮ โอก. อาึ ซ เกือฮ โรฮ ฆรุง ไก ไคว อื ละ ซ เกลาะ แตะ คระ ซ โฮว อื. ปรโปวน เซ ซ โฮว อาื เนอึม โม ป ฮรัก แตะ เซ, ปังเมอ โอ เญาะ ซ เตือน เครอึป อื. ซ โฮว ซาวป เนอึม ซาวป แนม ปุย โม เซ, ปังเมอ โอ ซ โฮลฮ ยุ อื. ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ อัฮ แม เฮี, ‘อาึ ซ เอีญ แม เคะ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ. เญือม อาวต ลั่ง อาึ ไม่ ปรเมะ ไพรม เญือะ แตะ โฮ ฌักแฟน เดียก เนิ ฮา ปเลี่ย เฮี,’ อัฮ เซ. ปรโปวน เซ ยุง โตว อื มัฮ อาึ ป เกือฮ โอเอีฮ ละ แตะ เซ, ป มัฮ เฮงาะ รโกะ, รอาวม อะงุน, ลออยฮ กาวก, ไม่ ไคร มาื เมาะ ป โกว อื นึง กัน ไว แตะ พะบ่าอัน เซ.
“เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ดัฮ เอีจ มัฮ เวลา เปฮ ปุย เปลิ ป ซมา แตะ โฮ, ป มัฮ เฮงาะ รโกะ, รอาวม อะงุน, ฮาึก แกะ ไม่ พา แนน ไมจ ป เกือฮ อาึ ละ อื ป โกว อื ละ ยุฮ อื เครอึง เซอึก แตะ นึง เซ, อาึ ซ ตุย แม ฮา อื เตือง โอยจ อื. 10 อาึ ซ ปอยจ เครอึง เซอึก อื เกือฮ อาวต ฆาวง ปอ โซะกิจ อื ซองนา โม ป อัฮ อื ฮรัก แตะ เซ. ไก โตว ติ เนอึม ป ซ ปุน เกือฮ อื โปน ฮา อัมนัต ระ ยุฮ อาึ อื. 11 อาึ ซ เกือฮ กัน เลียง ยุฮ อื แปน ป ลอยจ เยือ ไอฮ พาวม แตะ. ปัง มัฮ กัน เลียง โครยญ เนอึม ยุฮ อื, ปัง มัฮ กัน เลียง โครยญ เคิ ยุฮ อื, ปัง มัฮ กัน ชลอง อื ซเงะ ลโล่ะ ยุฮ แตะ, ไม่ ซเงะ ซัมคัน ยุฮ อื เตือง โอยจ อื, ซ เกือฮ ลอยจ ไฆร เยือ ฮา อื. 12 อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โคะ อะงุน ไม่ โคะ เม ยุฮ อื, ป โคะ อื มัฮ ป เกือฮ โม ป โคะ ติ แตะ ฮรัก อื เบือ เกือฮ อื ติ แตะ ละ อื เซ. อาึ ซ เกือฮ โรฮ รปึม อะงุน ไม่ รปึม ไฮญ ยุฮ อื แปน โตะ รัป โตะ รุม. ซ เกือฮ เอิน แปน นา ก อาวต โกะพริ ละ ซ ยุฮ อื ไลจ ไม่ อื. 13 อาึ ซ เกือฮ ปรโปวน เซ ลอก ตุต แตะ นึง เอีจ เบีย เยือ อื อาึ. ไน ซเงะ ชลอง ปุย พะบ่าอัน เซ เอีจ ซาวป ตอง ทไว ป ซออย ฮงาื ละ พะ เซ. เคียต แง่ฮ ติ แตะ คึ นึง ดา ฮนัง ลั่ง เบล แตะ, ไม่ ซาวป อื โฮมว ดิ ไม่ โม ปรเมะ ป อัฮ อื มัฮ โม ป ฮรัก แตะ เซ,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
14  พะจาว อัฮ แม เฮี, “ง่อต แลน เมอะ, อาึ ซ ตาว แม ปรโปวน เซ ฮอยจ นึง ลาึน เวือฮ เซ, ซ อัฮ ลปุง ชอม ลปุง เด ละ, ซ เกาะ โลม รพาวม อื. 15 อาึ ซ เกือฮ แม รปึม อะงุน ละ นึง นาตี ก อาวต อื เซ. โตะ โลก อาโค ป อัฮ ปุย โตะ โลก รพาวม ตุก ไม่ เซ, ซ แปน เอิน ตอก โตะ รเวือะ โบฮ ละ โฮลฮ ปุย ควน ซโอว รพาวม แตะ โฮ. ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ ซ ฮงา แม นึง อาึ ตอก ฮงา แตะ นึง เงอะ เญือม มัฮ ลั่ง แตะ ปเครีฮ ตอก เญือม โอก โรง อื ฮา เมือง อียิป โฮ.
