11
เยปทา เรอึม โม อิซราเอน
เยปทา ปุย เมือง กิเลอัต มัฮ ตฮัน เกง เลือ ติ ปุย. มอยฮ เปือะ อื มัฮ กิเลอัต. มะ อื มัฮ มอจังคึต. กิเลอัต เซ ไก กวน รเมะ ไม่ ปรโปวน ระ เญือะ แตะ โฮวน. เญือม เอีจ ระ ตื กวน รเมะ อื เซ, โม เซ โครฮ โรฮ เยปทา เซ โอก ฮา แตะ. อัฮ เฮี ละ อื, “ปะ ลัง โฮลฮ เปอะ โตว คาวคอง ยุฮ เปือะ เกอะ นึง มัฮ เปอะ กวน ตัง มะ,” อัฮ เซ ละ อื. เยปทา เซ ตอ เนอึม ฮา เอียกปุ แตะ ฮอยจ นึง เมือง โทป ฆาื อื. อาวต ดิ ไม่ โม นักเลง นา เซ. โฮว ดิ ไม่ โม เซ ละ ซ ซาวป แตะ คัม คุย ปุย. กังเคะ เอ โม อัมโมน โอก โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม อิซราเอน. ลไล รุป อื ปุ แตะ เซ, โม ป กวต ป เฮียง นึง เมือง กิเลอัต เซ, โฮว เคะ เยปทา นึง เมือง โทป เซ. อัฮ เฮี ละ อื, “เอีญ แปน ป นัม เอะ เอ ละ ซ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม อัมโมน เซ,” อัฮ เซ ละ อื.
เยปทา ปังเมอ โลยฮ อื ละ โม ป กวต เมือง กิเลอัต เซ ตอก เฮี, “โม เปะ เอีจ เกละ เปอะ ยุ อาึ, เอีจ โครฮ เปอะ อาึ โอก ฮา จัตเจือ เปือะ เกอะ ไอฮ, โม่ เปอะ โครฮ? เญือม เอีจ ฮอยจ เม่ะมั่ก รพาวม ตุก ละ เปอะ, เมอยุ โฮว เปอะ เคะ อาึ อื?” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ อัฮ เฮี ละ เยปทา เซ, “ป โฮว เคะ ปะ ฆาื อื มัฮ ฆวต ปัว ปะ โฮว เรอึม แตะ นึง กัน รุป เอะ ปุ แตะ. ลอต โรฮ เกือฮ ปะ แปน ฮัวนา แตะ ละ ซ ตัตเตียง เปอะ โม กิเลอัต เฮี เตือง โอยจ อื,” อัฮ เซ. เยปทา เซ อัฮ เฮี ละ โม เซ ฆาื อื, “ดัฮ เปอะ เกือฮ อาึ แม แม ย่วง แตะ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อัมโมน เซ, ดัฮ พะจาว เกือฮ อาึ เป โม เซ โฮ, อาึ อัม ซ โฮลฮ เนอึม แปน ฮัวนา โม เปะ เนอึม?” อัฮ เซ ละ อื. 10 โม ป กวต ป เฮียง เมือง กิเลอัต เซ โลยฮ อื ละ เยปทา เซ ตอก เฮี, “ปัว พะจาว แปน ซกิ พิญัน ซน่ะ โม เอะ ไม่ ปะ เฮี. เอะ ซ ยุฮ เนอึม ตัม ป ดวน ปะ แตะ โครยญ เจือ,” อัฮ เซ ละ อื. 11 เยปทา เยอ โฮว เนอึม ไม่ โม ป กวต ป เฮียง เมือง กิเลอัต เซ. โม ลัปซด่อน เมือง เซ เกือฮ เนอึม อื แปน ฮัวนา ป ตัตเตียง แตะ. ฟวยจ เซ เยปทา เยอ รโฮงะ โรฮ รซอม ซันญา เอีจ โตกโลง แตะ ไม่ ปุ แตะ ละ ปุย ซองนา พะจาว นึง ย่วง มิซปา โรฮ.
12 เยปทา เยอ ดวน ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ กซัต ยุฮ โม อัมโมน เซ ตอก เฮี, “มัฮ ฆาื เมอ ป ฮอยจ ตอซู เปอะ ไม่ ปุย เมือง เอะ เฮี ฆาื อื?” อัฮ เซ ละ อื.
