4
พิต โฌวะ ยุฮ โม อิซราเอน ไม่ โม ซตุ
โม เปะ ป มัฮ โม อิซราเอน เตือง โอยจ เปอะ, ไมจ เปอะ ง่อต ลปุง พะจาว. ปเลี่ย เฮี พะจาว ซ รโฮงะ ตอก พิต ตอก โฌวะ ยุฮ ปุย นึง บั่นเมือง เซ ละ เปอะ ตอก เฮี, “นึง บั่นเมือง เซ ไก โตว ป เนอึม รพาวม นึง. ไก โตว รพาวม ฮรัก นึง, ปุย นึง อื ญอม โตว เกือฮ ติ แตะ คาวไจ ไลลวง พะจาว. ปัง เคียต ซันญา โอเอีฮ โฮวน เจือ, ยุฮ เนอึม โตว อื ตัม ป ซันญา แตะ เซ. อัฮ ลอป ลปุง โอ เนอึม, ซาวป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย, บระ ปอก, เลนจุ ซูเมีย. กันไฮะ กันฮอน ยุฮ อื ไก แนฮ โฮวน ปุๆ. เญาะ ยุง โตว เคราะ อื ติ ชวง. เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปลัฮเตะ นึง เมือง เซ ซ แพะ แลง ฆาื อื. โอเอีฮ เมาะ ป ไก จีวิต นึง อื ซ ยุม เตือง โอยจ อื, ปัง มัฮ ซัตซิง ไซมไล่ ฮอยจ ละ กะ นึง ปลัฮ รอาวม ซ ยุม โอยจ,” อัฮ เซ พะจาว.
พะจาว อัฮ แม เฮี, “ปัง มัฮ ตอก เซ ปุ เกือฮ โม ลัปซด่อน ฟอง ปุ แตะ ไม่ โอ อื ไมจ รโจฮ ปุ แตะ นึง ติ ตื เนอึม. กัน พิต กัน โฌวะ ป ยุ อาึ ลลาึง เปอะ เซ ระ เกว ไม่ โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ. โม เปะ เอีจ ฆลาื เอีจ พลวน เปอะ นึง กัน พิต กัน โฌาะ เตือง เมือ ซเง่ะ เมือ ก ซาวม อื. ป มัฮ โม ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ปุ โรฮ ฌักแฟน ฮา โม เปะ โรฮ. อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ เมือง อิซราเอน ป มัฮ ตอก มะ โม เปะ เซ. โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ อื เอีจ ไลจ เอีจ โลม ฆาื โอ แตะ ยุง ป มัฮ อาึ. โม เปะ โม ซตุ อู เอีจ ละ โปวฮ เปอะ ไลลวง ยุง แตะ อาึ, มัฮ ฆาื เซ ป ละ โปวฮ อาึ โม เปะ โอ เญาะ เกือฮ แปน ซตุ ฆาื อื. เคียง เมอ เบีย โม เปะ โกตไม ยุฮ อาึ เซ อาึ ซ เบีย โรฮ กวน เฌือต ลุกลัน โม เปะ ฆาื โรฮ,” อัฮ เซ.
พะจาว อัฮ แม เฮี, “โม เปะ โม ซตุ อู โฮวน เปอะ ไม่ ปุ แตะ เมาะ ออฮ, กัน พิต ยุฮ เปอะ โฮว โรฮ ละ โฮวน แตะ ละ อาึ เมาะ เซ โรฮ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ป มัฮ โญตซัก เกือฮ อาึ ละ เปอะ เซ, อาึ ซ ลเตือฮ เอิน เกือฮ แปน กัน โซะกิจ ปิญไง่ ละ เปอะ. โม เปะ เอีจ โฮลฮ เปอะ โซม ซัก กุก เตือ เบือ กัน พิต ยุฮ โม ป มัฮ ปุย ไน อาึ เซ. ฆวต เกือฮ เอิน เปอะ ยุฮ ลอป กัน พิต ฆาื อื ตอก เซ โฮวน ปุๆ. ลอก โม ลัปซด่อน ตุต แตะ ตอก ออฮ, โม ซตุ อู ซ ลอก โรฮ อื ตอก เซ. อาึ ซ เกือฮ ตื เอิน ลอก ตุต แตะ ฆาื อื. ซ โรก ละ อื ตัม กัน พิต ยุฮ อื เตือง ไพ เตือง มัน.
