2
เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ เคะ ปุย
เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว โอก เน่อึม ย่วง กิละกัน ฮาวก ฮอยจ นาตี โบ่คิม. อัฮ เฮี ละ ปุย, “อาึ เอีจ ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อียิป, ไม่ เอีจ ตาว โรฮ โม เปะ ฮอยจ นึง เมือง เอีจ ซันญา แตะ อาึง ละ จัตเจือ ไพรม เปอะ. อาึ ตึน อัฮ ละ เปอะ โอ แตะ ซ เบีย ลปุง เอีจ ซันญา แตะ อาึง ไม่ เปอะ เซ. อาึ เอีจ คัต โม เปะ โอ ซันญา ดิ อาึง โอเอีฮ ไม่ ปุย เมือง เฮี. อาึ ดวน โม เปะ ยุฮ ไลจ ไม่ คัน ทื โม เซ พะ ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื. โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนอึง ป อัฮ อาึ ละ แตะ. เมอยุ โอ เปอะ เนอึง ป อัฮ อาึ อื? เคียง มัฮ อื ตอก เซ อาึ ซ โครฮ โตว โม เซ โอก ฮา เปอะ. ซ เกือฮ โม เซ แปน ป คัม ป คุย โม เปะ. พะ ทื โม เซ ซ แปน โรฮ ตอก แฮวะ ตอก ซราว ละ เปอะ,” อัฮ เซ. เญือม ฮมอง โม อิซราเอน อัฮ เตปด่า ยุฮ พะจาว โอเอีฮ ละ แตะ ตอก เซ, โม ลัปซด่อน เซ เตือง โอยจ อื เยือม ฆาื อื เรียง. ปุย ลอต อัฮ โบ่คิม* ไม่ นา เซ ฆาื อื. มอก ตอง ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว นา เซ.
โยชูวา ยุม
เญือม เอีจ พลวย โยชูวา โม อิซราเอน เกือฮ เอีญ เญอ, โม อิซราเอน เซ เอีญ เนอึม ฮอยจ นึง พริ โซม เบรอึม มอก โม โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน. โม อิซราเอน เนอ นัปทื เนอึม พะจาว ไน ติ เจน ไอม ลั่ง โยชูวา, ฮอยจ โรฮ ละ เจน โม ป เอีจ กวต อาญุ นึง อื ป เตือน ลั่ง ยุ อัมนัต พะจาว ตอก เรอึม พะจาว โม อิซราเอน โรฮ. โยชูวา กวน นูน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ พะจาว เซ, ยุม เญือม เอีจ ไก อาญุ แตะ ติ รอย ไม่ กาว เนอึม. เญือม เอีจ ยุม อื, ปุย โฮว รมอยจ อื นึง นาตี ยุฮ โกะ อื ไอฮ, ก อัฮ ปุย ทิมนัต-เฮเรต ไม่, นึง บลาวง เอฟราอิม ป ไก โปน บลาวง กาอัต ลวง ลั่กล่าวง. 10 โม ป มัฮ ปุ จุป ปุ ฆอ โยชูวา เซ เอีจ ยุม ตื โรฮ, เอีจ โฮลฮ โฮว รโจะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ. เญือม เอีจ มัฮ แม อื ปุย เจน โคระ นึง อื, เญือะ ยุง โตว พะจาว. ยุง โตว กัน ซัมคัน ป เอีจ ยุฮ พะจาว ละ โม อิซราเอน.
โม อิซราเอน เนอึง โตว ป อัฮ พะจาว
11 ฟวยจ เซ โม อิซราเอน เนอ ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. ซาวป ทื ฮุป พะบ่าอัน. 12 เญือะ ฆวต ทื โตว เยโฮวา พะจาว ทื จัตเจือ ไพรม แตะ เซ, เตือง เอีจ มัฮ พะจาว เซ ป นัม อื เกือฮ โอก ฮา เมือง อียิป เปอ. ซาวป โรฮ นุ่ม ไว พะจาว ไฮญ ป ทื ปุย แควน เซ โฮวน เจือ. มัฮ เซ ป รอก พาวม พะจาว นึง อื ฆาื อื. 13 โม เซ ละ โปวฮ พะจาว เนอึม เซ, ทื ฮุป บ่าอัน ฮา อื ไม่ พะอัตทาโรต โรฮ. 14  พะจาว รอก พาวม นึง โม อิซราเอน ฆาื อื. เกือฮ โรฮ ปุยไฮะ ปุยฮอน เลียก ซะ เต เมือง อื. โม อิซราเอน เซ เญือะ ปุน ตอซู โตว โม ป ฮอยจ ซะ เต แตะ เซ. ลอต โฮลฮ อาวต ฆรึม อัมนัต โม เซ ฆาื อื. 15 เญือม โฮลฮ อื โอก โฮว รุป ไม่ ปุย เยอ, พะจาว เกือฮ เนอึม อื ไป ตอก ซันญา แตะ อาึง ละ อื. โม อิซราเอน เซ โฮลฮ เนอึม อาวม ป โซะ ลัมเลือ ฆาื อื.
