21
โม เบ่นยามิน โฮลฮ ปุย เญือะ แตะ
กา เซ เยอ โม อิซราเอน เอีจ ซันญา ซโตฮ อาึง โอเอีฮ ไม่ พะจาว นึง ย่วง มิซปา เซ ตอก เฮี. “โม เอะ เฮี ซ เกือฮ โตว กวน เครีฮ แตะ เญือะ ไม่ โม เบ่นยามิน เซ ติ ปุย เนอึม,” เอีจ อัฮ เซ. ฟวยจ เซ โม ลัปซด่อน เนอ ฮาวก ดิ ฮอยจ นึง ย่วง เบ่ตเอน, งาวม ซองนา พะจาว นา เซ ฮอยจ ละ ปู พริ. เยือม โรฮ ไม่ อื เรียง. อัฮ เฮี ละ พะจาว, “โอ เยโฮวา, พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน, เมอยุ เกิต โอเอีฮ ตอก เฮี ละ โม อิซราเอน เนอ? ซเงะ เนาะ เฮี โม อิซราเอน เนอ วิต ฮา ไพรม แตะ ตา ติ เจอ,” อัฮ เซ. ปวยฮ พริ เซ โม ลัปซด่อน เนอ โกฮ เน่อึม เมือ กซะ งาวป อื. ยุฮ คัน ทไว ติ. ตอง ทไว โอเอีฮ ละ พะจาว. ทไว โรฮ โอเอีฮ ละ ซ รโจะ อื รพาวม แตะ ไม่ พะจาว. กา เซ เยอ, โม อิซราเอน เอีจ ซันญา ซโตฮ อาึง อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮี, “ดัฮ ไก ป โอ ฮอยจ โพรม นึง ย่วง มิซปา ซองนา พะจาว เยอ, ไมจ ปุย ยุฮ ยุม ไม่,” เอีจ อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. เญือม ฮอยจ โพรม โม อิซราเอน เซ ไม่ ปุ แตะ นึง ย่วง เบ่ตเอน เซ ไฮมญ ปุ แตะ ฆาื อื ตอก เฮี, “ปุย ไน โม อิซราเอน เฮี มัฮ ปุย นึง อื ป โอ ฮอยจ โพรม ไม่ ปุย เญือม โพรม ปุย ย่วง มิซปา เซ?” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. โม ลัปซด่อน เซ เลียก พาวม นึง โม เบ่นยามิน ป ลัง มัฮ ปุ โม โกะ แตะ เซ. อัฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “เฮฮ, เฮฮ, ซเงะ เนาะ เฮี โม อิซราเอน เนอ เอีจ ไฆร เนอึม ตา ติ เจอ. เอะ ซ ไมจ ยุฮ ตอก เมอ ตอก ซ ซาวป แตะ ปรโปวน ละ โม เบ่นยามิน ป โฮฮ ลั่ง อื เฮี, ละ ซ เกือฮ แปน ปุย เญือะ อื? โม เอะ เอีจ ฟวยจ ซันญา ซโตฮ อาึง เบือ มอยฮ พะจาว, ละ โอ แตะ ซ เกือฮ กวน เครีฮ โม โกะ แตะ แปน ปรโปวน เญือะ อื,” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ.
โม เซ ไฮมญ ปุ แตะ ตอก เฮี, “ไน โม อิซราเอน เฮี มัฮ ย่วง เมอ นึง อื ป โอ ฮาวก รโจะ ดิ ซองนา พะจาว นึง ย่วง มิซปา เยอ?” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. เญือม เซ เยอ ไก โรฮ ป โลยฮ ละ อื ตอก เฮี, “มัฮ ปุย ย่วง ยาเบ่ต กิเลอัต ป โอ ฮอยจ ติ ปุย เนอึม,” อัฮ เซ. เญือม กอก ปุย มอยฮ ปุ แตะ นึง กัน โพรม แตะ เซ, ไก โตว ป ฮอยจ เน่อึม นึง ย่วง ยาเบ่ต กิเลอัต นึง ติ ปุย เนอึม. 10 โม ป โพรม เซ ดวน ตฮัน เกง ละ รุป ฆาื อื ติ ฮมาึน ไปล ลอา เปือน ปุย. อัฮ เฮี ละ อื, “โฮว ยุฮ ยุม ไม่ โม ยาเบ่ต กิเลอัต เซ, เตือง โม ปรโปวน ไม่ โม กวนดุ นึง อื. 11 ไมจ โรฮ เปอะ ยุฮ ตอก เฮี, ปรเมะ ปรโปวน ป เอีจ ไก ปุย เญือะ อื ยุฮ ยุม ไม่ เตือง โอยจ อื. เมาะ โม ปรโปวน โอ ดิ เญือะ นึง อื ปังเมอ โอ เปอะ ไมจ ยุฮ ยุม ไม่,” อัฮ เซ ละ อื. 12 โม ตฮัน เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ. เญือม เซ ยุ โรฮ โม ปเครีฮ ไน โม ยาเบ่ต กิเลอัต เซ ปาวน รอย ปุย. โรวก โรฮ ปเครีฮ โม เซ ฮอยจ นึง ไคะ ชิโล ป อาวต นึง เมือง คะนาอัน เซ.
