8
กิเด่โอน เป กซัต ยุฮ โม มีเดี่ยน
โม เอฟราอิม เมอ อัฮ อื ละ กิเด่โอน ไม่ รพาวม รอก แตะ ตอก เฮี, “เญือม เลีฮ ตอซู เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม มีเดี่ยน เนอ, โอ โน่ง เปอะ บะ โม เอะ โฮว เรอึม รุป โรฮ ไม่ แตะ เมอ?” อัฮ เซ ละ อื. กิเด่โอน โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “เมาะ กัน ป เอีจ ฟวยจ อาึ ยุฮ เซ อัม เกียฮ เตะ เกียฮ แนต โรฮ โฮะ ไม่ กัน ป เอีจ ฟวยจ โม เปะ ยุฮ ฮู? แจง โอ เกียฮ ฮา. เปลิ อะงุน ป เอีจ มัฮ รเชือฮ โม เอฟราอิม เมอ, ไมจ ลั่ง ฮา เปลิ อะงุน เปฮ เญือะ เญะ ป มัฮ โม อาบี่เยเซอ เฮี เตือง โอยจ อื, โม่ มัฮ ตอก เซ? พะจาว เอีจ เกือฮ โม เปะ ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โอเรป ไม่ เซเอป ป มัฮ จาวไน ยุฮ โม มีเดี่ยน เซ. เมาะ กัน เอีจ ยุฮ เอะ เอ เกียฮ เตะ เกียฮ แนต โตว ไม่ กัน เอีจ ยุฮ โม เปะ เฟือฮ เอิน,” อัฮ เซ. เญือม ฮมอง อื ป อัฮ กิเด่โอน เซ โม เซ ไฮ โรฮ รอก พาวม ฆาื อื.
กิเด่โอน ไม่ ตฮัน ยุฮ อื ลอวย รอย ปุย เซ, เตือง ดิ โกลง จอแด่น ไม่ ปุ แตะ ละ ซ อาื แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม มีเดี่ยน ปอ โซะ ไมญ โซะ ปี แตะ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื ละ ย่วง ซุโคต เตอ, อัฮ เฮี ละ ปุย เมือง เซ, “เกือฮ คโนมปัง ยุฮ เปอะ เนิ ง่อน ละ ซ เกือฮ โม ป โฮว ไม่ เยอะ เฮี โฮลฮ โซม. โม เฮี เอีจ ฆวต โซม ลัมเลือ เอิน. เอะ มัฮ กัมลัง โฮว อาื เยอะ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา ป มัฮ กซัต เมือง มีเดี่ยน เซ,” อัฮ เซ. โม ป มัฮ ป กวต ป เฮียง ย่วง ซุโคต เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “อัม มัฮ เอีจ ปุน โฮมวต เปอะ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ บุย? ฮอยจ ปัว บุย เปอะ คโนมปัง ยุฮ เอะ ละ ซ เลียง แตะ โม ตฮัน ยุฮ แตะ นึง เมอ?” อัฮ เซ ละ อื.
กิเด่โอน เซ อัฮ เฮี ละ อื, “ดัฮ มัฮ ตอก เซ, เญือม เอีจ เกือฮ พะจาว เยอะ ปุน โฮมวต เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ โฮ, อาึ ซ โรวก กัต ระ กัต แตวะ ป ไก นึง ลาึน เวือฮ ละ ซ ไรจ แตะ โม เปะ นึง ปอ บอฮ เอิน เนะ เปอะ เซ,” อัฮ เซ. ฟวยจ เซ กิเด่โอน โอก โฮว ฮา นา เซ, โฮว แม ฮอยจ นึง ย่วง เปนูเอน แม. ปัว โรฮ อื นึง ปุย ย่วง เซ ตอก เซ โรฮ. ปุย ย่วง เปนูเอน เซ โลยฮ โรฮ อื ละ อื ตอก โลยฮ ปุย ย่วง ซุโคต อื โรฮ. กิเด่โอน อัฮ เฮี ละ ปุย ย่วง เซ ฆาื อื, “ดัฮ อาึ เอีจ เอีญ ไม่ เป แตะ โฮ, อาึ ซ เอีญ เญื่อฮ เอีญ เต ปอม อาวต ตฮัน ย่วง เฮี, ปอ ไลจ โอยจ อื เอิน,” อัฮ เซ.
10 ป มัฮ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ อาวต นึง เมือง คันโค ไม่ ตฮัน ยุฮ แตะ เมาะ โฮฮ ลั่ง อื. โม ตฮัน ป โอก โฮว ไม่ อื เน่อึม ลั่ก โอก ซเงะ เซ ไก ลั่ง ติ ฮมาึน ไปล พอน เปือน ปุย โน่ง. กัน รุป โฮน เซ เอีจ ยุม ตฮัน ไปญ วิจ ยุฮ ติ แซน ไปล ลอา ฮมาึน ปุย เอิน. 11 กิเด่โอน โอก โฮว คระ โฮว ปุย นึง ลาึน เวือฮ บลัฮ ย่วง โนบ่า ไม่ ย่วง โยกเบ่ฮา ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื. ลไล เลียก รุป โม กิเด่โอน ไม่ อื เซ, โม เซ เญือะ ไก โตว ป ยุง เพรียง ติ แตะ นึง แกต อื ปุย โอ เญือะ ฮอยจ รุป ไม่ แตะ. 12 เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ โกฮ ตอ. กิเด่โอน เซ โฮว อาื อื. เญือม เอีจ เครอึป อื เซบ่า ไม่ ซันมุนนา ป มัฮ กซัต ยุฮ โม มีเดี่ยน เซ, โฮมวต โรวก อื. โม ตฮัน ยุฮ อื เซ แตกฟุง เตือง โอยจ แตะ ฆาื อื.
13 เญือม โอก เอีญ กิเด่โอน เน่อึม โฮว รุป แตะ เซ, โอก เอีญ คระ โตะ เงียก เฮเรต. 14 โฮมวต ปรเมะ นุม ป อาวต ย่วง ซุโคต เซ ติ ปุย. ไฮมญ โอเอีฮ นึง อื. ปรเมะ นุม เซ เยอ ไซฮ มอยฮ โม ป ระ ป คาว ย่วง ซุโคต เซ ละ อื เตือง โอยจ อื. ไก ไม่ ปุ แตะ อาลแฆลฮ โรฮ อาแลฮ ปุย. 15 เญือม เซ กิเด่โอน เซ โฮว เคะ ปุย ย่วง ซุโคต เซ, อัฮ เฮี ละ อื, “แลนๆ เซบ่า เฮี ไม่ ซันมุนนา เฮี เมิฮ. ซเงะ โฮ เอีจ เพียก แฮม เปอะ เอะ, เกือฮ เปอะ โตว คโนม ยุฮ แตะ เนิ เตือง ฆวต โซม ตฮัน ยุฮ ฮุ, ฆาื โอ เอะ ดิ โฮลฮ โฮมวต เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. 16 กิเด่โอน โฮมวต โม ป ระ ป คาว นึง ย่วง เซ. โรวก เนอึม กัต ระ กัต แตวะ ป ไก นึง ลาึน เวือฮ เซ, ปุฮ เฟียต ปุย โม เซ นึง อื, ละ ซ เกือฮ อื ลอก ตุต แตะ. 17 ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ปอม อาวต ตฮัน ย่วง เปนูเอน. ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ โม ปรเมะ ป อาวต นึง ย่วง เซ โรฮ.
18 กิเด่โอน ไฮมญ แม เซบ่า ไม่ ซันมุนนา ตอก เฮี, “ปุย ยุฮ โม เปะ ยุม ไม่ นึง ย่วง ทาโบ่ เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ ฮุน ฮัง อื?” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “มัฮ ปะ ตอก ออฮ โม เซ มัฮ โรฮ ตอก เซ โรฮ. นา ตา โม เซ เยอ ตอก ตื กวน กซัต โฮ,” อัฮ เซ ละ อื. 19 กิเด่โอน อัฮ แม เฮี, “ปุย โม เซ เยอ มัฮ ตื ปุ เลีฮ อาึ. มัฮ กวน ติ มะ ไม่ เยอะ. มัฮ โอ โม เปะ ดิ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย โม เซ โฮ, แจง ไอม พะจาว ตอก ออฮ, อาึ แจง โรฮ นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ โม เปะ ตอก เซ โรฮ,” อัฮ เซ. 20 ฟวยจ เซ กิเด่โอน เนอ ดวน เยเทอ ป มัฮ กวน รเมะ โรง แตะ ตอก เฮี, “โกฮ ยุฮ แปฮ ยุม ไม่ ปุย ลอา เฮี เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. กวน รเมะ อื เซ ปังเมอ โอ โรวต ลวต วิจ แตะ ละ ซ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ, นึง มัฮ ลั่ง อื ปุย นุม อาญุ ลั่ง. 21 ป มัฮ เซบ่า ไม่ ซันมุนนา เซ อัฮ เฮี ละ กิเด่โอน ฆาื อื, “โกฮ ยุฮ ไอฮ ยุม ไม่ เอะ เฮี เมิฮ. กัน ลัง ยุฮ ป เอีจ ระ, คาว โตว ละ มอป ละ กวนดุ,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ กิเด่โอน โกฮ ยุฮ เนอึม ยุม ไม่ ปุย ลอา เซ. ตุย โรฮ เคืองไม ซัมคัน ป ตาึก อื นึง โงก อุต ยุฮ อื เซ ฮา อื.
