4
เด่โบ่รา ไม่ บ่ารัก
เญือม เอีจ ฟวยจ ยุม เอฮุต เซ, โม อิซราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. เญือม เซ พะจาว ญอม เกือฮ ยาบิ่น ป มัฮ กซัต เมือง คะนาอัน คัม ตุง โม อิซราเอน. ยาบิ่น เซ อาวต นึง เวียง ฮาโซ. ฮัวนา ตฮัน ระ ยุฮ อื มัฮ ซิเซรา, มัฮ ปุย เมือง ฮาโรเชต ฮาโกอิม. กซัต ยาบิ่น เซ ไก เลาะ รุป เซิก ไร ยุฮ ซไตม รอย กัน. เอีจ โฮลฮ คัม ตุง โม อิซราเอน ไม่ รพาวม ซวก แตะ ง่า เนอึม. โม อิซราเอน เยือม นึง ตุก รพาวม แตะ ฆาื อื. ปัว เนอึม ปัว แนม พะจาว เรอึม แตะ.
เญือม เซ ไก โรฮ ปรโปวน ติ ปุย, แปน โรฮ ป รเตีฮ รตุม โอเอีฮ ละ โม อิซราเอน โรฮ. มัฮ โรฮ ป ซึป ลปุง พะจาว. มอยฮ อื มัฮ เด่โบ่รา. มัฮ ปรโปวน เญือะ ลัปปีโด่ต. ปุย เซ กอ งาวม ฆรึม โคะ อินทพลัม ติ โดฮ ซน่ะ ย่วง รามา ไม่ ย่วง เบ่ตเอน, อาวต นึง บลาวง นาตี เจอ เอฟราอิม. โม อิซราเอน กอ โฮว เคะ อื นา เซ, ละ ซ เกือฮ อื รเตีฮ โอเอีฮ ละ แตะ. ติ ซเงะ อื ปรโปวน เซ ตอม มวยญ แตะ ละ บ่ารัก ป มัฮ กวน อาบี่โนอัม. บ่ารัก เซ อาวต นึง เมือง เคเด่ต นึง นาตี เจอ นัปทาลี. อัฮ เฮี ละ อื, “เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน ดวน ปะ ยุฮ อื ตอก เฮี, ไมจ เปอะ ซาวป รโจะ ปรเมะ ติ ฮมาึน ปุย, ป มัฮ โม เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ เซบู่ลุน, ฟวยจ เซ โฮว ตาว คระ บลาวง ทาโบ่. อาึ ซ นัม ซิเซรา ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ยุฮ กซัต ยาบิ่น เซ เกือฮ ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เปะ นึง ฮอง โกลง คีโชน. ซ ฮอยจ นา เซ ไม่ เลาะ รุป เซิก ไม่ ตฮัน ยุฮ แตะ เตือง โอยจ อื. อาึ ซ เกือฮ โม เปะ เป ปุย โม เซ, อัฮ เซ ละ เปอะ พะจาว เยอ.”
บ่ารัก โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “ดัฮ ปะ โฮว ไม่ เยอะ ซ โฮว เยอะ. ดัฮ ปะ โอ โฮว โฮ, อาึ โฮว โตว โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
เด่โบ่รา อัฮ เฮี ฆาื อื, “ดัฮ มัฮ ตอก เซ อาึ ซ โฮว ไม่ เปอะ. คระ โฮว เปอะ เซ ปะ ปังเมอ โอ เปอะ ซ โฮลฮ โญตซัก แตะ นึง. พะจาว ซ มอป ซิเซรา เซ ละ ปรโปวน ติ ปุย ฮา เปอะ ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ อื. เด่โบ่รา เซ โฮว เนอึม ไม่ บ่ารัก ฆาื อื, ฮอยจ นึง เมือง เคเด่ต. 10 ฟวยจ เซ บ่ารัก กอก ปรเมะ เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ เซบู่ลุน ฮอยจ เคะ แตะ นึง เมือง เคเด่ต. โม ป โฮว ฟวต บ่ารัก เซ ไก ติ ฮมาึน ปุย. เด่โบ่รา โฮว โรฮ ไม่ อื.
11 เจน เซ ไก ปรเมะ ติ ปุย, มัฮ โม เคไน. มอยฮ อื มัฮ เฮเบ่อ. มัฮ จัตเจือ โฮบั่ป ป มัฮ เชือก ไอ โมเซ. เฮเบ่อ เซ เอีจ รกัฮ ติ แตะ ฮา โม เคไน ไฮญ. กัง พากัง ยุฮ แตะ โบ โคะ ไฆรจ ระ ป ไก นึง ย่วง ซานันนิม ซดิ โรฮ ไม่ เมือง เคเด่ต เซ.
