10
โม อิซราเอน ยุฮ มั่ป โฮลฮ แปน ครา ฆาื อื
โม อิซราเอน มัฮ ตอก โคะ อะงุน ป ระ เน่อึม เกลอึม เปลิ โฮ. โฮว ละ โฮวน ป โฮลฮ ป ปุน แตะ เมาะ ออฮ, โฮว โรฮ ละ ยุฮ แตะ คัน ละ ป ทื แตะ โฮวน เมาะ เซ โรฮ. โฮว ละ จเลิน ปะเทต อาวต แตะ เมาะ ออฮ, โฮว ละ ยุฮ แตะ ซกัง ซัมคัน เกือฮ คึ ฮา ไพรม แตะ ปุๆ. โม อิซราเอน เซ เนอึม โตว รพาวม. ปเลี่ย เฮี ซ จัมเปน อื ลอก ตุต แตะ ฆาื อื. พะจาว ซ เญื่อฮ คัน ทไว ยุฮ อื, ซ ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ซกัง ซัมคัน ยุฮ อื เซ โรฮ.
เญือม เซ ปุย โม เซ ซ อัฮ อื ตอก เฮี, “เอะ ไก โตว กซัต ยุฮ ฮุ, ตึน ซ มัฮ ฆาื โอ เอะ นัปทื เนอึม พะจาว. ปัง ไก, ปุ โรฮ ซ ไก ป มัฮ ละ เอะ โรฮ,” อัฮ เซ. ปุย โม เซ อัฮ แนฮ ลปุง ไอฮ พาวม แตะ, ซันญา ป โอ เนอึม ละ ปุ แตะ, เคียต ซันญา ซ ปุก แตะ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ เตือง โอ แตะ ยุฮ เนอึม อื ตัม เซ. ป ปุก ป ลอก เกอ เปียน อื แปน ป โอ ปุก โอ ลอก ฆาื อื, ตอก เอิน โคะ ป ออป กวยฮ นึง โตะ ชิจ เอีจ ฟวยจ ไท ปุย อาึง ไมจ โฮ. โม ซามาเรีย ซ อาวต ไม่ รพาวม ฮลัต เตีจ แตะ, ซ อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ นึง เอีจ ไฆร ฮุป โมวก ไคร ยุฮ อื นึง เบ่ทาเวน เซ. ปุย โม เซ ไม่ ซตุ ยุฮ อื ป มัฮ โม ป ไว ฮุป เซ ซ เยือม ฆาื อื, ซ โฆว ลอป เอิน ฆาื เอีจ ไลจ โญต เซีย ซัก ฮุป ยุฮ แตะ เซ. ปุย ซ โรวก ฮุป ยุฮ อื เซ ฮา อื, ซ โรวก ทไว อื ละ กซัต อัตซีเรีย ป มัฮ กซัต ระ เซ. เญือม เซ โม เอฟราอิม ซ โฮลฮ โชะ นา แตะ. โม อิซราเอน ซ โฮลฮ อาวต ไม่ โซะกิจ ปิญไง่ แตะ, มัฮ ฆาื ซิงซา อื โอเอีฮ ไม่ ฮุป เซ. กซัต ยุฮ โม ซามาเรีย ซ ไลจ ซ ไฆร ตอก เซียน เคิ ป ตอยฮ ราว รอาวม โฮ. นาตี ซัมคัน นา ก ฮลาวง อื นึง ย่วง อาเวน ป แปน มั่ป ละ โม อิซราเอน เซ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่. คัน ทไว นึง อื ซ กวยฮ โคะ กัต นึง ไม่ ไรป ฆอก ปอ ไฆลป เอิน อื. เญือม เซ ปุย ซ อัฮ อื ละ บลาวง ฌื เซ ตอก เฮี, “ลเลอึม เอิน โฆวต เอะ เอ,” อัฮ เซ. ซ อัฮ โรฮ อื ละ โม มอยจ ตอก เฮี, “เทอึม เอิน เอะ เฮี,” ซ อัฮ เซ.
