7
กิเด่โอน เป โม มีเดี่ยน
เมือ กซะ งาวป อื กิเด่โอน ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื โกฮ โฮว ฮอยจ นึง รอาวม ปลาึฮ ติ โดฮ ก อัฮ ปุย ฮาโรต ไม่ อื. ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นา เซ. (มอยฮ โคระ กิเด่โอน เซ มัฮ เยรูบ่าอัน) โม มีเดี่ยน เนอ ตัง ไคะ ยุฮ แตะ โตะ โลก ลวง ก ล่าวง อื โบ บลาวง โมเร. พะจาว อัฮ เฮี ละ กิเด่โอน, “โม ตฮัน ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม มีเดี่ยน เซ โฮวน ลอน. โม เปะ ซ โคะ ปลาว เปอะ ติ แตะ เป ไอฮ นึง โกะ แตะ ฆาื อื. ตึน ซ อวต เปอะ โกะ แตะ ไอฮ, ยุง เปอะ โตว มัฮ เป แตะ เบือ อาึ ฆาื อื. ไมจ เปอะ ดวน ปุย เกือฮ ยุฮ อื ตอก เฮี, ‘ดัฮ ไก ป ไก รพาวม ฮลัต เตอ, เกือฮ เอีญ แปฮ ฮา บลาวง กิเลอัต เฮี,’ ไมจ เปอะ อัฮ ละ อื ตอก เซ,” อัฮ เซ พะจาว. เญือม เอีจ อัฮ เนอึม อื ละ อื ตอก เซ ไก ป เอีญ ฆาื ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย. โม ป อาวต เซ ไก ลั่ง ติ ฮมาึน ปุย.
พะจาว อัฮ แม เฮี ละ กิเด่โอน, “โฮวน ลอน ลั่ง ป อาวต ไม่ เปอะ เซ. ตาว แม โม เซ ฮอยจ นึง โกลง. อาึ ซ รฆุ ละ เปอะ นา เซ. ดัฮ อาึ อัฮ ปุย ออฮ คาว ละ โฮว ไม่ เปอะ ไมจ เปอะ เกือฮ โฮว. ดัฮ อาึ อัฮ ปุย ออฮ โอ คาว ละ โฮว ไมจ เปอะ โตว เกือฮ ปุย เซ โฮว,” อัฮ เซ ละ กิเด่โอน.
กิเด่โอน เกือฮ เนอึม ปุย โฮว ฆาื อื ฮอยจ นึง โกลง. เญือม เอีจ ฮอยจ อื นา เซ พะจาว อัฮ เฮี, “โม ป เชียต ครุต รอาวม ตอก เคลือก เซาะ อื เซ เกือฮ อาวต โน่ง ติ มู. โม ป ชุง นึง มะฆราวง แตะ ละ ซ ญุ อื รอาวม เซ เกือฮ โรฮ อาวต โน่ง ติ มู,” อัฮ เซ ละ อื. กิเด่โอน ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ. ป เชียต เคลือก รอาวม นึง เตะ แตะ ไก ลอวย รอย ปุย. โนก ฮา เซ ชุง ตื นึง มะฆราวง แตะ ละ ญุ แตะ รอาวม เตือง โอยจ อื.
พะจาว อัฮ อื ละ กิเด่โอน ตอก เฮี, “อาึ ซ เกือฮ โม เปะ โปน ฮา โม มีเดี่ยน เบือ ปุย ลอวย รอย ป เคลือก รอาวม เซ. ซ เกือฮ เนอึม เปอะ เป. โนก ฮา ปุย ลอวย รอย เซ เกือฮ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ เตือง ไพ เตือง มัน เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. กิเด่โอน เกือฮ เนอึม อื เอีญ. ไก ลั่ง ลอวย รอย ปุย โน่ง ป อาวต ไม่ อื. โตวต เตือง โอยจ อื ไม่ ป โซม ป ปอน อื ไก ไม่ โม เซ. ไคะ อาวต โม มีเดี่ยน อาวต ลั่กเซฮ อื นึง ลโลวง.
