ป รเตีฮ รตุม
พะทัม โม ป รเตีฮ รตุม ไก ไลลวง โฮวน เจือ ป เกิต ไน เจน โอ โม อิซราเอน ทัน ปุก ป ยุฮ, นึง ซไง อื ฮา โกตไม ยุฮ พะจาว. ปุก เวลา ซน่ะ กัน เลียก อื นึง เมือง คะนาอัน ไม่ กัน โฮลฮ อื ไก กซัต ตัตเตียง แตะ. ป นัม โม อิซราเอน เจน เซ ไก โฮวน ปุย ไน ติ เจน พามัน เมาะ 350 เนอึม. โม ป นัม เซ ปุย กอ อัฮ โม ป รเตีฮ รตุม ไม่ อื. โนก ฮา กัน รเตีฮ รตุม อื โอเอีฮ ละ ปุย, โม เฮี โฮวน ลั่ก มัฮ แตะ ป นัม โม ตฮัน นึง กัน รุป แตะ ไม่ เมือง ไฮญ ป ฮอยจ ตอซู ไม่ โม อิซราเอน. ปุย ระ ไล ไม่ พรุ มอยฮ อื ไน โม ป รเตีฮ รตุม เซ มัฮ แซมซัน. ไลลวง แซมซัน เซ ไก นึง โบ่ต 13-16.
ป ระ ไล ละ เกือฮ ปุย ไตม นึง พะทัม เฮี มัฮ ไลลวง ไมจ โม อิซราเอน เนอึม รพาวม ละ พะจาว. เญือม เนอึม รพาวม อื ละ พะจาว เกียฮ อาวต ตอน ฮมัน ฆาื อื. เญือม โอ อื เนอึม รพาวม ละ พะจาว, เกิต ป โตะ ป ตอง ละ ฆาื อื. ไลลวง ตอก เซ เกิต ละ อื โฮวน โฮน, ปังเมอ ไก แม ติ เจือ ป ระ ไล ฮา เซ แม. ปัง โอ ปุย ไน พะจาว เนอึม รพาวม ไม่ จัมเปน เกิต เม่ะมั่ก ซักคระ ละ อื, พะจาว ไก ลอป ลั่ง รพาวม เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย. เญือม ยุ พะจาว เฌาะ ปุย รพาวม แตะ ไม่ ลเตือฮ แม อื ฮอยจ เคะ แตะ, พะจาว ไก ลอป รพาวม ฆวต เรอึม ปุย ไน แตะ เกือฮ โปน เม่ะมั่ก อาวม แตะ.
1
เจอ ยูด่า ไม่ ซิเมโอน เป ปุย
เญือม เอีจ ฟวยจ ยุม โยชูวา เยอ, โม อิซราเอน ไฮมญ พะจาว ฆาื อื ตอก เฮี, “ไน โม เอะ เฮี มัฮ เจอ เมอ นึง อื ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม คะนาอัน รกา เยอ?” อัฮ เซ ละ อื. พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “เกือฮ เจอ ยูด่า โฮว รุป รกา. อาึ เอีจ มอป โรฮ บั่นเมือง เซ เกือฮ อาวต ฆรึม อัมนัต อื โรฮ,” อัฮ เซ.
โม ยูด่า เซ บะ โรฮ โม เอียกปุ แตะ ป มัฮ เจอ ซิเมโอน เซ โฮว ไม่ แตะ. อัฮ เฮี ละ อื, “โฮว ดิ ไม่ เอะ เอ, ฮอยจ นึง นาตี ก มอป ไม พะจาว อาึง เนิ, ละ ซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม คะนาอัน นา เซ. ฟวยจ เซ เอะ ซ โฮว เรอึม โรฮ รุป ไม่ โม เปะ นึง นาตี ก มอป พะจาว อาึง ละ โม โกะ เปอะ โรฮ,” อัฮ เซ. โม ซิเมโอน เซ โฮว เนอึม ไม่ อื ฆาื อื. เญือม โอก โฮว รุป เนอึม โม ยูด่า เซ, พะจาว เกือฮ โรฮ โม คะนาอัน ไม่ โม เปริซี เซ ไป นึง อื. โม เซ ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย อาวต นึง เมือง เบ่เซก เซ ติ ฮมาึน ปุย เอิน. โม เซ ยุ โรฮ อาโด่นีเบ่เซก ป มัฮ กซัต นึง เมือง เบ่เซก เซ. ตอซู โรฮ ปุ แตะ ไม่ อื. เป เนอึม โม คะนาอัน ไม่ โม เปริซี เซ. อาโด่นีเบ่เซก เซ ตอ ฮา อื. โม เซ ปังเมอ อาื แม โฮมวต อื. โม เซ กิต โรฮ โฆวน เตะ โฆวน ชวง กซัต เซ โรฮ.