16 ฟวยจ เซ พะจาว เลือก ปุย ละ ซ เกือฮ อื แปน ป รเตีฮ รตุม โอเอีฮ ละ ปุย. มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ เรอึม โม อิซราเอน เซ เกือฮ โปน ฮา ปุยไฮะ ปุยฮอน ป เลียก ซะ เต เมือง อื เซ. 17 ปัง มัฮ ตอก เซ โม อิซราเอน เซ ปังเมอ โอ ลั่ง ญอม ง่อต ป อัฮ โม ป รเตีฮ รตุม เซ. เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว. ซาวป แนฮ ทื พะจาว ไฮญ ฮา ซ ทื แตะ พะจาว เนอึม. เจน มะเปือะ อื เนอึง ป อัฮ พะจาว. เจน ปุย โคระ นึง อื ปังเมอ ลเตือฮ ติ แตะ ฮา คระ โครง โฮว มะเปือะ แตะ เซ. เญือะ เนอึง โตว ป อัฮ พะจาว เฟือฮ. 18 โครยญ โฮน, เญือม เกือฮ พะจาว ป รเตีฮ รตุม ไก ละ ปุย เยอ, พะจาว อาวต ไม่ ปุย เซ. พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ปุย ไม่ เรอึม โรฮ อื เกือฮ โปน ฮา โม ป คัม ตุง อื ฆาื อื ไน ติ เจน ไอม ป รเตีฮ รตุม เซ. เญือม ยุ พะจาว อาวต โม เซ ไม่ โซะ ป อาวม แตะ ปอ เยือม แตะ ฆาื คัม ตุง ปุย แตะ เซ, พะจาว เลียก พาวม นึง อื, เรอึม อื ฆาื อื. 19 เญือม เอีจ ยุม ป รเตีฮ รตุม โอเอีฮ เซ, โม ลัปซด่อน เนอ ปังเมอ แม ลั่กเคะ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร โฮฮ ฮา ยุฮ ปุย เจน มะเปือะ อื แม. โฮว ซาวป นุ่ม ไว พะจาว ไฮญ ไม่ รซอฮ โรฮ แตะ ละ อื. ญอม โตว เคราะ ยุฮ แตะ ป ฆอก ป เบร ไม่ ลึง แนฮ รพาวม แตะ.
20 เคียง มัฮ อื ตอก เซ, พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อิซราเอน ฆาื อื. อัฮ เฮี, “ปุย เมือง เฮี เอีจ พิต ลปุง ซันญา อาึ ไม่ โม จัตเจือ อื ไพรม อื. เนอึง โตว ป อัฮ ฮะ. 21 เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปุย ตังเมือง ป โฮฮ ลั่ง อื ฮา โครฮ โยชูวา อื เญือม ไอม ลั่ง แตะ, อาึ เญือะ ซ โครฮ โตว โรฮ โม เซ โอก ฮา อื ฆาื อื. 22 เฆิม เฮี อาึ ซ เกือฮ ปุย ตังเมือง เฮี แปน ควน ยุง แตะ ไล โม อิซราเอน ตัม ซ โฮว นึง คระ โครง ยุฮ ฮุ ตอก จัตเจือ ไพรม แตะ ไม่ โอ อื โฮว นึง,” อัฮ เซ พะจาว. 23 มัฮ ฆาื เซ ป เกือฮ พะจาว ปุย ตังเมือง เซ อาวต ลั่ง เมือง เซ ฆาื อื. เกือฮ โตว โรฮ โยชูวา ปุน โครฮ เอิน อื โอก.
* 2:5 2:5 นึง ลปุง ฮีบรู โบ่คิม เซ มัฮ อัฮ อื “โม ป เยือม” ไม่.