20
โม อิซราเอน ฮอยจ รุป เจอ เบ่นยามิน
ฟวยจ เซ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื, เน่อึม นึง เมือง เบ่เออเชบ่า ลวง ก เซฮ ฮอยจ ละ เมือง ด่าน ลวง ก ล่าวง, เตือง โม กิเลอัต นึง อื, ฮอยจ โพรม ดิ ไม่ ปุ แตะ นึง ย่วง มิซปา ไม่ ไก รพาวม ติ โดฮ แตะ ซองนา พะจาว. ป มัฮ ฮัวนา โม อิซราเอน โครยญ เจอ เยอ ฮอยจ โพรม ตื ซน่ะ ลลาึง ปุย ไน พะจาว เซ. โม ตฮัน ป ไปญ วิจ นึง อื ไก ไม่ ปุ แตะ ปาวน แซน ปุย. เญือม เซ เยอ โม เบ่นยามิน ฮมอง โรฮ โพรม โม อิซราเอน เจอ ไฮญ นึง ย่วง มิซปา เซ. โม อิซราเอน เซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื. อัฮ เฮี, “มัฮ ตอก เมอ ป เกิต กัน ฆอก ลัมเลือ เอิน ตอก เฮี ฆาื อื? ปัว เปอะ รโฮงะ ละ โม เอะ,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ.
ปรเมะ โม เลวี ป ยุฮ ปุย ยุม ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อื เซ อัฮ เฮี, “อาึ ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อะ โฮว ดิ ฮอยจ นึง ย่วง กิเบ่อา ก อาวต โม เบ่นยามิน เซ, ไอจ นา เซ ติ ซาวม. เมือ ก ซาวม อื ปรเมะ นึง ย่วง กิเบ่อา เซ ฮอยจ แวต เอิน เญือะ ก ไอจ เจอะ เซ, นึง ริ อื ยุฮ ยุม ไม่ เยอะ. โม เซ เยอ ไอฮ พาวม ไม่ ปรโปวน แตวะ เญือะ อาึ เซ. ยุฮ แม ป โซะ ละ อื ปอ ยุม อื. เญือม เซ อาึ โรวก ฆัว ยุม ปรโปวน แตวะ เญือะ แตะ ฮอยจ ย่วง อาวต แตะ. ฟวยจ เซ กิต เลีฮ แปน ตอน แปน ตอน อื, ตาว โรฮ ละ ปุย เลี่ป เมือง อิซราเอน เฮี, นึง เอีจ เกิต กัน ฆอก โฮฮ ฆอก วิฮ เฮี ลลาึง โม อิซราเอน. โม เปะ โม อิซราเอน เนอ ซิงซา ดิ แลน. ซ อัฮ เปอะ ตอก เมอ?” อัฮ เซ ละ ปุย.
เญือม เซ โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื เซ โกฮ อัฮ ดิ เฮี ไม่ ปุ แตะ, “เอะ ซ ญอม โตว เอีญ ฮอยจ นึง พากัง อาวต แตะ, ปัง มัฮ นึง เญือะ อะ ญุ่ก, ปุ ซ เอีญ. 9-10 เอะ ซ ยุฮ ตอก เฮี, เอะ ซ โจก เบ่อ นึง โม ตฮัน เกือฮ แตะ โฮว รุป ไม่ โม กิเบ่อา เซ. ปุย ติ รอย เยอ ซ ไอฮ กาว ปุย, ปุย ติ เปือน ไอฮ โรฮ ติ รอย ปุย, ปุย ติ ฮมาึน ไอฮ โรฮ ติ เปือน, ละ ซ เกือฮ แปน ป ซาวป ป โซม ป ปอน ละ ปุย. โนก ฮา เซ อื ซ เกือฮ เลีฮ โรก เวน ละ โม กิเบ่อา เซ นึง เกิต กัน ฆอก โฮฮ ฆอก วิฮ ลลาึง โม อิซราเอน เฮี,” อัฮ เซ. 11 โม อิซราเอน เนอ ไก รพาวม ติ โดฮ, เลีฮ ตอซู เนอึม ปุ แตะ ไม่ ปุย ย่วง กิเบ่อา เซ.
12 โม อิซราเอน เนอ เกือฮ ปุย โฮว อัฮ เฮี ละ โม เบ่นยามิน เซ โครยญ โดฮ, “เมอยุ เกือฮ เปอะ ป ฆอก ลัมเลือ ตอก เฮี เกิต ซน่ะ ลลาึง แตะ? 13 ตาว ฮอยจ นา เฮี ปุย ยุฮ ป คึต ป ตวยฮ ย่วง กิเบ่อา เซ. ซ ยุฮ เอะ ยุม ไม่ เดอึม ป ฆอก ป เบร โอ เญือะ ซ ไก ฆาื ลลาึง โม อิซราเอน,” อัฮ เซ.
