18
มีคา ไม่ เจอ โม ด่าน
ติ โฮน อื, มัฮ เจน โอ โม อิซราเอน ดิ ไก กซัต ยุฮ. เญือม เซ เยอ เจอ โม ด่าน เนอ โฮว ซาวป เลียป ปลัฮเตะ ละ ซ อาวต แตะ นึง อื, ไม่ เกือฮ อื แปน คอง โม โกะ แตะ, นึง โอ โม ด่าน เซ ดิ โฮลฮ นาตี อาวต แตะ แปน คอง โกะ แตะ ไอฮ. เญือม เซ โม ด่าน เนอ เลือก โม ปรเมะ เกง ไน โม โกะ แตะ พอน ปุย เกือฮ อื โฮว ฆรอ แตะ. เกือฮ อื โอก เน่อึม นึง เมือง โซรา ไม่ เอตทาโอน ละ ซ โฮว ซาวป แตะ เลียป แลน นาตี นึง ปลัฮเตะ ละ ซ อาวต แตะ นึง อื. อัฮ อื ละ โม ป โฮว เซ ตอก เฮี, “โฮว กวต แลน ปลัฮเตะ เซ,” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ โฮว เนอึม ฮอยจ นึง บลาวง เอฟราอิม. ฮอยจ โรฮ นึง เญือะ ยุฮ มีคา เซ, ลอต ลโล่ะ นา เซ. ลไล อาวต อื นึง เญือะ ยุฮ มีคา เซ, ไตม โรฮ เซียง ปุย เลวี นุม เซ. เลียก ไฮมญ อื ฆาื อื ตอก เฮี, “มัฮ ปุย ป ตาว ปะ ฮอยจ นา เฮี เยอ? มัฮ อาวต เปอะ นา เฮี ละ เมอ? มัฮ กัน เมอ ยุฮ เปอะ?” อัฮ เซ ละ อื. ปุย เซ โลยฮ อื ละ โม เซ ตอก เฮี, “มัฮ มีคา ป เกือฮ อาึ ยุฮ ตอก เฮี. จัง โรฮ อาึ เกือฮ แปน ซตุ ยุฮ แตะ โรฮ,” อัฮ เซ. ปุย โม เซ อัฮ แม เฮี ละ อื, “ไฮมญ แลน ไลลวง คระ ซ โฮว เอะ เนิ นึง พะจาว เมอะ. ตอก เมอ คระ โครง ซ โฮว โม เอะ เอ, อัม ซ แปน โรฮ ไล แตะ? อัม โอ ซ แปน อื?” อัฮ เซ. ซตุ เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “โฮว ไมจ โฮว มวน เมิฮ. พะจาว ซ แลน แก โซะโกะ ฮรักซา นึง โม เปะ นึง คระ โฮว เปอะ เฮี,” อัฮ เซ ละ อื.
ปรเมะ เตือง พอน ปุย อื โอก โฮว ฮา นา เซ, โฮว ฮอยจ ละ ย่วง ลาอิต. ยุ อาวต ซไบ่ ปุย เมือง เซ ตัม ปซี ปซา ยุฮ โม ไซด่อน. อาวต ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม แตะ. ไก โตว ตอก ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง. ไก โตว โรฮ ป วิต ป วัง ละ อื. เอีจ ไก คาวคอง ยุฮ โม โกะ ไอฮ. ซไง โรฮ ฮา โม ไซด่อน โรฮ. ซาวป โตว เกวคอง ซองไซ ปุ แตะ ไม่ ปุย เมือง ไฮญ. เญือม เอีจ เอีญ แม ปุย พอน เซ ฮอยจ เคะ เอียกปุ แตะ นึง ย่วง โซรา ไม่ เอตทาโอน เนอ, โม เอียกปุ อื ไฮมญ โม เซ ตอก เฮี, “ตอก เมอ คระ โฮว เปอะ เซ?” อัฮ เซ ละ อื. โม เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “ไมจ เอะ โกฮ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ ปุย นึง ปลัฮเตะ เอีจ ยุ แตะ เซ. ง่อต แลน เมอะ, ปลัฮเตะ โฮว ยุ เอะ เซ ไมจ ลัมเลือ เอิน. โม เปะ อัม มัฮ โอ เปอะ ซ ฆวต ยุฮ โอเอีฮ เฟือฮ? ปุ เญือะ ลบลี. ไมจ เอะ โฮว ซะ เต เมือง เซ, ไม่ เกือฮ ติ แตะ โฮลฮ เลียก กุม เอิน. 10 ดัฮ เปอะ เอีจ โฮว ฮอยจ นา เซ โฮ, ซ ยุ เปอะ โม ป โอ ยุง เพรียง อาึง ติ แตะ นึง แกต อื ป ญัก ป นอ โอ ซ เกิต ละ แตะ. ปลัฮเตะ อาวต อื เซ เวือฮ. พะจาว เอีจ มอป โอเอีฮ เซ ละ โม เปะ. นา เซ เญือะ ไก โตว ป วิต ป วัง นึง ติ เจือ เนอึม,” อัฮ เซ ละ อื.
11 โม ด่าน ป ไปญ ปุ โฮว เครอึง รุป เซ ไก แลฮ รอย ปุย. โอก โฮว เน่อึม นึง ย่วง โซรา ไม่ ย่วง เอตทาโอน. 12 โม เซ เยอ ฮาวก ตัง ไคะ ยุฮ แตะ นึง โบ ย่วง คีริยัต-เยอาริม นาตี อาวต โม ยูด่า เซ. เบือง ไคะ อาวต อื ไก บลัฮ ย่วง คีริยัต-เยอาริม ลวง ลั่ก เลียก ซเงะ เซ. ปุย อัฮ ไคะ ยุฮ โม ด่าน ไม่ อื ฮอยจ ละ ปเลี่ย เฮี. 13 เญือม โอก อื ฮา นา เซ เยอ, โฮว ฮอยจ นึง เญือะ ยุฮ มีคา ป อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม เซ.
14 ปรเมะ พอน ปุย ป เอีจ โฮว เลียป เมือง ลาอิต เซ อัฮ เฮี ละ โม เอียกปุ แตะ เซ, “โม เปะ อัม ยุง เปอะ เญือะ เฮี เยอ? เญือะ เฮี ไก ฮุป เญือะ โฮวน เจือ, ฮุป ปอยจ ปุย, ฮุป โล ปุย, ไม่ ฮุป ไฮญ ป ทื อื ไก ตื. ไก โรฮ ไม่ ลปิ เอโฟต โรฮ. เอะ ฆวต ไฮมญ โม เปะ ฆาื. โม เปะ ฆวต ยุฮ เปอะ ตอก เมอ?” อัฮ เซ. 15 โม เซ วิฮ ฆาื อื ฮอยจ นึง เญือะ อาวต ปุย เลวี ป มัฮ เญือะ ยุฮ มีคา เซ. ไฮมญ โซะ กอ อื. 16 โม ด่าน ป ไปญ เครอึง รุป เซิก เตือง แลฮ รอย อื เซ, ชุง นึง โบ ฆรุง คระ เลียก ปุย โตะ รเวือะ เซ. 17 ปรเมะ พอน ปุย ป โฮว เลียป เมือง เซ เลียก ลู เอิน ตุย ฮุป แกะ ซลัก ไม่ ฮุป ไฮญ ไม่ ลปิ เอโฟต เซ ฮา อื. ป มัฮ ซตุ เซ ชุง ดิ ไม่ โม ป ไปญ เครอึง รุป แลฮ รอย ปุย ป อาวต โบ โตะ รเวือะ เซ. 18 เญือม เลียก โม เซ โตะ เญือะ ยุฮ มีคา เซ ละ ซ ตุย แตะ ฮุป แกะ ซลัก ไม่ ฮุป ไฮญ, ไม่ ลปิ เอโฟต เซ, ป มัฮ ซตุ เซ ไฮมญ โม เซ ฆาื อื ตอก เฮี, “มัฮ เมอ ป ยุฮ โม เปะ เซ?” อัฮ เซ ละ อื. 19 โม เซ อัฮ เฮี ละ ซตุ เซ, “โฆย แนฮ. ทัน โตว ลปุง ติ มวยญ เนอึม. อุม ดัก เปอะ เซ ฮา. โฮว ฮา ไม่ โม เอะ เฮี. โฮว แปน มะเปือะ เญือะ ม่า โม เอะ เอ ไม่ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ฮุ. ซ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ปุย ติ เญือะ โน่ง, ไม่ ซ แปน เปอะ ซตุ ยุฮ ปุย เตือง เจอ เตือง ซฆลาวม อื ไน โม อิซราเอน เฮี, มัฮ เมอ ป ซ แกต เปอะ ไมจ นึง อื?” อัฮ เซ ละ ซตุ เซ. 20 ซตุ เซ ญันดี่ ไม่ ซ โฮว แตะ ไม่ โม เซ. ตุย โรวก ฮุป แกะ ซลัก เซ, ไม่ ฮุป ไฮญ ป ทื เญือะ เซ เตือง เอโฟต ยุฮ อื, โอก โฮว ไม่ ปุย โฮวน เซ.
21 ฟวยจ เซ โม เซ โอก โฮว ฮา นา เซ, เกือฮ โม กวนดุ ไม่ ซัตซิง ไม่ โม ป โรวก เครอึง เซอึก โอเอีฮ โฮว รกา แตะ. 22 เญือม เอีจ โอก อื ซไง ฮา เญือะ ยุฮ มีคา เยอ, มีคา ไม่ ปุย่วง อื รโจะ ปุ แตะ, โฮว อาื โม ด่าน เซ. เตือน โรฮ เครอึป อื. 23 เญือม เอีจ เครอึป อื โม ด่าน เซ, โม มีคา เซ รโอง ละ อื. โม ด่าน เซ ลเตือฮ ไฮมญ มีคา เซ ตอก เฮี, “มัฮ เมอ บุย ป อัฮ เปอะ, เกียฮ ฮอยจ โฮวน โน่ง เปอะ ละ เอะ เมอ?” อัฮ เซ ละ อื.
24 มีคา เซ โลยฮ อื, “โม เปะ เอีจ โรวก เปอะ พะจาว ทื อาึ ฮา เยอะ แกล เอิน. มัฮ ป ยุฮ โกะ โอะ ไอฮ. บะ แม เปอะ โรวก ไม่ ซตุ ยุฮ ฮุ. มัฮ เมอ ป ซ โฮฮ ลั่ง ละ อาึ อื? ฟวยจ เซ เคียต ลั่ง เปอะ ไฮมญ อาึ ตอก เฮี, ‘มัฮ เมอ บุย อัฮ เปอะ ละ เอะ เอ?’ อัฮ ลั่ง เปอะ เซ.”
25 โม ด่าน เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “ปุ เญือะ เกือฮ โม เอะ ฮมอง แม ลเลาะ เปอะ เฟือฮ เอิน. ยุฮ ปลาว โม ป ซวก เฮี ไม่ เปอะ. ยุม เยือ ปลาว เปอะ เตือง เญือะ แตะ เอิน,” อัฮ เซ ละ อื. 26 โม ด่าน เซ โกฮ โฮว แม ลั่กกา แตะ. เญือม ยุ มีคา โฮวน โม เซ ฮา แตะ ตอก เซ เยอ, จัมเปน ลเตือฮ แม เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ โกะ แตะ ไอฮ ฆาื อื.
27 โม ด่าน เซ โรวก เนอึม ฮุป ยุฮ มีคา เซ ไม่ แตะ. โรวก อื ไม่ ซตุ ยุฮ อื, โฮว ไม่ อื ฮอยจ นึง ย่วง ลาอิต. ฮอยจ เนอึม ก อาวต โม ป โอ ยุง เพรียง อาึง ติ แตะ เซ, นึง อาวต อื ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม แตะ เซ. โฮลฮ ยุฮ ยุม ไม่ โม เซ เตือง โอยจ อื. โตก แม ย่วง อื นึง งอ. 28 ไก โตว ป เกียฮ ฮอยจ เรอึม ปุย ย่วง เซ นึง ซไง ลอน อื ฮา เมือง ไซด่อน, ไม่ โอ อื เกวคอง ไม่ เมือง ปุย ไฮญ. มัฮ ย่วง อาวต นึง โตะ โลก ติ ไม่ ย่วง เบ่ตเรโฮป. โม ด่าน เซ ตัง โรฮ ย่วง โคระ นึง เบือง ย่วง เซ. 29 ย่วง ตัง อื เซ อัฮ ด่าน ละ อื ตัม มอยฮ ด่าน ป มัฮ จัตเจือ ไพรม แตะ. ด่าน เซ มัฮ กวน อิซราเอน. ไพรม อื ย่วง เซ ปังเมอ อัฮ ปุย ลาอิต ไม่. 30 โม ด่าน เซ โบลวง ฮุป แกะ ซลัก โรวก แตะ เซ ละ ซ ไว แตะ. ป แปน ซตุ ละ อื มัฮ โยนาทัน จัตเจือ เกอโชม. เกอโชม เซ มัฮ กวน ไอ โมเซ. มัฮ โยนาทัน เซ ฮอยจ ละ กวน เฌือต อื ป โฮลฮ แปน ซตุ ละ โม ด่าน เซ โฮวน เจน ปุย, ฮอยจ ละ โฮลฮ โม อิซราเอน เซ โฮว แปน ครา นึง เมือง ปุย. 31 โม ด่าน เซ นัปทื แนฮ ฮุป แกะ ซลัก ยุฮ มีคา เซ นึง นา เซ เลี่ญ, ติ เจน อาวต พากัง ยุฮ พะจาว นึง ย่วง ชิโล.