16
แซมซัน โฮว เวียง กาซา
ติ ซเงะ อื แซมซัน เลีฮ เวียง กาซา. ยุ มอจังคึต นา เซ ติ ปุย. ไอจ ไม่ อื ติ ซาวม. ปุย เวียง กาซา เซ ฮมอง อาวต อื กไน เวียง แตะ. เกือฮ ปุย อาวต มอง อื รวิต เวียง เซ. มอง อื นึง โตะ รเวือะ เวียง เซ ติ ซาวม บวยฮ. อัฮ ติ แตะ ซ มอง ยุฮ ยุม ไม่ อื เมือ กซะ อื.
แซมซัน ไอจ ฮอยจ ง่อน ซาวม โน่ง. เญือม เซ โกฮ โฮว กอฮ ยวก รเวือะ เวียง เซ เตือง ด่อง มะ รเวือะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื. ยวก โรวก อื เตือง โคะ ซแก โอเอีฮ อื. กลอม โรวก อื นึง ซอังปา แตะ ฮอยจ นึง ไกญ บลาวง รเตือป เมือง เฮปโรน. ละ อื นา เซ.
แซมซัน ไม่ เด่ลีลา
กังเคะ เอ แซมซัน โคะ ฮรัก ปรโปวน อาวต ฮอง โกลง โซเรก ติ ปุย. มอยฮ อื มัฮ เด่ลีลา. จาวไน โม ฟีลิซเตีย เตือง พอน เมือง อื ฮอยจ เคะ เด่ลีลา เซ. อัฮ เฮี, “ไมจ เปอะ จุจอป เกือฮ รโฮงะ อื ละ เปอะ. มัฮ โฮลฮ อื เน่อึม ก เมอ เรียง แด่น แตะ เซ? ไมจ ปะ ซาวป ไฮมญ ตอก ซ เกียฮ ยุง เอะ ตอก ซ ยุฮ แตะ เดอึม ซ โฮลฮ โฮมวต ปุก ไม่ เป แตะ. ดัฮ เปอะ เกือฮ เอะ ยุง เอะ เตือง โอยจ เจอะ เฮี ซ เกือฮ มาื ละ เปอะ ติ ปุย ติ เปือน ไปล ติ รอย แทป,” อัฮ เซ ละ อื.
เด่ลีลา อัฮ เฮี ละ แซมซัน เซ ฆาื อื, “ระ เรียง ระ แด่น เปอะ เซ มัฮ ไก อื เบือ เมอ? ปุย ซ ยุฮ อื ละ เปอะ ตอก เมอ เดอึม ซ ปุน ปุก เปอะ ไม่ เป อื โกะ เปอะ? ปัว เปอะ รโฮงะ ละ อาึ,” อัฮ เซ ละ อื.
แซมซัน อัฮ เฮี, “ดัฮ ปุย ปุก อาึ นึง โม่ะ ทนู โคระ โอ ดิ ซออฮ อาแลฮ เซน อาึ ซ ชุม โรฮ เรียง เงอะ ตอก ปรเมะ ไฮญ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
เญือม ฮมอง อื ไล เซ โม จาวไน ฟีลิซเตีย โรวก โม่ะ ทนู โคระ โอ ดิ ซออฮ อาแลฮ เซน ละ เด่ลีลา. เด่ลีลา ปุก แซมซัน นึง อื. เอีจ เกือฮ โม ฟีลิซเตีย เม่าะ อาึง ติ แตะ นึง เญือะ แตะ เซ ไม่ อื. ฟวยจ เซ กอก อัฮ เฮี ละ แซมซัน, “แซมซัน, โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื. แซมซัน ซโบรวต เอิน โม่ะ ทนู เซ. ดุต เอิน ยุฮ อื, ตอก เอิน ดุต กอย เปือต งอ โฮ. โม ฟีลิซเตีย เซ ยุง โตว ลั่ง ตอก โฮลฮ แซมซัน เรียง แด่น ระ แตะ เซ.
10 ฟวยจ เซ เด่ลีลา อัฮ เฮี ละ แซมซัน, “โม เปะ ยุฮ เยือ เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ. รโฮงะ ซื เปอะ โตว เนิ. ปัว เนอึม โม เปะ รโฮงะ เนิ ตอก ซ ปุน ปุก ปุย เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
11 แซมซัน อัฮ เฮี, “ดัฮ ปุย ปุก อาึ นึง โม่ะ ปวน โอ ปุย ดิ โกว ติ โฮน เนอึม อาึ ซ ชุม โรฮ เรียง ตอก ปุย ไฮญ,” อัฮ เซ ละ อื.
12 เด่ลีลา ซาวป เนอึม โม่ะ โคระ ฆาื อื. ปุก อื นึง อื. เอีจ เกือฮ แม โม ฟีลิซเตีย เม่าะ แม ละ อื นึง เญือะ แตะ. กอก อัฮ อื ละ แซมซัน ตอก เฮี, “แซมซัน, โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื. แซมซัน ซโบรวต เอิน โม่ะ เซ, ดุต ยุฮ อื ตอก ดุต ปุย ยุฮ กอย ชิญ เครอึง โฮ.
