ติ กซัต
พะทัม ติ กซัต มัฮ ป ซึป ไลลวง เมือง อิซราเอน เน่อึม นึง ไลลวง ไซฮ ปุย อาึง นึง พะทัม ลอา ซามูเอน. พะทัม ติ กซัต เฮี ไก ลอวย คัก.
1. ไลลวง โฮลฮ ซาโลมอน แปน กซัต เมือง อิซราเอน ไม่ เมือง ยูด่า ฟวยจ ยุม ด่าวิต ป มัฮ เปือะ อื.
2. ไลลวง กัน ระ ไล ป โฮลฮ ซาโลมอน ยุฮ, ระ ลั่ก เกือฮ เอะ ยุง ตอก ยุฮ อื วิฮัน ยุฮ พะจาว นึง อื.
3. ไลลวง ตอก รกัฮ บั่นเมือง แปน ลอา ปะเทต, ลั่ก ก ล่าวง ติ, ลั่ก ก เซฮ ติ, ไม่ ไลลวง โม กซัต ป ตัตเตียง ลอา ปะเทต เซ. พะทัม เฮี เกือฮ เอะ ยุง ไลลวง กซัต โม เซ ฮอยจ ละ ซไม ซเตะ รอย เนอึม กา เกิต พะเยซู.
ป ไซฮ พะทัม กซัต เฮี เกือฮ เอะ ยุง จีวิต โม กซัต โครยญ โฆะ อื, ไม่ ยุง เมาะ เนอึม รพาวม กซัต เซ ละ พะจาว. เญือม เนอึม รพาวม กซัต เซ ละ พะจาว, ปะเทต นัม อื จเลิน เบือ อื. เญือม เลฮ อื เตียง พะจาว ไม่ นัม อื ปุย โฮว ไว ฮุป โอเอีฮ, ปะเทต เตียง อื กอ ไลจ โลม ฆาื อื. โม กซัต นึง ปะเทต ลั่ก ก ล่าวง อื แปน ตื ปุย โอ เนอึม ละ พะจาว เตือง โอยจ อื. โม กซัต ตัตเตียง ปะเทต ลวง ลั่กเซฮ นึง อื ปังเมอ ไก โรฮ ปุย ไมจ นึง ง่อน.
พะทัม ติ กซัต เกือฮ เอะ ยุง เมาะ ซัมคัน โม ป ซึป ลปุง พะจาว, ป มัฮ ปุย กา รพาวม นึง ซตอก แตะ ปุย โอ ไมจ ไว ฮุป, ไม่ เกือฮ อื ปุย เนอึง ป อัฮ พะจาว. ไลลวง เอลียา นึง โบ่ต 18 มัฮ ป ระ เนอึม ไล นึง เกือฮ อื เอะ ยุง ตอก เป พะจาว โม ซตุ พะบ่าอัน เตือง โอยจ อื, ไม่ เกือฮ อื โม ลัปซด่อน เอีญ เคะ พะจาว.
1
กซัต ด่าวิต เอีจ กวต
เญือม เอีจ กวต เนอึม กซัต ด่าวิต เตอ, ปัง เกือฮ ปุย ฮอป พรุ โฮวน ปลัฮ, ปุ เญือะ ซโอว ยุฮ แตะ. เญือม เซ โม กวนไจ ยุฮ กซัต เซ อัฮ เฮี ละ กซัต ด่าวิต ฆาื อื, “โอ กซัต, เอะ ปัว โฮว ซาวป ปเครีฮ ม่อง ละ เปอะ ติ ปุย, ละ ซ เกือฮ แปน ป แลน แก ปะ. ซ เกือฮ โรฮ ไอจ โบลม ปะ ละ ซ อาวม เปอะ ป ซโอว,” อัฮ เซ ละ อื.
โม เซ โฮว ซาวป เนอึม อื เลี่ป เมือง อิซราเอน เซ, ละ ซ โฮลฮ แตะ ปเครีฮ ไมจ ติ ปุย. โฮลฮ โรฮ อาบี่ชัก, ป มัฮ ปเครีฮ ย่วง ชูเนม ติ ปุย. ตาว อื ฮอยจ เคะ กซัต เซ. ปเครีฮ เซ มัฮ เนอึม ปุย ไมจ นา ซา ฮัก. แปน ป แลน แก กซัต เซ ไม่ รซอฮ โรฮ อื ละ อื, กซัต เซ ปังเมอ โอ อาวต ไม่ อื ตอก อาวต รเมะ รโปวน ไม่ ปุ แตะ โฮ.