13 กซัต ยุฮ โม อัมโมน เซ โลยฮ แม โรฮ มวยญ ตอม เยปทา ละ อื ตอก เฮี, “เญือม โอก โม อิซราเอน ฮา เมือง อียิป โฮ, เอีจ ชะ ลู นาตี นึง เมือง เอะ เน่อึม นึง โกลง อาโนน ฮอยจ ละ โกลง ยัปบ่อก ฮอยจ แม ละ โกลง จอแด่น แม. ปเลี่ย เฮี ไมจ เปอะ รแม่ ไมจ มวน เมือง โม เซ เนิ แม,” อัฮ เซ.
14 ฟวยจ เซ เยปทา ดวน แม ปุย โฮว รโฮงะ แม มวยญ ตอม แตะ ติ โฮน แม. 15 ดวน อื อัฮ เฮี, “เยปทา อัฮ เฮี ละ เปอะ, เญือม เซ โม อิซราเอน เนอ เลียก ชะ ลู โตว เมือง โมอัป ไม่ เมือง อัมโมน เฟือฮ. 16 เญือม โอก โม อิซราเอน ฮา เมือง อียิป โฮ, โอก โฮว คระ ลาึน เวือฮ ฮอยจ ละ ปลัฮ รอาวม ซครัก, ลอต โฮว ฮอยจ ละ ย่วง คาเด่ต. 17 เญือม เซ โม อิซราเอน เกือฮ ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ กซัต เมือง เอโด่ม ตอก เฮี, ‘ปัว เปอะ เกือฮ เอะ โฮว พา คระ เมือง อาวต เปอะ,’ อัฮ เซ ละ อื. กซัต เมือง เอโด่ม เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื โฮว. โม อิซราเอน ตอม แม โรฮ มวยญ แตะ ละ กซัต เมือง โมอัป ตอก เซ โรฮ. กซัต เซ ปังเมอ โอ โรฮ ญอม เกือฮ อื โฮว. โม อิซราเอน เซ โฮลฮ ลโล่ะ ฆาื อื ย่วง คาเด่ต เซ. 18 ฟวยจ เซ โอก โฮว ฆาื อื คระ ลาึน เวือฮ. เวีย เมือง เอโด่ม ไม่ เมือง โมอัป เซ. เวีย เมือง โมอัป เซ ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื, ลโล่ะ ยุฮ ไคะ อาวต แตะ บลัฮ โกลง อาโนน ลวง ก ล่าวง อื. เลียก อาวต โตว นึง เคต ยุฮ โม โมอัป เซ เฟือฮ, นึง มัฮ ลั่ง โกลง อาโนน เซ เคต อาวต โม โมอัป เซ.
19 “เญือม เซ โม อิซราเอน เกือฮ แม ปุย โฮว รโฮงะ มวยญ ตอม แตะ ละ กซัต ซีโฮน ป มัฮ กซัต ยุฮ โม อาโมไร ป อาวต นึง เวียง เฮตโบ่น. รซอม เซ มัฮ ตอก เฮี, ‘ปัว เปอะ เกือฮ โม เอะ โฮว พา คระ เมือง อาวต เปอะ ละ ซ โฮว เยอะ ฮอยจ ละ ปลัฮเตะ ยุฮ โม โกะ แตะ,’ อัฮ เซ. 20 กซัต ซีโฮน เซ ปังเมอ โอ ญอม เกือฮ อื โฮว พา คระ เมือง อาวต แตะ, นึง โอ อื อาึง รพาวม แตะ นึง โม อิซราเอน. ซาวป เอิน รโจะ โม ตฮัน ยุฮ แตะ เกือฮ อื รโจะ ดิ นึง ย่วง ยาฮัต. ฟวยจ เซ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อิซราเอน. 21 เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน เกือฮ โรฮ กซัต ซีโฮน เซ ไม่ ตฮัน ยุฮ อื ไป นึง โม อิซราเอน. โม อิซราเอน เป เนอึม โม อาโมไร เซ, โฮลฮ กุม ปลัฮเตะ อาวต อื เซ เตือง โอยจ อื เบือ อื. 22 โฮลฮ กุม อื เน่อึม นึง โกลง อาโนน ฮอยจ ละ โกลง ยัปบ่อก, เน่อึม นึง ลาึน เวือฮ ฮอยจ ละ โกลง จอแด่น เตือง โอยจ อื.
