13
แซมซัน เกิต
ไก แม ติ โฮน เญือม ยุฮ โม อิซราเอน ป พิต ละ พะจาว. พะจาว เกือฮ โม ฟีลิซเตีย ฮอยจ คัม ตุง อื ฆาื อื รปาวน เนอึม.
เญือม เซ ไก ปรเมะ ติ. มอยฮ อื มัฮ มาโนอา. มัฮ ปุย เจอ ด่าน. อาวต นึง ย่วง โซรา. ปรโปวน เญือะ อื เลี่ญ ซ โฮลฮ กวน แตะ. ติ ซเงะ อื เตปด่า ยุฮ พะจาว ฮอยจ เคะ ปรโปวน เซ, อัฮ เฮี ละ อื, “บุน เอีจ ฟวยจ อื ปะ ดิ โฮลฮ เปอะ โตว กวน แตะ. ปเลี่ย เฮี ปะ ปังเมอ ซ โรวก เปอะ. ซ โฮลฮ เปอะ กวน รเมะ แตะ. เคียง มัฮ อื ตอก เซ ปะ ปุ ญุ ไปล เฟือฮ เอิน, ไปล อะงุน ญุ่ก, ไปล ไฮญ ญุ่ก. ป โซม ป ปอน ป รแอม ไล ละ พะจาว เยอ, ปุ โรฮ โซม ปอน. กวน รเมะ ป ซ เกิต ละ เปอะ เซ ปุ ญัป ฮาึก อื เฟือฮ เอิน. ปุ เกือฮ มิต ญัป มิต คุต ลอก ไกญ อื เฟือฮ, นึง ซ แปน อื นาซีไรต* เน่อึม เญือม เกิต โรง อื ละ ซ โฮลฮ พะจาว โกว. ซ แปน ปุย ปุน เรอึม โรง โม อิซราเอน เกือฮ โปน อัมนัต โม ฟีลิซเตีย,” อัฮ เซ ละ อื.
ฟวยจ เซ ปรโปวน เซ เอีญ รโฮงะ อื ละ ปรเมะ เญือะ แตะ ตอก เฮี, “ไก ปรเมะ ป ฮอยจ เน่อึม นึง พะจาว ติ ปุย, ฮอยจ เคะ อาึ. นาตา อื ตอก เอิน เตปด่า ยุฮ พะจาว โฮ. อาึ ฮลัต ลัมเลือ นึง. อาึ แปน โตว ไฮมญ เน่อึม ลั่ก ฮอยจ อื. โกะ อื ปุ โรฮ อู มอยฮ แตะ ละ อาึ โรฮ. ปุย เซ อัฮ เฮี เนิ, ‘ปะ ซ โรวก เปอะ. ซ เกิต กวน รเมะ เปอะ. ปุ ญุ ไปล เฟือฮ เอิน, ไปล อะงุน ญุ่ก, ไปล ไฮญ ญุ่ก. ปุ โซม ปอน ป รแอม ไล ละ พะจาว เยอ, กวน รเมะ เปอะ เซ ซ แปน นาซีไรต เน่อึม เญือม เกิต โรง แตะ ฮอยจ ละ ซเงะ ยุม อื ละ ซ โฮลฮ พะจาว โกว,’ อัฮ เซ เนิ.”
เญือม เซ มาโนอา ไววอน ปัว นึง พะจาว ตอก เฮี, “โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ ปรเมะ ป ดวน ปะ ฮอยจ ติ ปุย เซ ฮอยจ แม เคะ เอะ ละ ซ รโฮงะ อื ละ เอะ ตอก ซ ไมจ เอะ ยุฮ ละ กวนดุ เซ เญือม เอีจ เกิต อื,” อัฮ เซ ละ อื.
พะจาว ยุฮ เนอึม อื ตัม ป ปัว มาโนอา นึง แตะ เซ, เกือฮ เนอึม เตปด่า ยุฮ แตะ เซ ฮอยจ แม เคะ ปรโปวน เซ เญือม อาวต อื นึง ชิจ. ปุก เญือม โอ ปรเมะ เญือะ อื อาวต ไม่ อื. 10 ปรโปวน เซ ตอ เอิน เอีญ รโฮงะ อื ละ ปรเมะ เญือะ แตะ. อัฮ เฮี, “ปรเมะ ป เปลีฮ ติ แตะ ละ อาึ ซเงะ โฮ เอีจ ฮอยจ แม,” อัฮ เซ ละ อื.
11 มาโนอา โกฮ โฮว ฟวต เอิน ปรโปวน เญือะ แตะ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื เคะ ปุย เซ ไฮมญ อื ตอก เฮี, “อัม มัฮ ปะ ป ลปุง ไม่ ปรโปวน เญือะ อาึ ซเงะ โฮ?” อัฮ เซ ละ อื. ปุย เซ โลยฮ อื, “มัฮ อื,” อัฮ เซ.
12 มาโนอา ไฮมญ แม อื, “ดัฮ เอีจ เกิต เนอึม ตอก อัฮ เปอะ ซ เกิต เซ, เอะ ซ ไมจ ยุฮ ละ กวนดุ เซ ตอก เมอ? ซ มัฮ ตอก เมอ ไลลวง จีวิต อื?” อัฮ เซ ละ อื.