16 “เญือม เซ ปรโปวน เซ ซ อัฮ แม ‘ปรเมะ เญือะ อะ’ ไม่ อาึ, เญาะ ซ อัฮ โตว ‘บ่าอัน* ยุฮ ฮุ’ ละ อาึ. 17 เคียง เซ อาึ เญาะ ซ ญอม โตว โรฮ เกือฮ กอก รโฮงะ มอยฮ บ่าอัน เซ เฟือฮ เอิน,” อัฮ เซ พะจาว.
18 “ไน เจน เซ เยอ อาึ ซ ซันญา ดิ อาึง ไม่ โกะพริ ไม่ โม ไซม ไม่ ซัตซิง เมาะ ป โฮว ลังเตะ เตือง โอยจ อื, ละ โอ ซ เกือฮ อื ยุฮ ป โซะ ละ ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ เฟือฮ เอิน. อาึ ซ ตุย เครอึง รุป เซิก, ป มัฮ วิจ ไม่ ทนู, เกือฮ โอก ฮา บั่นเมือง อื เซ เตือง โอยจ อื, ไม่ ซ เกือฮ ฮะ ปุย ไน แตะ เซ โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง. 19 โอ อิซราเอน, อาึ ซ เกือฮ ลอป ปะ แปน ปรโปวน เญือะ แตะ, ซ เนอึม รพาวม ละ เปอะ ไม่ ซ ซืไซ แตะ ละ เปอะ. อาึ ซ เปลีฮ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน ยุฮ แตะ ละ เปอะ, ไม่ เลียก พาวม แตะ นึง เปอะ. 20 อาึ ซ ยุฮ ตัม ลปุง ซันญา แตะ ละ ปะ ไม่ เกือฮ เปอะ แปน ปุย เญือะ แตะ, ไม่ เนอึม รพาวม แตะ. เญือม เซ ปะ ซ ยุง เปอะ มัฮ อาึ พะจาว เบือ อื,” อัฮ เซ.
21  พะจาว อัฮ แม เฮี, “เญือม เซ อาึ ซ โลยฮ รซอม ไววอน ยุฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ เซ. อาึ ซ เกือฮ เฮละ ราื เน่อึม มะลอง ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ เฮี. 22 เญือม เซ ปลัฮเตะ เอ ซ เกียฮ เกิต โรฮ เฮงาะ รโกะ นึง ไม่ รอาวม อะงุน ไม่ ลออยฮ กาวก เบือ อื. โอเอีฮ โม เซ ซ แปน ควน ลเตือฮ อาึ โลยฮ ละ ป เกิต นึง ลโลวง ยิซเรเอน* เซ. 23 อาึ ซ ซมา ปุย ไน แตะ ละ โกะ แตะ ไอฮ ตอก ซมา ปุย โคะ โฮ. อาึ ซ เลียก พาวม นึง โลรุฮะมา.* อาึ ซ ลปุง ไม่ โลอัมมี.* ซ อัฮ เฮี ละ, ‘ปะ มัฮ เปอะ ปุย ไน อาึ,’ อัฮ เซ ละ. เญือม เซ ปุย โม เซ ซ อัฮ อื ตอก เฮี, ‘ปะ มัฮ เนอึม เปอะ พะจาว ยุฮ เอะ,’ ซ อัฮ เซ.”
* 2:1 2:1 เคียง อัฮ พะจาว ละ อื ตอก เซ, “โลอัมมี” ซ อัฮ “อัมมี” ละ อื. มัฮ อัฮ อื “ปุย ไน อาึ” ไม่. * 2:1 2:1 “โลรุฮะมา” ซ อัฮ “รุฮะมา” ละ อื. มัฮ อัฮ อื, “เลียก พาวม นึง,” ไม่. * 2:16 2:16 บ่าอัน เซ มัฮ อัฮ อื “ไน” ไม่. * 2:22 2:22 “ยิซเรเอน” เซ มัฮ อัฮ อื “พะจาว ซมา” ไม่ * 2:23 2:23 โลรุฮะมา, แลน โบ่ต 1 คอ 6. * 2:23 2:23 โลอัมมี, แลน โบ่ต 1 คอ 9.