23 “มัฮ ตอก เซ ตอก โครฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน โม อาโมไร เซ โอก เกอ, เกือฮ โม อิซราเอน ป มัฮ ปุย ไน แตะ อาวต นึง เบือง อื. เคียง มัฮ อื ตอก เซ, อัม เญือะ ซ เกียฮ มัฮ ลั่ง คอง โม เปะ ลั่ง? 24 โม เปะ เอ, ดัฮ พะเคโมต พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ โอเอีฮ ละ เปอะ โฮ, โม่ เปอะ ซ โซะโกะ ฮรักซา นึง? โม เอะ เอ โครฮ พะจาว ปุย เมือง ออฮ โอก ฮา เยอะ, แจง ซ ไอฮ โอเอีฮ ยุฮ ปุย เมือง เซ แปน คอง แตะ โรฮ. 25 ปะ อัม แกต เปอะ ติ แตะ เกง ฮา บ่าลัก กวน ซิปโป กซัต เมือง โมอัป โฮ? บ่าลัก เซ โกย โตว โรฮ ลลั่ฮ แตะ ไม่ โม อิซราเอน. โรวต โตว โรฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื เฟือฮ เอิน. 26 โม อิซราเอน โกย อาวต แตะ นึง เมือง เฮตโบ่น. อาวต โรฮ นึง เมือง อาโรเออ โรฮ, ฮอยจ ละ ย่วง โบ โกลง อาโนน ไม่ ย่วง แตวะๆ ป อาวต รวิต รเวียง อื, แปน ลอวย รอย เนอึม แตะ เอิน. โม เปะ เมอยุ โอ เปอะ เกือฮ รแม่ อื ละ แตะ ไน ติ เจน เซ เยอ? 27 อาึ ยุฮ โตว ป พิต ละ ปะ เฟือฮ. มัฮ ปะ ป ยุฮ ป พิต ละ อาึ อื, นึง ฮอยจ รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ เยอะ. ปัว พะจาว เยโฮวา ป มัฮ ไนตัตซิน ตึก นึง ระ แตะ เซ แปน ป รเตีฮ โอเอีฮ ซน่ะ โม อัมโมน ไม่ โม อิซราเอน ซเงะ เนาะ เฮี,” อัฮ เซ ละ อื.
28 กซัต โม อัมโมน เซ ปังเมอ โอ เครึอง นึง มวยญ ตอม เยปทา ป ฮอยจ รโฮงะ ปุย ละ แตะ เซ.
29 เญือม เซ เยอ, ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง เยปทา. เยปทา โฮว เลี่ป นึง เมือง กิเลอัต ไม่ นาตี เจอ มะนาเซ. โฮว เน่อึม นึง ย่วง มิซปา กิเลอัต เซ, ฮอยจ ละ ก อาวต โม อัมโมน แม. 30 เญือม เซ เยปทา ซันญา อาึง โอเอีฮ ไม่ พะจาว ตอก เฮี, “ดัฮ พะจาว เกือฮ โม อัมโมน เซ ไป นึง อาึ โฮ, 31 เญือม เอีญ อาึ เน่อึม โฮว รุป แตะ ไม่ เป แตะ โม อัมโมน เนอ, ป ออฮ ป เอีฮ ญุ่ก, ป โอก เน่อึม โตะ รเวือะ เญือะ เญะ ละ ซ รัปคัม แตะ อาึ กา ปุย ไฮญ, ปุย เซ ซ แปน คอง พะจาว. อาึ ซ ทไว* ปุย เซ ละ พะจาว,” อัฮ เซ. 32 เยปทา เยอ โกฮ โฮว รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม อัมโมน เซ. พะจาว เกือฮ เนอึม เยปทา เซ เป เนอึม. 33 โฮลฮ เนอึม ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื เน่อึม นึง เมือง อาโรเออ ฮอยจ ละ โบ ย่วง มินนิต, รโจะ แปน ง่า ย่วง เอิน. ลอต แม ซไง ฮอยจ ละ โกลง อาเบ่น-ครามิม แม. ยุม โรฮ ยุฮ ปุย โฮวน. โม อัมโมน เซ เญือะ ไก โตว รที ฆาื อื. ลอต โฮลฮ อาวต ฆรึม อัมนัต โม อิซราเอน.
