19
ปุย เลวี ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อื
ติ โฮน อื เญือม โอ โม อิซราเอน ดิ ไก กซัต ยุฮ, ไก ปุย เลวี ติ ปุย. โฮว อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม ลวง ก ซแวก อื ฮา ปุย ไฮญ. ไอฮ ปรโปวน ย่วง เบ่ตเลเฮม เจอ โม ยูด่า แปน ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ. กัง เคะ เอ ปรโปวน เซ เยอ บระ รพาวม ปรเมะ เญือะ แตะ. ละ เอิน ปรเมะ เญือะ แตะ เซ. ลอต เอีญ ฮอยจ เคะ เปือะ แตะ นึง ย่วง เบ่ตเลเฮม เจอ ยูด่า เซ. อาวต นา เซ ปาวน เคิ. ฟวยจ เซ, ปรเมะ เญือะ อื เซ โกฮ โฮว อาื ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ ละ ซ บะ ไมจ มวน อื เกือฮ เอีญ อาวต แม ไม่ แตะ. โฮว ดิ ไม่ กวนไจ แตะ ติ ปุย. โรวก แม โรฮ บรัง โฮว ไม่ แตะ ลอา ตัว. เญือม เอีจ ฮอยจ อื ปรโปวน เซ บะ อื เลียก โตะ เญือะ ยุฮ เปือะ แตะ เซ. เญือม ยุ เปือะ อื โม เซ เยอ รัปคัม โรฮ อื ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ. เปือะ ปรโปวน เญือะ อื เซ เกือฮ อื อาวต ลโล่ะ ไม่ แตะ ลอวย ซเงะ. โม เซ อาวต เนอึม ลโล่ะ, โซม บรุก กุก บริญ ไม่ ปุ แตะ นา เซ. เญือม เอีจ มัฮ อื ซเงะ ปาวน นึง อื โม เซ เยอ งาวป โกฮ ละ ซ โอก เอีญ แตะ. ป มัฮ โปะ อื เซ อัฮ เฮี ละ กวนพา แตะ เซ, “ปุ ดิ เอีญ. โซม ละ ฮัม. โกฮ เอีญ เนฮ โล่ว,” อัฮ เซ ละ อื. ปรเมะ ลอา เซ งาวม เนอึม โซม ฆาื อื. โปะ อื เซ อัฮ แม เฮี ละ อื, “อาวต ไมจ มวน แม นา เฮี ติ ซาวม แม,” อัฮ เซ ละ อื. เญือม ริ กวนพา อื เซ โกฮ เอีญ เญอ, โปะ อื เซ คานัป แม อื ไอจ แม. ปุย เซ ไอจ เนอึม ฆาื อื. ซเงะ พอน นึง อื งาวป โกฮ แม ละ ตะ แตะ โอก เอีญ. โปะ อื เซ อัฮ แม เฮี ละ อื, “ลโล่ะ ซไบ่ แม โล่ว เยอ, เอีญ เนฮ เมาะ เมือ ฆิฮ ซเงะ,” อัฮ เซ ละ อื. ปุย ลอา เซ อาวต เนอึม แม ลอต โซม นา เซ แม. ฟวยจ เซ ปรเมะ เซ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อื ไม่ กวนไจ อื โกฮ ละ ซ ริ แตะ เอีญ. โปะ อื เซ อัฮ แม เฮี ละ อื, “เอีจ ปู, บวยฮ แม ไอจ ติ ซาวม เมอ ไม่ เฮน ฮลอง รพาวม เปอะ. งาวป โกฮ เอีญ ซง่าวป เมือ กซะ งาวป อื,” อัฮ เซ ละ อื. 10 ปรเมะ เซ เยอ ปังเมอ โอ เญือะ ญอม ไอจ. โอก เอีญ คระ ซื นา เมือง เยบุ่ต ป มัฮ เมือง เยรูซาเลม เซ. บรัง ลอา ตัว ป ไก ควน บุก ปุย เซ, บุก ดิ ปุ โฮว อื ไม่ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ.
