5
รซอม เชีย ยุฮ เด่โบ่รา ไม่ บ่ารัก
ซเงะ เซ เด่โบ่รา ไม่ บ่ารัก ป มัฮ กวน อาบี่โนอัม เซ, เชีย ฆาื อื นึง รซอม เชีย ตอก เฮี,
ไมจ ปุย ลืลาว เนอึม พะจาว,
โม ป ระ เรียง นึง เมือง อิซราเอน
เอีจ ตอซู เนอึม ตอซู แนม.
โม ลัปซด่อน เตม รพาวม,
เอีจ ซาวม เฆรอึม เนอึม ละ ตอซู แตะ.
กซัต ก เซฮ ฮอยจ ก ล่าวง
ไมจ อื ดาวง ฮยวก แตะ ละ ง่อต.
อาึ ซ เชีย นึง รซอม ลืลาว
นึง มัฮ พะจาว กุม อิซราเอน.
โอ พะจาว เยโฮวา,
เญือม เลีฮ ปะ ฮา บลาวง เซอี,
เญือม โฮว ปะ ฮา นาตี เอโดม,
ปลัฮเตะ ดุงเดียง เอิน.
มะลอง เอีจ พลวย รอาวม ดู,
ชุต รวู เยอ เอีจ โทก รอาวม เฮละ.
บลาวง ฌื โม มอยจ เตือง บลาวง ซีไน
เอีจ รกุฮ รเตียง ซองนา เยโฮวา,
พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน.
ติ เจน ชัมกา กวน อานัต,
ซไม ยาเอน ปุย รโปวน,
ปุย โฮว คระ ซแวก ตัง คระ ซื,
โฮว ตื คระ แตวะ ตัง คระ ลวง.
กา เฆียง ฮอยจ อาึ ป มัฮ เด่โบ่รา
ย่วง อาวต โม อิซราเอน เอีจ ฮัง เยือ,
ฮอยจ ละ ฮอยจ อาึ ละ ซ แปน แตะ
ตอก มะ ละ โม อิซราเอน.
เญือม เลือก อื ทื พะจาว โคระ
โซะ เนอึม เกิต กัน ตอซู ละ,
ฮอยจ เอิน นึง โตะ รเวือะ เวียง.
อิซราเอน ปาวน ฮมาึน ปุย
เญาะ ไก โตว ละ ตุย โล ไม่ เพลียฮ.
โตะ รพาวม อาึ อื เอีจ มวน
นึง ชวน จาวเมือง ยุฮ อิซราเอน.
เอีจ มัฮ โม ป ซมัก ไอฮ โฮว.
ไมจ เนอึม ลืลาว พะจาว ฆาื.
10 เมาะ ป เอีจ โฮลฮ บุก บรัง ปิญ,
ไม่ งาวม อื ราว พา คึนัก,
เตือง โม ป กอยฮ ชวง แตะ โฮว,
ไมจ ตื อื รโฮงะ เกือฮ ปุย ฮมอง.
11 ปุย อาวต นัมโม่ เอีจ รเจอึม
โฮลฮ เนอึม ลืลาว เป พะจาว.
โม อิซราเอน เอีจ เป เนอึม.
เญือม เซ ปุย ไน พะจาว โกฮ โฮว เนอึม.
ซาวม เฆรอึม โครยญ โฆะ โตะ รเวือะ เมือง.
12 เด่โบ่รา, เด่โบ่รา โกฮ,
โกฮ เชีย ลืลาว แม พะจาว.
บ่ารัก กวน อาบี่โนอัม, โกฮ,
โครฮ แปฮ โรวก ครา เปอะ เซ เอีญ.
13 ฟวยจ เซ โม ป ระ ป คาว ป โฮฮ ลั่ง
ตัง โรฮ รที แตะ ละ โฮว รุป.
ปุย ไน พะจาว เซ ฮอยจ เคะ อาึ,
ตอซู เนอึม ไม่ โม ป ระ เรียง เซ.
14 โม เอฟราอิม เอีจ เลีฮ ฮอยจ โตะ โลก,
โฮว ฟวต โม เบ่นยามิน ไม่ โม ลุกนอง อื.
โม ป ตัตเตียง เอีจ เลีฮ เน่อึม มาคี,
ป ระ รที เอีจ เลีฮ เน่อึม เซบู่ลุน.
15 จาวไน ยุฮ โม อิตซคา ฟวต เด่โบ่รา ฮอยจ โตะ โลก
ซไจ โอก โฮว ไม่ บ่ารัก.
เจอ โม รูเบ่น รังมะ รพาวม
ปอ โอ ซาวม เฆรอึม ละ โอก โฮว.
16 เมอยุ งาวม ลั่ง เปอะ โตะ คอก แกะ,
ละ มอง เปอะ ง่อต ปาึง ป เลียง แกะ เปี เยอ?
เจอ โม รูเบ่น มัฮ เนอึม โม ป รังมะ ลั่ง รพาวม.
ยุง โตว ไมจ แตะ ฮอยจ ไม่ โอ แตะ ไมจ ฮอยจ.
17 โม กิเลอัต อาวต แนฮ ลั่ง บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลั่กเติต.
เจอ ด่าน เมอยุ อาวต ลั่ง อื ไม่ โล่ง เงอ?