โม เบ่นยามิน เซ ปังเมอ โอ ญอม ง่อต ป อัฮ โม เซ ละ แตะ. 14 โม เซ เยอ ฮอยจ เอิน เน่อึม ย่วง อาวต แตะ โครยญ โดฮ. โฮว รโจะ ดิ นึง ย่วง กิเบ่อา เซ ละ ซ มอง อื ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม อิซราเอน ฆาื อื. 15 เญือม เอีจ รโจะ โม เบ่นยามิน ตฮัน ยุฮ แตะ เน่อึม โครยญ ย่วง เงอ, โม ตฮัน ป ไปญ เครอึง รุป ยุฮ โม เบ่นยามิน เซ ไก ลอา ฮมาึน ไปล แลฮ เปือน ปุย เอิน. โนก ฮา เซ ปุย ย่วง กิเบ่อา เยอ เลือก แม โรฮ ตฮัน เกง ยุฮ แตะ อาแลฮ รอย ปุย. 16 ลลาึง โม ตฮัน โฮวน เซ ไก แม โม ป เกง ละ โกว อื เตะ วิ แตะ อาแลฮ รอย ปุย. ตฮัน โม เซ โรวก แม ซลิง ควน วัต แตะ ซโมะ. แมน ลัมเลือ เอิน, ปัง มัฮ โอเอีฮ แตวะ เมาะ เงียง ฮาึก, ดัฮ วัต อื โฮ, ลอก อื โม เซ เยอ. 17 โม ตฮัน ป ไปญ วิจ ยุฮ โม อิซราเอน เนอ ไก ปาวน แซน ปุย. เมีญ โตว ไม่ โม ตฮัน ยุฮ โม เบ่นยามิน เซ.
18 เญือม เซ โม อิซราเอน เนอ โอก โฮว ฮอยจ ละ ย่วง เบ่ตเอน. โฮว ไฮมญ พะจาว นา เซ ตอก เฮี, “โอ พะจาว, มัฮ ปุย นึง อื ไน โม เอะ เฮี ป ซ เกือฮ เปอะ โฮว รุป ไม่ โม เบ่นยามิน รกา เยอ?” อัฮ เซ. พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “เกือฮ โม ยูด่า โฮว รกา,” อัฮ เซ.
19 เญือม เอีจ ปวยฮ พริ อี โม อิซราเอน เนอ โกฮ โฮว, ตัง ไคะ ยุฮ แตะ ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ ปุย ย่วง กิเบ่อา เซ. 20 โม อิซราเอน เนอ โอก โฮว รุป เนอึม ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน. เกือฮ โม ตฮัน ยุฮ แตะ อาวต ก ลัง อาวต แตะ แปน ไล อื, ละ ซ ตอซู แตะ ไม่ โม เซ นึง ย่วง กิเบ่อา เซ. 21 ซเงะ เซ เยอ, โม เบ่นยามิน โอก เน่อึม ย่วง กิเบ่อา เซ, ปุน ยุฮ ยุม ไม่ โม อิซราเอน เซ ลอา ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย เอิน. 22-23 ฟวยจ เซ โม อิซราเอน ฮาวก ไววอน เนอึม ไววอน แนม ละ พะจาว ไม่ เยือม แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อื. โม เซ ไฮมญ พะจาว ตอก เฮี, “เอะ อัม ไมจ ฮาวก ตอซู ลั่ง ไม่ โม เบ่นยามิน ป มัฮ โม เอียกปุ แตะ เซ?” อัฮ เซ ละ อื. พะจาว โลยฮ อื ตอก เฮี, “โฮว ตอซู ไม่ เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื. โม อิซราเอน โฮลฮ แม รพาวม เรียง แตะ เบือ อื. อาึง แม ตฮัน ยุฮ แตะ เซ แปน ไล อื ตอก เอีจ ยุฮ แตะ ซเงะ กา เซ.