11 เญือม เอีจ ซดิ อื ไม่ ย่วง อาวต โม เยบุ่ต เตอ, เอีจ เตียม ซเงะ เอ, กวนไจ อื เซ อัฮ เฮี ละ ปอเลียง แตะ, “วิฮ ลโล่ะ นึง ย่วง อาวต โม เยบุ่ต เฮี, ลอต ไอจ นา เซ ติ ซาวม และ,” อัฮ เซ ละ อื. 12 ปอเลียง อื เซ โลยฮ อื ละ อื ตอก เฮี, “เอะ ซ วิฮ ไอจ โตว นึง ย่วง อาวต ปุย ตังเมือง ป โอ มัฮ โม อิซราเอน. เอะ ซ โฮว ลอต ฮอยจ นึง ย่วง กิเบ่อา เซ,” อัฮ เซ. 13 อัฮ แม เฮี ละ กวนไจ แตะ, “ไมจ เอะ ซไจ โฮว ฮอยจ นึง ย่วง นา โม เฮี ติ โดฮ ไม่ ไอจ เจอะ ติ ซาวม, ย่วง กิเบ่อา ญุ่ก, ย่วง รามา ญุ่ก,” อัฮ เซ ละ อื. 14 โม เซ โฮว เนอึม ฮอยจ ละ ซดิ แตะ ไม่ ย่วง กิเบ่อา ป มัฮ นาตี อาวต โม เบ่นยามิน เซ. เญือม เอีจ ฮอยจ อื นา เซ บรุก เอิน ไม่ เลียก ซเงะ เอิน. 15 โม เซ วิฮ เนอึม นึง ย่วง กิเบ่อา เซ ละ ซ ไอจ แตะ. งาวม นึง ตะ โบรก นึง โอ อื ไก ป บะ เกือฮ ไอจ นึง เญือะ แตะ.
16 เญือม เซ ไก ตะกวต ติ ปุย เอีญ เน่อึม ก ยุฮ แตะ กัน นึง ชิจ นึง เอีจ ปู พริ ละ อื. มัฮ โรฮ ปุย อาวต นึง บลาวง เอฟราอิม ไพรม อื. เอีจ โฮว อาวต นึง ย่วง กิเบ่อา ไม่ โม เบ่นยามิน เซ. 17 เญือม ยุ อื ไก ป อาวต นึง ตะ โบรก ย่วง เซ ไม่ มัฮ อื โม ป โฮว นึง คระ, เลียก ไฮมญ โม เซ ตอก เฮี, “โม เปะ มัฮ ฮอยจ เปอะ เน่อึม ก เมอ? ซ โฮว แม เปอะ ก เมอ?” อัฮ เซ ละ อื.
18 ปรเมะ เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “เอะ โอก เน่อึม ย่วง เบ่ตเลเฮม เจอ โม ยูด่า. ซ โฮว ฮอยจ นึง บลาวง เอฟราอิม ก ซไง อื ป มัฮ ย่วง อาวต โกะ แตะ เซ. ปเลี่ย เฮี เอะ มัฮ ซ เอีญ เญอะ ฮอยจ ย่วง อาวต แตะ เซ. อาวต นา เฮี นึง โอ เยอะ ไก ป บะ ฮาวก เญือะ แตะ. 19 ปัง มัฮ ตอก เซ, เบระ ไม่ ไรป ละ ซ เกือฮ บรัง ยุฮ แตะ เปือม ไก ลั่ง. ปัง มัฮ ป โซม ไม่ รอาวม อะงุน ยุฮ ฮุ ละ ซ โซม เมอะ ไม่ ปรโปวน เฮี ไม่ ปรเมะ โฮว ไม่ เยอะ เฮี ไก ตื โรฮ ลั่ง. ไก โตว ป วิต ป วัง เนิ อี,” อัฮ เซ ละ อื.
20 ตะกวต เซ อัฮ เฮี ละ อื, “เอีญ ลโล่ะ ไมจ มวน เญือะ เญะ เอ. ปุก โตว ละ ไอจ เฮีย เปอะ นึง ตะ โบรก ตอก เฮี. ดัฮ เปอะ ไก ป วิต ป วัง ละ โฮ, ซ ซาวป อาึ ละ เปอะ,” อัฮ เซ ละ อื. 21 ตะกวต เซ โรวก เนอึม โม เซ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ แตะ. เกือฮ ป โซม ละ บรัง ยุฮ อื, เกือฮ โรฮ โม เซ รไซจ เตะ ชวง แตะ. ฟวยจ เซ ปอก อื โซม ตุม อื ไอจ.
