15
แซมซัน โรก เวน ละ โม ฟีลิซเตีย
กัง เคะ เอ ลไล มัก ปุย เฮงาะ ซาลี แซมซัน เลีฮ เคะ ปุย เญือะ แตะ. โรวก กวน ปิ ไม่ แตะ ติ. อัฮ เฮี, “อาึ ซ เลียก ฮอง ไอจ ปุย เญือะ แตะ,” อัฮ เซ ละ โปะ แตะ. โปะ อื ปังเมอ คัต อื โอ เลียก.
อัฮ เฮี ละ อื, “อาึ แกต ปะ เกละ ยุ. เอีจ เกือฮ ละ ปุโฮมว เปอะ ฆาื อื,” อัฮ เซ ละ อื. “ปุ อื โม่ ไมจ ฮา ออ แตะ? ไอฮ ปุ อื ฮา อื เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื โปะ อื.
แซมซัน อัฮ เฮี ฆาื อื ละ ปุย, “โฮน เฮี มัฮ โตว พิต อาึ นึง ยุฮ แตะ ป โซะ ละ โม ฟีลิซเตีย. มัฮ พิต โม โกะ อื ไอฮ,” อัฮ เซ. โอก โฮว ซาวป โฮมวต บราวก ฆาื อื 300 ตัว. ปุก ซตะ อื ไม่ ปุ แตะ แปน กู แปน กู แตะ. ปุก ฆิ ไม่ ซตะ อื โครยญ กู อื. เญือม เซ จิ ฆิ เซ นึง งอ เกือฮ อื รเออึป. พลวย อื เลียก นึง เฮงาะ ยุฮ โม ฟีลิซเตีย. ฮะ ยุฮ เฮงาะ ชุง ไม่ เฮงาะ ฟาว. รปึม อะงุน ไม่ รปึม กาวก ฮะ ตื โรฮ ไม่ อื.
โม ฟีลิซเตีย ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮี, “มัฮ ปุย ป ยุฮ โอเอีฮ ตอก เซ?” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. เญือม เซ ไก ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮี, “มัฮ แซมซัน กวนพา ปุย ย่วง ทิมนา. มัฮ ยุฮ อื ตอก เซ นึง เกือฮ โปะ อื ปรโปวน เญือะ อื ละ ปุโฮมว โกะ อื,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ.
เญือม เซ โม ฟีลิซเตีย โฮว โตก ปรโปวน เซ ไม่ เปือะ อื นึง งอ ฆาื อื. ยุม เตือง ลอา แตะ. แซมซัน อัฮ เฮี ฆาื อื, “ดัฮ โม เปะ ยุฮ โอเอีฮ ตอก เซ อาึ ซ โรก ลั่ง เวน ละ เปอะ ปอ ฟวยจ พาวม แตะ,” อัฮ เซ. ฟวยจ เซ โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ อื ไม่ รพาวม ซวก แตะ. ยุม ยุฮ อื โฮวน ปุย. ฟวยจ เซ ลอต โฮว อาวต โตะ ทัม ป ไก นึง รอัง ราว ย่วง เอตัม.
ตฮัน โม ฟีลิซเตีย ฮาวก ตัง ไคะ นึง เคต เมือง ยูด่า ฆาื อื. เลียก ตอซู ปุ แตะ ไม่ ย่วง เลฮี. 10 ปุย เมือง ยูด่า ไฮมญ อื ฆาื อื, “เมอยุ ฮอยจ ตอซู เปอะ ไม่ เอะ เอ?” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ โลยฮ อื, “เอะ ฮอยจ ละ ซ โฮมวต แตะ ปุก แซมซัน. ซ ยุฮ ละ อื ตอก ยุฮ โกะ อื ละ เอะ,” อัฮ เซ.
11 ปุย เมือง ยูด่า เลีฮ ฮอยจ โตะ ทัม อาวต แซมซัน นึง รอัง ราว ย่วง เอตัม เซ ลอวย เปือน ปุย. อัฮ เฮี ละ อื, “อัม มัฮ โอ เปอะ ยุง มัฮ โม ฟีลิซเตีย ป ตัตเตียง เอะ เอ? เกียฮ ตอ ยุฮ โน่ง เปอะ โอเอีฮ ตอก เฮี ละ เอะ เมอ?” อัฮ เซ.
แซมซัน อัฮ เฮี, “เอีจ ยุฮ โม เซ ละ อาึ ตอก ออฮ อาึ ยุฮ โรฮ ละ อื ตอก เซ,” อัฮ เซ ละ อื.
12 โม เซ อัฮ เฮี ละ แซมซัน, “เอะ เอีจ ฮอยจ ละ ซ ปุก แตะ ปะ. ซ มอป ปะ ละ โม ฟีลิซเตีย,” อัฮ เซ ละ อื.
แซมซัน โลยฮ อื, “ปุก เปอะ ญุ่ก, ปังเมอ ไมจ เปอะ ซันญา ละ อาึ ฮัม นึง โอ โม โกะ เปอะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ,” อัฮ เซ ละ อื.
13 “เออะ,” อัฮ เซ. “เอะ ซ ปุก ปะ ติ คระ โน่ง. ฟวยจ เซ ซ มอป ปะ ละ โม เซ. เอะ ยุฮ โตว โอเอีฮ ละ เปอะ,” อัฮ เซ. ปุก เนอึม อื ตอก อัฮ แตะ นึง โม่ะ ปวน โคระ ลอา เซน. ตาว อื โอก เน่อึม นึง รอัง เซ. 14 เญือม ซ ฮอยจ อื โบ ย่วง เลฮี, โม ฟีลิซเตีย เอีญ เคะ อื, รโอง ปุ ฮอยจ. ลปุ พะจาว เลีฮ อาวต เอิน นึง แซมซัน เกือฮ อื ไก เรียง. โม่ะ ปุก เตะ อื เซ ตัง โตว ละ อื ฮา กอย เปือต งอ. ดุต โอยจ เอิน. ดุฮ เอิน ฮา เตะ อื. 15 แซมซัน ยุ ซอัง กัป บรัง ป โคระ ลั่ง ติ. ตุย เอิน อื. ยุฮ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย นึง อื ติ เปือน ปุย.
16 เญือม เซ แซมซัน เชีย ฆาื อื นึง รซอม เชีย ตอก เฮี,
“อาึ โกว ซอัง กัป บรัง ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย แปน กอง แปน กอง แตะ. อาึ โกว ซอัง กัป บรัง, ละ ยุฮ แตะ ยุม ไม่ ปุย ติ เปือน ปุย,” อัฮ เซ.
17 ฟวยจ เซ น่าึก ซอัง กัป บรัง เซ นา เซ ติ โดฮ. ปุย ลอต อัฮ “บลาวง ซอัง กัป”* ไม่ นา เซ.
18 เญือม เซ แซมซัน ฆวต ญุ ลัมเลือ รอาวม. ปัว อื นึง พะจาว ไม่ เซียง เรียง แตะ ฆาื อื ตอก เฮี. “ปะ เอีจ เกือฮ เปอะ กวนไจ เปอะ เป เนอึม ปุย โฮวน เฮี. ปเลี่ย อาึ อัม ซ ยุม นึง ฆวต ญุ แตะ รอาวม? อัม ซ โฮลฮ โม ป โอ เจือ พะจาว เฮี โฮมวต อาึ ฆาื?” อัฮ เซ ละ พะจาว. 19 เญือม เซ พะจาว โปฮ โตะ เตะ นา เซ ติ โดฮ. รอาวม จาึฮ เอิน โอก นึง อื. แซมซัน เญือม ญุ อื รอาวม เซ ไฮ เอิน โซะ ไมญ อื. ปุน แม เรียง แตะ. รอาวม ปลาึฮ นา เซ ปุย อัฮ เอนฮักโค ไม่ อื. อาวต ลั่ง นึง บลาวง ซอัง กัป เซ ฮอยจ ปเลี่ย.
20 แซมซัน แปน ป รเตีฮ รตุม โอเอีฮ ละ โม อิซราเอน ง่า เนอึม. ไน ติ เจน เซ, โม ฟีลิซเตีย โฮลฮ ตัตเตียง เมือง อิซราเอน.
* 15:17 15:17 นึง ลปุง ฮีบรู อัฮ รามัต เลฮี ไม่ นา เซ. มัฮ อัฮ อื “บลาวง ซอัง กัป” ไม่ อื.