9
อาบี่เมเลก
อาบี่เมเลก ป มัฮ กวน กิเด่โอน เนอ, โฮว ซาวป ยุ คระ เฌือต ลวง มะ แตะ นึง เมือง เชเคม. อัฮ เฮี ละ อื, “ปัว เปอะ ไฮมญ แลน ปุย เมือง เชเคม ตอก เฮี, ‘กวน กิเด่โอน อาลแฆลฮ ปุย เยอ, ไม่ อาึ ติ ปุย เฮี, มัฮ ปุย ป ปุก ละ เปอะ นึง อื ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน ป ตัตเตียง แตะ? ปัว โรฮ โม เปะ โตก ละ อาึ เฮี, นึง มัฮ อาึ เนะ ติต ซอัง เบือน ไม่ โม โกะ เปอะ โรฮ’ ” อัฮ เซ. โม ป มัฮ โกะ เนะ คระ เฌือต ลวง มะ อาบี่เมเลก เซ รโฮงะ เนอึม ไลลวง เซ ละ ปุย เมือง เชเคม เซ. ปุย เมือง เซ พาวม ดิ ไม่ อาบี่เมเลก เซ ฆาื อื. อัฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “ปุย เฮี มัฮ เนอึม โกะ เนะ คระ เฌือต เอะ ไอฮ,” อัฮ เซ. โม เซ ตุย เอิน มาื ยุฮ แตะ อาลแฆลฮ เชเคน. มาื เซ มัฮ มาื อาวต นึง โตะ วิฮัน ยุฮ พะบ่าอัน-เบ่ริต เซ. เกือฮ อื ละ อาบี่เมเลก. อาบี่เมเลก เซ โฮว จัง โม ปุยไฮะ ปุยฮอน นึง อื เกือฮ อื โฮว ไม่ แตะ. โฮว ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ นึง ย่วง โอฟรา เซ. โฮว ยุฮ ยุม ไม่ เอียกปุ โกะ แตะ ไอฮ ป มัฮ กวน กิเด่โอน เซ เตือง อาลแฆลฮ ปุย อื นึง ราว ซโมะ ดี ระ ติ. มัฮ ลั่ง โยทัม กวน รเคะ กิเด่โอน เซ โน่ง ป โฮฮ ลั่ง เงอ, นึง เม่าะ อื ติ แตะ ฮา โม เซ. ปุย ย่วง เชเคม ไม่ ปุย ย่วง เบ่ตมิโล เตือง โอยจ อื รโจะ ดิ โพรม ไม่ ปุ แตะ นึง เน่อึม โคะ ไฆรจ ป เมีญ โม เชเคม อื มัฮ ป ซัมคัน ติ โดฮ. ดุฮ โรฮ อาบี่เมเลก แปน กซัต ยุฮ แตะ นา เซ โรฮ.
ไลลวง เซ เยอ, ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ โยทัม โรฮ. เญือม เซ โยทัม ฮาวก ชุง ฆาื อื นึง บลาวง เกริซิม. รโอง ไม่ อื เกือฮ ปุย ฮมอง ป อัฮ แตะ ตอก เฮี, “โม เปะ ปุย ย่วง เชเคม เมอ, ปัว เปอะ ง่อต ป อัฮ อาึ เฮี เดอึม พะจาว ซ ง่อต โรฮ ป อัฮ โม โกะ เปอะ โรฮ.
“ติ โฮน อื ไก โคะ โฮวน เจือ โคะ, โอก โฮว ดิ ละ ซ เกือฮ แตะ โคะ ไฮญ แปน กซัต ยุฮ แตะ ติ โฆง. โฮว ปัว โรฮ โคะ กาวก. อัฮ เฮี ละ อื, ‘ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ เอะ,’ อัฮ เซ ละ อื. โคะ กาวก เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, ‘อัม มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ ละ โปวฮ เยือ ลออยฮ แตะ เตือง แปน ลออยฮ เยอะ เซ ควน นัปทื ปุย โม พะ โม จาว, ไม่ นัปทื ปุย ปุ แตะ นึง, ละ ซ ซาวป เยือ ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อื?’ อัฮ เซ ละ อื.
10 “ฟวยจ เซ โคะ ติ มู เซ โฮว อู แม ไม่ โคะ เม แม, ‘ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ,’ อัฮ เซ ละ อื. 11 โคะ เม เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, ‘อัม มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปวฮ เยือ เปลิ ไมจ แตะ ไม่ เด อื ละ ซ โฮว ซาวป เยือ ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อื?’ อัฮ เซ ละ อื.
12 “ฟวยจ เซ โคะ โม เซ โฮว อู แม ไม่ โคะ อะงุน แม, ‘ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ,’ อัฮ เซ ละ อื. 13 โคะ อะงุน เซ โลยฮ โรฮ อื ตอก เฮี, ‘อัม มัฮ ซ เกือฮ เปอะ อาึ โปวฮ เยือ รอาวม เด แตะ เตือง แปน อื ป ปุก รพาวม พะจาว ไม่ มัฮ อื ควน มวน ยุฮ รพาวม ปุย, ละ ซ โฮว ซาวป เยือ ฟูเฟือ ติ แตะ ราว โคะ ไฮญ เตือง โอยจ อื?’ อัฮ โรฮ เซ ละ อื.
14 “ฟวยจ เซ โคะ โม เซ โฮว อู แม ไม่ ไรป กัต แม, ‘ปัว ปะ ฮอยจ แปน กซัต ละ โม เอะ,’ อัฮ เซ ละ อื. 15 ไรป กัต เซ อัฮ เฮี ละ อื, ‘ดัฮ เปอะ เกือฮ เนอึม อาึ แปน กซัต ยุฮ แตะ โฮ, ไมจ เปอะ เอีญ อาวต ฆรึม เดีย ฮลอง อาึ เฮี. ดัฮ เปอะ โอ เอีญ อาวต นึง โฮ, ซ เกิต งอ ละ เปอะ เน่อึม นึง ไรป กัต เฮี ฆาื อื. งอ เซ ซ ฮะ ยุฮ โคะ โซน ซีด่า นึง เมือง เลบ่านอน เซ ฆาื อื,’ อัฮ เซ.
16 “โม เปะ เอีจ เลือก เปอะ อาบี่เมเลก แปน กซัต ยุฮ แตะ. อัม เอีจ มัฮ ยุฮ เปอะ ไม่ รพาวม เนอึม แตะ? อัม เอีจ แกต เปอะ มัฮ ป ปุก ป ยุฮ แตะ ละ เญือะ กิเด่โอน เซ? อัม เอีจ โปง อื ไม่ กัน ไมจ เอีจ ยุฮ อื ละ เปอะ? ง่อต ที แลน. 17 เปือะ ก เญะ เอ เอีจ รุป รโตง โม เปะ. ฮลัก โตว กอ จีวิต แตะ นึง เรอึม แตะ โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม มีเดี่ยน โฮ. 18 เนาะ เฮี โม เปะ เอ ปังเมอ แม ลเตือฮ เปอะ ยุฮ ปไฮะ ปฮอน ละ จัตเจือ เปือะ เกอะ เซ. กวน รเมะ เปือะ เกอะ เตือง อาลแฆลฮ อื เอีจ ยุฮ เปอะ ยุม ไม่ นึง ซโมะ ดี ติ โน่ง. โฮฮ ฮา เซ เอีจ เกือฮ แม เปอะ อาบี่เมเลก ป มัฮ กวน ครา รโปวน ยุฮ เปือะ เกอะ เซ แปน กซัต ยุฮ โม เชเคม, นึง มัฮ อื โกะ เนะ คระ เฌือต เปอะ. 19 ดัฮ เปอะ อาวม เอีจ ยุฮ แตะ ป ซื ป ไซ ไม่ ป ปุก ป ลอก ละ เญือะ กิเด่โอน โฮ, เกือฮ ติ เปอะ มวน รพาวม นึง อาบี่เมเลก เซ เมิฮ. เกือฮ โรฮ อาบี่เมเลก เซ มวน รพาวม เบือ เปอะ โรฮ. 20 ดัฮ โอ มัฮ ตอก เซ โฮ, อาึ ปัว อาบี่เมเลก ยุฮ ไลจ ไม่ ย่วง เชเคม ไม่ ย่วง เบ่ตมิโล ตอก ฮะ งอ ยุฮ โอเอีฮ โฮ. ปัว โรฮ ปุย ย่วง เชเคม ไม่ ปุย ย่วง เบ่ตมิโล เซ ยุฮ ไลจ ไม่ อาบี่เมเลก ตอก เซ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
21 ฟวยจ เซ โยทัม เมอ โกฮ ตอ โฮว ฮอยจ นึง ย่วง เบ่เออ, ลอต อาวต นา เซ นึง ฮลัต แตะ นึง อาบี่เมเลก ป มัฮ เอียกปุ โกะ แตะ เซ.
22 อาบี่เมเลก โฮลฮ โรฮ ตัตเตียง เมือง อิซราเอน ลอวย เนอึม. 23 ฟวยจ เซ พะจาว เกือฮ โรฮ พี ฆอก ติ ตัว รกัฮ อาบี่เมเลก ฮา ปุย เมือง เชเคม เซ. เกือฮ อื โอ เญือะ ปุก ปุ แตะ, เกือฮ ปุย เมือง เซ เลฮ เตียง ป อัฮ อื. 24 มั่ป ตุต นึง ไลลวง ยุฮ อื ยุม ไม่ กวน กิเด่โอน เตือง อาลแฆลฮ ปุย อื เซ, ลเตือฮ แม โรฮ ฮอยจ ละ อาบี่เมเลก เซ ไม่ ปุย เมือง เซ, นึง พาวม ดิ อื ไม่ อาบี่เมเลก เซ ละ ซ เกือฮ อื ยุฮ ยุม ไม่ เอียกปุ แตะ เซ. 25 ปุย ย่วง เชเคม เซ เกือฮ ปุย เม่าะ อาึง ละ ซ ตอซู แตะ อาบี่เมเลก นึง ไกญ บลาวง. ปุย เมาะ ป โฮว คระ เซ เยอ ซะ เต ตื อื. ไลลวง เซ ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ อาบี่เมเลก โรฮ.
26 เญือม เซ กาอัน กวน เอเบ่ต ไม่ โกะ เนะ คระ เฌือต อื โฮว ฮอยจ นึง ย่วง เชเคม เซ. ปุย ย่วง เซ อาึง โรฮ รพาวม แตะ นึง กาอัน เซ. 27 เญือม เซ โม เซ บะ ปุ แตะ โฮว ฮอยจ นึง รปึม อะงุน, เปฮ เปลิ อะงุน เซ, บึน อื เกือฮ อื โอก รอาวม. โม เซ พรี โซม นึง เวือต อาวต พะ ยุฮ อื. กิน เลียง ปุ แตะ นา เซ, ซะ ซม่อต โรฮ อาบี่เมเลก ไม่ อื. 28 กาอัน กวน เอเบ่ต เซ อัฮ เฮี, “อาบี่เมเลก เซ มัฮ ปุย ตอก เมอ? ปุย เซ โอ มัฮ กวน กิเด่โอน โฮ, เอะ ปุย เมือง เชเคม เฮี เกียฮ ตอ โฮลฮ โน่ง แปน ครา ปุย เซ เมอ? ปัง มัฮ เซบุ่น ป มัฮ ลุกนอง อื เซ เอะ อัม คาว ละ ซ แปน ลอป แตะ ครา อื? ฮา เซ เยอ, ไมจ เอะ โตก ละ ฮาโม, นึง มัฮ ฮาโม เซ ป ตังเมือง เชเคม เฮี ไพรม อื. 29 ดัฮ ปุย เมือง เฮี อาวต ฆรึม นัม ตัต นัม เตียง อาึ โฮ, อาึ ซ โครฮ อาบี่เมเลก เซ โอก. อาึ ซ อัฮ ลั่ง เฮี ละ, ‘เมาะ ไก ตฮัน ยุฮ เปอะ เซ รโจะ เมิฮ, เกือฮ ฮอยจ รุป ไม่ อาึ เฮี,’ อัฮ เซ.”
30 เญือม ฮมอง เซบุ่น ป มัฮ ฮัวนา ย่วง เซ ป อัฮ กาอัน กวน เอเบ่ต เซ, เกิต รพาวม รอก ฆาื อื. 31 เกือฮ ปุย โฮว ตาว รซอม แตะ ละ อาบี่เมเลก ป อาวต ย่วง อารูมา เซ ฆาื อื. รซอม อื เซ อัฮ เฮี, “กาอัน กวน เอเบ่ต ไม่ โม คระ เฌือต อื เอีจ ฮอยจ นึง ย่วง เชเคม เฮี, รชุยจ โรฮ ปุย ย่วง เฮี ฮอยจ รุป ไม่ ปะ. 32 ปเลี่ย เฮี ปัว ปะ ไม่ โม ป อาวต ไม่ เปอะ เซ โฮว มอง อาึง นึง กังเด่น เมือ ก ซาวม อื เฮี. 33 ดัฮ พริ เอีจ ปวยฮ ดัฮ ซเงะ เอีจ โอก โฮ, เลียก ตอซู เอิน ย่วง เซ เยอ. เญือม เอีจ โอก กาอัน เซ ไม่ ตฮัน ยุฮ อื ละ ซ รุป อื ไม่ เปอะ, โม เปะ เอ เตอึม ตอก ฆวต ยุฮ เปอะ ละ อื, ยุฮ ละ อื เมิฮ,” อัฮ เซ รซอม เซ.
