9
โม อิซราเอน ซ ลอก ตุต แตะ
โม เปะ โม อิซราเอน เนอ, ปุ เญาะ เกือฮ ติ เปอะ ไมจ มวน รพาวม, ปุ เกือฮ ติ เปอะ มาวก ฆาว ตอก ปุย ตังเมือง โฮ. โม เปะ เอีจ บระ เปอะ รพาวม พะจาว ยุฮ แตะ นึง เอีจ มัฮ เปอะ ป เลนจุ, เอีจ ฮัน เปอะ นึง จังลา แตะ ตอก ปรโปวน โชะ ติ แตะ นึง รบุฮ ปุฮ ปุย เฮงาะ โครยญ โดฮ โฮ. เญาะ เลี่ญ โตว, เฮงาะ รโกะ โซม เปอะ ไม่ รอาวม อะงุน ญุ เปอะ เซ ซ กุมปอ โตว ละ เปอะ. รอาวม อะงุน โคระ ยุฮ เปอะ ปุ โรฮ ซ ไก โรฮ. โม เอฟราอิม เญาะ ซ ไก โตว ป โฮลฮ ลั่ง อื อาวต นึง บั่นเมือง ยุฮ พะจาว เยอ. ซ จัมเปน ลเตือฮ เอีญ แม ฮอยจ นึง เมือง อียิป ง่อน, ไม่ ซ โฮลฮ อื โซม โอเอีฮ ป รแอม ไล นึง เมือง อัตซีเรีย ง่อน. เญือม อาวต อื นึง เมือง ปุย ไฮญ ตอก เซ เญาะ ซ โฮลฮ โตว เรฮ รอาวม อะงุน ละ ซ ทไว แตะ ละ พะจาว, ไม่ โอ อื เญาะ โฮลฮ ทไว ซัตซิง ป ปุก รพาวม อื. ป โซม ปุย นา เซ มัฮ ป เกือฮ ปุย รแอม ไล ตอก ป โซม ปุย นึง เญือะ ป ยุม โฮ. มัฮ เยือ เมาะ โซม ปุย อื ปอ ไฮ ฆวต อื, ซ ไก โตว ติ ปุย เนอึม ป โฮลฮ โรวก ทไว ป โซม เซ ละ พะจาว นึง วิฮัน เนอ.
เญือม เอีจ เติง เวลา ชลอง ปุย ละ ซ นัปทื แตะ พะจาว เซ, โม อิซราเอน ซ ยุฮ บุย อื ตอก เมอ ตอก โอวน? เญือม เซ ปัง ปุน ตอ ฮา กัน ไลจ กัน โลม, โม อียิป ซ รโจะ เอิน ปุย โม เซ ละ ซ รปาึง อื นึง เวียง เมมฟิต. เครึอง ไคร เครอึง มาื ยุฮ อื เซ ซ เตือ เยือ ไรป กัต ฮา อื. นึง เตน อาวต อื เซ ซ กวยฮ เยือ โคะ กัต นึง ฮา อื. เวลา เกือฮ พะจาว ปุย ลอก ตุต แตะ เซ เอีจ เติง เนอึม, เวลา โรก พะจาว เวน ละ ปุย เอีจ ซ ฮอยจ โรฮ. เญือม เซ โม เปะ ป มัฮ โม อิซราเอน ซ ยุง เปอะ ไลลวง อื, ซ อัฮ เปอะ เฮี, “ป เคียต ซึป ลปุง พะจาว ละ เอะ มัฮ ปุย งาว. โม ป โคะ ลปุ พะจาว อาวต นึง แตะ มัฮ ปุย เง่าะ ปุย บ่า,” ซ อัฮ เปอะ เซ. โม เปะ เกละ ลัมเลือ เปอะ ยุ อาึ, มัฮ ฆาื เอีจ โฮวน ลัมเลือ พิต โฌวะ ยุฮ เปอะ. พะจาว เอีจ เกือฮ อาึ แปน ป ฮอยจ ซึป ลปุง แตะ ละ ซตอก รเง่อึม แตะ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน อื เซ. ปัง โฮว อาึ นา ออฮ นา เอีฮ, โม เปะ ปังเมอ มอง แนฮ เปอะ โฮมวต อาึ ตอก มอง ปุย โฮมวต ไซม นึง แฮวะ ยุฮ แตะ โฮ. ปัง มัฮ นึง วิฮัน ยุฮ พะจาว ไอฮ, ซ ไก ตื โม ป เกละยุ ป ซึป ลปุง พะจาว นึง อื. โม เซ เกือฮ ติ แตะ ยุฮ กัน ฆอก กัน เบร ลัมเลือ เอิน, ตอก เอิน เจน ปุย กิเบ่อา* โฮ. พะจาว ซ ไตม อาึง กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ อื เซ, ฟวยจ เซ ซ รเตีฮ อื เกือฮ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื.
