14
โฮเชยา ปัว โม อิซราเอน เอีญ เคะ พะจาว
โม เปะ ป มัฮ โม อิซราเอน เนอ, ไมจ เปอะ เอีญ เคะ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ. โม เปะ เอีจ โคะ ซดุฮ เปอะ ปอ ฆลาื แตะ, มัฮ ฆาื พิต โฌวะ ยุฮ โกะ เปอะ ไอฮ. ไมจ เปอะ เอีญ เคะ พะจาว ไม่ ไววอน เปอะ ละ อื ตอก เฮี, “ปัว ปะ ยวก มั่ป กัฮ ตุต ยุฮ ฮุ เซ เตือง โอยจ อื. ปัว ปะ ง่อต ฮมอง ป ปัว เยอะ นึง เปอะ เซ, เอะ ซ ลืลาว ปะ เกือฮ แปน ป ทไว แตะ ละ เปอะ. เอะ เกียฮ เปิง โตว ปะเทต อัตซีเรีย, บรอง รุป เซิก ยุฮ ฮุ ปุ โรฮ เกียฮ เฆีญ เอะ, เอะ เญาะ ซ อัฮ โตว ฮุป ไว แตะ ป ยุฮ ฮุ นึง เตะ โกะ แตะ เซ มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ. โอ พะจาว, ปัง มัฮ เอะ ตอก กวน ดอย โฮ, เอะ โฮลฮ ลั่ง ยุ ตอก เลียก พาวม ปะ นึง แตะ เบือ กุนมุ่น ยุฮ เปอะ เซ,” ไมจ เปอะ อัฮ เซ.
ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว ละ โม อิซราเอน
พะจาว อัฮ เฮี, “อาึ ซ นัม โม ปุย ไน แตะ เกือฮ เฌาะ รพาวม แตะ ละ เอีญ แม อื เคะ อาึ. อาึ ซ ฮรัก ไฌม เนอึม เมอะ ไม่ เตม รพาวม แตะ, ไม่ โอ แตะ เญาะ ซ ฮาวก รพาวม ละ. อาึ ซ แปน ตอก รอาวม รน่ะ ละ โม อิซราเอน, โม เซ ซ โฮลฮ รพาวม ไมจ มวน แตะ ตอก โพรยฮ เตีย ด่อก ลีลา โฮ. ซ โฮลฮ ซาึต แรฮ แตะ โด่ะ ตอก โคะ นึง เลบ่านอน โฮ. ปุย โม เซ ซ ไอม ตอก โคะ ป เตีย กัก ชุก ฮละ โฮ. ซ ไมจ ซ ชอม เอิน ตอก โคะ กาวก ลโฆลฮ โฮ, ซ ซออย ฮงาื โรฮ ตอก โคะ โซน ซีด่า นึง เลบ่านอน โฮ. อาึ ซ โซะโกะ ฮรักซา นึง โม เซ ติ โฮน แม, ซ เกือฮ กัน ยุฮ อื จเลิน, ตอก เอิน ระ ฮอน ป ซมา ปุย นึง โตะ รปึม โฮ. ซ โฮวน ป โฮลฮ ป ปุน ตอก อะงุน เกลอึม เปลิ โฮ, ซ อาวม ปุย ซออย ฮงาื อื ตอก ซออย ฮงาื รอาวม อะงุน นึง เลบ่านอน โฮ. โอ เอฟราอิม, อัม ทา ลั่ง เปอะ เกือฮ ติ แตะ เกวคอง ไม่ ฮุป ไว ปุย ตอก เซ? เอีจ มัฮ อาึ ไอฮ ป แลน แก โซะโกะ ฮรักซา นึง เปอะ, อาึ ซ โลยฮ รซอม ไววอน เปอะ, อาึ มัฮ โรฮ ตอก โคะ ฆิ รจวง ละ ซ เฆีญ เดีย แตะ โม เปะ. เมาะ ป ไมจ ป ญุ่ก ป ฮอยจ ละ เปอะ เซ มัฮ ตื ป เกิต เน่อึม นึง อาึ,” อัฮ เซ พะจาว.
โม ป ไก กัมกึต วิไซ เยอ, เกือฮ คาวไจ ไลลวง ป เอีจ ไซฮ อาึ อาึง เฮี, ไม่ ไตม อื อาึง โตะ รพาวม แตะ. คระ ยุฮ พะจาว เซ มัฮ เนอึม คระ ปุก คระ ลอก. ปุย ซื ปุย ไซ ไม่ ยุฮ อื ตัม ป อัฮ อื เซ ซ โฮลฮ เนอึม จีวิต แตะ เบือ อื. ปุย ฆอก ปุย เบร ปังเมอ ซ โคะ ซดุฮ ปอ ฆลาื แตะ, นึง คระ โฮว แตะ, อัฮ เซ.