กัน ยุฮ กิเด่โอน
22 เญือม เซ โม อิซราเอน เนอ ฮอยจ อัฮ เฮี ละ กิเด่โอน, “ปัว ปะ แปน ป ตัต ป เตียง ละ โม เอะ, เน่อึม นึง ตัว ปะ ฮอยจ ละ โม กวน เฌือต เปอะ เฆียง เฮี โรฮ, นึง เอีจ เรอึม เปอะ เอะ เกือฮ โปน ฮา โม มีเดี่ยน เฮี,” อัฮ เซ. 23 กิเด่โอน โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮี, “อาึ ซ ตัตเตียง โตว โม เปะ. ปัง มัฮ กวน เนอะ ปุ โรฮ ซ ตัตเตียง อื. มัฮ พะจาว ไอฮ ป ซ ตัตเตียง โม เปะ เอ,” อัฮ เซ ละ อื. 24 กิเด่โอน ปังเมอ อัฮ แม เฮี ละ โม เซ, “อาึ ปัว โอเอีฮ นึง เปอะ ติ เจือ. ปัว โม เปะ เกือฮ ตอฮู ไคร ป โฮลฮ เปอะ เน่อึม นึง โม มีเดี่ยน เซ ละ อาึ โครยญ โฆะ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. (โม มีเดี่ยน เซ โกว ตื ตอฮู ไคร นึง มัฮ อื จัตเจือ โม อิชมาเอน.)
25 โม เซ โลยฮ อื ละ กิเด่โอน ตอก เฮี, “เอะ เตือง โอยจ เจอะ เตม รพาวม นึง ซ เกือฮ แตะ ละ เปอะ,” อัฮ เซ. โม เซ ตุม พา ละ อื, อาึง เนอึม ตอฮู ไคร เซ นึง อื. 26 นัมนัก ไคร เกือฮ อื ละ กิเด่โอน เซ ไก เอิน 1,700 เชเคน. โนก ฮา ป เกือฮ อื ละ กิเด่โอน เซ, โม อิซราเอน เซ โฮลฮ โรฮ เคือง ไคร, ฮนัง ไคร, พา ซี ซูวัน ป จาวป กซัต โม มีเดี่ยน เญือม แง่ฮ อื ติ แตะ, ฮอยจ ละ เคืองไม ป ตาึก ปุย นึง โงก อุต ยุฮ อื โรฮ. 27 กิเด่โอน โกว ไคร โม เซ โล อื เกือฮ แปน ฮุป เอโฟต. ละ อาึง อื นึง ย่วง โอฟรา ป มัฮ ย่วง อาวต โกะ แตะ เซ. ฟวยจ เซ โม อิซราเอน เญือะ เนอึม โตว รพาวม ละ พะจาว, โฮว ไว ฮุป เซ ฮา อื. กัน ยุฮ อื เซ มัฮ โรฮ ตอก แฮวะ ตอก ซราว ละ กิเด่โอน ไม่ กวน เฌือต ลุกลัน อื.
28 โม มีเดี่ยน เนอ ไป ลอป นึง โม อิซราเอน. เญือะ ปุน ลบุ่ฮ โตว ติ แตะ เฟือฮ. ไน ติ เจน ไอม ลั่ง กิเด่โอน เนอ, ปลัฮเตะ อาวต อื โฮลฮ อาวต เฮน อาวต ฮลอง แปน รปาวน เนอึม แตะ.
กิเด่โอน ยุม
29 ป มัฮ กิเด่โอน* กวน โยอัต เตอ, โฮว อาวต นึง เญือะ ยุฮ โกะ แตะ. 30 กิเด่โอน เซ ไก กวน รเมะ อาลแฆลฮ ปุย, นึง ไอฮ อื ปุย เญือะ แตะ โฮวน. 31 ปรโปวน แตวะ เญือะ กิเด่โอน ติ อื อาวต นึง เมือง เชเคม. ไก โรฮ กวน ไม่ ปุ แตะ ติ ปุย, ปุก มอยฮ อื, อัฮ อาบี่เมเลก ละ อื. 32 กิเด่โอน กวน โยอัต เซ ไอม ฮอยจ ละ กวต เนอึม แตะ. ฟวยจ เซ ยุม. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ย่วง โอฟรา ป มัฮ นาตี อาวต โม อาบี่เยเซอ เซ. อาึง อื โตะ อูโมง รมอยจ ปุย โยอัต ป มัฮ เปือะ โกะ อื ไอฮ เซ.
33 เญือม เอีจ ฟวยจ ยุม กิเด่โอน เนอ, โม อิซราเอน เนอึม โตว แม รพาวม ละ พะจาว, โฮว ไว ฮุป โม พะบ่าอัน ฮา อื. เกือฮ โรฮ พะบ่าอัน-เบ่ริต เซ แปน พะจาว ยุฮ แตะ. 34 เญือะ เกือฮ โตว ติ แตะ โตก ละ เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ แตะ, ป เอีจ เรอึม อื เกือฮ โปน ฮา โม ป ฮอยจ ตอซู ไม่ แตะ เน่อึม โครยญ ลวง เซ. 35 เญือะ โตก โตว ละ กุนมุ่น ยุฮ เญือะ กิเด่โอน เซ ละ แตะ, ตอก กัน เอีจ เรอึมชวย ตูเตอึม กิเด่โอน โม อิซราเอน เซ.
* 8:29 8:29 นึง ลปุง ไพรม กิเด่โอน นึง คอ 29 เฮี ปุย อัฮ เยรูบ่าอัน ไม่ อื.