ซาวม เซ พะจาว อัฮ เฮี ละ กิเด่โอน, “โกฮ. เลีฮ ฮอยจ ละ ไคะ อาวต ตฮัน โม เซ. อาึ ซ เกือฮ โม เปะ เป. 10 ดัฮ เปอะ ฮลัต นึง ซ เลีฮ รุป แตะ ไม่ อื โฮ, เลีฮ ดิ ละ ไม่ ปูรา ป มัฮ กวนไจ เปอะ เซ ฮัม. 11 ง่อต แลน ป อัฮ โม เซ. เคียง เซ ซ ไก รพาวม เรียง เปอะ ละ ซ รุป แตะ ไม่ ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ อื. กิเด่โอน เลีฮ ดิ เนอึม ไม่ ปูรา ป มัฮ กวนไจ แตะ เซ. ฮอยจ เฆียง ไคะ อาวต ปุย โม เซ. 12 โม มีเดี่ยน ไม่ โม อามาเลก ไม่ ปุย ไฮญ ป มัฮ ปุย เน่อึม ลั่ก โอก ซเงะ เซ, อาวต นึง ลโลวง เซ โฮวน ตอก ซดู โฮ. อุต ยุฮ อื โฮวน โรฮ ตอก ไฮมจ ไก นึง เกาะ โฮ.
13 เญือม ฮอยจ กิเด่โอน เซ, ปุก ลไล รไปฮ ปุย รโมะ แตะ ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮี, “อาึ รโมะ ยุ คโนมปัง บ่าเล ติ โม่ว. ยุ มังโมว อื เน่อึม ก ล่าวง ฮอยจ นึง ไคะ อาวต โม มีเดี่ยน. เรียง ลัมเลือ เอิน, ลอก พากัง เซ ปอ ลเลอึม เอิน อื. แวป เอิน ยุฮ อื,” อัฮ เซ ละ ปุโฮมว แตะ.
14 ปุโฮมว อื เซ โลยฮ อื, “รโมะ เปอะ เซ มัฮ โตว ตอก ไฮญ. เอีจ มัฮ วิจ ไม่ อัมนัต ยุฮ กิเด่โอน กวน โยอัต เซ. มัฮ โม อิซราเอน. พะจาว เอีจ มอป โม มีเดี่ยน ไม่ โม ตฮัน เตือง โอยจ อื ละ ซ เกือฮ อื ไป นึง กิเด่โอน เซ,” อัฮ เซ.
15 กิเด่โอน เญือม ฮมอง อื รไปฮ ปุย เซ รโมะ แตะ, ฮมอง โรฮ ตอก รนึก ปุย รโมะ อื เซ. ไววอน ลืลาว พะจาว ฆาื อื. เอีญ ฮอยจ นึง ไคะ ตฮัน ยุฮ แตะ. อัฮ เฮี, “โกฮ, พะจาว เอีจ เกือฮ โม เปะ เป โม ตฮัน มีเดี่ยน เตือง โอยจ อื,” อัฮ เซ ละ อื. 16 เญือม เซ รฆุ ตฮัน ยุฮ แตะ แปน ลอวย มู. เกือฮ โตวต ละ อื ติ ปุย ติ. เกือฮ โรฮ โดง เตะ ละ อื ติ ปุย ติ. กไน โดง เซ ไก ฆิ รเออึป นึง โครยญ โม่ว อื.
17 ฟวยจ เซ อัฮ เฮี ละ ตฮัน ยุฮ แตะ, “ไมจ เปอะ มอง แก อาึ. เฮียน ป ยุฮ อาึ เฮี. ดัฮ อาึ เอีจ ฮอยจ เฆียง ไคะ ยุฮ โม เซ, ยุฮ ตอก ยุฮ อาึ อื. 18 เญือม ปาึง อาึ ไม่ ปุโฮมว เยอะ โตวต ยุฮ แตะ, ไมจ โรฮ เปอะ ปาึง โตวต ยุฮ แตะ รวิต ไคะ ยุฮ โม มีเดี่ยน เซ, รโอง ไม่ โครยญ โฆะ เปอะ. ‘ฆรอ พะจาว ไม่ ฆรอ กิเด่โอน,’ ไมจ เปอะ อัฮ เซ เรียง.”