กวน เครีฮ เยปทา
34 เญือม เอีจ เอีญ เยปทา ฮอยจ นึง ย่วง แตะ ป มัฮ ย่วง มิซปา เซ, กวน เครีฮ เยปทา เซ โอก รัปคัม เปือะ แตะ. ดิฮ ปุ โอก รัมมะนา, เตน ไม่ อื. เยปทา เซ ไก โตว กวน รเมะ กวน รโปวน ไฮญ เฟือฮ โนก ฮา กวน เซ อื. 35 เญือม ยุ อื โอก รัปคัม กวน เครีฮ โกะ แตะ ตอก เซ, แจฮ เอิน เครอึง เซอึก แตะ. อัฮ เฮี, “เฮฮ เฮฮ, โซะ เนอึม แนม โน่ง เมอ ป ยุฮ เปอะ ละ อาึ เฮี, กวน. เกือฮ เนอึม เปอะ เปือะ แตะ ตุก ลัมเลือ รพาวม, นึง เอีจ โคะ ซันญา เปือะ เปอะ เฮี อาึง โอเอีฮ ละ พะจาว. เญือะ เกียฮ รแม่ โตว ป อัฮ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื.
36 กวน อื เซ อัฮ เฮี ละ เปือะ แตะ, “เปือะ, เอีจ ซันญา เปอะ อาึง โอเอีฮ ไม่ พะจาว ตอก ออฮ, ยุฮ เนิ ตัม ป เอีจ ซันญา เปอะ อาึง เซ เมิฮ, นึง เอีจ ยุฮ พะจาว ไลจ ไม่ โม อัมโมน ป ตอซู ไม่ เปอะ เซ รโตง เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. 37 กวน เครีฮ อื เซ อัฮ แม เฮี ละ เปือะ แตะ, “เปือะ, ปัว นึง เปอะ ตอก เฮี, ละ ลั่ง อาึ อื เมาะ ลอา เคิ โฮ. อาึ ซ โอก ฮา เญือะ แตะ, ซ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง ละ ซ โฮว เยือม ไม่ ปุโฮมว รโปวน แตะ นึง มัฮ ลั่ง แตะ ปเครีฮ ม่อง ลั่ง,” อัฮ เซ. 38 เปือะ อื เซ โลยฮ อื ละ อื, “โฮว เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. พลวย เนอึม กวน เครีฮ แตะ โฮว ลอา เคิ. กวน อื เซ โฮว เยือม เนอึม ไม่ โฮมว แตะ นึง ไลลวง มัฮ แตะ ปเครีฮ ม่อง ลั่ง. 39 เญือม เอีจ กุม อื ลอา เคิ อี, เอีญ แม ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ. เปือะ อื เซ ทไว เนอึม กวน แตะ เซ ตัม ป เอีจ ซันญา แตะ อาึง ไม่ พะจาว. กวน เครีฮ อื เซ มัฮ ลั่ง ปเครีฮ ม่อง ลั่ง.
ไลลวง เซ ลอต โรฮ แปน ปซี ปซา ยุฮ โม อิซราเอน โครยญ เนอึม. 40 ปเครีฮ โม อิซราเอน กอ โฮว นึง บลาวง ติ เนอึม ปาวน ซเงะ ละ ซ โตก อื ละ กวน เครีฮ เยปทา ปุย เมือง กิเลอัต เซ.
* 11:31 11:31 ตัม ลปุง ไพรม ลปุง ติ มวยญ เฮี กอ โกว เญือม ตอง ปุย ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว. ไก โรฮ ง่อน ป แกต มัฮ ตอง เนอึม อื กวน แตะ, ปังเมอ ไก โรฮ ง่อน ป คาวไจ มัฮ ทไว อื ละ รซอฮ ลอป อื ละ พะจาว นึง พากัง ยุฮ พะจาว.