24 ฟวยจ เซ โม อิซราเอน โฮว ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน แม. แปน ซเงะ ลอา นึง อื. 25 ซเงะ เซ โม เบ่นยามิน โอก เน่อึม นึง ย่วง กิเบ่อา ละ ซ ตอซู แม แตะ ไม่ โม อิซราเอน แม. ปุน ยุฮ ยุม ไม่ ตฮัน ไปญ วิจ ยุฮ โม อิซราเอน ติ ฮมาึน ไปล ซเตะ เปือน ปุย เอิน. 26 โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื โฮว ไววอน แม ละ พะจาว ไม่ เยือม แตะ ฆาื อื นึง ย่วง เบ่ตเอน เซ. งาวม ซองนา พะจาว ไม่ โอต อื ป โซม ป ปอน แตะ ฮอยจ ละ เมือ กปู อื, ไม่ ตอง แตะ ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว. ทไว โรฮ โอเอีฮ ละ เกือฮ อื แปน ควน รโจะ รพาวม แตะ ไม่ พะจาว โรฮ. 27 เญือม เซ เยอ ฮิต ลปุง ซันญา ยุฮ พะจาว อาวต นึง ย่วง เบ่ตเอน. มัฮ เซ ป โฮว ไฮมญ โม อิซราเอน พะจาว ฆาื อื นา เซ. 28 ซตุ ป รซอฮ ละ พะจาว นึง ลั่กกา ฮิต ลปุง ซันญา เซ มัฮ ฟิเนฮัต กวน เอเลอาซา. (เอเลอาซา เซ มัฮ กวน อาโรน.) เญือม เซ โม อิซราเอน เนอ เกือฮ ฟิเนฮัต เซ ไฮมญ พะจาว ตอก เฮี, “โม เอะ อัม ไมจ แม โฮว ตอซู ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน ป มัฮ เอียกปุ แตะ เซ ติ โฮน แม? อัม ไมจ เอะ ลโล่ะ ฮา?” อัฮ เซ ละ อื. พะจาว อัฮ เฮี ละ อื, “โกฮ โฮว เมิฮ. ซง่าวป เปอ อาึ ซ เกือฮ โม เซ ไป นึง โม เปะ,” อัฮ เซ ละ อื.
29-30 เคียง ฮมอง อื ป อัฮ พะจาว เซ โม อิซราเอน เนอ เกือฮ ตฮัน ยุฮ แตะ โฮว รุป ปุ แตะ ไม่ โม เบ่นยามิน, แปน ลอวย โฮน เตือง เซ. เกือฮ โม ตฮัน ยุฮ แตะ โฮว เม่าะ รวิต ย่วง กิเบ่อา เซ ง่อน. เกือฮ แม โรฮ ตฮัน ยุฮ แตะ อาวต แปน ไล แตะ ตอก ยุฮ แตะ โฮน กา เซ. 31 โม เบ่นยามิน เนอ โอก ตอซู แม ปุ แตะ ไม่ โม อิซราเอน แม. โอก ฆาื อื ซไง ฮา ย่วง แตะ ปุ ปุ. โม เบ่นยามิน เซ โฮลฮ แม ยุฮ ยุม ไม่ โม อิซราเอน นึง คระ โฮว ปุย ย่วง เบ่ตเอน, ไม่ คระ โฮว ปุย ย่วง กิเบ่อา, ฮอยจ ละ นึง กังเด่น ก พริ ย่วง เซ ง่อน. โม อิซราเอน ยุม พามัน เมาะ ง่วย ปุย. 32 เญือม เซ โม เบ่นยามิน อัฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “โม เฮี เยอ เอีจ ไป แม นึง โม เอะ ตอก ไพรม แตะ,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. โม อิซราเอน อัฮ โรฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “เคียต ราึต ฮา โม เฮี และ, เกือฮ อาื แตะ โอก ซไง ฮา ย่วง อาวต อื เซ, โฮว ฮอยจ นึง คระ ติญ เซ,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ.
33 เญือม เซ โม อิซราเอน มู โฮวน นึง อื ราึต เนอึม ไม่ เดี่จ อื ติ แตะ นึง บ่าอันทามา. มู รมัฮ ป เม่าะ อาึง ติ แตะ นึง อื เซ โกฮ โรฮ ฮา ก เม่าะ แตะ โบ ย่วง กิเบ่อา ลวง ลั่ก เลียก ซเงะ นึง อื โรฮ. 34 โม เซ เอีจ มัฮ โม ตฮัน เลือก โม อิซราเอน อาึง ติ ฮมาึน ปุย ป เลียก ฮอยจ โตะ ย่วง กิเบ่อา เซ. โม อิซราเอน ไม่ โม เบ่นยามิน รุป เนอึม รุป แนม ปุ แตะ. โม เบ่นยามิน เซ ยุง โตว เอีจ ซ เกิต ป โตะ ป ตอง ละ แตะ เฟือฮ. 35  พะจาว เกือฮ เนอึม โม เบ่นยามิน ไป นึง โม อิซราเอน. ซเงะ เซ โม อิซราเอน ยุฮ ยุม ไม่ โม เบ่นยามิน เซ ลอา ฮมาึน ไปล พอน เปือน ไปล ติ รอย ปุย เอิน. ตฮัน โม เซ เยอ, มัฮ ตื โม ตฮัน ไปญ วิจ เตือง โอยจ แตะ. 36 เคียง เซ เยอ, โม เบ่นยามิน ยุง มัฮ แตะ นัม ไป. โม อิซราเอน เนอ เคียต แม ราึต ฮา โม เบ่นยามิน แม เบือ อาึง อื รพาวม แตะ นึง โม ป เม่าะ โบ ย่วง กิเบ่อา เซ. 37 โม ตฮัน ป เม่าะ โบ ย่วง เซ ซไจ โกฮ โฮว เลียก โตะ ย่วง เซ ยุฮ ยุม ไม่ ปุย นึง อื. 38 โม อิซราเอน ป เม่าะ เซ ซันญา อาึง โอเอีฮ ละ ปุโฮมว แตะ ตอก เฮี, “ดัฮ เปอะ เอีจ ยุ โอก ม่าึต งอ เน่อึม โตะ ย่วง โฮ, 39 ป เคียต ราึต เซ ไมจ อื เฌาะ โฮว แม ลั่กกา แตะ ละ ซ เรอึม แตะ รุป,” อัฮ เซ.