19 กิเด่โอน ไม่ ปุย ติ รอย ป มัฮ โฮมว อื เซ ฮอยจ นึง ไคะ อาวต ตฮัน เซ ปุก เญือม เปียน โรง ตฮัน มอง ญัม ปุ แตะ. มัฮ ญัม ซน่ะ นึง อื. โม เซ ปาึง เนอึม โตวต ยุฮ แตะ. ปุฮ โดง ไปญ แตะ เซ ไม่ อื. 20 บรุก ยุฮ อื ตอก เซ เตือง ลอวย มู แตะ. ปาึง ตื โตวต ยุฮ แตะ. ปุฮ โรฮ โดง ไปญ แตะ. ไปญ ฆิ นึง เตะ วิ แตะ. ไปญ โตวต นึง เตะ ดอม แตะ. รโอง ไม่ อื, “วิจ ยุฮ พะจาว. วิจ ยุฮ กิเด่โอน,” อัฮ เซ เรียง. 21 โม เซ ชุง ก อาวต แตะ รวิต ไคะ ตฮัน เซ. โม มีเดี่ยน เซ ตอ เง่าะ ตอ วู, ครวก ไม่ อื.
22 ลไล ลอยฮ เซียง โตวต ลอวย รอย เซ พะจาว เกือฮ ปุย โตะ ไคะ เซ มอก ไอฮ ปุ แตะ นึง วิจ ยุฮ แตะ. ตฮัน โม เซ ตอ ฆาื อื ฮอยจ นาตี เบ่ตชิตา คระ โฮว ปุย ย่วง เซเรรา ซดิ ไม่ ย่วง อาเบ่นเมโฮลา ไม่ ย่วง ทัปบั่ต. 23 เญือม เซ กิเด่โอน กอก โรฮ โม อิซราเอน ป มัฮ เจอ นัปทาลี ไม่ เจอ อาเชอ ไม่ เจอ มะนาเซ เตือง โอยจ อื เกือฮ อื อาื โม มีเดี่ยน เซ. 24 ดวน โรฮ ปุย โฮว กอก เจอ เอฟราอิม ป อาวต นึง บลาวง ไม่ อื. อัฮ เฮี ละ อื, “ซไจ เอีญ เรอึม ปุ แตะ รุป ไม่ โม มีเดี่ยน เฮี. อาวต อาึง กา อื นึง รเดือง โกลง จอแด่น โครยญ รเดือง ฮอยจ ละ ย่วง เบ่ต-บ่ารา,” อัฮ เซ มวยญ ตอม อื เซ.
โม เอฟราอิม รโจะ ดิ เนอึม. อาวต ฆาื อื นึง รเดือง โกลง จอแด่น โครยญ รเดือง ฮอยจ ละ ย่วง เบ่ต-บ่ารา. 25 ปุน โฮมวต จาวไน ยุฮ โม มีเดี่ยน ลอา ปุย. มัฮ โอเรป ไม่ เซเอป. ยุฮ ยุม ไม่ โอเรป เซ นึง ซโมะ ป อัฮ ปุย ซโมะ โอเรป ไม่. ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ เซเอป เซ นึง โตะ ก บึน ปุย เปลิ อะงุน ก อัฮ ปุย เซเอป ไม่. โม อิซราเอน อาื แนฮ โม มีเดี่ยน. โรวก ไกญ โอเรป ไม่ เซเอป เซ เกือฮ อื ละ กิเด่โอน นา ก ฮอยจ อื บลัฮ โกลง จอแด่น ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื.