14
แซมซัน ไม่ ปรโปวน ย่วง ทิมนา
ติ ซเงะ อื แซมซัน เลีฮ ฮอยจ นึง ย่วง ทิมนา. ยุ ปเครีฮ ฟีลิซเตีย นา เซ ติ ปุย. เญือม เอีจ เอีญ อื อัฮ เฮี ละ มะเปือะ แตะ, “อาึ รโตฮ ยุ ปเครีฮ ฟีลิซเตีย ย่วง ทิมนา ติ ปุย. ปุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ. โฮว ไฮมญ เนิ. ฆวต ไอฮ แฮะ แปน ปุย เญือะ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื.
มะเปือะ อื อัฮ เฮี, “เมอยุ โฮว ซาวป เปอะ ปุย เญือะ แตะ ลลาึง โม ฟีลิซเตีย ป โอ เจือ พะจาว เซ? อัม มัฮ โอ อื ไก ติ ปุย เนอึม ปเครีฮ ปุก รพาวม เปอะ ลลาึง คระ เฌือต เปอะ, ไม่ ปุย ไน เมือง เอะ นึง อื เฮี?” อัฮ เซ ละ อื. แซมซัน โลยฮ อื ตอก เฮี, “โฮว ไฮมญ แปฮ ปเครีฮ เซ เนิ. ปุก ลัมเลือ รพาวม เมอะ,” อัฮ เซ ละ เปือะ แตะ.
เจน เซ โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ ตัตเตียง โม อิซราเอน. มะเปือะ แซมซัน ยุง โตว เกิต ไล เฮี เบือ พะจาว, นึง ซ แปน อื คระ เกือฮ โม อิซราเอน โฮลฮ ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม ฟีลิซเตีย เซ. แซมซัน เลีฮ ดิ ไม่ มะเปือะ แตะ ฮอยจ ย่วง ทิมนา. ลไล พา อื รปึม อะงุน ติ โดฮ โฮ, ยุ ซิงโต ติ. เบรอึม เอิน ปุ เลียก ละ แซมซัน ไม่ อื เรียง. ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอิน นึง แซมซัน เกือฮ อื โฮลฮ เรียง แด่น ระ แตะ. ปุน โฮมวต มวยญ ซิงโต เซ แจฮ อื นึง เตะ ปลาว แตะ ตอก เอิน แจฮ ปุย กวน ปิ แตวะ โฮ. ยุม ยุฮ อื. อู โตว อื ละ มะเปือะ แตะ ป ยุฮ แตะ เซ. ฟวยจ เซ เลีฮ อู ดิ ไม่ ปรโปวน เซ. ปุก เนอึม ปรโปวน เซ รพาวม อื.
กังเคะ เอ เญือม เอีจ เลีฮ แม อื ติ โฮน ละ ซ รัป อื ปรโปวน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ, วิฮ แลน ซิงโต ยุม เซ. ยุ อาวต แฮ นึง อื. แฮ เซ โกะ ลัมเลือ เอิน. แซมซัน ชาวก โกะ แฮ เซ นึง เตะ แตะ. โซม ปุ โฮว อื นึง คระ. เญือม เอีจ เอีญ อื เคะ มะเปือะ แตะ เกือฮ โรฮ โกะ แฮ เซ ละ อื ง่อน. มะเปือะ อื โซม โรฮ อื. แซมซัน ปังเมอ โอ รโฮงะ ไลลวง ตุย แตะ โกะ แฮ เซ เน่อึม นึง ซิงโต ยุม เซ ละ อื.
10 ฟวยจ เซ แซมซัน เกือฮ เปือะ แตะ เลีฮ ฮอยจ เญือะ ปรโปวน เซ. กอก ปุย โซมญุ ไม่ แตะ นา เซ, ตัม ป กอ ยุฮ กวน เบลีย เญือม เญือะ อื. 11 เญือม เอีจ ฮอยจ แซมซัน ตอก เซ โม ฟีลิซเตีย ย่วง เซ ซาวป ปรเมะ ง่วย ปุย แปน ปุโฮมว อื.
12 แซมซัน อัฮ เฮี ละ อื, “ซ จัก เจีย เจะ ละ เปอะ ติ เจือ. เจะ แลน. ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ โซมญุ เอะ ไม่ ปุ แตะ เฮี, ดัฮ เปอะ ปุก ยุฮ เจะ แตะ โฮ, ซ เกือฮ ลปิ พา แนน ไมจ ละ เปอะ ง่วย ปลัฮ. ซ เกือฮ โรฮ เครอึง ไมจ ละ เปอะ ง่วย จุม โรฮ. 13 ดัฮ เปอะ โอ ปุก ยุฮ เจะ แตะ โฮ, ปังเมอ ไมจ โม เปะ เกือฮ ลปิ พา แนน ไมจ ละ อาึ ไม่ เครอึง ไมจ ง่วย จุม โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ โลยฮ อื, “จัก แลน เมอะ. เอะ ซ ง่อต เตอะ,” อัฮ เซ ละ อื โม เซ.
14 แซมซัน อัฮ ลปุง ปันฮา ละ อื ตอก เฮี,
“ไก ป โซม ติ เจือ, โอก เน่อึม นึง ป กุก ป เกียต. ไก ป เด ติ เจือ โอก เน่อึม นึง ป ระ เรียง ระ แด่น, เจะ แลน เมอะ,” อัฮ เซ.
เอีจ ไก ลอวย ซเงะ, โม เซ ดิ เกียฮ เจะ โตว อื ลั่ง. 15 ซเงะ ปาวน นึง อื โม ปุโฮมว อื เซ อัฮ เฮี ละ ปรโปวน เญือะ อื, “ไมจ เปอะ จุ จอป ปรเมะ เญือะ แตะ เกือฮ รโฮงะ ไลลวง เจีย เจะ จัก แตะ ละ เอะ เซ. ฟวยจ เซ อู แม ปะ ละ เอะ. ดัฮ เปอะ โอ รโฮงะ เนิ เอะ ซ โตก ปะ ไม่ เญือะ เปือะ เปอะ เกือฮ ยุม โอยจ เอิน. เกียฮ กอก โน่ง เปอะ เอะ ฮอยจ นา เฮี ละ ซ เกือฮ เปอะ เอะ โอยจ คาว โอยจ คอง ยุฮ เมอ?” อัฮ เซ ละ อื.
16 เญือม เซ ปรโปวน เญือะ แซมซัน เยือม ละ ปุย เญือะ แตะ. อัฮ เฮี ละ อื, “โม เปะ เกละ เปอะ ยุ อาึ. ฮรัก เนอึม เปอะ โตว อาึ. เกือฮ เปอะ ปุ ย่วง เงอะ เจะ แลน โอเอีฮ ปังเมอ โอ เปอะ รโฮงะ ละ อาึ,” อัฮ เซ ละ อื. แซมซัน โลยฮ อื, “มะเปือะ โกะ โอะ อาึ รโฮงะ โตว ละ อื. ซ รโฮงะ ละ โม เปะ ตอก เมอ?” อัฮ เซ ละ อื. 17 ไน ติ เจน อาแลฮ ซเงะ โซมญุ ปุย เซ ปรโปวน เซ เยือม แนฮ ละ แซมซัน. ซเงะ ลอยจ อื แซมซัน รโฮงะ อื ละ อื นึง อัฮ ลอป ลอน อื ละ แตะ ตอก เซ. ปรโปวน เซ ลอต เอิน อู อื ละ โม ปุ ย่วง แตะ.
18 ซเงะ ลอยจ อื กา ซ เลียก ซเงะ เอ, โม ปรเมะ ย่วง เซ ฮอยจ อัฮ เฮี ละ แซมซัน,
“อัม ไก ป เด ฮา โกะ แฮ เยอ? อัม ไก ป ระ เรียง ระ แด่น ฮา ซิงโต?” อัฮ เซ ละ อื.
แซมซัน อัฮ เฮี, “โม เปะ มัฮ โอ เปอะ ไท ชิจ ไม่ โมวก ชัง ยาึ เซ แจง โอ เปอะ ซ เกียฮ เจะ เจีย เจะ จัก อาึ ละ เปอะ เซ,” อัฮ เซ ละ อื.
19 เญือม เซ ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต นึง แซมซัน เกือฮ อื ไก เรียง. เลีฮ ฮอยจ เมือง อัตเคโลน. ยุฮ ยุม ไม่ ปรเมะ เมือง เซ ง่วย ปุย. ปอยจ เครอึง เซอึก ไมจ อื ฮา อื. เกือฮ เครอึง เซ ละ โม ป เกียฮ เจะ เจีย เจะ จัก แตะ เซ. ลอต แม เอีญ ย่วง โกะ แตะ. ฮาวก รพาวม เนอึม ฮาวก รพาวม แนม ไม่ อื. 20 โปะ แซมซัน ลอต เกือฮ ปรโปวน เญือะ แซมซัน เซ ละ ปุโฮมว งาวม อื ซเงะ เญือะ อื เซ.