อาโด่นียา เฆรือง แปน กซัต
5-6 ป มัฮ อาโด่นียา เยอ, มัฮ โรฮ กวน รเมะ กซัต ด่าวิต, ไม่ มัฮ แตะ ปุย ไมจ ฮุนฮัง. มอยฮ มะ อื มัฮ ฮักกิต. อาโด่นียา เซ เมีญ ติ แตะ มัฮ ป ระ ป คาว. อัฮ เฮี, “มัฮ อาึ ป ซ แปน กซัต เตอ,” อัฮ เซ. อาโด่นียา เซ มัฮ ปุทัต อัปซาโลม. เคียง เอีจ ยุม อัปซาโลม เมอ, มัฮ อาโด่นียา เซ ป กวต นึง อื ฮา ปุย ไฮญ ไน โม ป มัฮ กวน ด่าวิต เซ เตือง โอยจ อื. ปุย เซ เพรียง โรฮ เลาะ รุป เซิก, ไม่ โม ตฮัน บุก บรอง, ไม่ ตฮัน โฮว รกา แตะ รฮอน ปุย เอิน. กซัต ด่าวิต ไฮมญ โตว โรฮ ป ยุฮ ป อัฮ อื เซ ไม่ โอ โรฮ อื คัต เวียน ติ ชวง เนอึม.
เญือม เซ อาโด่นียา เซ ซิงซา โรฮ โอเอีฮ ไม่ โยอัป กวน เซรุยา ไม่ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ. ปุย ลอา เซ พาวม ดิ โรฮ ไม่ อาโด่นียา เซ. ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ ติ ปุย อื ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว, ไม่ ชิเมอี ไม่ เรอี ฮอยจ ละ โม ตฮัน ป โฮลฮ แลน แก กซัต ด่าวิต เซ, ปังเมอ โอ พาวม ไม่ อาโด่นียา เซ ติ ตื เนอึม.
ติ ซเงะ อื อาโด่นียา ตุย โรฮ ป มัฮ แกะ, โมวก โปก, ไม่ กวน โมวก โกลยญ ละ ซ มอก แตะ ทไว ละ พะจาว, นา ก ไก ซโมะ ฮุป ซโอยญ โบ รอาวม ปลาึฮ เอนโรเกน เซ. เญือม เซ อาโด่นียา กอก โม ปุ ปุย แตะ ป มัฮ กวน ด่าวิต เซ ฮอยจ เคะ แตะ, กอก โรฮ อื ไม่ โม ป มัฮ ลุกนอง กซัต ด่าวิต นึง นาตี ยูด่า เซ เตือง โอยจ อื. 10 ปังเมอ โอ กอก นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ, ไม่ เบ่ไนยา. โม ตฮัน ป โฮลฮ แลน แก กซัต เซ ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ ปุ โกะ อื เซ, ปุ โรฮ กอก อื.
11 ฟวยจ เซ นาทัน เนอ โฮว เคะ บั่ตเชบ่า ป มัฮ มะ ซาโลมอน เซ. อัฮ เฮี ละ อื, “อาโด่นียา กวน ออระ ฮักกิต เซ, เอีจ ตัง ไอฮ ติ แตะ แปน กซัต. กซัต ด่าวิต เซ ปังเมอ โอ ดิ ยุง ไลลวง เฮี. ตอก เมอ, ปะ อัม เอีจ ฮมอง โรฮ เปอะ ไลลวง เซ? 12 อาึ มัฮ ฮอยจ ปัว ซิงซา ไลลวง เฮี ไม่ เปอะ, นึง ฆวต เรอึม แตะ จีวิต ปะ ไม่ เรอึม โรฮ โฮะ จีวิต ซาโลมอน กวน รเมะ เปอะ เซ โรฮ. 13 ปัว เปอะ โฮว เคะ กซัต ด่าวิต ไกลจๆ อัฮ ละ อื ตอก เฮี, ‘โอ กซัต จาวไน ยุฮ อาึ, ปะ เอีจ ซันญา เปอะ อาึง ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี, ซ เกือฮ เปอะ ซาโลมอน กวน เปอะ เซ แปน กซัต ฆรอ แตะ, ไม่ ซ งาวม โรฮ อื เบือง ก งาวม เปอะ เซ, โม่ เปอะ เอีจ อัฮ ตอก เซ? ปเลี่ย เฮี เกียฮ มัฮ โน่ง อาโด่นียา เมอ ป โฮลฮ แปน กซัต เตอ,’ ปัว เปอะ อัฮ เซ ละ. 14 ลไล เลียก อู ปะ ไม่ กซัต ยุฮ แตะ เซ อาึ ซ เลียก เรอึม โรฮ รโพ ลปุง เปอะ เซ เกือฮ ซโตฮ,” อัฮ เซ ละ อื นาทัน เนอ.
