3
ปุย ตังเมือง แปน ควน ยุง พะจาว รพาวม โม อิซราเอน
พะจาว เกือฮ โรฮ ปุย ตังเมือง โฮฮ โรฮ ลั่ง นึง ซน่ะ ลลาึง โม อิซราเอน ง่อน, ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ลอง แตะ แลน รพาวม โม อิซราเอน, ป มัฮ โม ป โอ ดิ โฮลฮ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง เมือง คะนาอัน เซ. มัฮ โรฮ ละ ซ เกือฮ อื โม กวน เฌือต อิซราเอน โครยญ เจน ปุย ยุง ไลลวง ตอก รุป ปุย, นึง โอ อื ดิ โฮลฮ รุป เน่อึม ไพรม อื กา เซ. ปุย ตังเมือง ป อาวต ลั่ง เซ, มัฮ โม จาวเมือง ฟีลิซเตีย เตือง พอน อื, ไม่ โม คะนาอัน เตือง โอยจ อื, ไม่ ปุย เมือง ไซด่อน, ไม่ โม ฮีไว ป อาวต นึง บลาวง เลบ่านอน เน่อึม นึง บลาวง เฮอโมน นึง อื, ฮอยจ ละ เงียก ฮามัต. พะจาว มัฮ เกือฮ อื ปุย โม เซ โฮฮ ละ ซ เกือฮ อื แปน ควน ยุง แตะ เมาะ ปุน เนอึง โม อิซราเอน ลปุง ซตอก แตะ อาึง ไม่ โอ อื ปุน เนอึง. ลปุง ซตอก อื อาึง เซ, เอีจ มัฮ ป เกือฮ อื ไอ โมเซ ซึป ละ โม จัตเจือ ไพรม อื โฮ. โม อิซราเอน เนอ, โฮลฮ เนอึม อาวต ซน่ะ ลลาึง โม คะนาอัน ไม่ โม ฮิตไท, โม อาโมไร, โม เปริซี, โม ฮีไว, ไม่ โม เยบุ่ต เซ ฆาื อื. โฆง โรฮ ไอฮ โม ปรโปวน ไน โม คะนาอัน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ. ญอม โรฮ เกือฮ ปรโปวน ไน โม โกะ แตะ เอีญ ละ ปรเมะ โม คะนาอัน เซ ไม่ นุ่ม โรฮ อื ไว พะ ทื อื โรฮ.
ไลลวง โอตนีเอน
โม อิซราเอน ยุฮ ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. เบีย โรฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ. โฮว ซาวป ทื พะบ่าอัน ไม่ พะอัตทาโรต. พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อิซราเอน ฆาื อื. ญอม เกือฮ กซัต คูซันริชาทาอิม ป มัฮ กซัต เมือง เมโซโปเตเมีย เป เมือง อื ฆาื อื. โม อิซราเอน เซ โฮลฮ อาวต ฆรึม อัมนัต กซัต เซ ฆาื อื ซเตะ เนอึม เอิน. เญือม เอีจ กอก แม โม อิซราเอน พะจาว เรอึม แตะ ปอ เยือม เอิน แตะ แม, พะจาว เลือก ปุย ติ ละ แปน อื ป เรอึม โม อิซราเอน, เกือฮ โปน ฮา ป โซะ อาวม อื เซ. ปุย เซ มัฮ โอตนีเอน กวน เคนัต. เคนัต เซ มัฮ ปุ คาเลป. 10 ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต โรฮ นึง โอตนีเอน เซ, โฮลฮ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อิซราเอน เบือ อื. เญือม รุป โอตนีเอน ปุ แตะ ไม่ กซัต เมือง เมโซโปเตเมีย เยอ, พะจาว เกือฮ เอิน อื เป กซัต เซ. 11 ฟวยจ เซ ปลัฮเตะ อาวต โม อิซราเอน เนอ, โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เบือ อื รปาวน เนอึม. กังเคะ เอ โอตนีเอน เซ ยุม โรฮ.