เญือม เอีจ ยุ โม เบ่นยามิน โฮลฮ แตะ ยุฮ ยุม ไม่ โม อิซราเอน ง่วย ปุย เซ, อัฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “โม เซ เอีจ ไป แม นึง เอะ ตอก ไพรม แตะ,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. 40 ลไล เซ ม่าึต งอ เซ โอก เนอึม เน่อึม โตะ ย่วง เซ. โม เบ่นยามิน เซ ลเตือฮ แมฆี ลั่กเคะ แตะ, ชวน โรฮ โอก ม่าึต งอ เน่อึม ย่วง อาวต แตะ เซ. ม่าึต งอ เซ กุ ลัมเลือ เอิน ฮอยจ เอิน มะลอง. 41 โม อิซราเอน เซ เฌาะ อาื แม รุป ไม่ โม เซ. โม เบ่นยามิน เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง นึง ยุ อื เอีจ มัฮ แตะ นัม ยุม. 42 โม เซ เยอ ริ ตอ ฮา โม อิซราเอน ฮอยจ นึง ลาึน เวือฮ, ปังเมอ โอ เกียฮ โปน อื. โม อิซราเอน ป โอก เน่อึม โตะ ย่วง เงอ โอก เรอึม โรฮ มอก โม เซ โรฮ. 43 อาวต เอิน รวิต โม เบ่นยามิน เซ, อาื โอ เญือะ ละ เอิน อื, มอก เอิน โม เบ่นยามิน เซ ปุ ปุ ฮอยจ เอิน ละ บลัฮ ย่วง กิเบ่อา ลวง ลั่ก โอก ซเงะ นึง อื. 44 โม เบ่นยามิน เซ ยุม แม ติ ฮมาึน ไปล ซเตะ เปือน ปุย เอิน. โม ป ยุม เซ มัฮ ตื โม ตฮัน เกง เตือง โอยจ อื.
45 โม ป โฮฮ ลั่ง อื เซ ลเตือฮ แม ตอ คระ ลาึน เวือฮ ฮอยจ นึง บลาวง ริมโมน แม. โม อิซราเอน เตือน ยุฮ ยุม ไม่ อื นึง คระ ตอ อื เซ พอน เปือน ปุย เอิน. อาื แม อื ฮอยจ นึง ย่วง กิโด่ม แม. เตือน แม ยุฮ ยุม ไม่ อื ลอา เปือน ปุย แม. 46 โม เบ่นยามิน ป ยุม ไน ซเงะ เซ เยอ ไก ลอา ฮมาึน ไปล พอน เปือน ปุย เอิน. มัฮ ตื โม ตฮัน เกง ไม่ ไปญ แตะ เครอึง รุป เตือง โอยจ อื. 47 เญือม เซ โม ตฮัน เบ่นยามิน เนอ ปังเมอ ไก โรฮ ลั่ง แลฮ รอย ปุย, นึง เตือน อื ตอ ลไล รุป ปุย แตะ เซ. โม เซ เยอ ตอ ฮอยจ นึง ลาึน เวือฮ, โฮว อาวต นึง รอัง ป อัฮ ปุย ริมโมน ไม่ เซ. โม เซ เยอ ลอต อาวต นา เซ ปาวน เคิ. 48 โม อิซราเอน นึง อื แม ลเตือฮ แม มอก โม เบ่นยามิน ป โฮฮ ลั่ง อื นึง ย่วง นึง อื. ยุฮ ยุม ไม่ ปุย เตือง ปรเมะ ปรโปวน นึง อื ฮอยจ ละ ซัตซิง, เมาะ ป ยุ แตะ เตือง โอยจ อื. โฮฮ ฮา เซ เยอ ย่วง นึง อื โตก แม อื นึง งอ เกือฮ ฮะ โอยจ โครยญ ย่วง เอิน.