15 บั่ตเชบ่า เซ เลียก เนอึม เคะ กซัต เซ นึง โตะ ฮอง ก ไอจ อื. เญือม เซ กซัต ด่าวิต เซ เอีจ กวต เนอึม. ป มัฮ อาบี่ชัก ปุย เมือง ชูเนม เซ แปน ป แลน แก ด่าวิต เซ. 16 เญือม เอีจ ฟวยจ นุ่ม บั่ตเชบ่า เซ ไว ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ เอ, กซัต ด่าวิต เซ อัฮ เฮี ละ อื, “เมอ ฆวต ไอฮ เปอะ?” อัฮ เซ ละ อื.
17 บั่ตเชบ่า อัฮ เฮี ละ อื, “โอ กซัต จาวไน ยุฮ อาึ, โม เปะ เอีจ ซันญา เปอะ อาึง ซโตฮ ละ อาึ ป มัฮ กวนไจ เปอะ เฮี นึง มอยฮ เยโฮวา พะจาว ยุฮ แตะ, ซ เกือฮ เปอะ ซาโลมอน กวน รเมะ แตะ เซ แปน กซัต ฆรอ แตะ. 18 ง่อต แลน เมิฮ, ปเลี่ย เฮี เอีจ มัฮ อาโด่นียา ป โฮลฮ แปน กซัต เตือง โอ โม เปะ ดิ ยุง ไลลวง อื เฟือฮ. 19 อาโด่นียา เซ เอีจ มอก โรฮ ทไว ซัตซิง โกลยญ, แกะ โมวก โอเอีฮ โฮวน. เอีจ กอก โรฮ โม ป มัฮ กวน เปอะ โรฮ, กอก โรฮ อื ไม่ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ, เตือง โยอัป ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน เซ. ซาโลมอน ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ เซ ปังเมอ โอ กอก อื เฟือฮ. 20 โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ, ปเลี่ย เฮี โม อิซราเอน เตือง โอยจ อื มอง ง่อต ป ซ อัฮ เปอะ เซ. ‘ซ มัฮ ปุย นึง อื ป ซ เกือฮ อื งาวม เบือง ก งาวม แตะ?’ อัฮ เซ ละ โม เปะ ปุย เยอ. 21 ดัฮ โม เปะ โอ อัฮ โอเอีฮ เฟือฮ โฮ, เญือม เอีจ โฮว อาวต โม เปะ ไม่ จัตเจือ ไพรม แตะ โฮ, อาึ ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ กวน เปอะ เซ ซ เมีญ ปุย เยอะ มัฮ โม ป เลฮ เตียง ไม่ ซ ลอก ตุต แตะ ฆาื อื,” อัฮ เซ.
22 ลไล อู ลั่ง บั่ตเชบ่า ไม่ กซัต ด่าวิต เซ, นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ ฮอยจ โรฮ นา เซ โรฮ. 23 โม ป อาวต นา เซ อัฮ เฮี ละ กซัต, “เฮิ, นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เยอ ฮอยจ โรฮ เคะ เปอะ,” อัฮ เซ. เญือม เอีจ ฮอยจ นาทัน ลั่กกา กซัต เซ นุ่ม ไกญ แตะ ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ.