ไลลวง เอฮุต
12 โม อิซราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว. พะจาว ญอม เกือฮ กซัต เอกโลน เมือง โมอัป ระ รที ฮา โม อิซราเอน ฆาื อื. 13 กซัต เอกโลน เซ เกือฮ แม โม อัมโมน ไม่ โม อามาเลก ฮอยจ เรอึม แตะ ละ ซ ตอซู อื ปุ แตะ ไม่ โม อิซราเอน. โม เซ ปุน เป เอิน เวียง น่อง อินทพลัม เซ เบือ อื. 14 ฟวยจ เซ โม อิซราเอน เนอ โฮลฮ แม อาวต ฆรึม อัมนัต กซัต เอกโลน เมือง โมอัป เซ กาว ซเตะ เนอึม ฆาื อื.
15 เญือม เอีจ กอก แม โม อิซราเอน พะจาว เรอึม แตะ, พะจาว เกือฮ แม ป เรอึม อื ฮอยจ ฆาื อื ติ ปุย แม. ปุย เซ มัฮ เอฮุต กวน เกรา. มัฮ เจอ เบ่นยามิน. มัฮ ปุย วิ ไม่ อื. มาื โฮลฮ โม อิซราเอน เซีย พาซี ละ กซัต เอกโลน เมือง โมอัป เปอ, มัฮ เอฮุต เซ ป โฮว ตาว ละ อื. 16 เญือม เซ เอฮุต เตอ แตม โรวก วิจ ลไล ลอม ลั่ง เมาะ ติ รเนฮ ไม่ แตะ ติ. ปุก อื ไม่ รเวือง ลวง ดอม แตะ กไน เครอึง จาวป แตะ เซ. 17 เอฮุต เซ เลียก ตาว เนอึม พาซี ยุฮ โม อิซราเอน เซ ละ กซัต เอกโลน เมือง โมอัป เซ. กซัต เซ มัฮ ปุย โกลยญ ลัมเลือ เอิน. 18 เญือม เอีจ ฟวยจ ตาว อื พาซี ลัง ตาว แตะ ละ กซัต เซ, เอฮุต เซ ดวน แม โม ป กลอม โรวก พาซี ยุฮ โม อิซราเอน เซ เอีญ. 19 โกะ อื แม ลเตือฮ แม คระ ไก ฮุป แกะ ซลัก ปุย ป อาวต โบ กิละกัน เซ, แม เลียก อู แม ไม่ กซัต เซ. อัฮ เฮี ละ อื, “โอ กซัต, อาึ ไก โรฮ ป ฆวต บระ รโฮงะ ละ เปอะ เกือฮ ปะ ฮมอง,” อัฮ เซ ละ อื. กซัต เซ อัฮ เฮี ละ โม กวนไจ แตะ, “เกือฮ เอะ อาวต โน่ง ติ เตะ. โม เปะ โอก เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. โม กวนไจ อื เซ โอก เนอึม.
20 เญือม เซ เอฮุต เลียก เคะ กซัต เซ เญือม อาวต โน่ง อื โตะ ฮอง ลโล่ะ แตะ คัก ฮลาวง อื. เอฮุต อัฮ เฮี ละ อื, “โอ กซัต, อาึ โฮลฮ รัป รซอม เน่อึม พะจาว. รซอม เซ เยอ, ฮอยจ ละ ปะ,” อัฮ เซ. กซัต เซ โกฮ เอิน ฮา ก งาวม แตะ เซ. 21 ลไล เซ, เอฮุต กอยฮ เตะ วิ แตะ ลวต วิจ ปุม แตะ นึง รเวือง ลวง ดอม แตะ เซ, บวก เอิน เวียก กซัต เอกโลน เซ นึง อื. 22 วิจ ยุฮ อื เซ เลียก เอิน ปอ ลอยจ แตะ เตือง ซตุ อื, ลล่อน เอิน ฮอยจ ลั่กเคะ อื. เอฮุต เซ เญือะ กอฮ โตว วิจ แตะ นึง เลอึป เอิน ฮัก เวียก เอกโลน อื. 23 ฟวยจ เซ เอฮุต เซ ลอต โอก ฮอยจ ก พริ, ซอง ปุ โอก รเวือะ ฮอง ก ล่าวง เซ เตือง โอยจ อื. โจต กอแจ ไม่ อื.
