12
เยปทา ไม่ โม เอฟราอิม
ฟวยจ เซ โม เอฟราอิม เมอ เกน ปุ แตะ แปน ตฮัน, เตือง ดิ โกลง จอแด่น ฮอยจ ละ ซาโฟน. ฮอยจ อัฮ เฮี ละ เยปทา, “ตอก เมอ โม เปะ เอ, โอก โฮว เปอะ ละ ซ โฮว รุป เปอะ ปุ แตะ ไม่ โม อัมโมน, โอ โน่ง เปอะ บะ เอะ โฮว รุป ดิ โรฮ ไม่ แตะ เมอ? โม เอะ ซ โตก เญือะ เปอะ เฮี ไม่ โกะ เปอะ นึง งอ,” อัฮ เซ ละ อื.
เยปทา โลยฮ อื ตอก เฮี, “เญือม โฮว อาึ ไม่ โม ลัปซด่อน ยุฮ ฮุ ละ ซ รุป ปุ แตะ ไม่ โม อัมโมน เซ, เญือม เซ เยอ อาึ กอก โม เปะ เรอึม แตะ. โม เปะ ปังเมอ โอ เปอะ เรอึม เอะ เฟือฮ. เญือม ยุ อุ โอ โม เปะ ฮอยจ เรอึม แตะ ตอก เซ, อาึ เลียก รุป ไอฮ ไม่ โม อัมโมน เซ. รตู ไม่ จีวิต แฆ ไม่ ไกญ แตะ. พะจาว เกือฮ เนอึม อาึ เป โม เซ. ปเลี่ย เฮี โม เปะ เกียฮ ฮอยจ รุป โน่ง เปอะ เอะ ฆาื เมอ?” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ เยปทา ซาวป รโจะ โม กิเลอัต เกือฮ อื ฮอยจ รุป ปุ แตะ ไม่ โม เอฟราอิม เซ. ยุฮ โรฮ ยุม ไม่ อื ฆาื เอีจ อัฮ โม เอฟราอิม อื ตอก เฮี, “โม เปะ ป มัฮ โม กิเลอัต เตอ, มัฮ เปอะ ป ตอ โอก ฮา โม เอฟราอิม ไม่ โม มะนาเซ โฮ,” อัฮ เซ. โม กิเลอัต เซ โฮว อาวต อาึง กา อื นึง รเดือง คระ เตือง โม เอฟราอิม โกลง จอแด่น, เกือฮ โตว โม เอฟราอิม เตือง อื. เญือม ฮอยจ ปัว โม เอฟราอิม ตอ เตือง โกลง นึง อื โม กิเลอัต เซ ซ ไฮมญ อื ตอก เฮี, “โม เปะ อัม มัฮ เปอะ โม เอฟราอิม?” ซ อัฮ เซ ละ อื. “มัฮ โตว,” ดัฮ อัฮ เซ ละ อื โฮ, โม เซ ซ อัฮ เฮี ละ อื, “อัฮ แลน ‘ชิปโบ่เลต’ เมอะ.” ดัฮ มัฮ โม เอฟราอิม โฮ, ปุย เซ ซ อัฮ “ซิปโบ่เลต,” นึง โอ โม เอฟราอิม ทอป ยุฮ อัฮ แตะ เซ. โม กิเลอัต เซ ซ โฮมวต เอิน ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง โบ โกลง จอแด่น เซ ฆาื อื เตือง โอยจ อื. โม เอฟราอิม ป ยุม โฮน เซ เยอ ไก เอิน ปาวน ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย เอิน.
เยปทา เซ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อิซราเอน แลฮ เนอึม. ฟวยจ เซ เยปทา ปุย เมือง กิเลอัต เซ ยุม. ปุย โฮว รมอยจ อื นึง ย่วง อาวต โกะ อื ป ไก นึง เมือง กิเลอัต เซ.
ป ซ รเตีฮ รตุม โม อิซราเอน ลอวย ปุย
ฟวยจ ยุม เยปทา เยอ ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อิซราเอน เนอ, มัฮ แม อิปซัน ปุย ย่วง เบ่ตเลเฮม. อิปซัน เซ ไก กวน รเมะ ง่วย ปุย. กวน รโปวน อื ไก โรฮ ง่วย ปุย โรฮ. กวน รโปวน อิปซัน เตือง ง่วย อื เซ เกือฮ อื เอีญ ละ ปุย โอ มัฮ ซฆลาวม โม โกะ แตะ เซ. ไอฮ โรฮ ปรโปวน โอ มัฮ ซฆลาวม โม โกะ แตะ ง่วย ปุย ละ แปน อื ปุย เญือะ กวน รเมะ แตะ. อิปซัน เซ โฮลฮ โรฮ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อิซราเอน อาแลฮ เนอึม โรฮ. 10 ฟวยจ เซ อิปซัน เซ ยุม. ปุย รมอยจ อื นึง ย่วง เบ่ตเลเฮม.
11 ฟวยจ ปุย เซ แม ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อิซราเอน เนอ มัฮ แม เอโลน เจอ เซบู่ลุน แม. โฮลฮ โรฮ แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อิซราเอน กาว เนอึม. 12 ฟวยจ เซ เอโลน เซ ยุม. ปุย รมอยจ อื นึง ย่วง ไอยาโลน นึง นาตี อาวต เจอ เซบู่ลุน ไอฮ.
13 ฟวยจ ปุย เซ แม, ป แปน ป รเตีฮ รตุม ละ โม อิซราเอน เนอ มัฮ แม อัปโด่น กวน ฮินเลน. มัฮ ปุย ย่วง ปิราโทน. 14 อัปโด่น เซ ไก กวน รเมะ รปาวน ปุย. ไก แม โรฮ กวนโซะ รเมะ ง่วย ปุย แม. โฮลฮ บุก บรัง อาลแฆลฮ ตัว. อัปโด่น เซ แปน ป รเตีฮ รตุม โม อิซราเอน ซเตะ เนอึม. 15 ฟวยจ เซ อัปโด่น กวน ฮินเลน ป มัฮ ปุย ย่วง ปิราโทน เซ ยุม. ปุย รมอยจ อื นึง ย่วง โกะ อื ไอฮ นึง นาตี อาวต โม เอฟราอิม นึง บลาวง ลั่ก อาวต โม อามาเลก ไพรม อื.