24 นาทัน เซ อัฮ เฮี, “โอ กซัต ป มัฮ จาวไน ยุฮ อาึ, ปะ อัม เอีจ มัฮ ดวน เปอะ อาโด่นียา แปน กซัต ฆรอ แตะ? 25 ซเงะ เนาะ เฮี อาโด่นียา เอีจ มอก ทไว แกะ โมวก, ไม่ กวน โมวก โกลยญ โฮวน ตัว. เอีจ กอก แม โรฮ โม ป มัฮ กวน รเมะ กซัต, เตือง โยอัป ป มัฮ ฮัวนา ตฮัน ไม่ อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ ฮอยจ เคะ แตะ โรฮ. ง่อต แลน, ปเลี่ย เฮี โม เซ เยอ เอีจ งาวม โซม ญุ่ก กุก ญึม ไม่ ปุ แตะ, ไม่ เอีจ อัฮ โรฮ แตะ เฮี, ‘ปัว เกือฮ กซัต อาโด่นียา ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง.’ เอีจ อัฮ เซ ละ อื. 26 อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ เปอะ ไม่ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ, ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า ไม่ ซาโลมอน ป มัฮ กวนไจ เปอะ เซ, ปังเมอ โอ กอก อื ฮอยจ เคะ แตะ. 27 ป เกิต โอเอีฮ ตอก เฮี ฆาื อื, อัม เอีจ มัฮ ป เมก ป ไม ปะ ละ อื ตอก เซ? เมือต แลน โม เอะ ป มัฮ โม กวนไจ ยุฮ เปอะ เฮี, ดิ ฮมอง โตว ป เมกไม ปะ, ละ ซ เกือฮ เปอะ แปน กซัต ฆรอ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื นาทัน เนอ.
ปุย ดุฮ ซาโลมอน แปน กซัต
28 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวิต เซ อัฮ เฮี, “กอก บั่ตเชบ่า เซ ฮอยจ เคะ อาึ,” อัฮ เซ. บั่ตเชบ่า เซ เลียก ชุง เอิน ลั่กกา อื. 29 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวิต ซันญา อาึง อื ละ อื ตอก เฮี, “แจง ไอม พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน ป โตฮ อาึ เกือฮ โปน ฮา เม่ะมั่ก รพาวม ตุก แตะ ตอก ออฮ, 30 อาึ แจง ซ เกือฮ ซาโลมอน ป มัฮ กวน รเมะ เปอะ เซ โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อาึ ตอก เซ โรฮ. อาึ ซ ยุฮ เอิน ตอก อัฮ แตะ เซ ซเงะ เนาะ เฮี เอิน ตอก ซันญา แตะ อาึง ละ เปอะ ไพรม อื โฮ,” อัฮ เซ กซัต ด่าวิต เตอ. 31 เญือม เซ บัตเชบ่า นุ่ม เอิน ไว อื ปอ จิ ไกญ แตะ เตะ. ฟวยจ เซ อัฮ เฮี ละ กซัต ด่าวิต, “ปัว กซัต ยุฮ แตะ ลั่ง ไอม ไพรม กอย ไม่ ไมจ ลอป ป ยุ เคราะ ลอป ป ฮมอง แตะ,” อัฮ เซ.
32 ฟวยจ เซ กซัต ด่าวิต อัฮ แม เฮี, “โฮว กอก ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ, ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ, ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า เซ เกือฮ ฮอยจ เคะ อาึ เฮี,” อัฮ เซ. โม เซ เยอ ฮอยจ เนอึม เคะ อื. 33 กซัต ด่าวิต อัฮ เฮี ละ อื, “บะ โรวก โม ป ระ ป คาว ยุฮ อาึ อื เกือฮ โฮว ไม่ เปอะ. เกือฮ ซาโลมอน กวน รเมะ อาึ เซ ฮาวก บุก ลอ* ยุฮ อาึ เซ, ตาว เกือฮ โฮว ฮอยจ นึง ก ไก รอาวม ปลาึฮ กีโฮน เซ. 34 เกือฮ โรฮ ซาโด่ก ไม่ นาทัน เซ เรฮ ลออยฮ นึง ไกญ ซาโลมอน ละ ดุฮ อื เกือฮ แปน กซัต ละ โม อิซราเอน เฮี. ฟวยจ เซ โม เปะ เอ ไมจ โรฮ เปอะ ปาึง โตวต ไม่ อัฮ แตะ เฮี, ‘ปัว กซัต ซาโลมอน อาวต ไม่ ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง แตะ,’ ไมจ เปอะ อัฮ ตอก เซ. 35 ฟวยจ เซ โม เปะ เตือง โอยจ เปอะ ไมจ แม เปอะ โฮว ฟวต นึง คระ เอีญ อื. ฟวยจ เซ ซาโลมอน ซ ฮอยจ งาวม ก งาวม คึ ยุฮ อาึ นึง โฮลฮ แตะ แปน กซัต รโตง อาึ, นึง เอีจ เลือก อาึ อาึง ละ แปน อื ป ตัตเตียง โม อิซราเอน ไม่ โม ยูด่า โรฮ,” อัฮ เซ.