เจอ อาเชอ งาวม ลั่ง โน่ง โบ ปลัฮ รอาวม เมอ?
อาวต แนฮ ลั่ง เญือะ ม่า แตะ นึง ตา เฮือ.
18 เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี
เอีจ มัฮ โม ป ปุน ทอย จีวิต แตะ นึง กัน รุปเซิก.
19 เญือม ฮอยจ กซัต โฮวน ละ ตอซู,
มู กซัต คะนาอัน เอีจ ฮอยจ รุป.
รุป ดิ นึง โบ ทาอานัก ป อาวต ลั่ก โกลง เมกิตโด่,
โฮลฮ โตว ซเคระ เละ ไม่ มาื.
20 โม ซโมยญ รุป เน่อึม มะลอง
พอง ตอซู ไม่ ซิเซรา.
21 โกลง คีโชน ป อัฮ ปุย โกลง ไพรม ไม่
เอีจ โอก เนอึม รที แตะ ระ พราวป เอิน.
โรวก เอิน โม เซ เตือง โอยจ อื.
โอ รพาวม รโม่ยฮ อาึ,
โฮว แนฮ ลั่กกา เปอะ ไม่ ระ เรียง เปอะ เซ เมิฮ.
22 เญือม เซ บรอง รุป เอีจ โกฮ ตอ,
เอีจ ฮมอง ลอยฮ เรียง อื, เซียง กลอฮ บรอง.
23 เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ อัฮ เฮี,
ซะ ซม่อต โม เมโรต เซ,
ซะ โซะ ซะ ไซญ โม ลุกเมือง อื เมิฮ,
นึง โอ อื ฮอยจ เรอึม กัน พะจาว,
เญือม ตอซู อื ไม่ โม ตฮัน ป ระ เรียง ระ แด่น เซ.
24 เมาะ ปรโปวน ป อาวต โตะ เตน
มัฮ ยาเอน นึง อื ป โฮลฮ ปุย ลื.
ปุย เญือะ เฮเบ่อ โม เคไน,
เอีจ ไก เนอึม กุน ยุฮ ละ ปุย โฮวน.
25 เญือม ปัว ปุย เซ ญุ รอาวม
เอีจ เกือฮ นัมโนม ละ โซม อื,
เกือฮ เนอึม อื โซม นัมโนม จอก ไมจ.
26 เตะ วิ อื เมือะ ลัก เตน,
เตะ ดอม อื เซ ไปญ เตะ แตม,
เลียก เกอึม เอิน ไกญ ซิเซรา เซ นึง อื
ลอก เอิน โซมเซาะ อื ปอ ลล่อน อื เอิน.
27 ปุย เซ ฆลาื ลอต โอ เญาะ เกียฮ โกฮ,
ไอจ เอิน โบ ชวง ปรโปวน เซ.
ไอจ เฮีย เยือ ลั่ง เตะ, ลอต เอิน ยุม นา ก ไอจ แตะ
นึง โบ ชวง ปรโปวน เซ.
28 ป มัฮ มะ ซิเซรา รไม่จ ลั่ง ยุ นา กวน แตะ เซ.
มอง แนฮ แก โกะ อื เน่อึม โตะ นาตัง,
ฮัง แนฮ ซวน เอีญ อื เน่อึม คระ โฮว.
มัฮ ตอก เมอ แนฮ, ไน่ ลอน เลาะ รุป เซิก ยุฮ อื?
มัฮ ตอก เมอ แนฮ, ไน่ ลอน ตอ บรอง บั่ว เลาะ ยุฮ อื เซ, อัฮ เซ.
29 โม ปรโปวน ระ ไล ไม่ ดอฮ เฮียง ยุฮ อื,
เพรียง ตอก ซ โลยฮ แตะ ละ อื ตอก เฮี,
ทัน โตว โฮวน ง่อต ไซฮ ไม่ โดยญ,
30 โม เซ ตึน ซ มัฮ ซาวป อื โอเอีฮ ไมจ,
ละ ซ รฆุ อื ไม่ ปุ แตะ,
ตอก ปรโปวน ไมจๆ ละ ซ โฮลฮ โม ตฮัน อื,
ติ ปุย ติ ง่อน, ติ ปุย ลอา ง่อน.
ตอก โรฮ พา แนน ไมจ ละ ซิเซรา,
พา ซี ลอา คัก ปัก ลวต ไล,
ละ ซ เกือฮ อื ละ มะ แตะ ละ ปุก อื โงก แตะ นึง,
อัฮ อื ตอก เซ โม ปรโปวน เฮียง เซ.
ป มัฮ มะ ซิเซรา เซ อัฮ เลาะ อัฮ ลาึน โรฮ อื
ละ โกะ แตะ ตอก เซ.
31 โอ พะจาว เนอึม ป ไอม ลอป,
ปัว เกือฮ ลอป โม ป รุป ไม่ แตะ ไลจ ตอก เซ โครยญ โฆะ อื.
ปัว เกือฮ โม ป ฮรัก เปอะ ไก อัมนัต ระ,
ตอก รัง ซเงะ เญือม โอก โรง อื โฮ,
อัฮ เซ รซอม เชีย เซ.
เญือม เซ เมือง อิซราเอน โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง แปน รปาวน เนอึม แตะ เอิน.