กซัต อาโด่นีเบ่เซก เซ อัฮ เฮี, “ไก กซัต อาลแฆลฮ ปุย ป เอีจ กิต อาึ โฆวน เตะ โฆวน ชวง อื เกือฮ กุต เตอ, โม เซ ไรฮ โซม อาวป บรอต เน่อึม นึง โตะ งาวม อาึ โซม. ยุฮ อาึ ละ โม เซ ตอก ออฮ, พะจาว เอีจ ยุฮ โรฮ อื ละ อาึ ตอก เซ โรฮ,” อัฮ เซ. โม เซ โรวก กซัต เซ ฮอยจ นึง เวียง เยรูซาเลม. ฟวยจ เซ กซัต เซ ยุม โรฮ นา เซ โรฮ.
ฟวยจ เซ เจอ ยูด่า เซ โฮว ตอซู ไม่ ปุย นึง เวียง เยรูซาเลม แม. เป โรฮ เมือง เซ. ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ ปุย อาวต นึง อื, โตก แม เมือง เซ นึง งอ. ฟวยจ เซ แม โม ยูด่า เซ เลีฮ ตอซู แม โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม คะนาอัน ป อาวต อื นึง บลาวง ฮอยจ ละ ป อาวต อื นึง ตู เตียม, ฮอยจ แม โรฮ ละ ป อาวต นึง นาตี เนเกป เซ. 10 รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ โม คะนาอัน ป อาวต นึง เมือง เฮปโรน เซ โรฮ. เอีจ มัฮ ก อัฮ ปุย คีริยัต-อาราบ่า ไม่ ไพรม อื. โม เซ เยอ เป โรฮ โม เชไช ไม่ โม อาฮิมัน ไม่ โม ทันไม โรฮ.
โอตนีเอน เป ย่วง เด่บี่
11 ฟวยจ เซ แม โม เซ เยอ โอก ฮา นา เซ, โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย ย่วง เด่บี่ แม. (ไพรม อื ปุย อัฮ โรฮ คีริยัต-เซเฟอ ไม่ ย่วง เซ.) 12 เญือม เซ คาเลป อัฮ เฮี ละ ปุย, “ดัฮ ไก ป ปุน ซะ เต ย่วง คีริยัต-เซเฟอ เยอ, อาึ ซ เกือฮ โรฮ อักซา ป มัฮ กวน เครีฮ แตะ แปน ปุย เญือะ อื,” อัฮ เซ. 13 โอตนีเอน กวน เคนัต ปุน ซะ เต โรฮ เมือง เซ. คาเลป เกือฮ เนอึม อักซา กวน เครีฮ แตะ เซ แปน ปุย เญือะ อื. เคนัต เซ มัฮ ปุ คาเลป. 14 เญือม เอีจ เญือะ อื ไม่ ปุ แตะ เซ, อักซา เซ บะ โรฮ ปรเมะ เญือะ แตะ โฮว ปัว รปึม นึง เปือะ โกะ แตะ เซ. เญือม ยุ คาเลป ฮอยจ กวน รโปวน แตะ ไม่ เลีฮ อื เน่อึม นึง ตัง โฆระ บรัง เงอ, ไฮมญ อื, “เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ?” อัฮ เซ ละ อื. 15 กวน รโปวน อื เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ปัว เปอะ เกือฮ โอเอีฮ ละ กวน เปอะ เฮี ติ เจือ. เญือม เกือฮ เปอะ เอะ อาวต นึง ลาึน เนเกป เปอ, ปัว โรฮ เปอะ เกือฮ เนิ ไม่ ลโลวง ไก รอาวม ปลาึฮ นึง โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื. คาเลป เกือฮ เนอึม ลโลวง ก ไก รอาวม ปลาึฮ เซ ละ กวน แตะ เตือง ป อาวต อื ก เซฮ ไม่ ก ล่าวง เซ ฆาื อื.
