6
โม อิซราเอน ญอม เนอึม โตว โปวฮ รพาวม ไพรม แตะ
โม ลัปซด่อน เซ อัฮ เฮี, “ไมจ เอะ เอีญ ซาวป ยุ พะจาว, พะจาว เอีจ เกือฮ เอะ อาวม ป โซะ ป คระ, ปังเมอ แจง ซ เกียฮ เรอึม อื เอะ เกือฮ ไฮ เยอ. พะจาว เอีจ ปุฮ เฟียต เอะ ปอ เบราะ เบิ เยอะ เอิน, ปังเมอ ซ เพาะ โรฮ เบราะ เอะ เซ เนิ. เมาะ ลอา ลอวย ซเงะ แม พะจาว ซ เกือฮ แม โรฮ เอะ ปุน โกฮ, ละ ซ โฮลฮ แม เอะ อาวต ดิ ไม่ พะจาว. ไมจ เอะ ซาวป ตอก ซ เกือฮ ติ แตะ ยุง เนอึม ป มัฮ พะจาว. พะจาว แจง ซ ฮอยจ อื เคะ เอะ เอ, ตอก แจง โรฮ ซ โอก รัง ซเปีย เมือ กซะ อื โฮ, ตอก โรฮ ฮอยจ รอาวม เฮละ เมือ ลัง เฮละ อื ละ ซ โซ อื ปลัฮเตะ โฮ,” อัฮ เซ.
พะจาว ปังเมอ อัฮ อื ตอก เฮี, “โม เปะ โม เอฟราอิม ไม่ โม ยูด่า เยอ, อาึ ซ ยุฮ ละ โม เปะ ตอก เมอ แล? รพาวม ฮรัก โม เปะ อาึ เซ เอีจ ไฆร พราวป ลัมเลือ เอิน ตอก พาวง โกลง โฮ, ตอก โรฮ ไกลจ ไฆร รน่ะ เมือ กซะ อื โฮ. มัฮ เซ ป เกือฮ อาึ โม ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ อัฮ ป โซะ ป ปวต ละ โม เซ ฆาื อื. อาึ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ นึง ลปุง ป โอก เน่อึม นึง มวยญ แตะ. กัน รเตีฮ ยุฮ อาึ เซ โอก เรียง เอิน ตอก โอก ซเปีย ซเงะ โฮ. ป ฆวต ยุ อาึ นึง โม เปะ เอ มัฮ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน, มัฮ โตว ซัตซิง โรวก เปอะ ทไว. อาึ ฆวต เกือฮ ปุย ไน แตะ ยุง ป มัฮ อาึ, โฮฮ ฮา กัน ตอง อื ทไว ซัตซิง เนิ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื นึง เมือง เซ ป มัฮ นาตี อาดั่ม เซ, ปุย โม เซ ปังเมอ เอีจ ยุฮ เยือ ไลจ ไม่ ลปุง ซันญา อาึ ไม่ แตะ, เนอึม โตว รพาวม ละ อาึ. กิเลอัต มัฮ เนอึม เมือง นาวก นึง ป ฆอก ไม่ โม ป ยุฮ ยุม ไม่ ปุย. ป มัฮ โม ซตุ นึง อื เอีจ พาวม ดิ ตอก เอิน คะมุย ป มอง ยุฮ ป โซะ ป ไซญ ละ ปุย โฮ. ปัง มัฮ คระ โฮว ปุย ฮอยจ นึง นาตี ซัมคัน นึง เชเคม เซ, ไก ตื ป มอง ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง. ปุย โม เซ มัฮ โฆง อื ตังไจ แตะ ยุฮ กัน ฆอก ตอก เซ โฮวน เจือ. 10 อาึ เอีจ ยุ ติ เจือ ป เบรีญ ลัมเลือ ละ แตะ นึง ซน่ะ ลลาึง โม อิซราเอน เนอ. โม อิซราเอน เซ เอีจ เกือฮ เนอึม ติ แตะ แปน ป รแอม ไล, ฆาื เลน แตะ จุ นึง กัน โอ อื เนอึม รพาวม ละ อาึ เซ.
11 “เออ, โม เปะ ป มัฮ โม ยูด่า เยอ, มัฮ โรฮ เปอะ ตอก เซ โรฮ. อาึ เอีจ ฟวยจ พัต อาึง ซเงะ จี อาึง ซาวม ละ ซ เกือฮ แตะ โม เปะ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ยุฮ เปอะ เซ,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
พะจาว อัฮ แม เฮี, เญือม ตะ อาึ เกือฮ โม ปุย ไน แตะ จเลิน แม ตอก ไพรม แตะ,