10 พะจาว อัฮ แม อื ตอก เฮี, “เญือม ยุ โรง อาึ โม อิซราเอน เนอ, ตอก เอิน รโตฮ ปุย ยุ เปลิ อะงุน นึง ลาึน เวือฮ โฮ. เญือม ยุ โรง อาึ โม จัตเจือ ไพรม เปอะ เซ, ตอก โรฮ รโตฮ ปุย ยุ เปลิ เม เญือม เปลิ โรง อื โฮ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื นึง บลาวง เปโอ* เยอ, ปุย โม เซ ปังเมอ นุ่ม เอิน ไว พะบ่าอัน. ฟวยจ เซ โล่ว แม ลอต เอิน แปน ปุย ซเม่อึก รแอม เนิ ตอก โรฮ มัฮ พะ ป ฮรัก อื เซ ป ซเม่อึก รแอม เนิ โรฮ. 11 เฆียง เฮี อัมนัต โญตซัก โม เอฟราอิม เซ ซ ไฆร เอิน ฮา อื ตอก โปว ไซม โฮ. เญาะ ซ ไก โตว ป เกิต กวน นึง, เญาะ ไก โตว ป แฮง นึง, ป เตอึม แฮง นึง อื ปุ โรฮ เญาะ ซ ไก. 12 ปัง ไก ง่อน ป เอีจ เลียง กวน แตะ ฮอยจ ละ ระ อื, อาึ ซ ตุย เกือฮ โอก ฮา อื, เญาะ ซ เกือฮ โตว ไอม ติ โกะ ปุย เนอึม. เญือม เอีจ ละ โปวฮ อาึ อื, ปุย โม เซ ซ โซะไซญ เนอึม ละ อื ฆาื อื. 13 ไพรม อื อาึ ยุ โม เอฟราอิม ตอก โอเอีฮ ซมา ปุย นึง โตะ โลก ก ไมจ อื โฮ. ปเลี่ย โม เอฟราอิม เซ จัมเปน อื ตาว กวน แตะ โอก ละ ซ โฮลฮ ปุย ยุฮ ยุม ไม่,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
14 โอ พะจาว, อาึ ซ ปัว ปะ ยุฮ ละ ปุย โม เฮี ตอก เมอ แล? ปัว ปะ เกือฮ ปรโปวน โม เซ แปน ปุย ซแกต. ปัว โรฮ ปะ เกือฮ อื แปน ปุย โอ โฮลฮ เกือฮ กวน แตะ ปุ.
15 พะจาว อัฮ เฮี, “กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ ปุย โม เซ เตือง โอยจ อื เอีจ ไก เน่อึม เญือม อาวต อื นึง ย่วง กิละกัน ลั่ง, เญือม เกละ โรง อาึ ยุ มัฮ เน่อึม นา เซ. อาึ ซ โครฮ โม เซ โอก ฮา นาตี ซัมคัน ยุฮ แตะ, นึง ฆอก ลอน กัน ยุฮ อื เซ. อาึ เญาะ ซ ฮรัก โตว ปุย โม เซ, โม ป มัฮ ฮัวนา ยุฮ อื เอีจ มัฮ ตื ป เลฮ เตียง อาึ. 16 โม เอฟราอิม มัฮ ตอก โคะ ป เอีจ ตูไต ซออฮ แรฮ ปอ เอิน โอ อื เญาะ เกียฮ เกิต เปลิ โฮ. เญาะ เกียฮ เกิต โตว กวน อื. ดัฮ ตอ ไก ลั่ง กวน ง่อน โฮ, อาึ ซ ยุฮ แม ไลจ ไม่ ป มัฮ กวน ฮรัก อื เซ ฮา อื,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
17 พะจาว ยุฮ อาึ เซ, ซ ละ โปวฮ เนอึม ป มัฮ ปุย ไน แตะ, มัฮ ฆาื โอ อื เนอึง ป อัฮ อื. ปุย โม เซ ซ ลอต เอิน แปน ป โฮว ไป โฮว มา ลลาึง เมือง ปุย ไฮญ ฆาื อื โฮวน โดฮ.
* 9:9 9:9 ดัฮ เปอะ ฆวต ยุง ไลลวง กิเบ่อา โฮ แลน นึง พะทัม ป รเตีฮ รตุม 19:1-30. * 9:10 9:10 แลน ไลลวง อื นึง พะทัม 4 โมเซ 25:1-5