12 ซิเซรา เญือม เอีจ ฮมอง อื ไลลวง โฮว บ่ารัก ป มัฮ กวน อาบี่โนอัม คระ บลาวง ทาโบ่ เซ, 13 เกือฮ เอิน ตฮัน ยุฮ แตะ รโจะ รเจอึม เตือง โอยจ อื, เตือง เลาะ รุป เซิก ยุฮ แตะ ซไตม รอย กัน เซ. โอก โฮว ไม่ อื ฮา เมือง ฮาโรเชต-ฮาโกอิม, ฮอยจ นึง โกลง คีโชน.
14 เญือม เซ เด่โบ่รา อัฮ เฮี ละ บ่ารัก, “โฮว เมิฮ, เอีจ มัฮ ซเงะ เนาะ เฮี มอป พะจาว ซิเซรา เซ ละ โม เปะ เอ. พะจาว โฮว รกา เปอะ, ซ เกือฮ โม เปะ เป,” อัฮ เซ ละ อื. บ่ารัก ไม่ ปุย ติ ฮมาึน เซ เลีฮ เนอึม เน่อึม นึง บลาวง ทาโบ่ เซ. 15 เญือม เลีฮ รุป โม บ่ารัก ไม่ อื ตอก เซ, พะจาว เกือฮ ซิเซรา ไม่ ตฮัน ยุฮ อื เตือง เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื เซ แตก ฟุง. ไป นึง โม อิซราเอน เตือง โอยจ แตะ. ซิเซรา เซ เลีฮ ฮา เลาะ บุก แตะ, ลอต ตอ นึง ชวง แตะ. 16 บ่ารัก อาื โม ตฮัน ไม่ โม เลาะ รุป เซิก เซ ฮอยจ นึง เมือง ฮาโรเชต-ฮาโกอิม. โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม ตฮัน ยุฮ ซิเซรา เซ เตือง โอยจ อื. เญือะ ไอม โตว ติ ปุย เนอึม.
17 ซิเซรา เซ ตอ ฮอยจ นึง พากัง อาวต ยาเอน ปรโปวน เญือะ เฮเบ่อ ป มัฮ โม เคไน เซ. วิฮ นา เซ นึง ปุก กซัต ยาบิ่น ปุ แตะ ไม่ โม จัตเจือ เฮเบ่อ เซ.
18 ยาเอน โอก รัปคัม อื. อัฮ เฮี ละ อื, “จาวไน, เลียก กไน เฮี, ปุ ฮลัต,” อัฮ เซ ละ อื. ซิเซรา เซ เลียก เนอึม ฆาื อื โตะ พากัง เซ. ยาเอน เซ เลอึป อื นึง พรุ.
19 ซิเซรา อัฮ เฮี, “อาึ ฆวต ญุ รอาวม. ปัว รอาวม เญี่ยะ,” อัฮ เซ ละ อื. ปรโปวน เซ โปฮ ปัง ฮัก รอาวม ตาึฮ โมวก ละ อื ติ ปัง, เกือฮ อื ญุ อื. ฟวยจ เซ เลอึป แม อื.
20 ซิเซรา เซ อัฮ เฮี ละ อื, “ปัว เปอะ ชุง โตะ รเวือะ พากัง เซ. ดัฮ ไก ป ฮอยจ ไฮมญ อาวต ปุย ไม่ เปอะ, โลยฮ ละ อื ตอก เฮี, ‘ไก โตว ป อาวต ไม่ เยอะ,’ ปัว เปอะ อัฮ เซ ละ,” อัฮ เซ.
21 ซิเซรา เซ โซะ ไมญ ลัมเลือ. ลอต ปุน ไอจ ฆาื อื. เญือม เซ ยาเอน ตุย เตะ แตม ไม่ ลัก พากัง ติ. บระ เลียก เคะ อื ลไล ปุน อื ไอจ. โจต โซมเซาะ อื นึง ลัก พากัง เซ ลล่อน ฮอยจ ละ เตะ. ยุม เอิน นา เซ.
22 เญือม เซ บ่ารัก เอีญ โรฮ คระ เซ นึง ซาวป ลั่ง แตะ ซิเซรา เซ. ยาเอน โอก รัปคัม อื. อัฮ เฮี ละ อื, “เลียก กไน เฮี. อาึ ซ เปลีฮ ละ เปอะ ปรเมะ ซาวป เปอะ ยุ เซ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เลียก อื กไน พากัง เซ ยุ เอีจ ยุม ซิเซรา เซ. ลัก พากัง เซ อาวต ลั่ง นึง โซมเซาะ อื.
23 ซเงะ เซ พะจาว เกือฮ เนอึม ยาบิ่น ป มัฮ กซัต ยุฮ โม คะนาอัน เซ ไป นึง โม อิซราเอน ตอก เซ. 24 โม อิซราเอน ปุน รที ระ แตะ ปุๆ ปอ ปุน ยุฮ อื ไลจ ไม่ กซัต ยาบิ่น เซ เตือง บั่นเมือง ยุฮ อื เตือง โอยจ อื.