6
ไลลวง กิเด่โอน
กังเคะ เอ โม อิซราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ พะจาว, เญือม เซ พะจาว เกือฮ โม มีเดี่ยน โฮลฮ คัม ตุง อื ฆาื อื อาแลฮ เนอึม. โซะ เนอึม โคมเฮง โม มีเดี่ยน โม อิซราเอน เซ. จัมเปน โฮว ซาวป เม่าะ ติ แตะ ฆาื อื นึง โตะ ครุฮ โตะ ทัม, ไม่ นา ก ไฆลป อื. 3-4 เญือม ซมา อื เฮงาะ รโกะ โอ, โม มีเดี่ยน ไม่ โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ลวง ลั่ก โอก ซเงะ เอ, ฮอยจ คัม ตุง ป ซมา อื ฮอยจ นึง เมือง กาซา เอิน. ตุย โรฮ โรวก เฮงาะ รโกะ ยุฮ อื เตือง คอง เลียง อื, แกะ, ปิ, บรัง ไม่ โมวก โอเอีฮ. โม อิซราเอน เญือะ ไก โตว ป โซม ป ปอน ฆาื อื. โม ป ฮอยจ คัม ตุง อื เซ ฮอยจ โฮวน ตอก เอิน ฮอยจ ซดู โฮ. โรวก โรฮ คอง เลียง แตะ ไม่ อื โฮวน. โรวก อื ไม่ พากัง ยุฮ แตะ. เตือง ปุย เตือง อุต ยุฮ อื เซ, เญือะ ไก โตว ป ปุน เมีญ นึง โฮวน ลอน อื. โม เซ เยอ, ยุฮ เอิน ไลจ ไม่ บั่นเมือง ยุฮ อื แกล เอิน.
6-7 เคียง คัม ตุง โม มีเดี่ยน อื ตอก เซ โม อิซราเอน อาวต ไม่ ตุกญัก ฮักฮิน แตะ ฆาื อื. เยือม ปัว พะจาว เรอึม แตะ. เญือม ปัว อื ตอก เซ พะจาว เกือฮ ป ซึป ลปุง แตะ ฮอยจ เคะ อื ติ ปุย. อัฮ เฮี ละ อื, “เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน อัฮ เฮี ละ เปอะ, ‘อาึ เอีจ ตาว โม เปะ โอก ฮา เมือง อียิป นา ก โฮลฮ เปอะ แปน ครา เซีญ ปุย โฮ. อาึ เอีจ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา อัมนัต โม อียิป. อาึ เอีจ เกือฮ โรฮ โม เปะ โปน ฮา อัมนัต โม ป ตอซู ไม่ เปอะ นึง เมือง เฮี. อาึ เอีจ โครฮ โอก ฮา เปอะ. เอีจ เกือฮ เมือง อาวต อื แปน ก อาวต โม เปะ. 10 อาึ อัฮ ติ แตะ มัฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ. ปุ ทื พะจาว ยุฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เมือง เฮี เยอ,’ เอีจ อัฮ เซ ละ เปอะ. โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เนอึง ป อัฮ อาึ เฟือฮ,” อัฮ เซ ลปุง พะจาว ซึป ปุย เซ เยอ.
11 ฟวยจ เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ นึง ย่วง โอฟรา, งาวม ฆรึม โคะ ไฆรจ ยุฮ โยอัต. โยอัต เซ มัฮ มู อาบี่เยเซอ. เญือม เซ กิเด่โอน กวน โยอัต เซ ปุก เญือม ปุฮ อื เฮงาะ ซาลี โตะ ควน บึน ปุย เปลิ อะงุน, นึง ซาวป อื เม่าะ ฮา โม มีเดี่ยน นา เซ. 12 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ เปลีฮ ติ แตะ ละ อื นา เซ. อัฮ เฮี, “ปะ ป มัฮ ปุย ระ เรียง ระ แด่น เนอ, พะจาว อาวต ไม่ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
13 กิเด่โอน อัฮ เฮี, “จาวไน, ดัฮ พะจาว อาวต เนอึม ไม่ เอะ โฮ, เมอยุ เกิต โอเอีฮ เฮี ละ เอะ เอ? จัตเจือ เอะ กอ อู ลอก ไลลวง กัน ซัมคัน ป ยุฮ พะจาว โฆะ ตอก เกือฮ อื ปุย โอก ฮา เมือง อียิป โฮ. ปเลี่ย เฮี ไลลวง ป ซัมคัน ตอก เซ มัฮ อาวต อื ก เมอ? พะจาว เอีจ มัฮ ละ โปวฮ อื เอะ ยุ่ง. เอีจ เกือฮ เอะ อาวต ฆรึม อัมนัต โม มีเดี่ยน,” อัฮ เซ ละ อื.
