12
เมาะ ป ยุฮ โม เอฟราอิม โครยญ เจือ เน่อึม เมือ กซะ ฮอยจ เมือ กปู อื มัฮ ตื ป โอ ไก ป มัฮ, ไม่ มัฮ อื ควน ซ ไลจ ซ โลม โกะ อื ไอฮ. ปุย โม เซ อัฮ แนฮ ลปุง จุ ไล ไม่ ยุฮ แตะ กัน ไฮะฮอน โฮวน ปุๆ. เอีจ ซันญา ดิ โอเอีฮ ไม่ โม อัตซีเรีย ไม่ กาไค ดิ อื ไม่ ปุย เมือง อียิป. พะจาว ซ ฟึนฟอง โม ยูด่า, ซ รเตีฮ โม อิซราเอน เกือฮ ลอก ตุต ตัม กัน พิต ยุฮ อื, ซ โรก แตน อื ละ อื ตัม กัน ฆอก เอีจ ยุฮ อื เซ. ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม อื เซ เดือะ โฮมวต ล่อยจ เอซาว ป มัฮ เอียกระ แตะ เน่อึม เญือม อาวต อื โตะ เวียก มะ แตะ ลั่ง. เญือม เอีจ ระ อื ยาโคป เซ ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ พะจาว. เอีจ ตอซู เนอึม ปุ แตะ ไม่ เตปด่า ไม่ เอีจ เป เนอึม อื. เญือม เซ เยือม ไม่ ปัว อื เตปด่า เซ ปิฮ มุ่น ละ แตะ. พะจาว เปลีฮ ติ แตะ ละ ยาโคป นึง เบ่ตเอน เซ, เอีจ อู ไม่ ยาโคป นา เซ. ป ยุ อื เซ มัฮ เยโฮวา พะจาว กุม ตฮัน มะลอง. มอยฮ เยโฮวา เซ มัฮ มอยฮ ป ไมจ ปุย นัปทื. ปเลี่ย เฮี โม เปะ ป มัฮ โม อิซราเอน เนอ, ไมจ เปอะ อาึง รพาวม แตะ นึง พะจาว ยุฮ แตะ, เอีญ เคะ พะจาว เยอ เมิฮ. ไมจ เปอะ อาวต ไม่ รพาวม ฮรัก ตอน ฮมัน ไม่ ยุฮ เปอะ กัน ปุก กัน ลอก. มอง แนฮ พะจาว ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม ลั่ง เปอะ เมิฮ.
พะจาว อัฮ เฮี, “โม อิซราเอน มัฮ เนอึม ป โอ ซืไซ, ตอก โรฮ โม ปอกา โฮ. กอ โกว ลุ่น โอ ซเมอ ละ ซ แฆ บ่วก แตะ โอเอีฮ นึง ละ ปุย. โม เอฟราอิม อัฮ เฮี, ‘เอะ เอีจ กอย เนอึม ยุฮ แตะ, มัฮ เบือ ไมจ ป ลัง ละ อะ, ไก โตว เมอ ป โรวต อัฮ เอะ กอย นึง กัน บ่วก เกอ,’ อัฮ เซ.”
ญันได่ พะจาว อัฮ อื ตอก เฮี, “อาึ ป มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ, เอีจ มัฮ อาึ ป ตาว โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียิป เปอ. อาึ ซ เกือฮ แม โม เปะ โฮลฮ อาวต แม นึง เตอึป ตอก เตอึป อาวต เปอะ เญือม ไก กัน ชลอง อาวต นึง เตอึป โฮ. 10 อาึ เอีจ อู ไม่ โม ป ซึป ลปุง แตะ, อาึ เกือฮ โม เซ โฮลฮ ยุ บลอง โอเอีฮ โฮวน โฮน. อาึ เกือฮ โรฮ โม ป ซึป ลปุง แตะ เซ รโฮงะ อาึง ไลลวง กัน โซะ ป ซ เกิต ละ โม ป มัฮ ปุย ไน แตะ,” อัฮ เซ.
11 นึง แควน กิเลอัต ปังเมอ ไก แนฮ ป ฆอก ป เบร นึง. ป ยุฮ กัน ตอก เซ มัฮ ป ซ จัมเปน ฮอยจ ละ กัน ไลจโลม แตะ. ไก เนอึม ป โรวก โมวก โปก ละ ซ มอก แตะ ทไว นึง ย่วง กิละกัน. กัง เคะ เอ คัน ทไว ยุฮ อื เซ ปังเมอ ซ ลอต เยือ แปน ซโมะ รชุก อาวต นึง กังเด่น. 12 ยาโคป ป มัฮ จัตเจือ ไพรม เอะ เซ, โฮลฮ ตอ ฮอยจ อาวต นึง เมือง อารัม, โฮลฮ โซม จัง เลียง แกะ ละ ซ เกือฮ อื ติ แตะ โฮลฮ ปรโปวน เญือะ แตะ นึง เมือง เซ. 13 ฟวยจ เซ, พะจาว ดวน ป ซึป ลปุง แตะ ติ ปุย โฮว เรอึม โม อิซราเอน เกือฮ โปน ฮา แปน แตะ ครา นึง เมือง อียิป, เกือฮ โรฮ อื แลน แก โซะโกะ ฮรักซา นึง ปุย โม เซ โรฮ. 14 โม เอฟราอิม เอีจ เกือฮ ลอป พะจาว รอก พาวม เนอึม รอก พาวม แนม นึง แตะ. เอีจ โซมกวน เนอึม ลอก ตุต แตะ ฮอยจ ละ ยุม แตะ ฆาื พิต ยุฮ แตะ. พะจาว ยุฮ อื เซ, ซ เกือฮ เนอึม อื ลอก ตุต แตะ, มัฮ ฆาื ยุฮ อื ควน ไลจ มอยฮ พะจาว ยุฮ แตะ.