13 เญือม เซ เยอ โม ป ฮอยจ โพรม เตือง โอยจ อื เซ ตาว รซอม แตะ ละ โม เบ่นยามิน ป อาวต นึง รอัง ริมโมน เซ. รโฮงะ โรฮ โอ แตะ เญือะ ซ รุป ไม่ อื ละ อื. 14 เญือม เซ โม เบ่นยามิน เซ เอีญ โรฮ ฆาื อื. โม อิซราเอน เนอ เกือฮ โรฮ โม ปเครีฮ ป มัฮ โม ยาเบ่ต กิเลอัต เซ ละ โม เบ่นยามิน เซ, ปังเมอ โอ ดิ ปอ โครยญ แตะ ยุฮ ปุย โม เซ.
15 โม ลัปซด่อน เซ เลียก พาวม ลัมเลือ นึง โม เบ่นยามิน เซ นึง เกือฮ พะจาว เจอ โม อิซราเอน ดุต เอิน ฮา โม อิซราเอน เซ ตา ติ เจอ. 16 โม ป กวต ป เฮียง ลลาึง โม ป โพรม เซ อัฮ เฮี ละ ปุ แตะ, “เคียง เมอ ยุฮ ปุย ยุม ไม่ โม ปรโปวน เบ่นยามิน เฮี เตือง โอยจ อื, เอะ ซ ยุฮ ตอก เมอ ละ โม ป โอ ดิ โฮลฮ ปรโปวน เญือะ แตะ เซ?” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. 17 โม เซ อัฮ แม เฮี ละ ปุ แตะ, “ไมจ เอะ ซาวป ตอก ซ โฮลฮ แตะ ปรโปวน ละ โม ป โฮฮ ลั่ง อื เฮี, เดอึม เจอ โม เฮี โอ ซ ดุต เจือ ฆาื ฮา โม อิซราเอน เฮี. 18 ซ เกือฮ เอะ กวน รโปวน แตะ ละ อื ปังเมอ โอ เกียฮ แปน, นึง เอีจ ซันญา ซโตฮ โม อิซราเอน อื ไม่ ปุ แตะ ตอก เฮี, ‘ดัฮ ไก ป เกือฮ กวน รโปวน แตะ ละ โม เบ่นยามิน ละ ซ แปน อื ปุย เญือะ อื, ปุย เซ ซ ลอก ป โอยจ นึง โซะ แตะ,’ อัฮ เซ. 19 โม เซ อัฮ โรฮ เฮี, ‘ง่อต แลน เมิฮ, กัน ชลอง ระ โฮว ไว ปุย พะจาว โครยญ เนอึม นึง เมือง ชิโล เซ เอีจ ซ เติง’ ” อัฮ เซ ละ ปุ แตะ. (ย่วง ชิโล เซ มัฮ ป อาวต ราว ย่วง เบ่ตเอน ฆรึม ย่วง เลโบ่นา, ป อาวต บลัฮ คระ ฮาวก ปุย เน่อึม เบ่ตเอน ฮอยจ เชเคม เซ ลวง โอก ซเงะ นึง อื.)
20 โม เซ อัฮ เฮี ละ โม เบ่นยามิน เซ ฆาื อื, “โฮว เม่าะ อาึง นึง โตะ รปึม อะงุน เนอ. 21 มอง แก ฮอยจ ปุย เยอ. ดัฮ เปอะ ยุ โอก ฟอน โม กวน เครีฮ ปุย ชิโล ตัม ปซี ปซา เอีจ กอ ยุฮ แตะ โฮ, โอก โฮมวต โรวก ติ ปุย ติ ละ แปน อื ปรโปวน เญือะ เปอะ. เอีญ ไม่ ฮอยจ นึง นาตี อาวต โม โกะ เปอะ. 22 ดัฮ มะเปือะ เพร ลปุ ปรโปวน โม เซ ฮอยจ อัฮ ละ เอะ โฮ, เอะ ซ โลยฮ ละ อื ตอก เฮี, ‘ปัว เปอะ ญอม เนิ เบือ เลียก พาวม เปอะ นึง เงอะ. เญือม โฮว รุป ปุย โฮ, เอะ โฮลฮ โตว ปรโปวน ละ โม เบ่นยามิน เซ ปอ กุม อื โม โกะ อื. ดัฮ เปอะ ญอม ยุฮ ตอก เซ, โม เปะ ปุ โรฮ เปอะ พิต ลปุง ซันญา แตะ นึง โรฮ,’ ซ อัฮ เซ ละ.”
23 โม เบ่นยามิน เซ ยุฮ เนอึม อื ตอก เซ. โฮมวต เนอึม โรวก ปรโปวน ฟอน เซ แปน ปุย เญือะ แตะ. เอีญ ไม่ อื ฮอยจ นึง นาตี อาวต โม โกะ แตะ. เฌาะ เพรียง โคระ แม ย่วง อาวต แตะ โฮวน ย่วง, ลอต อาวต นึง อื. 24 โม อิซราเอน เนอ ตัง โคน ตัง โอก เอีญ ฮอยจ ละ จัตเจือ โม โกะ แตะ นึง นาตี อาวต เจอ แตะ ไอฮ เตือง ไพ เตือง มัน.
25 เจน เซ เยอ, โม อิซราเอน ไก โตว กซัต ยุฮ. ตัง โคน ตัง ยุฮ ไอฮ โอเอีฮ ตัม รพาวม โกะ แตะ ไอฮ.