14  พะจาว แลน กิเด่โอน เซ ฆาื อื. อัฮ เฮี ละ อื, “โฮว เรอึม โม อิซราเอน เนอ, เกือฮ โปน ฮา คัม ตุง โม มีเดี่ยน แตะ เบือ เรียง แด่น เอีจ โฮลฮ เปอะ เฮี. โม่ มัฮ อาึ ป ดวน เปอะ โฮว เยอ?” อัฮ เซ พะจาว.
15 กิเด่โอน โลยฮ อื, “จาวไน, อาึ ซ เกียฮ เรอึม โม อิซราเอน ตอก เมอ แล? ซฆลาวม เญือะ เญะ มัฮ ป ชุมเรียง ฮา มู ปุย ไฮญ ไน เจอ มะนาเซ เฮี เตือง โอยจ อื. ไน เญือะ เญะ เตือง โอยจ เจอะ, มัฮ อาึ ป แตวะ ไล นึง อื ฮา ปุย ไฮญ เญอ,” อัฮ เซ ละ อื. 16  พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮี, “อาึ ซ อาวต ดิ ไม่ เปอะ. ปะ ซ ปุน ยุฮ เปอะ ไลจ โลม ไม่ โม มีเดี่ยน เมาะ ยุฮ ปุย ไม่ ปุย ติ โน่ง,” อัฮ เซ.
17 กิเด่โอน อัฮ แม เฮี, “ดัฮ อาึ ปุก เนอึม รพาวม เปอะ โฮ, ปัว เปอะ เปลีฮ ป ซัมคัน เนิ, เดอึม อาึ ซ ยุง มัฮ เนอึม อื พะจาว ป ลปุง ไม่ เยอะ เฮี. 18 ปัว เปอะ โอ ดิ โฮว ก ไฮญ กา เฆียง เอีญ อาึ ไม่ ป โซม ป ปอน ละ ซ ทไว เยอะ ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “เออะ, อาึ ซ มอง ปะ ฮอยจ ละ เอีญ แม เปอะ,” อัฮ เซ.
19 กิเด่โอน ลอต เอีญ เญือะ แตะ. มอก กวน ปิ ติ. โกยฮ โตะ อื. ไอฮ โรฮ แปง เมาะ ติ ทัง, ยุฮ คโนมปัง โอ ไก เจือ นึง อื. โรวก โตะ โตวง แตะ เซ โตะ กซาว ติ. โรวก โรฮ รอาวม อื เซ โตะ เดือง. ตาว อื ละ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ, ทไว อื ละ อื ฆรึม โคะ ไฆรจ เซ. 20 เตปด่า เซ อัฮ เฮี, “ตุย คโนมปัง เซ ไม่ โตะ โตวง เซ อาึง ราว ซโมะ เฮี. โทก รอาวม โตะ ฮงา เซ ราว อื,” อัฮ เซ ละ อื. กิเด่โอน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ. 21 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ จิ โตะ ไม่ คโนมปัง เซ นึง เปือง โคะฆิ ยุฮ แตะ. เญือม เซ จาึฮ เอิน งอ โอก เน่อึม นึง ซโมะ เซ. ฮะ ยุฮ คโนมปัง ไม่ โตะ เซ ปอ ล่อยญ เอิน อื. เญือม เซ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ไฆร พราวป เอิน. 22 กิเด่โอน เญือม เอีจ ยุง อื มัฮ เนอึม อื เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ, ฮลัต ฆาื อื. อัฮ เฮี, “โอ พะจาว เยโฮวา, อาึ เอีจ โฮลฮ ยุ ที ยุ ทัม เตปด่า ยุฮ เปอะ, โซะ เนอึม แนม โน่ง เมอ,” อัฮ เซ. 23 เญือม เซ พะจาว เกาะ โลม รพาวม อื ตอก เฮี, “เกือฮ ติ เปอะ อาวต ไม่ ไมจ มวน รพาวม แตะ. ปุ ฮลัต. ปะ ซ ยุม เปอะ โตว ฆาื,” อัฮ เซ ละ อื.
