17
มีคา ไว ฮุป
ติ โฮน อื ไก ปรเมะ ติ, อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม, มอยฮ อื มัฮ มีคา. อัฮ เฮี ละ มะ แตะ, “มะ, มาื ติ เปือน ไม่ ติ รอย แทป ป บระ ปุย ฮา เปอะ เซ, ปะ เอีจ ซะ โรฮ เปอะ ฆาื อื. ปเลี่ย เฮี มาื เซ เอีจ อาวต นึง เตะ อาึ. มัฮ อาึ ป บระ ฮา เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. มะ อื เซ อัฮ เฮี ละ อื, “กวนงัก, ปัว พะจาว ปิฮ มุ่น ละ เปอะ,” อัฮ เซ. มีคา เยอ รแม่ เนอึม มาื เซ ละ มะ แตะ. มะ อื อัฮ แม เฮี, “มาื เฮี เยอ อาึ อื ฆวต ทไว เยอะ ละ พะจาว รโตง ปะ ละ โอ ซ เกือฮ ปะ ลอก รซอม ซะ. กวนงัก, โล มาื เฮี เกือฮ แปน ฮุป ไว เยอะ. อาึ รแม่ แม มาื เฮี ละ เปอะ,” อัฮ เซ มะ มีคา เซ. เญือม เอีจ รแม่ มีคา เซ มาื ละ มะ แตะ เซ, มะ อื โฮว ตาว มาื เซ ละ ชัง ลอา รอย แทป. เกือฮ ชัง เซ ยุฮ ฮุป แกะ ซลัก นึง โคะ. ฟวยจ เซ อัป อื นึง มาื เซ. ฟวยจ เซ ลอต ละ อาึง อื นึง เญือะ มีคา เซ. มีคา เซ ไก โรฮ ซาลา แตวะ ยุฮ ติ ลัง. ยุฮ ฮุป ละ ซ ไว แตะ โฮวน. ยุฮ อื ไม่ ลปิ เอโฟต ติ ปลัฮ. ลอต อาึง โอเอีฮ ป ทื แตะ เซ นึง ซาลา ยุฮ แตะ เซ. ฟวยจ เซ ดุฮ แม กวน แตะ แปน ซตุ ติ ปุย โรฮ. เจน เซ เยอ โม อิซราเอน ไก โตว กซัต ยุฮ. ยุฮ โอเอีฮ ฆาื อื ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน.
ไก แม ปรเมะ นุม ติ ปุย. มัฮ โม เลวี. มัฮ ปุย โฮว อาวต นึง ย่วง เบ่ตเลเฮม ไน เจอ โม ยูด่า เซ. ปรเมะ นุม เซ เยอ โอก โฮว เน่อึม นึง ย่วง เบ่ตเลเฮม ลลาึง โม ยูด่า เซ ละ ซ โฮว ซาวป อื ก อาวต แตะ. โฮว ฮอยจ นึง เญือะ มีคา ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม เซ.
มีคา เยอ อัฮ เฮี ละ ปุย เซ, “ฮอยจ เปอะ เน่อึม ก เมอ?” อัฮ เซ ละ อื. ปุย เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “อาึ มัฮ เจอ เลวี, ฮอยจ เน่อึม ย่วง เบ่ตเลเฮม นาตี โม ยูด่า เซ. อาึ มัฮ โฮว ละ ซ ซาวป แตะ ก อาวต โคระ แตะ,” อัฮ เซ. 10 มีคา อัฮ เฮี ละ อื, “อาวต ไม่ อาึ อื. อาึ ซ เกือฮ ปะ แปน ตอก มะเปือะ แตะ, ไม่ แปน โรฮ เปอะ ซตุ เนิ โรฮ. อาึ ซ เกือฮ แม โรฮ มาื ละ เปอะ ติ เนอึม กาว แทป โรฮ. เกือฮ โรฮ ละ เปอะ ไม่ เครอึง เซอึก ฮอยจ ละ ป โซม ป ปอน เปอะ โรฮ,” อัฮ เซ ละ อื. 11 ปุย เลวี เซ ปอ โรฮ นึง พาวม อื อาวต อื ไม่ ปุย เซ เยอ. แปน เอิน ตอก กวน รเมะ ปุย เซ ติ ปุย โรฮ. 12 มีคา เยอ ดุฮ เนอึม ปรเมะ เซ แปน ซตุ ยุฮ แตะ, ไม่ เกือฮ โรฮ อื อาวต นึง เญือะ ยุฮ แตะ โรฮ. 13 เญือม เซ มีคา อัฮ เฮี, “ปเลี่ย เฮี อาึ เอีจ ยุง เงอะ ซ เกือฮ พะจาว อาึ อาวต เฮน อาวต ฮลอง เงอ, มัฮ ฆาื เอีจ โฮลฮ เกือฮ โม เลวี แปน ซตุ ละ แตะ ติ ปุย,” อัฮ เซ.