13 เด่ลีลา อัฮ แม อื ละ แซมซัน ตอก เฮี, “โม เปะ ยุฮ แนฮ เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ. รโฮงะ ซื เปอะ โตว เนิ. ไมจ เปอะ รโฮงะ เนอึม เนิ ตอก ซ เกียฮ ปุก ปุย เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื.
แซมซัน อัฮ อื ตอก เฮี, “ดัฮ โม เปะ โกว ฮาึก อาึ เฮี เตือง อาแลฮ รโจ อื ตัง กอย เบรีญ เปอะ นึง ฟึม, ไม่ โดวง โรฮ เปอะ นึง ปละ ปอ แนน อื, อาึ ซ ชุม โรฮ เรียง เงอะ ตอก ปรเมะ ไฮญ,” อัฮ เซ ละ อื. ฟวยจ เซ ลไล ไอจ อื เด่ลีลา เยอ เบรีญ เนอึม ฮาึก แซมซัน เซ นึง ไตญ ยุฮ แตะ เตือง อาแลฮ รโจ อื, โดวง แม โรฮ อื เกือฮ แนน.
14 ฟวยจ เซ อัฮ แม เฮี ละ อื, “แซมซัน, โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื. แซมซัน โปวะ. เมือะ เอิน ปุ โฮว เครอึง ไตญ อื เซ ไม่ ฟึม โอเอีฮ นึง ฮาึก แตะ โฮว ไม่ อื.
15 กัง เคะ เอ เด่ลีลา อัฮ เฮี ละ อื, “โม เปะ เคียต โน่ง เปอะ อัฮ ติ แตะ ฮรัก อาึ เมอ? ญอม เปอะ โตว อัฮ ป เนอึม ละ อาึ. เอีจ โทน ลอวย โฮน ยุฮ เปอะ ป ลักเลน ละ อาึ อื. อู เปอะ โตว ตอก โฮลฮ เปอะ เรียง แด่น ระ แตะ ละ อาึ. ฮรัก เนอึม เปอะ โตว อาึ,” อัฮ เลาะ อัฮ ลาึน อื ละ อื ตอก เซ. 16 เญือม อัฮ ลอป อื ป อัฮ ไพรม แตะ ตอก เซ แซมซัน เตือ นึง อื ปอ ซ ยุม แตะ.
17 รโฮงะ ซื อื ละ อื ฆาื อื. “ไกญ อาึ ดิ ลอก โตว มิต ญัป มิต คุต ติ ชวง. ปุย เอีจ ทไว อาึ แปน นาซีไรต ละ ซ รซอฮ เฮาะ ละ พะจาว เน่อึม เญือม เกิต โรง เงอะ. มัฮ คุต ปุย ฮาึก เกอะ อาึ เญือะ ซ ไก โตว เรียง. ซ ชุม ตอก ปุย ไฮญ ฆาื อื,” อัฮ เซ.
18 เญือม เซ เด่ลีลา ยุง ที อื รโฮงะ ซื แซมซัน รพาวม แตะ ละ แตะ โครยญ เจือ, ตอม มวยญ แตะ ละ จาวไน โม ฟีลิซเตีย. อัฮ เฮี, “ปัว เปอะ ฮอยจ แม ติ โฮน. เอีจ รโฮงะ รพาวม แตะ ละ อาึ โครยญ เจือ,” อัฮ เซ รซอม เซ. โม จาวไน เซ ฮอยจ เนอึม ฆาื อื. โรวก มาื ไม่ แตะ. 19 เด่ลีลา เกือฮ แซมซัน ไอจ รฆวง เญือะ ดึม แตะ. เญือม เอีจ ปุน อื ไอจ เจอ, กอก ปุย ติ, เกือฮ อื คุต ฮาึก อื เตือง อาแลฮ รโจ อื. ฟวยจ คุต อื ฮาึก อื เซ, เด่ลีลา ลอง แลน คุย อื. เอีจ ที ละ อื ไฆร ระ เรียง อื.
20 ซอ อื. อัฮ เฮี ละ อื เรียง, “แซมซัน, โม ฟีลิซเตีย ซ ฮอยจ โฮมวต โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื.
เญือม เอีจ โปวะ อื แซมซัน แกต ติ แตะ ซ ปุน โอก ตอก โอก ไพรม แตะ. “อาึ ซ ซพรอต ติ แตะ ปอ โปน แตะ,” อัฮ เซ โตะ รพาวม แตะ. ยุง โตว โอ พะจาว เญือะ อาวต ไม่ แตะ.
21 โม ฟีลิซเตีย ปุน โฮมวต อื. กัว ซลอง ไง่ อื เตือง ลอา ก บลัฮ อื. โรวก อื ฮอยจ เวียง กาซา. ปุก อื นึง โม่ะ ไร ซเงี. เกือฮ อื คริต เฮงาะ นึง คอก อาวต อื เซ. 22 กังเคะ เอ ฮาึก ไกญ อื เซ ปังเมอ ลั่ง แม โรฮ.
แซมซัน ยุม
23 ติ ซเงะ อื โม จาวไน ฟีลิซเตีย รโจะ รเจอึม เลียง ปุ แตะ. ตัน โอเอีฮ ละ พะด่าโกน โฮวน เจือ. ชลอง ระ ไลลวง เป แตะ แซมซัน เซ. อัฮ เฮี, “พะ ทื เอะ เอีจ เกือฮ เอะ เป แซมซัน ป กอ คัม ตุง เอะ,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ.
24-25 ปุย โฮวน เซ จอยะ เชีย ลเบี่ย ปาึง ไม่ ปุ แตะ. รโอง เรียง ตอก เฮี, “ตาว แซมซัน โอก เกือฮ รง่ะ ละ ซ แลน เอะ อื,” อัฮ เซ นึง ฆวต โล่ อื ญวยฮ แซมซัน. ปุย ตาว เนอึม อื โอก. แซมซัน จัมเปน รง่ะ เกือฮ ปุย ญวยฮ แตะ.
ปุย โฮวน เซ เญือม ยุ อื แซมซัน ลืลาว พะจาว ทื แตะ ฆาื อื. อัฮ เฮี, “พะ ยุฮ เอะ เอีจ มอป แซมซัน ละ เอะ. มัฮ ปุย เฮี ป ไลจ ยุฮ เมือง เอะ ไม่ ยุม อื ยุฮ ปุย โฮวน เนอ,” อัฮ เซ นึง รซอม ลืลาว แตะ พะ ทื แตะ.
เญือม เซ ปุย เกือฮ แซมซัน ชุง ซน่ะ ด่อง เวือต ระ ลอา โฆง เซ. 26 แซมซัน อัฮ เฮี ละ กวนดุ ตาว แตะ เซ, “ตาว อาึ ฮอยจ ละ ด่อง ระ ป ตอน ยุฮ เวือต เซ, เดอึม อาึ ซ โฮลฮ นั่กเนี่ ด่อง เซ เญี่ยะ,” อัฮ เซ ละ อื. 27 เวือต เซ นาวก นึง ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน. โม จาวไน ฟีลิซเตีย อาวต นา เซ เตือง โอยจ แตะ. นึง คัก ก ล่าวง เวือต เซ ไก ปรเมะ ปรโปวน นึง ด่าว ลอวย เปือน ปุย ป แก รง่ะ แซมซัน เซ.
28 เญือม เซ แซมซัน ไววอน อัฮ เฮี, “โอ เยโฮวา พะโองจาว, ปัว เปอะ โตก ละ อาึ. โอ พะจาว, ปัว เปอะ เกือฮ แม เรียง แด่น เนิ ติ โฮน เฮี โน่ง เดอึม อาึ ซ เกียฮ โรก เวน ละ โม ฟีลิซเตีย รโตง ไง่ เยอะ เตือง ลอา ก บลัฮ อื. ซ ยุฮ ละ อื ติ โฮน เฮี โน่ง,” อัฮ เซ ละ พะจาว. 29 เญือม เซ แซมซัน ซนาว เตะ แตะ ฮอยจ ละ ด่อง ระ ป ตอน ยุฮ เวือต เซ เตือง ลอา อื. เกือฮ ติ แตะ อาวต ซน่ะ อื. เตะ ดอม อื ไปญ ด่อง ติ ก บลัฮ. เตะ วิ อื ไปญ โรฮ ด่อง ติ ก บลัฮ. 30 แซมซัน อัฮ เฮี, “เกือฮ อาึ ยุม ไม่ โม ฟีลิซเตีย เฮี,” อัฮ เซ. เญือม เซ เนีฮ ด่อง เซ ปอ โอยจ เรียง แตะ. เวือต เซ ลเลอึม เอิน ราว ปุย โฮวน เซ เตือง โม จาวไน เตือง โอยจ อื. โม ฟีลิซเตีย ป บรุก ยุม ไม่ แซมซัน เญือม เซ, โฮวน เอิน ฮา ป ยุฮ อื ยุม ไม่ เญือม ไอม ลั่ง แตะ.
31 เญือม เซ โม ปุ เลีฮ อื ไม่ เอียกปุ ตุเจอ อื เลีฮ ตุย แซมซัน. กลอม ปุ เอีญ อื. รมอยจ อื นึง โตะ อูโมง ยุฮ มาโนอา ป มัฮ เปือะ อื. อูโมง เซ ไก ซน่ะ ย่วง โซรา ไม่ ย่วง เอตทาโอน. ไก ง่า เนอึม แปน แซมซัน ป รเตีฮ รตุม โอเอีฮ ละ โม อิซราเอน เนอ.