8
พะจาว เกือฮ โม ป ไว ฮุป ลอก ตุต
พะจาว อัฮ แม อื ตอก เฮี, “ไมจ เปอะ ปาึง โตวต ละ เกือฮ เปอะ ปุย เพรียง ติ แตะ. โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ เอะ เซ กัมลัง เลีฮ พราวป นึง บั่นเมือง ยุฮ ฮุ ตอก เลีฮ กลัง ลอง โฮ. โม ปุย ไน อาึ อื เอีจ พิต เนอึม ลปุง ซันญา อาึ ไม่ แตะ, ยุฮ โตว อื ตัม โกตไม ยุฮ อาึ เฟือฮ. ปัง เอีจ อัฮ อาึ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ, ไม่ อัฮ อื ติ แตะ มัฮ ปุย ไน อาึ นึง อัฮ อื ติ แตะ ยุง ป มัฮ อาึ ญุ่ก, โม เซ เอีจ ละ โปวฮ เยือ กัน ไมจ กัน ญุ่ก. มัฮ เซ ป ซ ฮอยจ โครฮ โม ป รุป ไม่ อื เซ เกือฮ ตอ ฆาื อื.
“โม อิซราเอน เอีจ เลือก ไอฮ กซัต ยุฮ แตะ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ. เอีจ ดุฮ ฮัวนา ยุฮ แตะ เตือง โอ อื มัฮ ป อัฮ อาึ ละ อื. เอีจ ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ นึง ไคร นึง มาื, ป ซ แปน ควน ไลจ โลม ละ โกะ อื เซ. เออ, โม ซามาเรีย, ฮุป กวน โมวก ป ยุฮ เปอะ เซ อาึ ปุก โตว รพาวม เมอะ เฟือฮ เอิน. อาึ รอก ลัมเลือ พาวม นึง เปอะ ฆาื อื. ซ เลี่ญ ลั่ง เมาะ เมอ แล โอ โม เฮี ซ ปุน ยุฮ กัน ซง่ะ ซงอม เมอ? ฮุป เซ มัฮ เยือ ป ยุฮ ชัง โม อิซราเอน นึง เตะ โกะ แตะ ติ ปุย, มัฮ โตว พะจาว เนอึม. ฮุป กวน โมวก ยุฮ ปุย นึง เมือง ซามาเรีย เซ ซ โฮลฮ ปุย ตุฮ เกือฮ ไลจ บลวย เอิน.
“ปุย ดัฮ ซมา กาื โฮ, มัฮ กาื ระ กาื กอ ป ซ โฮลฮ อื เกป เปอ. เฮงาะ ดัฮ โอ โอก ซเนียง โฮ, เกียฮ แปน โตว อาวป ละ ปุย. ปัง ไก ซเนียง ไก เปลิ, มัฮ เยือ ปุย ตังเมือง ป ซ โฮลฮ โซม ฮา อื. โม อิซราเอน เอีจ โฮลฮ เนอึม ปุย ไฮญ บลวน เตือง โอยจ อื, เอีจ โฮลฮ เนอึม อาวต ลลาึง ปุย เมือง ไฮญ ไม่ โอ แตะ ไก ป มัฮ ตอก โดง ม่ะ โฮ. โม เอฟราอิม เซ มัฮ ป โฮว ตัม รพาวม โกะ แตะ ตอก บรัง พริ ป โฮว เฮลี โน่ง โฮ. โฮว ปัว ปุย เมือง อัตซีเรีย เรอึม แตะ, ซาวป จัง ปุย เมือง ไฮญ เกือฮ ฮรัก แตะ. 10 เญือม เอีจ โคมเฮง คาเคียน กซัต อัตซีเรีย อื เซ, ปัง เคียต ซาวป จัง ปุย เมือง ไฮญ มัฮ ไม่ แตะ ตอก เซ, เญาะ เลี่ญ โตว ซ รโจะ อาึ อื ละ ซ เกือฮ ลอก ตุต แตะ ปอ ซเวียต ซวุง อื ติ แตะ นึง โซะ ป อาวม แตะ.
11 “เญือม ยุฮ โม เอฟราอิม คัน ทไว โฮวน ละ พัก อื มั่ป ยุฮ แตะ เซ, มัฮ เอิน คัน เซ ป แปน ควน ยุฮ อื มั่ป โฮวน ฮา ไพรม แตะ ฆาื อื. 12 ปัง เอีจ ไซฮ อาึ อาึง ลปุง เพอึก ตอม ละ โฮวน ลัมเลือ คอ, โม เซ เมีญ เยือ อื มัฮ เมาะ โอเอีฮ ป ตัง เจือ ละ แตะ โน่ง. 13 โม เซ เยอ ปัง ทไว ซัตซิง ละ อาึ, ปัง ปอน โตะ ทไว แตะ เซ ตัม ไล อื, อาึ ป มัฮ พะจาว เยอ ปังเมอ โอ ซ ปุน รัป ป ทไว อื เซ. ปเลี่ย เฮี อาึ ซ เกือฮ ติ แตะ ไตม พิต โฌวะ ยุฮ อื เซ, ไม่ ซ เกือฮ เยอะ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื. อาึ ซ เกือฮ เอีญ แม ฮอยจ นึง เมือง อียิป.
14 “โม อิซราเอน เซ เอีจ เบีย เนอึม พะจาว ป ซัง แตะ เกิต ไก เซ. ซาวป เอิน ยุฮ เญือะ คึ ละ โกะ แตะ ฆาื อื โฮวน โดฮ. โม ยูด่า ซาวป โรฮ โก เวียง, เกือฮ ฆรุง อื ฮลาวง ไม่ ไก ปอม ตฮัน นึง. อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ งอ ฮอยจ ละ อื, เกือฮ เอิน ฮะ ยุฮ เวียง เซ ไม่ ปอม อาวต ตฮัน นึง อื เซ เตือง โอยจ อื,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.