5
โม อิซราเอน ซ ลอก ตุต ฆาื ละ โปวฮ แตะ พะจาว
“โม เปะ ป มัฮ โม ซตุ เตือง โอยจ เปอะ, ไมจ เปอะ ง่อต ไลลวง เฮี. โม เปะ ป มัฮ จัตเจือ โม อิซราเอน เนอ, ไมจ เปอะ ดาวง ฮยวก แตะ ละ. โม เปะ ป มัฮ โม จัตเจือ กซัต เตอ ไมจ โรฮ เปอะ ง่อต ที. โม เปะ ซ จัมเปน เปอะ ลอก กัน รเตีฮ. โม เปะ เอีจ ตอก เปอะ ซราว นึง ย่วง มิซปา ละ ปุย, ตอก โรฮ เปอะ แฮวะ ตาวง ปุย นึง บลาวง ทาโบ่ ละ ปุย โฮ. ตอก เปอะ โตะ คื ป กาวง ปุย นึง ย่วง ชิตทิม โฮ. อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ โม เปะ ลอก ตุต แตะ โครยญ โฆะ เปอะ. อาึ ยุง เงอะ ตอก มัฮ ตอก มอยฮ โม เอฟราอิม เมอ. โม อิซราเอน ไก โตว ตอก เม่าะ ติ แตะ ฮา อาึ. เออ, เอฟราอิม ปะ เอีจ เลน เนอึม เปอะ จุ. อิซราเอน, ปะ เอีจ เกือฮ เนอึม เปอะ ติ แตะ รแอม ไล.
“กัน ฆอก ยุฮ ปุย โม เซ แปน ป เกลาะ คระ, ละ ซ เกือฮ อื โอ เญาะ เกียฮ ฮอยจ เคะ พะจาว ยุฮ แตะ ฆาื อื. โม เซ ไก ลอป รพาวม ฆวต เลนจุ ฮา ซ เนอึม รพาวม แตะ ละ อาึ. มัฮ เซ ป โอ อื ยุง เนอึม ป มัฮ พะจาว ฆาื อื. กัน เกียฮ ฮุน โม อิซราเอน เซ เอีจ แปน ป ฟอง โกะ อื ไอฮ. มั่ป พิต ยุฮ โม เอฟราอิม เอีจ แปน ควน โคะ ซดุฮ อื ฮอยจ ละ ฆลาื แตะ. โม ยูด่า เอีจ แปน โรฮ ป ฆลาื ดิ ไม่ ปุย โม เซ โรฮ. ปุย โม เซ ซ โฮว ซาวป โรฮ ยุ พะจาว, โรวก โรฮ แกะ ละ อื ไม่ โมวก ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว เซ. โม เซ ปังเมอ โอ ซ ยุ อื, นึง เอีจ โฮว พะจาว เซ ฮา อื. ปุย โม เซ เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว, โม กวน ป เกิต นึง อื เซ มัฮ โตว กวน พะจาว ฆาื อื. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, เญาะ เลี่ญ โตว ปุย โม เซ ซ บรุก ไลจ เอิน ฆาื อื ไม่ ชิจ ม่า ยุฮ แตะ.
ยูด่า ไม่ อิซราเอน ซ ลอก ป โซะ
“ไมจ เปอะ ปาึง โตวต กอก ปุย รุป นึง ย่วง กิเบ่อา. ไมจ เปอะ ปาึง โด่วง แกะ นึง ย่วง รามา เซ. ไมจ โรฮ เปอะ กอก รโอง เกือฮ ปุย โฮว รุป นึง ย่วง เบ่ทาเวน. โม เปะ โม เบ่นยามิน เตือง โอยจ เปอะ, ไมจ เปอะ นัม นา ปุย ละ โฮว รุป แตะ. ซเงะ ซ รเตีฮ อาึ ปุย เกือฮ ลอก ตุต แตะ เซ เอีจ ซดิ เนอึม ซ เติง อื. ป มัฮ โม เอฟราอิม ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่. อาึ รโฮงะ ป เนอึม ซน่ะ ลลาึง โม อิซราเอน โครยญ เจอ อื. 10 อาึ รอก ลอน รพาวม นึง โม พูนัม เมือง ยูด่า นึง ฮอยจ รุป อื ปุ แตะ ไม่ โม อิซราเอน, ไม่ ชะ ลู อื พริ เตะ เบระ เบรอึม ยุฮ อื ฮา อื. อาึ ซ เกือฮ รพาวม ฮาวก ยุฮ แตะ ฮอยจ ละ ฆาื อื ตอก เญือม เลอึป รอาวม ระ โอเอีฮ โฮ. 11 เอฟราอิม เอีจ โฮลฮ ปุย คานัป กัปกา ไม่ โคมเฮง อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ. มัฮ ฆาื ตัง อื รที แตะ ละ ซาวป แตะ โอเอีฮ โอ ไก ป มัฮ. 12 เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ, อาึ ซ แปน ตอก แมง ตอก บั่กบิ่ฮ ละ โม เอฟราอิม, ซ แปน ตอก ม่วต ตอก เรีม ละ โม ยูด่า.
13 “เญือม เอีจ ยุ โม เอฟราอิม เกิต ป โซะ ป คระ ละ แตะ, ไม่ ยุ โม ยูด่า ไก เบราะ บั่ต แตะ ตอก เซ, โม เอฟราอิม เซ เคียต เอิน โฮว ปัว กซัต อัตซีเรีย ป มัฮ กซัต ระ เซ เรอึม แตะ, ปังเมอ โอ เกียฮ เกือฮ ป โซะ อาวม อื เซ ไฮ, ไม่ โอ อื เกียฮ ไฮ ยุฮ เบราะ บั่ต อื เซ. 14 อาึ ซ ยุฮ ป โซะ ละ โม เอฟราอิม ตอก ยุฮ ซิงโต ป โซะ ละ โอเอีฮ โฮ. มัฮ อาึ ไอฮ ป ซ แจฮ โปวฮ โม ยูด่า แปน ไซจ แปน ไซจ อื, เญือม บั่ว อาึ โรวก เกอ ซ ไก โตว ป เกียฮ เรอึม เกือฮ โปน ฮา อาึ อื. 15 อาึ ซ ละ โปวฮ ปุย ไน แตะ ไม่ เอีญ แตะ ฮา อื ฮอยจ ละ อาวม โม เซ พิต โฌวะ ยุฮ แตะ ไม่ ซาวป อื ยุ อาึ. เญือม เอีจ ลอก โม เซ เม่ะมั่ก เกอ ซ ยุง โรฮ ปัว นึง อาึ ฆาื อื,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.