22 ลไล อาวต โม เซ ไม่ รพาวม เฮน ฮลอง แตะ นึง เญือะ เซ เยอ, ไก โรฮ โม ปรเมะ ไฮะฮอน ย่วง เซ ง่อน, ฮอยจ แวต เอิน เญือะ เซ เอิน. ปุฮ รเวือะ เญือะ อื, กอก กุม เญือะ เซ. อัฮ เฮี, “ตาว ปรเมะ อาวต นึง เญือะ เปอะ เซ ละ เอะ ละ ซ โฮลฮ เอะ ไอฮ ปุ แตะ ไม่,” อัฮ เซ ละ อื.
23 ตะกวต ป มัฮ กุม เญือะ เซ โอก อัฮ เฮี ละ อื, “เอียกปุ, ปัว เปอะ โอ ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ตอก เซ. ปุ ยุฮ ป ฆอก ละ เฟือฮ เอิน, นึง มัฮ อื ป ฮอยจ เปิง เญือะ เญะ. 24 เฮิ กวน เครีฮ อาึ อื ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ ปุย เฮี. อาึ ซ ตาว เกือฮ โอก ฮอยจ เคะ เปอะ. ยุฮ ละ อื ตัม รพาวม ฆวต ยุฮ เปอะ, ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ป ฆอก ลัมเลือ ละ ปรเมะ เฮี เฟือฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
25 โม เซ ปังเมอ โอ ญอม ง่อต อื. ปรเมะ เซ โฮมวต ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ. ญุยฮ อื เกือฮ โอก เคะ โม เซ. โม เซ ไอฮ พาวม เนอึม ไม่ ปรโปวน เซ ไม่ ยุฮ แตะ ป โซะ ป ไซญ ละ อื ติ ซาวม บวยฮ เอิน. เญือม เอีจ ซเปีย พริ อี, พลวย ปรโปวน เซ. 26 ปรโปวน เซ เอีญ ไม่ จังเจีญ จังบ่อฮ แตะ ฮอยจ นึง โบ โตะ รเวือะ เญือะ ก อาวต ปรเมะ เญือะ แตะ เซ ฆาื โซะ ป อาวม แตะ. ฆลาื ติ แตะ นา เซ, แปน อาวต นา เซ ฮอยจ ละ ปวยฮ พริ.
27 เมือ กซะ อื ปรเมะ เญือะ อื โกฮ โปฮ รเวือะ ละ ซ โอก เอีญ แตะ. ยุ ไอจ ลั่ง ปรโปวน เญือะ แตะ โบ โตะ รเวือะ เซ, ซนาว เตะ แตะ โบ ชวง รเวือะ เซ. 28 ปรเมะ เญือะ อื เซ ซอ อื โกฮ. “โกฮ, ไมจ เอะ โกฮ เอีญ,” อัฮ เซ ละ อื, ปังเมอ โอ เญือะ โลยฮ อื นึง เอีจ ยุม อื. ฟวยจ เซ ยวก โกะ ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ. อาึง อื นึง ราว ตังโฆระ บรัง, ลอต เอีญ ไม่ อื นึง ย่วง แตะ. 29 เญือม เอีจ ฮอยจ อื นึง เญือะ แตะ ปรเมะ เซ ตุย มิต กิต ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ เซ เลีฮ แปน กาว โรฮ ลอา ตอน, รโปะ อื ละ ก อาวต โม อิซราเอน เตือง กาว โรฮ ลอา เจอ อื. 30 เมาะ ป ยุ ป ฮมอง ไลลวง เซ เยอ อัฮ เฮี ฆาื อื, “โอเอีฮ ไล เฮี เยอ โกย โตว ไก แตะ นึง ลลาึง โม อิซราเอน เน่อึม เญือม โอก โรง โม อิซราเอน ฮา เมือง อียิป ฮอยจ ปเลี่ย เฮี. ง่อต ที แลน เมอะ, ไลลวง เฮี ซ ยุฮ ซ อัฮ เปอะ ตอก เมอ?” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ.