10
ไลลวง โทลา
ฟวยจ ยุม อาบี่เมเลก เซ, ป แปน แม ป เรอึม โม อิซราเอน เกือฮ โปน ฮา เม่ะมั่ก แตะ มัฮ แม โทลา กวน ปูวา. ปุก มัฮ กวนโซะ โด่โด่. มัฮ เจอ โม อิตซาคา โรฮ. ปุย เซ อาวต นึง ย่วง ชามี นึง บลาวง เอฟราอิม เซ. โทลา เซ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อิซราเอน ง่า โรฮ ลอวย เนอึม. ฟวยจ เซ ยุม. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ย่วง ชามี เซ.
ไลลวง ยาอี
ฟวยจ โทลา เซ มัฮ แม ยาอี ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อิซราเอน เนอ. ยาอี เซ มัฮ ปุย อาวต นึง แควน กิเลอัต. โฮลฮ แปน ป นัม ปุย ง่า โรฮ ลอา เนอึม. ยาอี เซ ไก กวน รเมะ ง่วย ปุย. บุก โรฮ กวน บรัง ง่วย ตัว โรฮ. ตัตเตียง โรฮ ย่วง นึง นาตี กิเลอัต เซ ง่วย ย่วง. ปุย อัฮ โรฮ “ฮาโวต ยาอี” ไม่ อื ฮอยจ ปเลี่ย. เญือม เอีจ ยุม ยาอี เซ ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ย่วง คาโมน.
โม อัมโมน โคมเฮง โม อิซราเอน
โม อิซราเอน ยุฮ แม ป ฆอก ป เบร ละ แลน พะจาว อื. นัปทื โรฮ พะบ่าอัน ไม่ พะอัตทาโรต. นัปทื โรฮ ป มัฮ พะ ยุฮ ปุย เมือง ซีเรีย, เมือง ไซด่อน, เมือง โมอัป, เมือง อัมโมน ไม่ พะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย เซ. โม อิซราเอน เนอ เอีจ ละ โปวฮ พะจาว, เญือะ นัปทื โตว พะจาว ยุฮ โม โกะ แตะ. พะจาว ฮาวก รพาวม ละ โม อิซราเอน ฆาื อื. ญอม เกือฮ โม ฟีลิซเตีย ไม่ โม อัมโมน ปุน เป อื. ไน เนอึม เซ โม เซ โฮลฮ โคมเฮง คาเคียน โม อิซราเอน ฆาื อื. โม อิซราเอน ป อาวต อื นึง บลัฮ โกลง จอแด่น นาตี กิเลอัต ป มัฮ เมือง ก อาวต โม อาโมไร ไพรม อื เซ, ลอก เนอึม เม่ะมั่ก แตะ ฆาื อื กาว ซเตะ เนอึม เอิน. โม อัมโมน เนอ เตือง แม โกลง จอแด่น แม, ฮอยจ ตอซู ปุ แตะ ไม่ เจอ ยูด่า, เจอ เบ่นยามิน, ไม่ เจอ เอฟราอิม โรฮ. โม อิซราเอน โฮลฮ เนอึม อาวต ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ ฆาื อื.
10 เญือม เซ โม อิซราเอน กอก แม ปัว พะจาว เรอึม แตะ. อัฮ เฮี, “โอ พะจาว, โม เอะ เอีจ ยุฮ เนอึม ป พิต ละ ปะ นึง เอีจ ละ โปวฮ แตะ ปะ ไม่ เอีจ ซาวป โรฮ แตะ นัปทื พะบ่าอัน เซ,” อัฮ เซ.
11  พะจาว อัฮ เฮี ละ โม อิซราเอน ฆาื อื, “โม่ มัฮ อาึ ป เรอึม โม เปะ เกือฮ โปน ฮา โม อียิป, โม อาโมไร, โม อัมโมน, ไม่ โม ฟีลิซเตีย โฮ? 12 เญือม โคมเฮง คาเคียน โม ไซด่อน, โม อามาเลก, ไม่ โม มาโอน เปอะ, โม เปะ ปัว เปอะ อาึ เรอึม แตะ. โม่ เอีจ มัฮ อาึ ป เรอึม เปอะ เกือฮ โปน ฮา โม เซ? 13 ปัง มัฮ ตอก เซ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ละ โปวฮ ลั่ง เปอะ อาึ. ซาวป ลั่ง เปอะ นัปทื พะ ไฮญ ลั่ง. เคียง เมอ ตอก อื เซ อาึ เญือะ ซ เรอึม โตว โม เปะ. 14 โฮว ปัว พะ ป เลือก เปอะ ไอฮ เซ เรอึม เปอะ เมิฮ, เญือม อาวต เปอะ ไม่ ตุก เปละ นัน พาวม แตะ เซ, เกือฮ พะ โม เซ เรอึม เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
15 โม อิซราเอน ปังเมอ กอก เนอึม แนม แม ปัว พะจาว เรอึม แตะ ตอก เฮี, “เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอีจ ยุฮ เนอึม มั่ป ละ เปอะ. ปุก รพาวม เปอะ ตอก ออฮ ยุฮ เนิ ตอก เซ เมิฮ. ปังเมอ ปัว เปอะ เรอึม เอะ ไน ซเงะ เนาะ เฮี,” อัฮ เซ ละ พะจาว. 16 โม เซ ละ โปวฮ เอิน พะ ยุฮ ปุย ตังเมือง เซ. แม นัปทื แม พะจาว ตอก ไพรม แตะ. พะจาว เลียก พาวม โซะ ไง่ นึง ยุ แตะ อาวต โม อิซราเอน ไม่ เม่ะมั่ก แตะ.
17 ฟวยจ เซ โม อัมโมน รโจะ ตฮัน ยุฮ แตะ, ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง กิเลอัต. โม อิซราเอน รโจะ โรฮ ปุ แตะ, ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง ย่วง มิซปา โรฮ. 18 โม ป มัฮ ป ระ ป คาว ไน โม กิเลอัต เซ อัฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “ดัฮ ไก ป ญอม แปน ป นัม ปุย ละ ซ โฮว ตอซู แตะ ไม่ โม อัมโมน เนอ, เอะ ซ เกือฮ ปุย เซ แปน ฮัวนา ปุย เมือง กิเลอัต เฮี เตือง โอยจ อื,” อัฮ เซ.