16 ไก โรฮ โม เคไน ติ มู, โอก โฮว เน่อึม นึง น่อง อินทพลัม ป มัฮ เวียง เยรีโค. โฮว ดิ ไม่ เจอ ยูด่า ฮอยจ นึง ลาึน เวือฮ. โม เคไน เซ ลอต อาวต นึง ลาึน เนเกป โบ ย่วง อารัต เซ, แปน อาวต ดิ ไม่ ปุย นา เซ. โม เคไน เซ มัฮ โรฮ จัตเจือ โปะ ไอ โมเซ โรฮ.
17 ฟวยจ เซ เจอ ยูด่า เซ โฮว ดิ ไม่ เจอ ซิเมโอน ป มัฮ เอียกปุ แตะ เซ, โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม คะนาอัน ป อาวต นึง ย่วง เซฟัต. ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ย่วง เซ เตือง โอยจ อื. โม เซ ปุก โรฮ มอยฮ ย่วง เซ, อัฮ โฮรมา ไม่ อื. 18 โม เจอ ยูด่า เซ ปุน เลียก กุม โรฮ เมือง กาซา, เมือง อัตเคโลน, ไม่ เมือง เอโครน ไม่ นาตี อาวต อื เตือง โอยจ อื. 19  พะจาว อาวต ไม่ โม ยูด่า. โม เซ ปุน โครฮ โรฮ ป อาวต นึง บลาวง นึง ฌื เกือฮ โอก ฮา แตะ, ปังเมอ โอ ปุน โครฮ โม ป อาวต นึง เตะ ลโลวง นึง อื, นึง ไก เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ โม เซ. 20 เมือง เฮปโรน เซ, โม เซ เกือฮ เนอึม อื ละ คาเลป ตอก เอีจ อัฮ ไอ โมเซ อาึง. คาเลป เซ ปุน โครฮ โรฮ กวน รเมะ อานัก ลอวย ปุย เซ โอก โรฮ. 21 เจอ เบ่นยามิน เนอ ปังเมอ โอ โครฮ โม เยบุ่ต ป อาวต นึง เวียง เยรูซาเลม เซ เกือฮ โอก ฮา แตะ. โม เยบุ่ต เซ ลอต อาวต ไม่ โม เบ่นยามิน ฆาื อื นึง เวียง เยรูซาเลม เซ ฮอยจ ละ ปเลี่ย เฮี.
ไลลวง เจอ ไฮญ นึง อื
22 ป มัฮ จัตเจือ โยเซป เปอ ฮาวก รุป โรฮ ปุ แตะ ไม่ ปุย ย่วง เบ่ตเอน โรฮ. พะจาว อาวต โรฮ ไม่ โม เซ โรฮ. 23 โม เซ ดวน โรฮ ปุย โฮว เลียป แลน ย่วง เบ่ตเอน เซ (ไพรม อื ย่วง เซ อัฮ โรฮ ปุย ย่วง ลุต ไม่ โรฮ.) 24 เญือม ฮาวก โม ป โฮว เลียป แลน ย่วง เบ่ตเอน เซ รโตฮ ยุ ปรเมะ โอก เน่อึม โตะ ย่วง เซ ติ ปุย. อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ รโฮงะ คระ เลียก โตะ ย่วง เฮี เนิ, เดอึม เอะ ซ ละ จีวิต เปอะ เกือฮ ไอม,” อัฮ เซ ละ อื. 25 ปุย เซ โร เนอึม คระ เลียก ปุย โตะ ย่วง เซ ละ อื ฆาื อื. โม เซ โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ ปุย ย่วง เซ เตือง โอยจ อื, ปังเมอ ละ โรฮ ปุย เซ ไม่ กวน เฌือต อื เกือฮ ไอม โรฮ. 26 ปรเมะ เซ ลอต โฮว อาวต ไม่ โม ฮิตไท ฆาื อื. ตัง โรฮ ย่วง นา เซ, อัฮ โรฮ ย่วง ลุต ไม่ อื. ลอต โรฮ แปน มอยฮ ย่วง เซ ฮอยจ ละ ปเลี่ย เฮี.