34 อาบี่เมเลก โอก โฮว เนอึม ไม่ ตฮัน ยุฮ แตะ เมือ ก ซาวม อื. รฆุ ตฮัน ยุฮ แตะ เลีฮ แปน ปาวน มู, เกือฮ อื เม่าะ อาึง ติ แตะ ก พริ ย่วง เชเคม เซ. 35 กาอัน กวน เอเบ่ต เซ โอก โฮว ชุง นึง โตะ รเวือะ ย่วง เซ. เญือม เซ อาบี่เมเลก ไม่ ตฮัน ยุฮ อื บรุก โกฮ เอิน เน่อึม ก เม่าะ แตะ เซ. 36 เญือม ซวน กาอัน โม ตฮัน เซ อัฮ เฮี ละ เซบุ่น ฆาื อื, “แก แลน เมิฮ, อาึ ซวน โม ตฮัน เลีฮ เน่อึม นึง บลาวง,” อัฮ เซ. เซบุ่น เซ อัฮ เฮี ละ อื, “มัฮ โตว ปุย, มัฮ ปุ โรม ตู ยุ่ง,” อัฮ เซ ละ อื. 37 กาอัน เซ อัฮ แม เฮี, “ตึต แตะ, โม ตฮัน โอก แม เน่อึม นึง ตู นา เซิต ติ มู แม. โอก แม เน่อึม นึง เน่อึม โคะ ไฆรจ ซัมคัน เซ ง่อน แม,” อัฮ เซ. 38 เซบุ่น เซ อัฮ เฮี ละ กาอัน, “ตัว เซ มวยญ โฮวน โครวน ระ เปอะ ซเงะ โฮ, เอีจ มัฮ อาบี่เมเลก ไม่ โม ลุกนอง อื ป เคียต ปะ เพียก แฮม ซเงะ โฮ เยอ. ไมจ เปอะ โฮว รุป ไม่ ปเลี่ย เฮี,” อัฮ เซ ละ อื. 39 กาอัน เซ บะ เนอึม โรวก ตฮัน ยุฮ โม เชเคม เซ โอก โฮว รุป ไม่ อาบี่เมเลก เซ. 40 โม อาบี่เมเลก เซ ปุน โครฮ โม กาอัน เซ, อาื อื ฮอยจ โบ โตะ รเวือะ ย่วง อื. โม กาอัน เซ เบราะ บั่ต โฮวน ปุย ฆาื อื. 41 อาบี่เมเลก เกอ เอีญ อาวต แม นึง ย่วง อารูมา. เซบุ่น เนอ โครฮ กาอัน ไม่ คระ เฌือต อื เซ โอก แกล. เญือะ เกือฮ โตว อื อาวต นึง ย่วง เชเคม เซ. 42 ปวยฮ พริ ติ อื แม, โม ป อาวต นึง ย่วง เชเคม เซ โอก โฮว ฮอยจ นึง ชิจ นึง ม่า ยุฮ แตะ ง่อน. เญือม ฮมอง อาบี่เมเลก อื 43 รฆุ เอิน ตฮัน ยุฮ แตะ แปน ลอวย มู, เกือฮ อื มอง อื นึง ชิจ เซ ง่อน. เญือม เอีจ ชวน อื โอก โม เซ โปน ฮา ย่วง เงอ, โม ตฮัน เซ โกฮ ยุฮ เอิน ยุม ไม่ อื. 44 อาบี่เมเลก ไม่ ตฮัน ป อาวต ไม่ อื โกฮ โรฮ เน่อึม นา ก เม่าะ แตะ เซ, เอีญ ชุง มอง อื นึง คระ โตะ รเวือะ เลียก ปุย โตะ ย่วง เซ. โม ตฮัน ลอา มู นึง อื เซ, เลียก ซะ เต โม ป อาวต นึง ชิจ เซ, ยุฮ ยุม ไม อื เตือง โอยจ อื. 45 อาบี่เมเลก เกอ รุป ไม่ ปุย ย่วง เซ ติ ซเงะ ไกลป, ปุน เป เนอึม อื. ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เตือง โอยจ อื. ยุฮ โรฮ ไลจ ไม่ ย่วง เซ, ฟวยจ เซ รอต กิฮ นึง อื.