36 ฟวยจ เซ เบ่ไนยา โลยฮ อื ละ กซัต เซ ตอก เฮี, “อาเมน, ปัว เยโฮวา ป มัฮ พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ แปน เนอึม ตอก เซ. 37  พะจาว เอีจ อาวต ไม่ ปะ ตอก ออฮ, ปัว โรฮ เกือฮ อาวต ไม่ ซาโลมอน ตอก เซ โรฮ. ปัว โรฮ เกือฮ กัน ตัตเตียง ยุฮ อื ระ แม ฮา กัน ตัตเตียง ยุฮ ปะ ป มัฮ จาวไน ยุฮ ฮุ โรฮ,” อัฮ เซ เบ่ไนยา.
38 เญือม เซ เยอ ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ, ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว, ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า, ไม่ โม ตฮัน ป มอง โซะโกะ ฮรักซา นึง กซัต เซ, เกือฮ เนอึม ซาโลมอน ฮาวก บุก ลอ ยุฮ กซัต ด่าวิต. ฟวยจ เซ โฮว ตาว เนอึม อื ฮอยจ นึง รอาวม ปลาึฮ กีโฮน เซ. 39 ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ เซ ตุย โด่วง ซัตซิง ป อาึง ปุย ลออยฮ นึง ป โรวก อื เน่อึม พากัง ซัมคัน ยุฮ พะจาว เซ. เรฮ ลออยฮ อาวต นึง อื เซ นึง ไกญ ซาโลมอน. ฟวยจ เซ โม เซ เยอ ปาึง แม โตวต ยุฮ แตะ. ป มัฮ โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ อัฮ เฮี, “ปัว กซัต ซาโลมอน ไมจ ป ยุ เคราะ ป ฮมอง,” อัฮ เซ. 40 โม ลัปซด่อน เตือง โอยจ อื เซ โฮว ฟวต กซัต ซาโลมอน เซ. ปาึง ปุ โฮว เปี ยุฮ แตะ, ฟอน ลัม ปุ โฮว ไม่ รพาวม ไมจ มวน แตะ, รโอง เอิน ปอ ดุงเดียง เตะ เอิน.
41 เญือม เซ อาโด่นียา ไม่ แคก เลือ ป อาวต ไม่ อื เซ ฮมอง โรฮ ลอยฮ เซียง โอเอีฮ เซ โรฮ, ปุก เญือม เอีจ ฟวยจ โซม อื ไม่ ปุ แตะ. เญือม ฮมอง โยอัป ลอยฮ เซียง โตวต เซ อัฮ เฮี ฆาื อื, “มัฮ เซียง เมอ ป ลอยฮ เนอึม ไอฮ พาวม แตะ นึง โตะ เวียง เซ. มัฮ ไล ตอก เมอ แล?” อัฮ เซ ละ ปุย. 42 ลไล อู ลั่ง โม เซ เยอ, โยนาทัน กวน อาบี่ยาทา ป มัฮ ซตุ เซ ฮอยจ โรฮ นา เซ. อาโด่นียา อัฮ เฮี ละ อื, “เลียก ฮอยจ นา เฮี เยอ, ปะ มัฮ เปอะ ปุย ไมจ ไล, ตึน ซ มัฮ ฮอยจ รโฮงะ โรฮ เปอะ ไลลวง ไมจ ละ เอะ โรฮ ตาึ,” อัฮ เซ ละ อื. 