27 เจอ มะนาเซ เยอ ปังเมอ โอ โครฮ ป อาวต นึง เมือง โม เฮี โอก ฮา แตะ, มัฮ ปุย เมือง เบ่ตชัน, เมือง ทาอานัก, เมือง โด่, เมือง อิปเลอัม, เมือง เมกิตโด่, ไม่ ปุย ย่วง แตวะๆ ป อาวต รวิต รเวียง เมือง โม เซ โรฮ. โม คะนาอัน เซ ลู ลั่ง อาวต นา เซ ฆาื อื. 28 เญือม เอีจ ปุน โม อิซราเอน รที แตะ ไม่ ไก เรียง แด่น แตะ, บั่งคัป โรฮ โม คะนาอัน เซ ยุฮ กัน ละ แตะ, ปังเมอ โอ โครฮ อื โอก ฮา แตะ. 29 เจอ เอฟราอิม เมอ โครฮ โตว โรฮ โม คะนาอัน ป อาวต เมือง เกเซอ โอก ฮา แตะ. โม คะนาอัน เซ อาวต ลั่ง นา เซ ไม่ โม เซ ฆาื อื ฮอยจ ละ ปเลี่ย เฮี.
30 เจอ เซบู่ลุน เนอ โครฮ โตว โรฮ ปุย เมือง คิตโรน ไม่ ปุย เมือง นาฮะโลน โอก ฮา แตะ. โม ปุย คะนาอัน อาวต ลั่ง ซน่ะ ลลาึง โม เซ, โฮลฮ โรฮ ยุฮ กัน โซะ ละ โม อิซราเอน ฆาื อื. 31 เจอ อาเชอ เยอ, โครฮ โตว โรฮ ปุย เมือง โม เฮี โอก ฮา แตะ. มัฮ เมือง อักโค, เมือง ไซด่อน, ไม่ ย่วง อักลัป, อักซิป, เฮนบ่า, อาฟิก, ไม่ เรโฮป. 32 เจอ อาเชอ เซ จัมเปน อาวต ฆาื อื ซน่ะ ลลาึง โม คะนาอัน, ฆาื โอ อื โครฮ โม เซ โอก ฮา แตะ. 33 เจอ นัปทาลี เยอ โครฮ โตว โรฮ ปุย ย่วง เบ่ตเชเมต ไม่ ย่วง เบ่ตอานัต โอก ฮา แตะ. โม นัปทาลี เซ อาวต โรฮ ลั่ง ไม่ โม คะนาอัน ฆาื อื นึง เมือง เซ, ปังเมอ ปุน คานัป โรฮ ปุย เมือง โม เซ ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ. 34 โม อาโมไร เยอ แม โครฮ ไฆฮ โรฮ โม เจอ ด่าน โอก ฮา แตะ. เกือฮ อื ตอ แม ฮอยจ นึง บลาวง. ญอม โตว เกือฮ อื แม เลีฮ อาวต นึง เตะ ลโลวง. 35 โม อาโมไร เซ ลู ลั่ง อาวต นึง บลาวง เฮเรต, นึง ย่วง ไอยาโลน ไม่ ย่วง ชาอันบิ่ม ลั่ง. กัง เคะ เอ ป มัฮ จัตเจือ โยเซป เปอ, ปังเมอ เป โม อาโมไร เซ, ปุน คนัป แม โม อาโมไร เซ ยุฮ กัน โซะ ละ แตะ. 36 ม่าื เตะ เบระ เบรอึม ยุฮ โม อาโมไร เยอ, ฮาวก เน่อึม เงียก ดอโกก ฮอยจ ละ ย่วง เซลา ฮาวก ก ล่าวง.