13
โม อิซราเอน ซ ลอก ตุต แตะ
ไพรม อื เญือม อัฮ โม เอฟราอิม โอเอีฮ ฮี, โม อิซราเอน ป มัฮ เจอ ไฮญ นึง อื นัปทื โม เอฟราอิม เซ ไม่ ง่อต อื ป อัฮ อื. ปเลี่ย เฮี โม เอฟราอิม เซ ปังเมอ เอีจ ยุฮ ป พิต นึง ไว แตะ พะบ่าอัน, มัฮ เซ ป ซ ยุม อื ฆาื อื. โม เอฟราอิม เซ ยุฮ แนฮ ป พิต ตอก เซ โฮวน ปุ ปุ. ซาวป โล ฮุป ละ ซ ไว แตะ, ยุฮ ฮุป เซ นึง มาื ตัม ป คิต ป ง่อต โม โกะ แตะ ไอฮ. ซาวป โรฮ เกือฮ โม ชัง ยุฮ ฮุป เซ ละ แตะ. อัฮ เฮี ไม่ อื, “ไมจ เอะ ทไว โอเอีฮ ละ พะ ยุฮ แตะ เฮี,” อัฮ เซ. ฮุป เซ มัฮ เยือ ฮุป กวน โมวก บ่ได่ะ, โม เซ เกียฮ ตอ ปุน ฮงาึต เอิน โน่ง อื เมอ? เคียง มัฮ อื ตอก เซ, ปุย โม เซ มัฮ ป ซ ไฆร เยือ ไอฮ พาวม แตะ, ตอก ไฆร พาวง โกลง ไม่ รน่ะ เญือม เอีจ ฮลาวง ซเงะ โฮ. ตอก โรฮ เฮงาะ แลป ป โรวก กาื, ปอย โอก เน่อึม นึง โตะ รบุฮ โฮ. ตอก โรฮ ม่าึต งอ โอก เน่อึม นึง เฆียป รกู เญือะ ปุย โฮ.
พะจาว อัฮ เฮี, “อาึ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ, เอีจ มัฮ อาึ ป นัม โม เปะ เกือฮ โอก ฮา เมือง อียิป เปอ. โม เปะ ไก โตว พะจาว ไฮญ ละ เปอะ โนก ฮา อาึ อื, มัฮ อาึ โน่ง ป เกียฮ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา ป โอ ไมจ เจอ. เญือม อาวต เปอะ นึง ลาึน เวือฮ โฮ, อาึ เอีจ แลน แก ลอป โม เปะ. โม เปะ เมือต เปอะ เอีจ ฮอยจ นึง นาตี ไมจ, ไม่ โฮลฮ เปอะ โซม ซัก กุก เตือ นึง เซ, ปังเมอ เกือฮ เอิน เปอะ ติ แตะ เกียฮ ฮุน, ไม่ เบีย เยือ เอิน เปอะ อาึ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ เยอ, อาึ ซ ยุฮ ไลจ ไม่ โม เปะ ตอก ป ยุฮ รเวีย ซิงโต โฮ, ซ มอง โรฮ เกียต เปอะ เฆียง คระ, ตอก ป ยุฮ รเวีย พรุยฮ โฮ. อาึ ซ ดัม เอิน โฮมวต เปอะ ตอก มะ เครีฮ ป ตุย ปุย กวน อื ฮา อื โฮ, ซ แจฮ เอิน รน่าวก เปอะ, ซ เกียต กุก เอิน โม เปะ นา เซ ตอก รเวีย ซิงโต โฮ, ซ แจฮ โม เปะ แปน ไซจ แปน ไซจ อื ตอก โกะพริ ซวก โฮ.
“โม เปะ ป มัฮ โม อิซราเอน เนอ, อาึ ซ ยุฮ เนอึม ไลจ ไม่ เปอะ. มัฮ ปุย บุย ป ซ เกียฮ เรอึม โม เปะ เอ? 10 โม เปะ เอีจ ปัว เปอะ ติ แตะ ไก กซัต ยุฮ, ไม่ ฆวต ไอฮ เปอะ โม พูนัม ยุฮ แตะ. ตัว เซ ปุย โม เซ อัม เกียฮ เรอึม อื โม เปะ ไม่ บั่นเมือง อาวต เปอะ เซ? 11 อาึ เอีจ มัฮ ลาวม ซ เกือฮ โม เปะ ไก กซัต ยุฮ ไม่ รพาวม รอก แตะ. กัง เคะ เอ อาึ มัฮ โรฮ โฆง ตุย กซัต เซ ฮา เปอะ ไม่ รพาวม ฮาวก แตะ โรฮ. 12 ไลลวง พิต โฌวะ ยุฮ โม เอฟราอิม เมอ, เอีจ ไก ป มอง โจต อาึง นึง นังซื. เอีจ โซะโกะ โรฮ อาึง นึง อื ไมจๆ โรฮ. 13 โม เซ เยอ เอีจ เติง เวลา ไมจ อื เกิต เตอ, ปังเมอ แปน เยือ ตอก กวนงัก ลโมวะ โฮ, ตอก โรฮ กวนงัก อาวต โตะ เวียก มะ แตะ ป กัมลัง เอีจ ซ เกิต ไม่ โอ อื ญอม เกิต ติ ชวง โฮ.
14 “อาึ ซ เรอึม โตว ปุย โม เฮี เกือฮ โปน ฮา เมือง ป ยุม, เญาะ ซ เรอึม โตว เกือฮ โปน ฮา อัมนัต ลั่ก ยุม เซ. อาึ ซ ดวน อัมนัต ลั่ก ยุม เซ ฮอยจ ยุฮ ไลจ ไม่, ซ เกือฮ เอิน เมือง ป ยุม เซ ฮอยจ ยุฮ ชิปไฮ ละ. อาึ เญาะ ซ เลียก พาวม โตว นึง ปุย โม เซ เฟือฮ เอิน.
15 “โม เอฟราอิม เซ ปัง จเลิน ยุฮ แตะ ตอก ระ ฮอน ไรป โฮ ญุ่ก, อาึ ปังเมอ ซ เกือฮ กาื กอยจ ลวง ลั่ก โอก ซเงะ เซ ฮอยจ ละ อื เน่อึม นึง ลาึน เวือฮ. ซ เกือฮ นัมโม่ ไม่ รอาวม ปลาึฮ นา ก อาวต อื เซ ไฮจ ซออฮ โอยจ. โอเอีฮ เมาะ ป ระ งวยฮ ระ ตุง ยุฮ อื ซ ไลจ ซ ไฆร ฆาื อื แกล เอิน. 16 โม ซามาเรีย ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื มัฮ อื ป เลฮ เตียง อาึ. โม ลัปซด่อน นึง อื ซ ยุม ตื ฆาื อื นึง กัน รุป เซิก. กวนงัก จัว นึง อื ซ บอยฮ ปุย ไม่ เตะ, โม ปรโปวน แฮง นึง อื ซ ซเรีฮ ปุย เวียก อื,” อัฮ เซ พะจาว เยอ.