24 เญือม เอีจ ฟวยจ โอก โฮว เอฮุต เซ, โม กวนไจ กซัต เซ ริ เลียก แลน กซัต นึง ฮอง ก ล่าวง เซ. ยุ เอีจ ซอง ปุย รเวือะ ไม่ โจต อื กอแจ โครยญ ฮอง อื. โม เซ แกต อื มัฮ เลียก อื โตะ ซวม. 25 เญือม เอีจ มอง โม เซ อื เลี่ญ ปอ เตือ แตะ ไม่ โอ แตะ ยุ โปฮ อื รเวือะ ฮอง ติ ชวง เงอ, โม กวนไจ อื เซ ตุย ควน กัฮ กอแจ รเวือะ เซ โปฮ แลน อื. ยุ เอิน ยุม กซัต ยุฮ แตะ เซ ไม่ ไอจ เฮีย เยือ อื นึง ไมะ แปน. 26 ลไล มอง โม เซ กซัต ยุฮ แตะ เซ, เอฮุต เซ ตอ ฮอยจ ละ โปน แตะ ก อาวต ฮุป แกะ ซลัก ปุย เซ, เตือน แม ฮอยจ ยุฮ แตะ นึง ย่วง เซอีรา แม. 27 เญือม เอีจ ฮอยจ อื, เอฮุต เซ ฮาวก ปาึง โตวต ยุฮ แตะ นึง บลาวง เอฟราอิม ละ ซ รโจะ อื โม อิซราเอน เซ เกือฮ โฮว เรอึม รุป ไม่ แตะ. เอฮุต เซ นัม เนอึม โม อิซราเอน เซ เลีฮ ฮา บลาวง อาวต แตะ เซ. 28 อัฮ เฮี ละ อื, “ไมจ เปอะ โฮว ฟวต อาึ. พะจาว เอีจ เกือฮ โม เปะ เป โม ป รุป ไม่ เปอะ ป มัฮ โม โมอัป เฮี,” อัฮ เซ. โม เซ โฮว ฟวต เนอึม อื. โฮว อาวต อาึง นึง รเดือง ก เตือง โม โมอัป เซ โกลง จอแด่น. ญอม โตว เกือฮ โม เซ เตือง ติ ปุย เนอึม. 29 เญือม เซ โม อิซราเอน เนอ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย โมอัป เซ เมาะ ด่าว ติ ฮมาึน ปุย. มัฮ โอยจ โม ป ระ เรียง ระ แด่น ไม่ อื. เบลือฮ โตว ยุฮ แตะ ติ ปุย เนอึม โม เซ เยอ. 30 ซเงะ เซ เยอ, ปุย โมอัป เซ ไป เนอึม นึง โม อิซราเอน เซ. ฟวยจ เซ เมือง อิซราเอน เนอ ลอต โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง ฆาื อื รเตะ เนอึม เอิน.
ไลลวง ชัมกา
31 ฟวยจ เอฮุต เซ ไก แม ปุย ติ, มอยฮ อื มัฮ ชัมกา. มัฮ กวน อานัต. ปุย เซ มัฮ โรฮ ป เรอึม โม อิซราเอน เกือฮ โปน ฮา ป รุป ไม่ อื โรฮ. โกว เอิน ซน่อต โครฮ ปุย โมวก ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย แปน แลฮ รอย ปุย เอิน.