3
โฮเชยา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื ป เลนจุ เซ
พะจาว อัฮ อื ละ อาึ ตอก เฮี, “ไมจ แม เปอะ โฮว ติ โฮน, ไมจ เปอะ เปลีฮ รพาวม ฮรัก แตะ ละ ปรโปวน เญือะ เปอะ ป เอีจ ไก ป ฮรัก ไม่ เอีจ เลน อื จุ ไม่ เซ. ปะ ไมจ เปอะ ฮรัก ปรโปวน เซ ตอก ฮรัก อาึ โม อิซราเอน โฮ, ปัง เอีจ ลเตือฮ ปุย โม เซ ติ แตะ ฮา อาึ นึง ซาวป แตะ ไว พะ ไฮญ ไม่ เอีจ ทไว อื เปลิ อะงุน ซออฮ ละ ฮุป เซ ญุ่ก,” อัฮ เซ เนิ.
เคียง มัฮ อื ตอก เซ, อาึ รวี เนอึม ปรโปวน เซ นึง มาื กาว โรฮ พอน เชเคน, ไม่ เฮงาะ บ่าเล ติ โฮเมอ ไม่ บลัฮ. เญือม เซ อาึ อัฮ ละ ปรโปวน เซ ตอก เฮี, “ปะ ไมจ เปอะ มอง อาึ ติ วัง ฮัม เมาะ เวลา เลี่ญ บุย โรฮ. ปุ เญาะ เลนจุ อู, ปุ เญาะ ยุ ปุ เปอะ ไม่ ปรเมะ ไฮญ ไน วัง เซ. อาึ ซ มอง โรฮ ปะ,” อัฮ เซ ละ.
ตอก โรฮ เซ, โม อิซราเอน ซ จัมเปน อื อาวต ตอก เซ เตือง โอ แตะ ไก กซัต ยุฮ, ไม่ โอ อื ไก ฮัวนา ยุฮ ฆาื อื แปน วัง อื เลี่ญ บุย โรฮ. กัน ทไว อื โอเอีฮ ไม่ โบลวง อื ซกัง ซัมคัน ไม่ ไอฮ อื ลปิ เอโฟต ไม่ ทื อื ฮุป ลวน ปุย, ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก. กัง เคะ เอ โม อิซราเอน ซ โฮลฮ แม โรฮ เอีญ เคะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ, ซ เอีญ เคะ ป มัฮ จัตเจือ ด่าวิต ติ ปุย ป ซ แปน กซัต ยุฮ อื เซ. เญือม เซ ซ ยุง แม โรฮ นัปทื เนอึม พะจาว, ไม่ ซ โฮลฮ แม โรฮ อื ป ไมจ ป โพต พะจาว ยุฮ แตะ เซ ละ แตะ.