43 โยนาทัน เซ โลยฮ อื ตอก เฮี, “มัฮ โตว ตอก เซ. ปเลี่ย เฮี เยอ กซัต ด่าวิต ป มัฮ จาวไน ยุฮ เอะ เตือง โอยจ เจอะ เอีจ เกือฮ ซาโลมอน แปน กซัต. 44 เอีจ ดวน ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ, ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว, ไม่ เบ่ไนยา กวน เยโฮยาด่า, ไม่ โม ตฮัน ป มอง โซะโกะ ฮรักซา นึง กซัต เซ, เกือฮ อื โฮว ฟวต ซาโลมอน เซ. โม เซ เยอ เอีจ เกือฮ โรฮ อื ฮาวก บุก ลอ ยุฮ กซัต โรฮ. 45 ซาโด่ก ป มัฮ ซตุ, ไม่ นาทัน ป ซึป ลปุง พะจาว เซ เอีจ เรฮ ลออยฮ นึง อื ละ ดุฮ อื ซาโลมอน แปน กซัต นา ก ไก รอาวม ปลาึฮ กีโฮน เซ. โม เซ เตือง โอยจ อื ฮาวก เน่อึม นา เซ ไม่ มวน โมฮ รโอฮ รออง แตะ ตอก เอีจ ฮมอง เปอะ ลอยฮ อื เซ. 46 ปเลี่ย เฮี ซาโลมอน เอีจ โฮลฮ เนอึม แปน กซัต. 47 โฮฮ ฮา เซ โม ป ระ ป คาว ยุฮ กซัต ซาโลมอน เซ เอีจ เลียก ปิฮ โรฮ มุ่น ละ กซัต ด่าวิต ตอก เฮี, ‘ปัว พะจาว ยุฮ เปอะ เกือฮ มอยฮ กซัต ซาโลมอน พรุ เฮือ ฮา มอยฮ โกะ เปอะ. ปัว โรฮ เกือฮ กัน ตัตเตียง ยุฮ อื ระ แม ฮา กัน ตัตเตียง ยุฮ ปะ โรฮ,’ อัฮ เซ ละ อื. ฟวยจ เซ กซัต ด่าวิต นุ่ม นึง เตียง ก ไอจ แตะ, ไววอน ละ พะจาว. 48 อัฮ เฮี, ‘ลืลาว เยโฮวา พะจาว ยุฮ โม อิซราเอน ป เกือฮ แม โรฮ จัตเจือ อาึ ติ ปุย โฮลฮ แปน กซัต ฆรอ อาึ. อาึ เอีจ โฮลฮ ยุ ไอฮ นึง ไง่ แตะ ซเงะ เนาะ เฮี,’ อัฮ เซ ด่าวิต เตอ.”
49 เญือม เซ โม ป มัฮ แคก เลือ ยุฮ อาโด่นียา เซ ฮลัต เตีจ โตวฮ ฆราึง ฆาื อื. ลอต โกฮ เอีญ ตัม รโตง แตะ เตือง ไพ เตือง มัน. 50 อาโด่นียา ฮลัต โรฮ นึง ซาโลมอน, โกฮ โฮว ฆาื อื ฮอยจ นึง พากัง ระ. ฮาวก ไปญ โด่วง อาวต นึง โจง คัน ทไว เซ.
51 ไก โรฮ ป ฮอยจ รโฮงะ ละ กซัต ซาโลมอน ตอก เฮี, “ปเลี่ย เฮี อาโด่นียา ฮลัต นึง ปะ. เอีจ โกฮ โฮว ฮอยจ นึง พากัง ระ. กัมลัง ไปญ ลั่ง โด่วง อาวต นึง โจง คัน ทไว เซ ฆาื อื. อัฮ เฮี ไม่ อื, ‘ปัว กซัต ซาโลมอน ซันญา อาึง ละ อาึ ฮัม, นึง โอ แตะ ซ ยุฮ ยุม ไม่ อาึ ป มัฮ กวนไจ ยุฮ อื เฮี,’ อัฮ เซ.”
52 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน โลยฮ อื ตอก เฮี, “ดัฮ โกะ อื เปลีฮ มัฮ แตะ ปุย เนอึม รพาวม โฮ, ปัง มัฮ ฮาึก อื, ปุ ซ ฆรอยจ ฮอยจ ลังเตะ ติ เงียง เนอึม. ดัฮ มัฮ ปุย ฆอก ไล โฮ, ปังเมอ ซ ยุม ฆาื อื,” อัฮ เซ. 53 เญือม เซ กซัต ซาโลมอน ดวน ปุย โฮว ตุย อื เกือฮ เลีฮ ฮา คัน ทไว เซ. เญือม เอีจ เลีฮ อื, อาโด่นียา เซ เอีญ นุ่ม ไว กซัต ซาโลมอน เซ. กซัต ซาโลมอน อัฮ แม เฮี ละ อื, “โกฮ เอีญ ฮอยจ นึง เญือะ เปอะ เมิฮ,” อัฮ เซ ละ อื.
* 1:33 1:33 ป อัฮ ปุย ลอ ไม่ เซ มัฮ บรัง นัมพา ป เกิต เน่อึม นึง บรัง ไม่ บรอง.