พะจาว อัฮ เฮี, “เออ โม อิซราเอน, มัฮ เน่อึม เจน กิเบ่อา ลั่ง ยุฮ โม เปะ ป พิต ละ อาึ อื, ยุฮ แนฮ ลั่ง เปอะ ฮอยจ ละ ปเลี่ย. แจง โอ เปอะ ซ โปน กัน รุป ป ซ เกิต ละ เปอะ นึง กิเบ่อา เซ. 10 อาึ ซ เกือฮ โม ปุย มั่ป เซ ลอก ตุต แตะ, ซ เกือฮ ปุย โฮวน เมือง รโจะ ปุ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ อื. เอีจ มัฮ เกือฮ เยอะ ลอก ตุต ฆาื ยุฮ เลาะ ยุฮ ลาึน อื มั่ป.
11 “ไพรม อื เอฟราอิม เซ มัฮ ตอก โมวก ชัง ป เอีจ โฮลฮ ปุย เพอึก เกือฮ ยุฮ กัน โฮ, ญอม บึน เฮงาะ ไม่ เตม รพาวม แตะ. ปเลี่ย เฮี อาึ ปังเมอ ซ ดุฮ แอก นึง โงก ไมจ อื เซ ละ ซ เกือฮ เยอะ ยุฮ กัน โซะ. อาึ ซ เกือฮ ยูด่า แปน ป เมือะ ไท. ซ เกือฮ โรฮ อิซราเอน แปน ป เมือะ เพือ นึง อื. 12 อาึ เอีจ อัฮ เฮี ละ, ไมจ เปอะ ไท แปฮ เตะ เอีจ ฮัง เซ. ไมจ เปอะ ซมา กัน ซื กัน ไซ นึง ละ โกะ เปอะ, ซ โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน เซ เบือ อื, เอีจ เติง เนอึม เวลา ไมจ เปอะ ซาวป ยุ อาึ ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ. ฟวยจ เซ อาึ ซ โพต ป ไมจ ละ เปอะ ตอก ราื รอาวม เฮละ โฮ. 13 โม เปะ ปังเมอ ซมา เปอะ กัน ฆอก กัน เบร นึง เบือง ยุฮ แตะ. เอีจ โฮลฮ เปอะ เกป เปลิ กันไฮะ กันฮอน ฆาื อื. เอีจ โฮลฮ โรฮ เปอะ โซม เปลิ ลปุง จุไล เซ ไม่ อื โรฮ. เอีจ มัฮ ฆาื อาึง เปอะ รพาวม แตะ นึง เลาะ รุป เซอึก, ไม่ โม ตฮัน โฮวน ยุฮ เปอะ เซ. 14 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, กัน รุป เซิก ซ เกิต ละ ปุย ไน โม เปะ ฆาื อื, ป มัฮ ปอม ตอน ฮมัน อาวต ตฮัน ยุฮ เปอะ ซ ยุฮ ปุย ไลจ ไม่ ฮา เปอะ เตือง โอยจ อื. ซ ตอก เอิน เจน กซัต ชันมัน เญือม ยุฮ อื ไลจ ไม่ ปุย ย่วง เบ่ทาเบ่น นึง กัน รุป แตะ โฮ. เญือม เซ ป มัฮ มะ ปุย เอีจ บอยฮ ดิ เอิน ปุย ไม่ กวน อื ปอ ยุม อื เอิน. 15 โม เปะ ป มัฮ ปุย ย่วง เบ่ตเอน เนอ, ไลลวง ตอก เซ ซ เกิต โรฮ ละ เปอะ โรฮ, นึง เอีจ โฮวน ลัมเลือ กัน ฆอก กัน เบร ยุฮ เปอะ เซ. เญือม รุป โรง ปุย เมือ กซะ อื, กซัต ยุฮ โม อิซราเอน ซ ยุม เอิน ฆาื อื,” อัฮ เซ พะจาว.