46 เญือม ฮมอง โม ลัปซด่อน ป อาวต นึง ปอม ตฮัน ย่วง เชเคม ไลลวง เซ เยอ, ตอ โฮว เลียก เปิง ปอม อาวต ตฮัน นึง เวือต ยุฮ เอนเบ่ริต เซ ฆาื อื. 47 ไก โรฮ ป โฮว รโฮงะ ละ อาบี่เมเลก ไลลวง ตอ โม เซ โฮว เม่าะ นา เซ. 48 อาบี่เมเลก ไม่ โม ป โฮว ไม่ อื เซ ฮาวก เอิน ฮอยจ นึง บลาวง ซันโมน เซ. อาบี่เมเลก เซ ไปญ ปุ โฮว ม่อย, กิต กัก โคะ ซออฮ กลอม โรวก อื. อัฮ เฮี ละ ป โฮว ไม่ แตะ เซ, “ดัฮ เปอะ ยุ ยุฮ อาึ ออฮ, ซไจ โรฮ ยุฮ ตอก เซ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื. 49 โม เซ เยอ กิต เนอึม กัก โคะ ซออฮ, กลอม ปุ โรวก อื, ฟวต ปุ โฮว อาบี่เมเลก เซ, โฮว รโจะ อื เฆียง ปอม อาวต ปุย เซ รวิต อื. โตก ปอม เซ นึง อื เกือฮ ฮะ. ปุย อาวต โตะ ปอม ย่วง เชเคม เซ, ยุม เตือง โอยจ แตะ เตือง ปรเมะ รโปวน. ป ยุม เญือม เซ เยอ ไก พามัน เมาะ ติ เปือน ปุย.
50 ฟวยจ เซ อาบี่เมเลก เกอ โฮว ไม่ ตฮัน ยุฮ แตะ ฮอยจ นึง เมือง เทเบ่ต. เกือฮ โม ตฮัน ยุฮ แตะ แวต เอิน เมือง เซ. กัง เคะ เอ ปุน เป โรฮ เมือง เซ โรฮ. 51 นึง เมือง เซ ไก โรฮ ปอม อาวต ตฮัน นึง ติ โดฮ. โม ลัปซด่อน เมือง เซ เตือง ปรเมะ รโปวน นึง อื ตอ เลียก เปิง โตะ ปอม อาวต ตฮัน เซ เตือง มู แตะ. ซอง โรฮ รเวือะ อื ไม่ แตะ โรฮ. ฟวยจ เซ ฮาวก ฮอยจ ราว ดั่ตฟะ ปอม เซ. 52 โม อาบี่เมเลก เซ เลียก ซดิ ไม่ ปอม อาวต ปุย โม เซ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม เซ. ตะ โรฮ โตก ปอม เซ ไม่ อื. 53 เญือม เซ ไก โรฮ ปรโปวน อาวต ราว พรัง เซ ติ ปุย. ไปญ ซโมะ คริต ปุย เฮงาะ. เตือน ไกญ อาบี่เมเลก เซ นึง อื ปอ ม่ะ เอิน ซอัง ไกญ อื. 54 เญือม เซ อาบี่เมเลก อัฮ เฮี ละ ปรเมะ นุม ป ไปญ โรวก เครอึง รุป ยุฮ แตะ เซ, “ลวต วิจ เปอะ เซ, มอก อาึ เฮี นึง, เดอึม ปุย โอ ซ อัฮ อาึ ยุม นึง เตะ ปรโปวน,” อัฮ เซ ละ อื. ปรเมะ นุม เซ บวก เนอึม เอิน อื ปอ ยุม อื. 55 เญือม ยุ โม อิซราเอน ยุม อาบี่เมเลก เซ โม เซ ตัง โคน ตัง เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ.
56 กัน ฆอก ป ยุฮ อาบี่เมเลก ละ เปือะ แตะ นึง ยุฮ อื ยุม ไม่ โม เอียกปุ แตะ เตือง อาลแฆลฮ อื เซ, พะจาว เอีจ เกือฮ อื แม แม ละ โกะ อื ไอฮ ตอก เซ. 57 กัน ฆอก ยุฮ ปุย ย่วง เชเคม เซ, พะจาว เอีจ เกือฮ โรฮ อื แม แม ละ โกะ อื. เกิต เนอึม ละ อื ตัม รซอม ซะ ซม่อต โยทัม กวน กิเด่โอน อื เซ.