7
“ไม่ เญือม ตะ เยอะ เกือฮ โม อิซราเอน เซ ไฮ โซะ โอ, เญือม เซ อาึ ปังเมอ ยุ เอิน เนอะ กัน ซเออึม ลโฮก ยุฮ โม เอฟราอิม. ยุ โรฮ ป ฆอก ป เบร ยุฮ โม ซามาเรีย โรฮ. โม เซ ยุฮ แนฮ กัน บ่วก โจวง, ซาวป แนฮ บระ ปอก โอเอีฮ เญือะ ปุย, ไม่ ซาวป อื ซะเต ปุย โครยญ คระ โฮว โครง เอีญ แตะ. ยุง โตว โตก ละ ซ เกียฮ ไตม อาึ ไลลวง พิต โฌวะ ยุฮ แตะ เซ เตือง โอยจ อื. ปเลี่ย เฮี กัน ฆอก ยุฮ อื เซ เอีจ ไก เอิน รวิต โกะ อื. โอเอีฮ โม เซ อาึ เอีจ ยุ ลอป เอิน เนอะ,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
พะจาว อัฮ เฮี, “โม ลัปซด่อน เนอ เอีจ ไก แพนกัน ยุฮ ละ ซ จุ แตะ กซัต เกือฮ มวน รพาวม เบือ กัน ฆอก ยุฮ โม โกะ แตะ, เอีจ เกือฮ โรฮ โม ลุกนอง อื ซไบ่ รพาวม เบือ ลปุง โอ เนอึม อัฮ แตะ ละ อื. ปุย โม เซ มัฮ ตื โม ป มาว ไม่ เลน แตะ จุ. โตะ รพาวม อื เอีจ กอยจ ราวม เอิน ตอก ตาวโอป ป โอ ปุย เญาะ จัมเปน ซาึฮ งอ นึง อื, เน่อึม เญือม ซเบื่อก โรง ปุย แปง ฮอยจ ละ ปลอยฮ อื โฮ. ไน ซเงะ ไก กัน เลียง ชลอง ปุย ละ กซัต เตอ, โม เซ เยอ เกือฮ กซัต ไม่ โม ป มัฮ ลุกนอง อื เซ ญุ่ยจ นึง ไปล อะงุน, ยุฮ ดิ เอิน ป พังไฮะ ไม่ โม ป กอ เพียก แฮม ปุย. โตะ รพาวม ปุย โม เซ กอยจ ราวม ลอป เอิน นึง อาวม อื ฆวต ยุฮ แตะ ป ฆอก ตอก กอยจ ตาวโอป เซ โฮ. รพาวม รอก อื เซ กลูไกล แนฮ กไน รพาวม อื เซ แปนๆ ซาวม บวยฮ อื เอิน. เญือม เอีจ เติง เมือ กซะ อื ปลาึฮ เอิน ตอก ปลาึฮ รเออึป งอ โฮ. รพาวม รอก อื เซ กอยจ ราวม แนฮ กไน อื เซ ปอ เอิน ปุน ยุฮ อื ยุม ไม่ ป ตัตเตียง บั่นเมือง ยุฮ แตะ. โม กซัต ยุฮ อื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน แนฮ ปุย ยุม ไม่, ปังเมอ โอ ไก ป ฮอยจ ปัว อาึ เรอึม แตะ ติ เนอึม,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
พะจาว อัฮ แม เฮี, “โม เอฟราอิม เมอ ซาวป รไม่ รม่าึก ติ แตะ ไม่ เมือง ปุย ไฮญ โฮวน เมือง. แปน เยือ ฆาื อื ตอก คโนมปัง ป เปือต ปุย เกือฮ ไซญ ติ ก บลัฮ โน่ง โฮ. เอีจ โฮลฮ ปุย เมือง ไฮญ โซม เรียง ไอฮ แด่น อื, ปังเมอ โอ ดิ โปวะ นึง อื. ฮาึก ไกญ อื เซ เอีจ ครา ฌวน, ปังเมอ โอ ลั่ง ดิ ยุง ติ แตะ. 10 รพาวม เกียฮ ฮุน ยุฮ โม อิซราเอน เซ, เอีจ แปน เอิน ป รโจฮ โกะ อื ไอฮ. ปัง เอีจ เกิต ปันฮา ละ โฮวน เจือ ตอก เซ, ดิ ยุง โตว ลั่ง ซาวป ยุ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ เซ ฆาื อื.
11 “โม เอฟราอิม เซ โฮว กูแก ไป มา แนฮ ตอก รโกะ เกอื ลโมวะ โฮ. เมือ โรง อื เคียต โฮว ปัว โม อียิป เรอึม แตะ, ฟวยจ เซ ตอ แม โฮว เคะ ปุย นึง เมือง อัตซีเรีย แม. 12 อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ ปุย โม เซ ลอก ตุต แตะ ตัม กัน ฆอก ยุฮ อื, ตอก โรฮ ตาวง ปุย แนง ละ โฮมวต แตะ ไซม ลไล โปว อื นึง กังฮาว โฮ. 13 โม เซ ซ เม่ะมั่ก เนอึม ฆาื เอีจ ละ โปวฮ อื อาึ. โม เซ ซ ไลจ ซ โลม เนอึม, ฆาื เลฮ อื เตียง อาึ. อาึ ไก รพาวม ฆวต โตฮ โม เซ เกือฮ โปน ฮา ป โอ ไมจ, โม เซ ปังเมอ อัฮ ป โอ เนอึม ละ อาึ. 14 ปุย โม เซ ไววอน โตว ละ อาึ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ. เคียต ไอจ คุกคัก ดู่ด่า ไม่ ไววอน แตะ ปัว ปอ ครวก รัก เอิน อื ตอก ปุย ตังเมือง โฮ, ไม่ เคียต โรฮ อื เครีจ เนะ เครีจ ฮัก แตะ ไม่ อื, ปัว เฮงาะ รโกะ ไม่ รอาวม อะงุน. โม เซ เอีจ มัฮ เนอึม ป เลฮ เตียง อาึ เนอึม. 15 เอีจ มัฮ อาึ ป เลียง ป เพอึก เกือฮ อื ไก เรียง แด่น เนอ. โม เซ ปังเมอ ซาวป ลั่ง ง่อต ตอก ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ละ อาึ ลั่ง. 16 ปุย โม เซ ญอม โตว ลเตือฮ แม ฮอยจ เคะ พะจาว ป ตึก นึง ฮลาวง แตะ, มัฮ เยือ ตอก อื อัก โอ ซื โฮ. โม ป มัฮ จาวไน ยุฮ อื ซ ยุม เฮีย โรฮ ไอฮ พาวม แตะ, นึง มัฮ แตะ ป เกียฮ ฮุน ดักดอย. ไลลวง เซ ซ แปน เนอึม ควน โล่ โม อียิป ญวยฮ ไม่ ปุ แตะ,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.