13 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ อัฮ เฮี, “เกือฮ ปรโปวน เญือะ เปอะ เซ ยุฮ ตัม ป เอีจ ดวน อาึ อื ยุฮ เซ โครยญ เจือ. 14 โอเอีฮ เมาะ ป โอก เน่อึม นึง โคะ อะงุน ปุ เกือฮ โซม อื เฟือฮ เอิน. รอาวม อะงุน ไม่ ไปล ปุ เกือฮ ญุ อื. ป โซม ป ปอน ป รแอม ไล ละ พะจาว ปุ เกือฮ โซม อื. ไมจ เนอึม อื ยุฮ โอเอีฮ ตัม ป ดวน อาึ อื ยุฮ โครยญ มวยญ,” อัฮ เซ ละ อื.
15 มาโนอา อัฮ แม เฮี ละ เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ, “เอะ ฆวต เกือฮ เปอะ มอง นา เฮี ฮัม. ซ พรี โซม ละ เปอะ. ซ มอก ปิ แตวะ ละ เปอะ ติ,” อัฮ เซ ละ อื. 16 เตปด่า เซ โลยฮ อื, “ปัง มอง เงอะ อาึ ปังเมอ โอ ซ โซม ป พรี เปอะ. ดัฮ เปอะ ฆวต พรี โฮ, ตอง แปน ป ทไว เปอะ ละ พะจาว,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม เซ มาโนอา ดิ ยุง โตว มัฮ เนอึม อื เตปด่า ยุฮ พะจาว.
17 มาโนอา ไฮมญ แม อื นึง อื. อัฮ เฮี, “ปุย มอยฮ เปอะ? เอะ ฆวต ยุง เงอะ. เฆียง เฮี ดัฮ เอีจ เกิต เนอึม ตอก อัฮ เปอะ ซ เกิต เซ, เอะ ซ เกียฮ เปลีฮ กัม นัปทื แตะ ปะ ฆาื อื,” อัฮ เซ.
18 เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ โลยฮ อื, “เมอยุ ไฮมญ เปอะ มอยฮ อาึ อื? มอยฮ อาึ เฮี มัฮ ป ซัมคัน ปอ เงอึต ปุย นึง,” อัฮ เซ.
19 เญือม เซ มาโนอา ซาวป เนอึม กวน ปิ ติ ไม่ เฮงาะ รโกะ ง่อน. ตอง ทไว อื ละ พะจาว ราว ซโมะ ติ. ลไล แก มาโนอา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื เซ, พะจาว ยุฮ เนอึม ป ซัมคัน ละ อื. 20 งอ เซ รเออึป ระ เอิน. เตปด่า ยุฮ พะจาว เซ ฮาวก ไม่ รเออึป งอ เซ ฮอยจ มะลอง. เญือม ยุ อื ฮาวก อื ตอก เซ มาโนอา ไม่ ปรโปวน เญือะ อื นุ่ม ฆาื อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ. 21 มาโนอา ยุง เอิน มัฮ เนอึม อื เตปด่า ยุฮ พะจาว. เคียง เซ ปุย ลอา เซ เญือะ ยุ โตว เตปด่า เซ ติ โฮน เนอึม.
22 เญือม เซ มาโนอา ฮลัต. อัฮ เฮี ละ ปรโปวน เญือะ แตะ, “เอะ เอ เอีจ โฮลฮ ยุ พะจาว. ตึน ซ ยุม เนอึม ฆาื,” อัฮ เซ.
23 ปรโปวน เซ อัฮ เฮี, “ยุม โตว ยุ่ง, พะจาว มัฮ ซ ยุฮ อื ยุม ไม่ เอะ แจง โอ อื ซ รัป โตะ ไม่ เฮงาะ รโกะ ทไว เอะ ละ แตะ เซ. ตึน โอ ซ เปลีฮ ป ซัมคัน ละ เอะ. ตึน โอ โรฮ ซ อัฮ อาึง โอเอีฮ ตอก เซ ละ เอะ ปเลี่ย เฮี,” อัฮ เซ ปรโปวน เซ.
24 กังเคะ เอ ปรโปวน เซ ไก เนอึม กวน รเมะ ติ. ปุก มอยฮ อื. อัฮ แซมซัน ละ อื. กวนดุ เซ ระ ฮอน ปุ ปุ. พะจาว เกือฮ กุนมุ่น ยุฮ แตะ อาวต ไม่ อื. 25 ฟวยจ เซ ลปุ พะจาว ฮอยจ เคะ อื, โบว รพาวม อื เกือฮ อื ไก เรียง ไก แด่น. ปุก เญือม อาวต อื นึง ย่วง มาฮะเน นึง เคต เจอ ด่าน. ปุก ซน่ะ ย่วง โซรา ไม่ เอตทาโอน.
* 13:5 13:5 โม นาซีไรต มัฮ ปุย ตัง โน่ง ติ มู. มัฮ ปุย ทไว แตะ ติ แตะ ละ พะจาว. เปลีฮ อื นึง ลเวือง แตะ ฮาึก แตะ ลั่ง ไม่ โอ แตะ ญุ ไปล ไม่ โอ แตะ ลอก ป ยุม ติ เจือ เนอึม.