24 เญือม เซ กิเด่โอน ยุฮ คัน ละ ซ ทไว แตะ โอเอีฮ ละ พะจาว นา เซ. อัฮ เยโฮวา ชาโลม* ไม่ คัน เซ. คัน เซ ไก ลั่ง ฮอยจ ปเลี่ย. อาวต นึง ย่วง โอฟรา. ไก นึง นาตี มู อาบี่เยเซอ.
25 ซาวม เซ พะจาว อัฮ เฮี ละ กิเด่โอน, “ตุย โมวก โปก ยุฮ เปือะ เปอะ. ไอฮ ปุ ทัต ป โรง อื ป ไก อาญุ อื อาแลฮ เนอึม เซ. คัน ป โก เปือะ เปอะ นา ก ตัน ปุย โอเอีฮ ละ บ่าอัน เซ เญื่อฮ แปฮ เกือฮ ไลจ. ซกัง อาเชรา ป อาวต โบ อื เซ ฆู โรฮ แปฮ. 26 ไมจ เปอะ ตุย ซโมะ โก คัน นึง ละ เยโฮวา พะจาว ยุฮ เปอะ ตัม ปุก อื ไล แตะ นา ก ฮลาวง เตะ นา เซ. มอก ตอง ทไว โมวก โปก เซ นึง ละ อาึ. โกว ซกัง อาเชรา เซ แปน เคิ ละ ตาึง เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
27 กิเด่โอน บะ โรวก กวนไจ แตะ กาว ปุย ละ ซ ยุฮ อื ตัม ดวน พะจาว แตะ ยุฮ. ยุฮ รซาวม กัน เซ นึง ฮลัต อื นึง คระ เฌือต แตะ ไม่ ปุย่วง แตะ. โรวต โตว ยุฮ อื เมือ ซเง่ะ อื.
28 ปวยฮ พริ เซ เญือม เอีจ โกฮ ปุย ย่วง เซ เน่อึม ไอจ แตะ, ยุ เอีจ ไลจ คัน ยุฮ บ่าอัน เซ. ยุ เอีจ ฆู ปุย ซกัง อาเชรา เซ ไม่ อื. ยุ โรฮ ตอง ปุย โมวก โปก เซ นึง คัน โคระ เซ โรฮ. 29 ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื, “มัฮ ปุย ป ยุฮ เฮี?” อัฮ เซ. เญือม ไตซวน อื ไก โรฮ ป รโฮงะ ละ อื, “มัฮ กิเด่โอน กวน โยอัต ป ยุฮ โอเอีฮ โม เซ,” อัฮ เซ ละ อื ปุย เซ.
30 ปุย ย่วง เซ อัฮ เฮี ละ โยอัต, “ตาว แปฮ กวน เปอะ เซ โอก ฮอยจ นา เฮี. จัมเปน ปุย ยุฮ ยุม ไม่ นึง เญื่อฮ อื คัน ยุฮ บ่าอัน, ไม่ ฆู อื ซกัง อาเชรา ป อาวต โบ อื เซ,” อัฮ เซ.