10-11 “โม เปะ ซ โฮลฮ เปอะ โซม ปอน โอเอีฮ เน่อึม นึง ป ทไว ปุย, ปังเมอ โอ ซ ปอ ซัก เปอะ ติ ชวง. ซ โฮว ซาวป เปอะ ไว พะ ละ ฆวต โฮลฮ เปอะ กวน เฌือต แตะ นึง โฮวน, ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ เบือ อื. มัฮ ฆาื เอีจ ละ โปวฮ เปอะ อาึ ละ ซ โฮว เลน เปอะ จุ ไม่ พะ ไฮญ เซ,” อัฮ เซ พะจาว เยอ. พะจาว อัฮ แม เฮี, “ไปล อะงุน เตือง ป ไพรม ป โคระ อื, มัฮ ป เกียฮ ตุย ซติ พันญา ไม่ ป ยุ ป ยุง เกือฮ ไฆร ฮา ปุย ไน อาึ. 12 โม ปุย ไน อาึ เซ, เอีจ ซาวป ซโปก โปวก โคะ นึง ไลลวง โอเอีฮ ฆวต ยุ ฆวต ยุง แตะ. เอีจ ซาวป โรฮ ไฮมญ โอเอีฮ ป ซ เกิต ละ แตะ นึง โคะ ไคจ ยุฮ แตะ, เอีจ ละ โปวฮ อาึ ตอก ปรโปวน เลนจุ โฮ, เอีจ เกือฮ ติ แตะ ละ พะ ไฮญ. 13 โม เซ เอีจ ซาวป โรวก ทไว โอเอีฮ ละ ป ทื แตะ นึง เปือง โม เปือง มอยจ. เอีจ ตอง โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ อื นึง ตู เตียม นา ก ไก โคะ ระ ลั่ง กัก ไม่ เกลอึม ฮละ อื, นึง มัฮ อื โคะ ระ เดีย ไม่ มวน เปิง ปุโรม อื. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, โม กวน รโปวน เปอะ เอีจ เกือฮ เอิน ติ แตะ แปน ปุย บาึฮ ม่อยญ ฮอยญ เรี. โม กวน โมวน เปอะ เอีจ แปน โรฮ ป เลนจุ ฆาื อื. 14 อาึ ปังเมอ โอ ซ เกือฮ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ อื กัน ตอก เซ. มัฮ ฆาื เอีจ ซาวป โม เปะ ไอฮ พาวม ไม่ โม ปรโปวน ฆอก ไล ป อาวต นึง เวือต เซ, ไม่ ทไว ดิ เปอะ โอเอีฮ ละ พะ ไฮญ ไม่ อื. ตอก อัฮ ปุย โฆะ อื ตอก เฮี โฮ, ‘ปุย โอ ไก กัมกึต เตอ ซ ฮอยจ ละ กัน ไลจ กัน โลม แตะ,’ อัฮ เซ.
15 “ปัง โอ โม อิซราเอน เนอึม รพาวม ละ อาึ ตอก เซ, โม ยูด่า ปุ เกือฮ ยุฮ ป พิต ตอก ยุฮ โม เซ อื เฟือฮ เอิน. ปุ ไว พะ ไฮญ เญอ, พะ นึง กิละกัน ญุ่ก, นึง เบ่ทาเวน ญุ่ก, ปุ โรฮ ซันญา โอเอีฮ นึง นา เซ เบือ มอยฮ พะจาว ป ไอม ลอป เซ เฟือฮ เอิน.
16 “โม อิซราเอน มัฮ เนอึม ป ลึง รพาวม ตอก โมวก ชัง ลึง โฮ. อาึ อัม ซ เกียฮ เลียง เงอะ ตอก เลียง ปุย แกะ นึง กัง เด่น โฮ? 17 โม เอฟราอิม เอีจ เลียก รโจะ รไม่ ติ แตะ ไม่ ฮุป ไว ปุย. พลวย แปฮ เกือฮ ยุฮ อื ตัม ป ฆวต ยุฮ โกะ อื เซ ไอฮ เมิฮ. 18 เญือม เอีจ ฟวยจ ญุ อื ไปล อะงุน เนอ, โม เซ ลอต เอิน โฮว เลนจุ ฆาื อื. โม เซ มวน ยุฮ กัน โชะ นา ละ ฮา ซ ซาวป อื โญตซัก แตะ. 19 ปุย โม เซ ซ ไฆร เยือ ตอก โอเอีฮ ป แทต กาื โฮ. ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ ฆาื ซาวป อื ทไว โอเอีฮ ละ พะ ไฮญ,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.