11
พะจาว โตก ละ ปุย ไน แตะ ป ไฆร อื ฮา คระ
พะจาว อัฮ เฮี, “เญือม มัฮ ลั่ง โม อิซราเอน ตอก กวนดุ อู อาึ ฮรัก เนอึม เมอะ. เญือม เซ อาึ เอีจ กอก กวน รเมะ แตะ โอก ฮา เมือง อียิป เซ. ปัง มัฮ ตอก เซ, โฮว อาึ ละ กอก แตะ เกือฮ เอีญ เคะ แตะ, โฮว ละ ตอ แตะ ซไง ฮา อาึ ฆาื อื. โม เซ เอีจ ซาวป แนฮ ทไว ซัตซิง ละ พะบ่าอัน, เอีจ ตอง ลอป โรฮ ทไว ป ซออย ฮงาื ละ ฮุป ไว ปุย. เมือต แลน เอีจ มัฮ อาึ ป เพอึก เอฟราอิม เกือฮ เกียฮ โฮว เยอ, อาึ โอม แนฮ ปุย โม เซ นึง เญือะ ดึม แตะ. ปุย โม เซ ปังเมอ โอ ยุง อื มัฮ อาึ ป เกือฮ แตะ ไฮ ป โซะ อาวม เมอ. อาึ เอีจ เมือะ รพาวม โม เซ เบือ รพาวม ฮรัก ไม่ เลียก พาวม แตะ นึง. อาึ ยวก โอม โม เซ ไม่ เปลีฮ เนอึม รพาวม ฮรัก แตะ ละ. อาึ นุ่ม โรฮ ติ แตะ ละ เทาะ แตะ โม เซ เกือฮ โซม.
“ปุย โม เซ ญอม โตว เอีญ เคะ อาึ, ลเตือฮ แม ฮอยจ นึง เมือง อียิป ฮา อื. ซ โฮลฮ โรฮ อาวต ฆรึม กัน ตัตเตียง ปุย เมือง อัตซีเรีย แตะ ฆาื อื. ย่วง อาวต อื โครยญ ย่วง ซ เกิต กัน รุป ปุย เซิก นึง. โตะ รเวือะ ฆรุง ย่วง อื ซ เญื่อฮ ปุย ฮา อื แกล เอิน, ซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื. มัฮ ฆาื ยุฮ อื โอเอีฮ ตัม แพนกัน ยุฮ โกะ แตะ ไอฮ. โม ปุย ไน อาึ เซ ซาวป แนฮ ลเตือฮ ติ แตะ โฮว ซไง ฮา อาึ แนฮ. โม เซ ซ กอก ปัว พะจาว ตึก นึง ฮลาวง แตะ ยวก แอก ฮา ซอังปา แตะ, ปังเมอ โอ ไก ป ยวก ละ อื.
“เออ เอฟราอิม, อาึ อัม ซ เกียฮ รนั่ก บรอน เนอะ ปะ? เออ อิซราเอน, อาึ อัม ซ เกียฮ น่าึก โปวฮ ปะ ละ ปุย ไฮญ? อาึ อัม ซ เกียฮ รนั่ก บรอน เนอะ ปะ ตอก ย่วง อัตมา โฮ? อัม ซ เกียฮ ยุฮ ละ เปอะ ตอก ยุฮ แตะ ละ ย่วง เซโบ่ยิม โฮ โรฮ? โตะ รพาวม อาึ อื โตก แนฮ ละ เปอะ, โตะ กไน รพาวม โด่ะ อาึ อื, อาวม แนฮ ไก รพาวม ฮรัก ไฌม แตะ โม เปะ. อาึ ซ เกือฮ โตว โม เปะ ลอก ตุต ตัม เมาะ เรียง รอก พาวม แตะ นึง เปอะ. อาึ เญาะ ซ ยุฮ โตว ไลจ ไม่ โม เอฟราอิม, นึง มัฮ อาึ พะจาว. อาึ มัฮ โตว ปุย ปลัฮเตะ, อาึ มัฮ พะจาว ป ซง่ะ ซงอม อาวต ลลาึง โม เปะ, อาึ ซ ฮอยจ โตว เคะ เปอะ ไม่ รพาวม รอก แตะ. 10 อาึ ป มัฮ พะจาว เญือม ซ โอก เซียง แตะ ตอก เอิน เซียง อาวม รเวีย ซิงโต โฮ, โม ป มัฮ กวน อาึ เซ ซ เอีญ เอิน ฆาื อื เน่อึม ลวง ลั่ก เลียก ซเงะ ไม่ รกุฮ รเตียง แตะ, ไม่ ซ ลอต อื ฟวต อาึ. 11 ซ ฮอยจ พราวป เอิน เน่อึม นึง เมือง อียิป ตอก โปว ไซม โฮ. ซ ฮอยจ โรฮ เน่อึม นึง เมือง อัตซีเรีย ตอก โปว รโกะ เกอื โฮ. อาึ ซ เกือฮ แม โฮลฮ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ นึง ย่วง แตะ ติ โฮน แม,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.
อิซราเอน ไม่ ยูด่า ลอก ตุต แตะ
12 พะจาว อัฮ แม อื ตอก เฮี, “โม เอฟราอิม เอีจ เกือฮ ลปุง จุ ไล ไก รวิต อาึ. เกือฮ โรฮ ลปุง โอ เนอึม อาวต ไคว เมือง อิซราเอน. โม ยูด่า เซ มาว แนฮ ลั่ง ไม่ เลฮ แตะ เตียง อาึ ป มัฮ พะจาว ซง่ะ ซงอม, ไม่ มัฮ ฮะ ป เนอึม รพาวม,” อัฮ เซ.