31 โยอัต โลยฮ อื ละ โม ป ฮอยจ ฟึนฟอง กวน แตะ เซ ตอก เฮี, “โม เปะ อัม ซ โฮว เปอะ ฆรอ ลปุง เปอะ ตัง บ่าอัน? อัม ซ ฟู เปอะ มวยญ เดือ เปอะ โครวน รโตง อื? ดัฮ ไก ป ฆวต เรอึม บ่าอัน เนอ, ปุย เซ ซ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ กา โอก ซเงะ. ดัฮ บ่าอัน มัฮ พะจาว เนอึม โฮ, ตึน ซ เกียฮ เรอึม ไอฮ ติ แตะ นึง เอีจ ฮอยจ เญื่อฮ ปุย คัน ยุฮ อื,” อัฮ เซ ละ ปุย. 32 เคียง ซเงะ เซ ปุย อัฮ เยรูบ่าอัน ละ กิเด่โอน เซ. เอีจ มัฮ อัฮ อื, “เกือฮ บ่าอัน เรอึม ไอฮ ติ แตะ,” มัฮ อัฮ อื เซ นึง เญื่อฮ กิเด่โอน คัน ยุฮ บ่าอัน เซ.
33 ฟวยจ เซ โม มีเดี่ยน ไม่ โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป อาวต ลวง ลั่ก โอก ซเงะ พาวม ดิ ไม่ ปุ แตะ. เตือง ดิ โกลง จอแด่น. ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ฮอง โกลง ยิตเรเอน เตือง มู แตะ. 34 เญือม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เนอึม นึง กิเด่โอน. กิเด่โอน เซ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ ฆาื อื. กอก ปุย ไน มู อาบี่เยเซอ เอีญ ฟวต แตะ. 35 ตอม โรฮ มวยญ แตะ ละ ปุย เจอ มะนาเซ เกือฮ อื ฮอยจ ไม่ เครอึง ตฮัน ยุฮ แตะ. กอก โรฮ เจอ อาเชอ ไม่ เจอ เซบู่ลุน ไม่ เจอ นัปทาลี ฮอยจ โรฮ เคะ แตะ. โม เซ ฮอยจ เนอึม เคะ อื.
36 เญือม เซ กิเด่โอน ไววอน, อัฮ เฮี, “โอ พะจาว, ดัฮ เปอะ ซ โกว เนอึม อาึ ละ เรอึม โม อิซราเอน ตอก เอีจ อัฮ เปอะ เนิ โฮ, ปัว เปอะ ง่อต ป อัฮ อาึ. 37 อาึ ซ อาึง ฮัก แกะ ติ ปลัฮ นึง รบุฮ. ซง่าวป ก ซะ อา ดัฮ รน่ะ ไก นึง ฮาึก แกะ เซ โน่ง, ดัฮ เตะ นา เซ ซออฮ, อาึ ซ ยุง ซ โกว เนอึม ปะ แตะ ละ ซ เรอึม แตะ โม อิซราเอน ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ พะจาว. 38 เญือม เอีจ ปวยฮ พริ อี เกิต เนอึม ตอก เซ. กิเด่โอน งาวป โกฮ ซเวียต ฮาึก แกะ เซ. ซเกาะ นึง รน่ะ. รอาวม นึง อื ปอ นาวก อื ยุฮ กลอง ติ.
39 ฟวยจ เซ กิเด่โอน อัฮ แม อื ละ พะจาว ตอก เฮี, “ปัว เปอะ โอ ดิ รอก พาวม นึง อาึ. อาึ ปัว แม อัฮ ละ เปอะ ติ โฮน โน่ง. ปัว เปอะ เกือฮ อาึ ลอง แลน นึง ฮัก แกะ เฮี ติ โฮน แม. โฮน เฮี ปัว เปอะ เกือฮ ฮาึก แกะ เฮี ซออฮ. เกือฮ รอาวม รน่ะ ไก นึง เตะ โน่ง,” อัฮ เซ ละ พะจาว. 40 ซาวม เซ พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ. ฮาึก แกะ เซ โน่ง ป ซออฮ ฮอ. เตะ เฆียง อื เซ, ปังเมอ ซเกาะ เนอึม นึง รน่ะ เลี่ป อื.
* 6:24 6:24 นึง ลปุง ฮีบรู พะเยโฮวา ชาโลม มัฮ อัฮ อื, “พะจาว ป เกือฮ ปุย อาวต เฮน อาวต ฮลอง” ไม่.